Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ

2 ΟΔΗΓΙΑ“SEA” - ΣΤΟΧΟΙ Να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας για το περιβάλλον Να προωθήσει την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά την προετοιμασία σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη

3 Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Πολιτικές Σχέδια και Προγράμματα καλυπτόμενα από την οδηγία 2001/42 Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα Καλυπτόμενα από την Οδηγία 85/337/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε από την 97/11/EΚ και 2003/35/EΚ)

4 Προβλήματα; Ποια σχέδια και προγράμματα υπόκεινται στην οδηγία; (Άρθρο 3) Πώς να αναγνωρισθούν αυτά τα σχέδια και προγράμματα; (μέθοδοι εξετάσεως, τι είναι σημαντικό;)

5 Τι είναι σχέδιο ή πρόγραμμα (άρθρο 2)
Εκπονούνται ή/και εγκρίνονται από μια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ΚΑΙ Απαιτούνται βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. Ο ορισμός περιλαμβάνει: Χρηματοδότηση από ΕΕ τροποποιήσεις.

6 Ποια σχέδια και προγράμματα απαιτούν SEA;
Άρθρο 3(2) – σχέδια και προγράμματα που πάντοτε χρειάζονται περιβαλλοντική εκτίμηση: (α) εκπονούμενα για γεωργία, δασοπονία, αλιεία, ενέργεια, βιομηχανία, μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων/ υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνίες, τουρισμό,χωροταξία ή χρήση εδαφών ΚΑΙ καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/3377/ΕΟΚ .

7 Ποιά σχέδια και προγράμματα απαιτούν SEA;
Άρθρο 3(2) – σχέδια και προγράμματα που πάντοτε χρειάζονται περιβαλλοντική εκτίμηση: (β) για τα οποία, λόγω των συνεπειών που ενδέχεται να έχουν σε ορισμένους τόπους, απαιτείται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

8 Ποια σχέδια και προγράμματα απαιτούν SEA;
Άρθρο 3(3) – ορισμένα από τα σχέδια ή προγράμματα απαιτούν περιβαλλοντική εκτίμηση σε ειδικές περιπτώσεις: Μικρές περιοχές σε τοπικό επίπεδο Ήσσονες τροποποιήσεις “τα κράτη μέλη αποφασίζουν ότι ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον”.

9 Ποια σχέδια και προγράμματα απαιτούν SEA;
Επί πλέον όποιο σχέδιο ή πρόγραμμα καθορίζει το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων και ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον υποβάλλεται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έλεγχος: : Κατά περίπτωση Καθορίζοντας τύπους σχεδίων και προγραμμάτων Συνδυασμός των δύο

10 Ποια σχέδια και προγράμματα απαιτούν SEA;
Παράρτημα ΙΙ – Κριτήρια ελέγχου: Χαρακτηριστικά σχεδίων/προγραμμάτων Επίπτωση σε άλλα σχέδια/προγράμματα Σχέση με βιώσιμη ανάπτυξη Σχέση με εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου … Χαρακτηριστικά των επιπτώσεων και της περιοχής Πιθανότητα, διάρκεια, συχνότητα, αναστρεψιμότητα, μέγεθος, έκταση, σωρευτικότητα, διασυνοριακός χαρακτήρας επιπτώσεων … Σπουδαιότητα και ευαισθησία της περιοχής (π.χ. υπέρβαση ποιοτικών ορίων), Εθνικό, Κοινοτικό ή διεθνές καθεστώς προστασίας

11 Ποια σχέδια και προγράμματα απαιτούν SEA;
Άρθρο 3(8) - Εξαιρέσεις: Εθνική άμυνα, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δημοσιονομικά σχέδια ή αφορούντα τον προϋπολογισμό Κοινοτικά προγράμματα της περιόδου (Διαρθρωτικά ταμεία)

12 Πρακτικά Θέματα Διαβούλευση (Άρθρα 5(4), 6 & 7)
Ποιοτικός έλεγχος (Άρθρο 12(2)) Παρακολούθηση (Άρθρο 10)

13 Διαβουλεύσεις Περιβαλλοντικές αρχές
Έλεγχος ανάγκης εφαρμογής (Screening) Μελέτη στοιχείων Προσχέδιο και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Το κοινό Διασυνοριακές διαβουλεύσεις με βάση διεθνείς αρχές ( Espoo Convention1991)

14 Λήψη αποφάσεων και ενημέρωση
Άρθρο 8 Λαμβάνονται υπόψη: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Γνώμες που εκφράζονται κατ την διαβούλευση Αποτελέσματα διασυνοριακής διαβούλευσης

15 Λήψη αποφάσεων και ενημέρωση
Άρθρο 9 – Ενημέρωση για την τελική απόφαση πρέπει να δοθεί στο κοινό, περιβαλλοντικές αρχές, άλλες χώρες Εγκεκριμένο σχέδιο/πρόγραμμα Συνοπτική δήλωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώθηκαν τα περιβαλλοντικά, και λόγοι επιλογής σε σχέση με άλλες λύσεις Παρακολούθηση των μέτρων

16 Εξασφάλιση Ποιότητας Άρθρο 12(2)
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικές μελέτες είναι επαρκούς ποιότητας ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας και ανακοινώνουν στην Επιτροπή τυχόν μέτρα που λαμβάνουν ως προ αυτό. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Προδιαγραφές; Ανεξάρτητη εξέταση;

17 Εξασφάλιση ποιότητας Ελάχιστο περιεχόμενο της ΜΠΕ Άρθρο 5
Εντοπισμός, περιγραφή, αξιολόγηση των: Ενδεχομένων σημαντικών επιπτώσεων Λογικές εναλλακτικές δυνατότητες

18 Εξασφάλιση Ποιότητας Παράρτημα I – Λεπτομέρειες της ΜΠΕ
Περιγραφή του σχεδίου/προγράμματος Υπάρχουσα κατάσταση περιβάλλοντος και εξέλιξη χωρίς το σχέδιο/πρόγραμμα Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ης περιοχής Στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας Πρόληψη, περιορισμός, εξουδετέρωση επιπτώσεων Τεχνικές αδυναμίες, τεχνογνωσία; παρακολούθηση Μη τεχνική περίληψη

19 Παρακολούθηση Άρθρο 10 1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και επεμβαίνουν εφόσον χρειαστεί. 2. Οι υπάρχοντες όροι παρακολούθησης χρησιμοποιούνται εκτός εάν χρειάζονται νέοι

20 Σχέση με άλλη κοινοτική νομοθεσία
Άρθρο 11 Δεν θίγονται απαιτήσεις της οδηγίας 85/337 Εάν άλλη κοινοτική νομοθεσία απαιτήσει τέτοια αξιολόγηση χρειάζεται συντονισμός Σε περίπτωση Κοινοτικών προγραμμάτων θα λαμβάνεται υπόψη η αντιστοιχία των κανονισμών

21 Βοήθημα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003
«Εφαρμογή της Οδηγίας 2001/42/EC σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων“ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003 (

22 Περιεχόμενα του Βοηθήματος της ΕΕ
Στόχοι Πεδίο εφαρμογής Γενικές υποχρεώσεις ΜΠΕ Ποιότητα της ΜΠΕ Διαβούλευση Παρακολούθηση Σχέση με άλλη Κοινοτική νομοθεσία

23 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-Μη Τεχνική Περίληψη ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ


Κατέβασμα ppt "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google