Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Οικονομικός Σχεδιασμός - Δείκτες Παρακολούθησης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Οικονομικός Σχεδιασμός - Δείκτες Παρακολούθησης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Οικονομικός Σχεδιασμός - Δείκτες Παρακολούθησης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2 Θεσμικό Πλαίσιο Στο παρόν Β΄ Μέρος, σκοπός είναι η μετουσίωση της στρατηγικής του Δήμου και των στόχων του, σε δράσεις εφικτές και υλοποιήσιμες από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα Άρθρα 203-207 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) Άρθρο 266 Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010) Π.Δ. 185/2007 διαδικασία κατάρτισής τους Υ.Α.18183/2007 του ΥΠΕΣ και Υ.Α.5694/2011 καθορίζουν το περιεχόμενο τους Εγκύκλιοι 45/58939/2006, 66/50837/2007 για τον σκοπό, την διάρθρωση και τους στόχους τους ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

3 Διαδικασία Κατάρτισης Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Δυνατά/αδύνατα σημεία Κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης Αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Επιχειρησιακό Σχέδιο Β΄ Μέρος ΑΞΟΝΕΣ – ΜΕΤΡΑ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δράσεις Έργα Οικονομικό πρόγραμμα Χρηματοδότηση Στρατηγικό Σχέδιο Α΄ Μέρος (Δ.Σ. 320/2015 ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

4 Στο παρόν Β΄ Μέρος Ενότητες IV: καταγράφηκαν οι δράσεις οι οποίες αποτελούν τον κορμό του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ο οποίος και ολοκληρώνεται με τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό τους V: παρουσιάζονται οι κύριοι δείκτες για την παρακολούθηση και αξιολόγησή του, σε σχέση με την επίτευξη και την πρόοδο υλοποίησης των στόχων πού έχουν τεθεί Ειδικότερα ψηφίσθηκε με την 320/2015 απόφαση Δ.Σ. το Α΄ Μέρος Ενότητες I : το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου Λαρισαίων II : το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου III:αναπτύχθηκε η στρατηγική του Δήμου Λαρισαίων και οι αναπτυξιακές του προτεραιότητες και διατυπώθηκαν οι άξονες, τα μέτρα και οι γενικοί του στόχοι ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διαδικασία Κατάρτισης

5 Διαβούλευση Ανάρτηση του Α΄ Μέρους στην ιστοσελίδα του Δήμου Επιτροπή Διαβούλευσης –Συνεδρίαση 21/7/2015 –Συνεδρίαση 22/9/2015 Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης διαβιβάστηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή και λήφθηκαν υπόψη στην διαμόρφωση του Β΄ Μέρους ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

6 ΑΞΟΝΕΣ 1.ΠΟΙΟ ΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 3. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ /ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Συνολικά οι 57 γενικοί στόχοι που καταγράφηκαν στο Α΄ Μέρος αναλύθηκαν σε 211 δράσεις του Β’ μέρους που παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

7 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δράσεις Μέτρο 1.1 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

8 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 1.1

9 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 1.2

10 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 1.2

11 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 1.3

12 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 1.4

13 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 1.5

14 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 2.1

15 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 2.1

16 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 2.1

17 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 2.2

18 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 2.3

19 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 2.4

20 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 2.4

21 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 2.4

22 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 3.1 – 3.2

23 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 3.2

24 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 3.2

25 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 4.1

26 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 4.1 – 4.2

27 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 4.2 – 4.3

28 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Άξονας 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις Μέτρο 4.3 – 4.4

29 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χρονικός Προγραμματισμός Έγινε χρονικός προγραμματισμός των δράσεων καθώς και διαχωρισμός τους ως συνεχείς ή νέες με κριτήριο την λειτουργία του Δήμου. Οι συνεχείς δράσεις καταγράφουν την σταθερή επαναλαμβανόμενη ανά έτος λειτουργία του Δήμου π.χ. συντηρήσεις, εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών, χορηγήσεις αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διοικητικές ενέργειες κ.α. Οι νέες δράσεις περιγράφουν όλα τα έργα, τις μελέτες ή επενδύσεις του Δήμου ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης τους καθώς και γενικότερα ότι επιφέρει αλλαγή στην λειτουργία του Δήμου.

30 Σχέδια Δράσης Οι στόχοι, μια συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου, καθώς και ο βαθμός ωρίμανσης των παραπάνω πολιτικών παρουσιάζονται στα σχέδια δράσης που αποτελούν το Παράρτημα Ι του κειμένου Πέραν της βαρύτητας που δίδεται στα προαναφερόμενα σημεία, ο Δήμος Λαρισαίων μεριμνά για το έργο του στο σύνολο των πεδίων που εμπίπτουν στα όρια των αρμοδιοτήτων του ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Συντάχθηκαν σχέδια δράσης για συγκεκριμένες πολιτικές που αφορούν στους παρακάτω τομείς και αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για την πόλη της Λάρισας : 1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ/ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ / ΡΥΠΑΝΣΗ 5. ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

31 Προϋπολογισμός Δράσεων Ο προϋπολογισμός των δράσεων για το έτος 2015 έγινε με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του Νοεμβρίου 2015, ενώ του 2016 έγινε με βάση το εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2016 σύμφωνα με την 583/2015 απόφαση Δ.Σ. Όλοι οι κωδικοί του προϋπολογισμού του 2016 αντιστοιχίζονται με τις δράσεις του Δήμου, δηλαδή συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα του Δήμου (Genesis), όπου παρακολουθείται η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Έγινε κατανομή της προϋπολογισθείσας δαπάνης των δράσεων στα έτη 2015 έως και το 2019 και καταγράφηκε η πηγή χρηματοδότησης τους Ο προϋπολογισμός των δράσεων έγινε με βάση τον σχεδιασμό στην παρούσα χρονική στιγμή (Δεκέμβριος 2015) και τις σημερινές οικονομικές συνθήκες Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

32 Άξονες Προϋπ/ γισμός (€)% Άξονας 1 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος 272.639. 385,88 42, 24 % Άξονας 2 Αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής και των παρεχόμενων υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού & αθλητισμού 155.144. 160,53 24, 04 % Άξονας 3 Τοπική οικονομία και απασχόληση 947.099, 50 0,1 5% Άξονας 4 Διοικητική/παραγωγική ικανότητα του Δήμου 216.740. 432,52 33, 58 % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 2019 645.47 1.078,4 3 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προϋπολογισμός Διάγραμμα ποσοστιαίας κατανομής προϋπολογισμού σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας ΑΞΟΝΕΣ Προϋπ/γισμός (€) Άξονας 1272.639.386 Άξονας 2155.144.160 Άξονας 3947.099 Άξονας 4216.740.432 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 2019645.471.078

33 Άξονες Προϋπ/ γισμός (€)% Άξονας 1 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος 272.639. 385,88 42, 24 % Άξονας 2 Αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής και των παρεχόμενων υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού & αθλητισμού 155.144. 160,53 24, 04 % Άξονας 3 Τοπική οικονομία και απασχόληση 947.099, 50 0,1 5% Άξονας 4 Διοικητική/παραγωγική ικανότητα του Δήμου 216.740. 432,52 33, 58 % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 2019 645.47 1.078,4 3 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χρηματοδοτικός πίνακας πηγών Πηγές Χρηματοδότησης

34 Πηγή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Καταρτίστηκε πίνακας με ιεράρχηση των δράσεων που θα επιδιώξει ο Δήμος να χρηματοδοτήσει την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ενότητα ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιλαμβάνει 41 δράσεις με πηγή χρηματοδότησης την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 που αναλύονται στα αντίστοιχα έργα

35 Δείκτες Παρακολούθησης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ενότητα V: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Συμπεριλήφθηκαν οι δείκτες που προβλέπονται στις ακόλουθες Υπουργικές αποφάσεις Υ.Α. 32754 /ΦΕΚ 1783 Β΄/8-8-2011 Υ.Α. 74712 /ΦΕΚ 2043 Β΄/30-12-2010 καθώς και Ειδικοί Δείκτες Αποτελέσματος όπως αναγράφονται στα τομεακά και περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014 2020 Επειδή οι Δήμοι είναι ιδιαίτερα σύνθετοι οργανισμοί απαιτείται η ορθή επιλογή ανάμεσα σε ένα σύνολο των πληροφοριών που παρέχουν την δυνατότητα εύκολης αξιοποίησης και διαχρονικής αποτύπωσης. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ο σχεδιασμός των δεικτών έγινε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: σαφήνεια και ακρίβεια εύκολη και άμεση κατανόηση δυνατότητα μέτρησης τιμών δυνατότητα συγκέντρωσης αξιόπιστων στοιχείων

36 Άξονες Προϋπ/ γισμός (€)% Άξονας 1 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος 272.639. 385,88 42, 24 % Άξονας 2 Αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής και των παρεχόμενων υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού & αθλητισμού 155.144. 160,53 24, 04 % Άξονας 3 Τοπική οικονομία και απασχόληση 947.099, 50 0,1 5% Άξονας 4 Διοικητική/παραγωγική ικανότητα του Δήμου 216.740. 432,52 33, 58 % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 2019 645.47 1.078,4 3 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δείκτες Παρακολούθησης Ενότητα V: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

37 Άξονες Προϋπ/ γισμός (€)% Άξονας 1 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος 272.639. 385,88 42, 24 % Άξονας 2 Αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής και των παρεχόμενων υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού & αθλητισμού 155.144. 160,53 24, 04 % Άξονας 3 Τοπική οικονομία και απασχόληση 947.099, 50 0,1 5% Άξονας 4 Διοικητική/παραγωγική ικανότητα του Δήμου 216.740. 432,52 33, 58 % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 2019 645.47 1.078,4 3 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δείκτες Παρακολούθησης Ενότητα V: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

38 Άξονες Προϋπ/ γισμός (€)% Άξονας 1 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος 272.639. 385,88 42, 24 % Άξονας 2 Αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής και των παρεχόμενων υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού & αθλητισμού 155.144. 160,53 24, 04 % Άξονας 3 Τοπική οικονομία και απασχόληση 947.099, 50 0,1 5% Άξονας 4 Διοικητική/παραγωγική ικανότητα του Δήμου 216.740. 432,52 33, 58 % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 2019 645.47 1.078,4 3 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δείκτες Παρακολούθησης Ενότητα V: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

39 Άξονες Προϋπ/ γισμός (€)% Άξονας 1 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος 272.639. 385,88 42, 24 % Άξονας 2 Αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής και των παρεχόμενων υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού & αθλητισμού 155.144. 160,53 24, 04 % Άξονας 3 Τοπική οικονομία και απασχόληση 947.099, 50 0,1 5% Άξονας 4 Διοικητική/παραγωγική ικανότητα του Δήμου 216.740. 432,52 33, 58 % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 2019 645.47 1.078,4 3 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δείκτες Παρακολούθησης Ενότητα V: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

40 Άξονες Προϋπ/ γισμός (€)% Άξονας 1 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος 272.639. 385,88 42, 24 % Άξονας 2 Αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής και των παρεχόμενων υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού & αθλητισμού 155.144. 160,53 24, 04 % Άξονας 3 Τοπική οικονομία και απασχόληση 947.099, 50 0,1 5% Άξονας 4 Διοικητική/παραγωγική ικανότητα του Δήμου 216.740. 432,52 33, 58 % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 2019 645.47 1.078,4 3 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δείκτες Παρακολούθησης Ενότητα V: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

41 Άξονες Προϋπ/ γισμός (€)% Άξονας 1 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος 272.639. 385,88 42, 24 % Άξονας 2 Αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής και των παρεχόμενων υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού & αθλητισμού 155.144. 160,53 24, 04 % Άξονας 3 Τοπική οικονομία και απασχόληση 947.099, 50 0,1 5% Άξονας 4 Διοικητική/παραγωγική ικανότητα του Δήμου 216.740. 432,52 33, 58 % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 2019 645.47 1.078,4 3 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δείκτες Παρακολούθησης Ενότητα V: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

42 Άξονες Προϋπ/ γισμός (€)% Άξονας 1 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος 272.639. 385,88 42, 24 % Άξονας 2 Αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής και των παρεχόμενων υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού & αθλητισμού 155.144. 160,53 24, 04 % Άξονας 3 Τοπική οικονομία και απασχόληση 947.099, 50 0,1 5% Άξονας 4 Διοικητική/παραγωγική ικανότητα του Δήμου 216.740. 432,52 33, 58 % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 2019 645.47 1.078,4 3 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δείκτες Παρακολούθησης Ενότητα V: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

43 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Οικονομικός Σχεδιασμός - Δείκτες Παρακολούθησης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google