Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ΟΟΟ - 2006 Επιχειρησιακό Σχέδιο «Άρση από την ανεργία και την περιθωριοποίηση στην Απασχόληση»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ΟΟΟ - 2006 Επιχειρησιακό Σχέδιο «Άρση από την ανεργία και την περιθωριοποίηση στην Απασχόληση»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ΟΟΟ - 2006 Επιχειρησιακό Σχέδιο «Άρση από την ανεργία και την περιθωριοποίηση στην Απασχόληση»

3

4 Το Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης άρση υλοποιείται στην Β/Κ Εύβοια με Συντονιστή Εταίρο τον Δήμο Κηρέως. Στο Σχέδιο συμμετέχουν ακόμα 12 φορείς και η περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου απευθύνεται σε ωφελουμένους (ανέργους) των Δήμων Κηρέως, Ελυμνίων και Νηλέως. Το Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης άρση εκτείνεται χωρικά στα γεωγραφικά όρια των όμορων Δήμων Κηρέως, Νηλέως, Ελυμνίων, του Νομού Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η περιοχή παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στον Οδηγό Σχεδιασμού «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας και στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Μέτρου 5.3, για την υλοποίηση μιας τέτοιας παρέμβασης.

5 Το Σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης ‘ΑΡΣΗ’ δομείται σε πέντε δράσεις: 1. Δράση Δημοσιότητας- Ευαισθητοποίησης. Τελικός Δικαιούχος Δήμος Ελυμνίων 2. Δράση Δικτύωσης. Τελικός Δικαιούχος Δήμος Νηλέως 3. Δράση Κατάρτισης. Τελικός Δικαιούχος Δήμος Κηρέως 4. Δράση Απασχόλησης. Τελικός Δικαιούχος ΟΑΕΔ 5. Δράση Συμβουλευτικής. Τελικός Δικαιούχος ΚΕ.ΣΥ.Ε.Κ. «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ»

6

7 Δράση Συμβουλευτικής Τελικός Δικαιούχος ΚΕ.ΣΥ.Ε.Κ. «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ»

8 Η δράση ‘Συμβουλευτική’ αποτελεί ενέργεια του εγκεκριμένου Σχεδίου «ΑΡΣΗ από την ανεργία και την περιθωριοποίηση στην απασχόληση» στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006 η οποία αφορά δέσμη υπηρεσιών με στόχο την ενεργοποίηση, ενδυνάμωση, εμψύχωση των ανέργων της περιοχής των Δήμων Κηρέως, Ελυμνίων, Νηλέως για την προώθησή τους στην δράση της απασχόλησης. Η δράση ‘Συμβουλευτική’ υλοποιείται από το ΚΕ.ΣΥ.Ε.Κ «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» με ίδια μέσα και οι συνεδρίες, 17 συνεδρίες για 61 ωφελούμενους, διενεργούνται στην πιστοποιημένη από το ΕΚΕΠΙΣ δομή στην Κήρινθο του Δήμου Κηρέως.

9 Το ΚΕ.ΣΥ.Ε.Κ. «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» ως Τελικός Δικαιούχος έχει συμβληθεί με έξι στελέχη –ειδικότητας ψυχολόγου, κοινωνικής λειτουργού, συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού, οικονομολόγου- τα οποία έχουν την ευθύνη για: > Προσέγγιση – ενημέρωση ατόμων της ομάδας στόχου > Ατομική ψυχοκοινωνική στήριξη > Οικογενειακή συμβουλευτική / στήριξη > Υπηρεσίες πληροφόρησης > Υπηρεσίες μετα- παρακολούθησης > Σύνταξη βιογραφικού > Προσομοίωση συνέντευξης > Τεχνικές αναζήτησης εργασίας > Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας > Μέθοδοι αντιμετώπισης επιχειρηματικού κινδύνου > Μορφές εταιρειών > Μορφές χρηματοδότησης ΜΜΕ

10 Η Συμβουλευτική, αποτελεί την βάση δόμησης και υλοποίησης του Σχεδίου και συνεργεί πρωταρχικά με τις υπόλοιπες στην επίτευξη των στόχων. Ουσιαστικά είναι η προαπαιτούμενη για την υλοποίηση των υπολοίπων δράσεων. Οι ενέργειες της συμβουλευτικής παρακολούθησης, συνδέονται άμεσα τόσο με την κατάρτιση, όσο και με την προώθηση της απασχόλησης, αφού μέσα από αυτές θα: > διαπιστωθεί, μέσα από την εξατομικευμένη προσέγγιση των ωφελούμενων και την καταγραφή και διερεύνηση ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων τους, αν μπορούν να ενταχθούν σε θέσεις απασχόλησης ή αν χρειάζονται να καταρτιστούν προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. > ενδυναμωθούν και υποστηριχθούν ψυχοκοινωνικά οι ωφελούμενοι, ώστε να αναπτύξουν τυχόν λανθάνουσες ικανότητες και εργασιακές δραστηριότητες > παρασχεθεί ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις διαδικασίες και τεχνικές ένταξης στην αγορά εργασίας (σύνταξη βιογραφικού, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, κ.λ.π.) > τονωθεί η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, μέσα από τεχνοοικονομική και νομική υποστήριξη

11 Όλες οι δράσεις του σχεδίου, συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ της ολοκληρωμένης παρέμβασης και της κοινωνίας, με την δημιουργία «δεσμών» μεταξύ των ατόμων – φορέων – εργοδοτών, με στόχο την επίτευξη οφέλους, το οποίο προκύπτει από την συνεργασία τους (προσωπική ή ηλεκτρονική) και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Οι στόχοι, η πρόοδος και τα αποτελέσματα των δράσεων του προγράμματος θα παρουσιάζονται μέσα από τις ενέργειες της δράσης αυτής, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και των επιχειρήσεων της περιοχής. Η προβολή των ιδιαίτερων προσόντων δεξιοτήτων / ικανοτήτων και γνώσεων που κατέχουν τα άτομα των ομάδων στόχου θα βοηθήσει στην μείωση της ανεργίας και δη της μακροχρόνιας, στην άρση των αιτιών αποκλεισμού τους και την επιτυχή ένταξή τους στην απασχόληση.

12

13


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ΟΟΟ - 2006 Επιχειρησιακό Σχέδιο «Άρση από την ανεργία και την περιθωριοποίηση στην Απασχόληση»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google