Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

2 Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου προβλέπονται :
Ειδικός στόχος 2.2: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη θεσμικών και διαρθρωτικών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου προβλέπονται : δράσεις ενίσχυσης των διαδικασιών σχεδιασμού και βελτίωσης της ποιότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στοχευμένες δράσεις κατάρτισης που εξυπηρετούν την ενδυνάμωση και την προσαρμογή των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις επιχειρούμενες αλλαγές.

3 Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας δράσης προβλέπονται:
Ενδεικτική κατηγορία δράσεων: Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασμού και εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη δημόσια διοίκηση Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας δράσης προβλέπονται: δράσεις που αφορούν την τεκμηρίωση των εκπαιδευτικών αναγκών και το ορθολογικό σχεδιασμό των διαδικασιών κάλυψής τους, δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, κομβικές δράσεις αποτελούν: α) η καθιέρωση των σχεδίων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, β) η εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων των Οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια διοίκηση, γ) η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας (δομών, εκπαιδευτών, προγραμμάτων).

4 Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια των Οργανισμών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (1)
Στα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια των οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης: Θα αξιολογείται η ικανότητα τους για την ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και τις προκλήσεις του περιβάλλοντος Θα αποσαφηνίζεται ή και αναπροσδιορίζεται η αποστολή, η στρατηγική και οι επιμέρους στόχοι και λειτουργίες τους και επί τη βάσει αυτή, όπου απαιτείται θα καθορίζονται οι αναγκαίες δράσεις ενίσχυσης ή και αναδιοργάνωσής τους Θα περιγράφονται τα περιγράμματα των θέσεων με προσδιορισμό των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων Θα αξιολογείται η επάρκεια των υφιστάμενων στελεχών και βάσει αυτής της αξιολόγησης θα προσδιορίζονται αφενός οι ανάγκες στελέχωσης, αφετέρου οι ανάγκες κατάρτισης

5 Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια των Οργανισμών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (2)
Στα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια των οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης: Θα αξιολογείται η επάρκεια των υφιστάμενων υποδομών βάσει των οποίων θα προσδιορίζονται και θα εξειδικεύονται οι ανάγκες ενίσχυσής τους. Θα αξιολογείται η επάρκεια των εργαλείων που υποστηρίζουν τις λειτουργίες τους για την εκπλήρωση των στόχων, της στρατηγικής και της αποστολής τους. Με βάση αυτήν την αξιολόγηση, όπου είναι αναγκαίο θα αναπτύσσονται νέες μεθοδολογίες και εργαλεία, ειδικότερα όσον αφορά τη συστηματική και συνεχή διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών. Θα προσδιορίζεται το πλαίσιο και τα απαιτούμενα εργαλεία για την επικοινωνία και το συντονισμό τους με τις λειτουργίες και δράσεις των κατά περίπτωση αναγκαίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών και ΝΠΔΔ.

6 Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης
Η ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας (δομών, εκπαιδευτών, προγραμμάτων) θα αξιοποιήσει και θα συμπληρώσει, με βάση ανάλογα κριτήρια και διαδικασίες, τα αντίστοιχα συστήματα πιστοποίησης στο χώρο της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, προσαρμοσμένα όπου απαιτείται στις ιδιαίτερες ανάγκες της δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα και όσον αφορά την πιστοποίηση των εκπαιδευτών, θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ ως αναπόσπαστο τμήμα της θα αναπτυχθούν και υλοποιηθούν κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης και διαδικασίες συνεχούς αξιολόγησης των εκπαιδευτών.

7 Έργα - Σημαίες Εκπόνηση Σχεδίων Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών και ΝΠΔΔ Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων των Οργανισμών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης.

8 Λοιπές Ενδεικτικές Δράσεις
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας (δομών, εκπαιδευτών, προγραμμάτων). Ανάπτυξη και εφαρμογή ατομικού διαβατηρίου κατάρτισης. Αναβάθμιση του συστήματος και αναμόρφωση του περιεχομένου της εισαγωγικής εκπαίδευσης. Αναδιοργάνωση της προεισαγωγικής εκπαίδευσης υπό τη μορφή modules, και διασύνδεσή της με τις ανάγκες του ΕΠ. Αναβάθμιση του ρόλου και αναμόρφωση του περιεχομένου της προαγωγικής εκπαίδευσης Εξορθολογισμός της διαδικασίας σχεδιασμού των προγραμμάτων κατάρτισης, με βάση τα πιστοποιημένα περιγράμματα θέσεων. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών εγχειριδίων. Ανάπτυξη του e-learning.

9 Δράσεις ενδυνάμωσης και προσαρμογής των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές (1) Ενδεικτικά έργα: Κατάρτιση σε οριζόντια θέματα (management, χρηματοοικονομική διαχείριση, πολιτική ισότητας, αντιμετώπισης διακρίσεων και θεσμικής μεροληψίας κλπ) με αποδέκτες στελέχη που έχουν προαχθεί σε θέσεις Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Τμήματος Κατάρτιση σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για στελέχη που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την οργάνωση της παρακολούθησης των Επιχειρησιακών σχεδίων των Δήμων. Κατάρτιση σε ΤΠΕ σε συνάρτηση με: α) τις προτεραιότητες του ΕΠ και τις αλλαγές των οργανισμών, β) τις ανάγκες του ΕΠ «Ψηφιακή σύγκλιση» Κατάρτιση στον τομέα εποπτείας αγοράς. Κατάρτιση στον τομέα της αδειοδότησης επιχειρήσεων.

10 Ενδεικτικά έργα (συνέχεια):
Δράσεις ενδυνάμωσης και προσαρμογής των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές (2) Ενδεικτικά έργα (συνέχεια): Υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγικής, εισαγωγικής και προεισαγωγικής εκπαίδευσης Κατάρτιση στελεχών των Μονάδων Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης. Κατάρτιση των μελών των πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κυρίως σε θέματα που άπτονται των της πιστοποίησης των περιγραμμάτων θέσεων και της πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Επιμόρφωση των στελεχών που εμπλέκονται στην πολιτική για τη μείωση των διοικητικών βαρών στις Επιχειρήσεις. Επιμόρφωση στελεχών που εμπλέκονται στην εφαρμογής της Αναμορφωμένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Κατάρτιση σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google