Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Αχαρνών 2013 Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Αχαρνών 2013 Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Αχαρνών 2013 Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

2 Α. Εισαγωγή Γενικά Μετά την με αριθμό 338/12.10.2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε η Στρατηγική του Δήμου η οποία εξειδικεύτηκε σε Άξονες, Μέτρα και Στόχους για το διάστημα της θητείας της παρούσας Διοίκησης και εγκρίθηκε η Β’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου αποτελεί την μετάφραση της στρατηγικής του Δήμου και των στόχων σε δράσεις εφικτές από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπά τους, καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. Μέχρι τώρα οι Δήμοι συνέτασσαν το τεχνικό πρόγραμμα, τα οποίο ουσιαστικά ήταν το πρόγραμμα της τεχνικής τους υπηρεσίας. Τώρα πλέον όλες οι δημοτικές υπηρεσίες θα πρέπει να προγραμματίζουν τις δράσεις τους, τόσο σε ετήσιο όσο και σε τετραετή χρονικό ορίζοντα (με την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων). Με τα άρθρα 203-207 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών και Ετήσιων Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. (Συγκεκριμένα το άρθρο 206 αναφέρει ότι: “Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα… εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης“). Με την Υπουργική απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών και ετήσιων προγραμμάτων των ΟΤΑ. Με το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011 “Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού“ καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7.7.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης“, άρθρο 63, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή. Σκοπός των ετησίων προγραμμάτων δράσης είναι ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός και η εξειδίκευση ανά έτος, των δράσεων που προβλέπονται στο τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επομένως, το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ’ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό.

3 Το Ετήσιο Πρόγράμμα Δράσης του Δήμου για το 2013 αποτελεί εξειδίκευση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως αυτές έχουν εγκριθεί (εκτός αυτών των Νομικών Προσώπων) το οποίο – Ε.Π. - αποτελεί πρόγραμμα πλαίσιο για τους στόχους και τη στρατηγική του Δήμου. Για τη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και με δεδομένο ότι “δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό”, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα εξής : •Το ύψος των εκτιμώμενων εσόδων του Δήμου για το 2013 •Τις δράσεις – λειτουργίες του Δήμου που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία του Δήμου (λειτουργικές δαπάνες), •Την καθορισμό προτεραιοτήτων που θέτει η Διοίκηση, οπότε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει : •Τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως έχουν ιεραρχηθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή, από τη Διοίκηση και τις υπηρεσίες του Δήμου •νέες δράσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι οποίες εντάσσονται στην γενική στρατηγική του Δήμου •τις δράσεις – λειτουργίες του Δήμου που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία του Δήμου (λειτουργικές δαπάνες), με τη βασική προϋπόθεση να καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό. Τα ανωτέρω συνοψίζονται στην σχηματική συσχέτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό που ακολουθεί. Παραδοχές εκπόνησης

4 Σχηματική συσχέτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό Τεχνικό Πρόγραμμα Πρόγραμμα Προμηθειών & Υπηρεσιών Προϋπολογισμός Λοιπές Δαπάνες λειτουργίας (πχ μισθοδοσία) Προμήθειες & Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Δήμου Νέες Προτεινόμενες Μελέτες & Έργα Μελέτες και έργα ως Δράσεις του Ε.Π. Προμήθειες και Παροχές Υπηρεσιών ως Δράσεις του Ε.Π. Δράσεις χωρίς Δαπάνη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

5 Ιεράρχηση Δράσεων Σύμφωνα με το Οδηγό για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Οι δράσεις ιεραρχούνται και διακρίνονται ανάλογα με την προτεραιότητα τους Οι βαθμίδες προτεραιότητας που προτείνονται είναι Α, Β και Γ: Α προτεραιότητα: Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα/βραχυπρόθεσμα, απαντούν σε άμεσες ανάγκες πολιτών, ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως Οργανισμών, και για τις οποίες έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.) Β προτεραιότητα: Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μεσοπρόθεσμα ή προϋποθέτουν συνέργιες ή απαντούν σε λιγότερο άμεσες ανάγκες πολιτών ή ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως Οργανισμών, ή για τις οποίες δεν έχουν διασφαλιστεί συνολικά οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.) Γ προτεραιότητα: Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μακροπρόθεσμα, προϋποθέτουν τη επίτευξη άλλων δράσεων που προηγούνται στην υλοποίηση και για τις οποίες έχουν μερικά διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.) Η ανωτέρω διάκριση κρίνεται αναγκαία για την κατανομή περιορισμένων οικονομικών πόρων κατά το βήμα του οικονομικού προγραμματισμού. Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνονται δράσεις που δημιουργούν δαπάνη Α’ προτεραιότητας. Υπηρεσία Υλοποίησης Ως Υπηρεσία Υλοποίησης νοείται η Υπηρεσία η οποία βάσει του Ο.Ε.Υ. υλοποιεί τη δράση. Αποτελεί την Υπηρεσία που σχετίζεται άμεσα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Παραδοχές

6 Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται το σύνολο των Οργανικών μονάδων του Δήμου με διάκριση αυτών που αποτελούν Υπηρεσίες Υλοποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου που όπως προκύπτει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Αυτοτελείς Οργανικές Μονάδες του ΔήμουΥπηρεσίες Υλοποίησης στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δ/νση Κοινωνικής ΠολιτικήςΧ Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας ΓενιάςΧ Δ/νση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΧ (Τεχνικό Πρόγραμμα) Δ/νση Περιβάλλοντος & ΠρασίνουΧ Δ/νση Πολεοδομίας & Πολεοδ. ΕφαρμογώνΧ (Τεχνικό Πρόγραμμα) Δ/νση Δημοτικής ΑστυνομίαςΧ Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρ. ΔυναμικούΧ Δ/νση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΧ (Πρόγραμμα Προμηθειών & Υπηρεσιών) Δ/νση Καθαριότητας & ΑνακύκλωσηςΧ Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Γεν. Γραμματέα Γραφείο Επικοινωνίας, Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης - Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συμβούλων Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Δ/νση Προγραμματισμού, Οργ/σης & ΠληροφορικήςΧ Δ/νση Τοπικής Οικ/κης ΑνάπτυξηςΧ Διεύθυνση ΚΕΠ Διάρθρωση Υπηρεσιών - Υπηρεσίες Υλοποίησης

7 Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται το σύνολο των Οργανικών μονάδων του Δήμου και η συσχέτισή τους με τον κωδικό αριθμό του Προϋπολογισμού που αφορά τις Λειτουργικές Δαπάνες Διάρθρωση Υπηρεσιών – Άμεσο λειτουργικό κόστος ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑ Προϋπολο γισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο Λειτουργικών δαπανών Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συμβούλων00-6ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜέρος του ΚΑ Γραφείο Γεν. Γραμματέα 00-6ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜέρος του ΚΑ 10-6ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜέρος του ΚΑ Γραφείο Επικοινωνίας, Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων 00-6ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜέρος του ΚΑ 10-6ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜέρος του ΚΑ Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου10-6ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜέρος του ΚΑ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων10-6ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜέρος του ΚΑ Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας10-6ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜέρος του ΚΑ Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας10-6ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜέρος του ΚΑ Δ/νση Προγραμματισμού, Οργ/σης & Πληροφορικής10-6ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜέρος του ΚΑ Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρ. Δυναμικού10-6ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜέρος του ΚΑ Διεύθυνση ΚΕΠ10-6ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜέρος του ΚΑ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών10-6ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜέρος του ΚΑ Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής15-6ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΜέρος του ΚΑ Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς15-6ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΜέρος του ΚΑ Δ/νση Τοπικής Οικ/κης Ανάπτυξης15-6ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΜέρος του ΚΑ Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης - Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού20-6ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥΜέρος του ΚΑ Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων20-6ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥΜέρος του ΚΑ Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης20-6ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥΜέρος του ΚΑ Γενική Διεύθυνση30-6ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΜέρος του ΚΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών30-6ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΜέρος του ΚΑ Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου35-6ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣύνολο του ΚΑ Δ/νση Πολεοδομίας & Πολεοδ. Εφαρμογών40-6ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣΣύνολο του ΚΑ Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας50-6ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣύνολο του ΚΑ

8 Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου για το 2013 αναλύεται σε 2 τμήματα και τα παραρτήματα Α & Β: Τμήμα 1 : Λειτουργίες των Οργανικών μονάδων Τμήμα 2 : Δράσεις των υπηρεσιών υλοποίησης (χωρίς δαπάνη) Παράρτημα Α : Τεχνικό Πρόγραμμα Παράρτημα Β : Πρόγραμμα Προμηθειών & Υπηρεσιών  Το Επενδυτικό Πρόγραμμα του Δήμου αποτυπώνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών με κωδικό προϋπολογισμού 7.  Στο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών αποτυπώνονται και οι λοιπές δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου με κωδικό προϋπολογισμού 6.  Τα προαναφερθέντα Προγράμματα συμπεριλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2013 και αποτελούν Παράρτημα του Παρόντος. Κατά συνέπεια οι δράσεις που αποτυπώνονται στο κύριο τμήμα του Ετήσιου Προγράμματος δράσης αφορούν αυτές που δεν δημιουργούν δαπάνη. Β. Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δομή του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

9 Λειτουργίες των Οργανικών Μονάδων Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

10 Δράσεις των Υπηρεσιών Υλοποίησης (χωρίς δαπάνη) Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

11 Παράρτημα Α: Τεχνικό Πρόγραμμα Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

12 Παράρτημα Β: Πρόγραμμα Προμηθειών & Υπηρεσιών Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ


Κατέβασμα ppt "Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Αχαρνών 2013 Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google