Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

2 Βασικά στάδια σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στην διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (4ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης) εμπλέκονται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου &τα Νομικά Νομικά Πρόσωπα Συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας (Ομάδα Έργου) από τον Δήμαρχο (στην ομάδα μετέχουν μέλη των οργάνων του διοίκησης και υπάλληλοι του Δήμου και των ΝΠ, ειδικοί σύμβουλοι, συνεργάτες Δημάρχου και εξωτερικοί σύμβουλοι) Ορισμός υπευθύνου Ομάδας Έργου από τον Δήμαρχο Οι υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα υποβάλλουν στην Ομάδα Έργου Εισηγήσεις σχετικά με τα προβλήματα, τους στόχους, τις προτεραιότητες της υπηρεσίας

3 Η Ομάδα Έργου συντάσσει το Α΄ Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος και το υποβάλει στον Δήμαρχο Ο Δήμαρχος εισηγείται το Α΄ Σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση Το εγκεκριμένο Α΄ Σχέδιο δημοσιεύεται για 2 εβδομάδες στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο Κατά τη διάρκεια της περιόδου δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από τα τοπικά ή διαμερισματικά συμβούλια, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς κοινωνικούς φορείς. Με απόφαση του Δημάρχου μπορεί να οργανωθεί ημερίδα, θεματικές συναντήσεις, δημόσια συζήτηση και όποια άλλη ενέργεια διαβούλευσης κριθεί αναγκαία.

4 Το εγκεκριμένο Β΄ Σχέδιο αποτελεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο ελέγχεται ως προς την νομιμότητά του από την Περιφέρεια και δημοσιεύεται Η ομάδα έργου επεξεργάζεται και συνθέτει τις προτάσεις και συντάσσει το Β΄ Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο υποβάλλει στον Δήμαρχο Ο Δήμαρχος εισηγείται το Β΄ Σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση

5 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αξιολογείται από την υπηρεσία προγραμματισμού (Ενδιάμεση και τελική έκθεση) Μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση μπορεί να αναθεωρηθούν οι στόχοι του Επιχειρησιακού προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού του 2 ου έτους, ενώ η τελική έκθεση αξιολόγησης κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου

6 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια: Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός Κεφάλαιο 1.1. : Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Κεφάλαιο 1.2.: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός Κεφάλαιο 2.1.: Στόχοι και δράσεις Κεφάλαιο 2.2.: Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός & δείκτες παρακολούθησης - αξιολόγησης - αξιολόγησης Κεφάλαιο 3.1.: Οικονομικός προγραμματισμός Κεφάλαιο 3.2.: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος προγράμματος

7 Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός Κεφάλαιο 1.1.: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Τα χαρακτηριστικά της περιοχής του Ο.Τ.Α. (τα βασικά γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του Ο.Τ.Α.) Τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, των οργανισμών του (Τα βασικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους, υπηρεσίες που προσφέρουν, το ανθρώπινο δυναμικό, η υλικοτεχνική υποδομή τους, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η οικονομική τους κατάσταση)

8 Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης που περιλαμβάνει τουλάχιστον: Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από τον Ο.Τ.Α., κατά την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας. Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Ο.Τ.Α. ως προς τα κρίσιμα ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών και την εκτιμώμενη ζήτηση για παροχή δημοτικών ή κοινοτικών υπηρεσιών. Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή τους, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση. Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).

9 Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες αναπτυξιακές προτεραιότητες Προσδιορισμός της στρατηγικής Διατύπωση του οράματος Προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων

10 Διατύπωση του οράματος του Ο.Τ.Α. και των κατευθυντηρίων αρχών, πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διακυβέρνησης των τοπικών υποθέσεων. Το όραμα αποτελεί συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιδιώξιμης κατάστασης της περιοχής του Ο.Τ.Α., ως οργανισμού, για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο. Το όραμα θα προσεγγισθεί με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέγει και με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Το ΟΡΑΜΑ περιγράφει την προοπτική ανάπτυξης τον στρατηγικό προορισμό του Ο.Τ.Α. Διατύπωση του ΟΡΑΜΑΤΟΣ

11 Προσδιορισμός της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Καθορισμός των Γενικών Στρατηγικών Στόχων προκειμένου να πετύχει το ΟΡΑΜΑ Τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης Ενδεικτικά, οι στρατηγικοί στόχοι μπορούν να αφορούν: Την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. Την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Την αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων τους Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του

12 Προσδιορισμός των ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες εκφράζονται με τη μορφή ΑΞΟΝΩΝ. Ενδεικτικά, οι άξονες αυτοί μπορεί να είναι: «Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον – Τεχνικές υποδομές» «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός» «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» «Ο Ο.Τ.Α. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς»

13 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός Κεφάλαιο 2.1.: Στόχοι και δράσεις Οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι εξειδικεύονται σε Ειδικότερους Στόχους Κάθε Άξονας εξειδικεύεται σε Μέτρα, που αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους ειδικότερους στόχους Ενδεικτικά μέτρα μπορεί να είναι: Ύδρευση και Αποχέτευση Διαχείριση απορριμμάτων Κοινωνική φροντίδα Πολιτισμός και Αθλητισμός Απασχόληση Τουριστική ανάπτυξη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του Οικονομικά του Ο.Τ.Α

14 Για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο υποπρόγραμμα δράσεων να είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των δημοτικών υπηρεσιών και οργάνων Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα (όπου ως έργα νοούνται δράσεις που εκτελούνται εφ άπαξ, με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης) να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα (όπου ως έργα νοούνται δράσεις που εκτελούνται εφ άπαξ, με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης) ή

15 Τεχνικά έργα, μελέτες, έρευνες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες δημοσιότητας, κανονιστικές ρυθμίσεις Τα έργα ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαμβάνουν: Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να περιλαμβάνουν: Υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του (όπως διαχείριση θεμάτων προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, υποστήριξη του προγραμματισμού, τεκμηρίωση πληροφοριών). Κύριες λειτουργίες, δηλ. δραστηριότητες μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες και εκπληρώνεται ο σκοπός του Ο.Τ.Α. (όπως δραστηριότητες κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητισμού, προστασίας περιβάλλοντος)

16 Υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του. Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων μπορεί να είναι Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. στους οποίους συμμετέχει ο Ο.Τ.Α. Δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις συνεργασίας του Ο.Τ.Α. με άλλους φορείς Διαδημοτικές συνεργασίες, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία με τους γειτονικούς Ο.Τ.Α

17 Κεφάλαιο 2.2.: Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων Σε αυτό το κεφάλαιο ιεραρχούνται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου και προσδιορίζονται οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας. 1.Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος, όπου εντάσσεται η δράση 2.Οι στόχοι του μέτρου στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλλουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης 3.Οι εκροές που θα παραχθούν από την υλοποίηση της δράσης 4.Οι φάσεις υλοποίησης της δράσεις 5.Η υπηρεσία του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης 6.Η χωροθέτηση της δράσης 7.Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ανά έτος 8.Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι και άλλες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης 9.Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης. Για τις δράσεις πρώτης προτεραιότητας συμπληρώνεται τυποποιημένο έντυπο προγραμματισμού, στο οποίο κατ’ ελάχιστον προσδιορίζονται:

18 Ο Ρ Α Μ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

19 Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 1. Εκτιμώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας. 2. Υπολογίζονται αθροιστικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράμματος. 3. Καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά άξονα και μέτρο Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης Κεφάλαιο 3.1.: Οικονομικός προγραμματισμός Κεφάλαιο 3.2.: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος 1.Καταρτίζονται δείκτες αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων και δείκτες υλοποίησης ή εκροών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος. 2.Οι προηγούμενοι δείκτες αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου αυτοί να καταστούν μετρήσιμοι.

20 Δημιουργία ερωτηματολογίου που θα αντιστοιχεί σε μια βάση δεδομένων και θα περιλαμβάνει: Για την Κοινωνικό-οικονομική αποτύπωση του Δήμου υπάρχουν μελέτες. Απλά χρειάζονται επικαιροποίηση. 1. Προσφερόμενες υπηρεσίες /καταστατικό 2. Ανθρώπινους πόρους 3. Υλικοτεχνική υποδομή 4. Οικονομικά στοιχεία 5. Να ζητηθεί μια most ανάλυση (όραμα – στόχοι - στρατηγική – τακτική) swot ανάλυση (δυνατά & αδύνατα σημεία – ευκαιρίες ανάπτυξης & απειλές) και η στρατηγική ανάπτυξη τους για την επόμενη τετραετία.

21 Ίδρυμα Δήμου Ροδίων (άρθρου 226 Ν.3463/2006) 1. Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π) Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ροδίων (άρθρο 240 Ν.3463/2006) 2. Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ροδίων (Π.Ο.Δ.Ρ.) 3. Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ροδίων (Δημοτική Πινακοθήκη) 4. Διεθνές Κέντρο Λογοτεχνών και Μεταφραστών 5. Προσχολικά Κέντρα 6. Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) 7. Δημοτικός Οργανισμός Περιβάλλοντος (Δ.Ο.ΠΕ.) 8. Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και 'Αθλησης (Δ.Ο.Ν.Α.) 9. Σχολικές Επιτροπές - Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Διαδημοτικό) ΝΠΔΔ – Δημ. Λιμεν. Ταμείο (άρθρο 224 Ν.3463/06) 10. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδ/σου Επιχειρήσεις Δήμου Ροδίων. Επιχειρήσεις Δήμου Ροδίων. 11. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) (Ν.1069/1980) 12. Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Ρόδου (Δ.Ε.Κ.Ρ.) (αμιγής κοινωφελής) 13. Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών (Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ) (αμιγής κοινωφελής άρθρο 254 επομ. παρ.5 άρθρου 270 Ν. 3463/2006) άρθρου 270 Ν. 3463/2006) 14. Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρόδου (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρόδου) (άρθρο 254 επομ. Ν. 3463/2006) 15. Δημοτικές Τουριστικές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις "ΡΟΔΩΝ Α.Ε." (αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία άρθρου 265 Ν. 3463/2006) άρθρου 265 Ν. 3463/2006) 16. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Δωδ/σου (Κ.Ε.Κ. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ") Α.Ε. (μέτοχοι Δήμος και Νομαρχία από κοινού) Αστικές εταιρείες (άρθρο 267 Ν.3463/2006) 17. Συμμετοχή στην Αστική Εταιρεία "ΗΦΑΙΣΤΟΣ" 18. Συμμετοχή στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων» 19. Συμμετοχή στο «Χειροτεχνικό Κέντρο» Νομαρχία από κοινού) Αστικές εταιρείες (άρθρο 267 Ν.3463/2006) 17. Συμμετοχή στην Αστική Εταιρεία "ΗΦΑΙΣΤΟΣ" 18. Συμμετοχή στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων» 19. Συμμετοχή στο «Χειροτεχνικό Κέντρο» 20. Συμμετοχή στη Διαδημοτική Επιχείρηση Κατασκηνώσεων "Προφήτη Ηλία"

22 Το Δήμο Ροδίων συγκροτούν οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού & Υποστήριξης Σχεδιασμού & Υποστήριξης Διοικητικών Υπηρεσιών Διοικητικών Υπηρεσιών Οικονομικών Υπηρεσιών Οικονομικών Υπηρεσιών Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας Πολεοδομίας Μεσαιωνικής πόλης και Αρχαιολογικών χώρων Μεσαιωνικής πόλης και Αρχαιολογικών χώρων Φυσικό Περιβάλλον Φυσικό Περιβάλλον Δημοτική Αστυνομία Δημοτική Αστυνομία Εξυπηρέτηση Πολιτών Εξυπηρέτηση Πολιτών

23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google