Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2011-2014
Δημόσια Διαβούλευση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

2 ΣΚΟΠΟΣ Με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων επιδιώκεται η ολοκλήρωση ενός προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης, εσωτερικής αναβάθμισης του Δήμου και προώθησης των συνεργασιών. Ειδικότερα, με τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος επιδιώκεται: Η προώθηση των αναπτυξιακών υποδομών και των τοπικών επενδύσεων. Η βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων, αλλά και των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη των συνεργασιών με τους όμορους Ο.Τ.Α. και άλλους φορείς.

3 Διαδικασία Κατάρτισης
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίζεται σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση (παρούσα δημοσίευση) γίνεται περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς επίσης παρουσιάζεται η στρατηγική του Ο.Τ.Α. και οι αναπτυξιακές προτεραιότητές του. Στην δεύτερη φάση παρουσιάζεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου, με τους στόχους και τις δράσεις που σχεδιάζονται, καθώς και ο τετραετής προγραμματισμός τους

4 Διαδικασία Κατάρτισης
Υπό την γενική εποπτεία του Δημάρχου κ. Τζανακούλη Κωνσταντίνου, η αρμόδια ομάδα έργου (Διεπιστημονική) αποτελούμενη από στελέχη του Δήμου που συστάθηκε για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου προχώρησε στη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Λαρισαίων. Η διαδικασία αυτή αφορά στη περιγραφή και αξιολόγηση τόσο της κατάστασης της περιοχής του Δήμου, όσο και του ίδιου του Δήμου και των νομικών προσώπων του ως οργανισμών, καθώς επίσης και στον καθορισμό της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου.

5 Διαδικασία Διαβούλευσης
Στόχος είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών αλλά και των τοπικών επαγγελματικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και άλλων φορέων της πόλης για τους νέους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Στο διαδικτυακό τόπο (site) του Δήμου δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο της 1ης φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Δήμου, καθώς και σχετική πρόσκληση των πολιτών για υποβολή προτάσεων με ερωτηματολόγιο. Ταυτόχρονα δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση τοπικό Τύπο.

6 Διαδικασία Διαβούλευσης
Ο Δήμος αφού πρώτα λάβει υπόψη τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης θα προχωρήσει στην σύνταξη και ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2η φάση) και όταν αυτό περάσει τον έλεγχο νομιμότητας από την Περιφέρεια θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευθεί με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η εκπόνηση του εν λόγω έργου απαιτεί τη συμμετοχή τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου μας, όσο και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους μεμονωμένους δημότες, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς.

7 Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα αποτυπώνονται συστηματικά και ολοκληρωμένα:
Η παρούσα επιχειρησιακή κατάσταση του Δήμου Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Οι Αναπτυξιακές προτεραιότητες και η γενική στρατηγική του Δήμου Οι Στόχοι και Δράσεις καθώς και ο τετραετής προγραμματισμός των δράσεων πρώτης προτεραιότητας Ο Οικονομικός προγραμματισμός και Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης

8 Στόχος μας είναι: Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να είναι αποτέλεσμα μιας μόνιμης εσωτερικής διαδικασίας και δομής του Δήμου που θα συντελέσει στην διαρκή ανάπτυξη της ικανότητάς του να προγραμματίζει, να παρακολουθεί, να αξιολογεί την λειτουργία του, καθώς και να εκπληρώσει το όραμα της δημοτικής αρχής του.

9 Στρατηγικός Σχεδιασμός
Η στρατηγική του Δήμου Λαρισαίων αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου. Με γνώμονα λοιπόν το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου προκύπτουν και βασικοί Άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι αναλύονται σε Μέτρα, και στη συνέχεια βάσει των μέτρων αυτών καθορίζονται οι Γενικοί Στόχοι (αποτελεσμάτων) του Δήμου Λαρισαίων. Όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω διάγραμμα, στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η αποστολή και το όραμα του Δήμου που αναλύεται σε Άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι σταδιακά αναλύονται σε ειδικότερες προτεραιότητες (Μέτρα και Γενικούς Στόχους (αποτελεσμάτων).

10 Ιεραρχικό Διάγραμμα εξειδίκευσης της αποστολής και του οράματος του Δήμου Λαρισαίων σε Άξονες, Μέτρα και Γενικούς Στόχους.

11 Άξονες Προτεραιότητας Δήμου Λαρισαίων

12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΑ 1 ΣΕ ΜΕΤΡΑ

13 ΑΞΟΝΑΣ 1:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.1: Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 1.1.1 Προστασία, συντήρηση, αξιοποίηση και ανάδειξη του υφιστάμενου πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων. 1.1.2 Δημιουργία/Βελτίωση νέων χώρων πρασίνου 1.1.3 Προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και ευσυνειδησίας των πολιτών. Προβολή, προώθηση και ενίσχυση καινοτόμων μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας και ήπιας διαχείρισης φυσικών πόρων. 1.1.5 Περιαστικές χρήσεις και πράσινο

14 ΑΞΟΝΑΣ 1:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.2: Αστικές Υποδομές ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 1.2.1 Αναβάθμιση αστικού χώρου 1.2.2 Παρεμβάσεις στην αισθητική και την εικόνα της πόλης 1.2.3 Επέκταση πόλης ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.3: Μεταφορική Υποδομή - Κυκλοφορία – Στάθμευση - Συγκοινωνία ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 1.3.1 Κυκλοφορία: Επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος που παρουσιάζεται κυρίως στο κέντρο της Πόλης. 1.3.2 Στάθμευση 1.3.3 Οδοποιία

15 ΑΞΟΝΑΣ 1:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.4: Ύδρευση – Αποχέτευση – Ηλεκτροφωτισμός – Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 1.4.1 Ύδρευση 1.4.2 Αποχέτευση Ηλεκτροφωτισμός Δίκτυα τηλεπικοινωνιών ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.5: Καθαριότητα & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥΣ 1.5.1 Γενική βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του Δήμου σε όλους τους τομείς (οικιακά απορρίμματα, οδοκαθαρισμός, ογκώδη, καθαριότητα ανοικτών χώρων – παρόχθιων κλπ).

16 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΑ 2 ΣΕ ΜΕΤΡΑ

17 ΑΞΟΝΑΣ 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.1: Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ Προσχολική ηλικία Τρίτη Ηλικία Υπηρεσίες Υγείας Κοινωνική μέριμνα ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.2 Κοινωνική Ενσωμάτωση ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 2.2.1 Ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης όσων βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

18 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.3: Παιδεία – Νεολαία – Νέες Τεχνολογίες
ΑΞΟΝΑΣ 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.3: Παιδεία – Νεολαία – Νέες Τεχνολογίες ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 2.3.1 Ενίσχυση φορέων και υποδομών που σχετίζονται με την παιδεία/νεολαία 2.3.2 Νέες τεχνολογίες ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.3: Αθλητισμός ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, σωστής συντήρησης και διαχείριση των αθλητικών φορέων και εγκαταστάσεων του Δήμου 2.4.2 Ανάπτυξη, διεύρυνση και λειτουργία προγραμμάτων αθλητικών δραστηριοτήτων.

19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.3: Παιδεία – Νεολαία – Νέες Τεχνολογίες
ΑΞΟΝΑΣ 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.3: Παιδεία – Νεολαία – Νέες Τεχνολογίες ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 2.5.1.Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας, σωστής συντήρησης και διαχείρισης των υφιστάμενων πολιτιστικών υποδομών και δράσεων του Δήμου. 2.5.2.Ανάπτυξη, διεύρυνση και λειτουργία πολιτιστικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων Προστασία και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής

20 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΑ 3 ΣΕ ΜΕΤΡΑ

21 ΑΞΟΝΑΣ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.1: Απασχόληση και Ανεργία ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 3.1.1 Αντιμετώπιση της απασχόλησης στο Δήμο - Ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.2: Οικονομικές Υποδομές - Επιχειρηματικότητα ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 3.2.1 Επιχειρηματικότητα - επενδύσεις 3.2.2 Αγροτική παραγωγή Κτηνοτροφία και Αλιεία

22 ΑΞΟΝΑΣ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.3 Τουρισμός ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 3.3.1 Ανάδειξη της φυσιογνωμίας του Δήμου ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.4: Καινοτομία ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ Προβολή, προώθηση και ενίσχυση καινοτόμων μεθόδων και συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και διαχείριση φυσικών πόρων 3.4.2 Εισαγωγή και διεύρυνση προγραμμάτων νέων τεχνολογιών και ευρυζωνικότητας

23 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΕ ΜΕΤΡΑ

24 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: Διαδικασίες Διοίκησης
ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ /ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: Διαδικασίες Διοίκησης ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 4.1.1 Εισαγωγή σύγχρονων βελτιωμένων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης και λειτουργίας του Δήμου.

25 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 4.3: Οργάνωση και Πληροφορική
ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ /ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 4.2: Σχέση του Δήμου με τους Πολίτες ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας με τον πολίτη ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 4.3: Οργάνωση και Πληροφορική ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 4.3.1 Διοικητική αναδιοργάνωση του Δήμου 4.3.2 Πληροφορική

26 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 4.4: Δημοτική Περιουσία και Συνθήκες Εργασίας
ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ /ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 4.4: Δημοτική Περιουσία και Συνθήκες Εργασίας ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 4.4.1 Αποδοτικότερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των οικονομικών του Δήμου. 4.4.2 Συνθήκες εργασίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 4.5: Προστασία και Ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών 4.5.1 Βελτιστοποίηση των μηχανισμών αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικά αίτια (σεισμοί, πλημμύρες, φωτιές κλπ).

27 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 4.6: Οικονομικά
ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ /ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 4.6: Οικονομικά ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 4.6.1 Ενίσχυση συμμετοχής σε προγράμματα 4.6.2 Διαφύλαξη της οικονομικής αξιοπιστίας του Δήμου

28 Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Λαρισαίων για την περίοδο , σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου με υποβολή προτάσεων στο σχετικό ερωτηματολόγιο αφού ενημερωθείτε για το πλήρες κείμενο της 1ης φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Δήμου. Για τη δική μας Δημοτική Αρχή η γνώμη σας μετράει, η γνώμη σας έχει αξία. Και θέλουμε να την ακούσουμε πριν διαμορφώσουμε οριστικά το νέο επιχειρησιακό μας σχέδιο.


Κατέβασμα ppt "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google