Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ετήσια Συνάντηση Ανασκόπησης της Υλοποίησης έτους 2013 Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ετήσια Συνάντηση Ανασκόπησης της Υλοποίησης έτους 2013 Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ετήσια Συνάντηση Ανασκόπησης της Υλοποίησης έτους 2013 Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013»

2 On Going Αξιολόγηση Ε.Π Στοιχεία Σύμβασης •Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 2/5/2012 •Ανάδοχοι: EEO GROUP AE και ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ •Προϋπολογισμός: 330.756,30€ •Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

3 Παραδοτέα On Going Αξιολόγησης Ε.Π –Μεθοδολογία της Αξιολόγησης: Παρελήφθη –Ανάπτυξη Εφαρμογής παρακολούθησης των παρεμβάσεων σχετικά με τους συμμετέχοντες σε πράξεις του ΕΚΤ του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ του Kανονισμού (ΕΚ) 1828/2006: Παρελήφθη –Έκθεση Αξιολόγησης για την ανάλυση σημαντικής απόκλισης από τους αρχικούς στόχους του Προγράμματος: Υλοποιήθηκε για τις 2 αναθεωρήσεις του Ε.Π. - Παρελήφθη –Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος: Υλοποιήθηκε για τις 2 αναθεωρήσεις του Ε.Π. Παρελήφθη –Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης): Παρελήφθη

4 Παραδοτέα On Going Αξιολόγησης Ε.Π –Συνοπτική Έκθεση εισροών στην αξιολόγηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και σε λοιπές στρατηγικές αξιολογήσεις: Παρελήφθη. –Συνοπτική αποτίμηση προόδου στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης της Ετήσιας Έκθεσης Εφαρμογής του Προγράμματος: Υλοποιήθηκε για τις ετήσιες εκθέσεις έτους 2011 και 2012 –Συνοπτική Έκθεση εισροών στη διαδικασία εκπόνησης της Έκθεσης Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ: Υλοποιήθηκε για τις ετήσιες εκθέσεις έτους 2011 και 2012 –Αναφορές Αξιολόγησης για την υποστήριξη της διενέργειας Επιτροπών Παρακολούθησης του Προγράμματος και Ετήσιων Συναντήσεων με την ΕΕ.: Υλοποιήθηκε για την 5 η και 6 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης

5 Υλοποίηση 3 ερευνών πεδίου •Υποστήριξη των γυναικείων οργανώσεων ΜΚΟ που αναπτύσσουν δράσεις στο πεδίο της ισότητας των φύλων και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών». •Δίκτυο Υποστήριξης καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης •Δίκτυο παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις

6 Αξιολόγηση δομών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται από την Κεντρική Διοίκηση – Πρόσκληση 71 •Υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης •Αφορά 10 Υπουργεία •Συνολικός πρ/σμός: 750.000€ •Παρούσα Φάση: ένταξη 11 πράξεων για το σύνολο των Υπουργείων συνολικού πρ/σμού 738.000€

7 Άξονες αξιολόγησης δομών Κεντρικής Διοίκησης •Καθορισμός πολιτικών στόχων και αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να διατηρηθούν, ή να καταργηθούν, ή να αποκεντρωθούν, ή να παρέχονται από τρίτους, ή των οποίων το πεδίο εφαρμογής χρήζει διεύρυνσης •Προσδιορισμός των υπερστελεχωμένων / υποστελεχωμένων μονάδων/φορέων •Δυνατότητα ανακατανομής προσωπικού (εντός ή εκτός φορέα) •Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αξιοποίησης των πόρων

8 Ex ante αξιολόγηση Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» •Δικαιούχος: ΕΥΔ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» •Προϋπολογισμός έργου : 123.000€ •Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης •Παρούσα φάση: Διαδικασία επιλογής αναδόχου

9 Περιεχόμενο Ex ante αξιολόγησης •Αξιολόγηση της Στρατηγικής του Προγράμματος •Αξιολόγηση του συστήματος δεικτών, του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης •Αξιολόγηση της συνέπειας των χρηματοδοτικών κατανομών •Αξιολόγηση της συνεισφοράς του Προγράμματος στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»


Κατέβασμα ppt "Ετήσια Συνάντηση Ανασκόπησης της Υλοποίησης έτους 2013 Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google