Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mastering NT Greek 20. Aorist Participles By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mastering NT Greek 20. Aorist Participles By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mastering NT Greek 20. Aorist Participles By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic

2 Rapping the Lord’s Prayer Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς father our the one in heaven ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου make holy name your ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου make holy name your ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου let come kingdom your ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου let come kingdom your γενηθήτω τ ὸ θέλημά σου, let be will your γενηθήτω τ ὸ θέλημά σου, let be will your

3 Rapping the Lord’s Prayer ὡ ς ἐ ν ο ὐ ραν ῷ κα ὶ ἐ π ὶ γ ῆ ς· as in heaven also on earth ὡ ς ἐ ν ο ὐ ραν ῷ κα ὶ ἐ π ὶ γ ῆ ς· as in heaven also on earth τ ὸ ν ἄ ρτον ἥ μ ῶ ν τ ὸ ν the bread our τ ὸ ν ἄ ρτον ἥ μ ῶ ν τ ὸ ν the bread our ἐ πιούσιον δ ὸ ς ἡ μ ῖ ν σήμερον· daily give us today ἐ πιούσιον δ ὸ ς ἡ μ ῖ ν σήμερον· daily give us today

4 Rapping the Lord’s Prayer κα ὶ ἄ φες ἡ μ ῖ ν τ ὰ ὀ φειλήματα ἡ μ ῶ ν and forgive us trespasses our κα ὶ ἄ φες ἡ μ ῖ ν τ ὰ ὀ φειλήματα ἡ μ ῶ ν and forgive us trespasses our ὡ ς κα ὶ ἡ με ῖ ς ἀ φήκαμεν as also we have forgiven ὡ ς κα ὶ ἡ με ῖ ς ἀ φήκαμεν as also we have forgiven το ῖ ς ὀ φειλέταις ἡ μ ῶ ν the ones trespassing us το ῖ ς ὀ φειλέταις ἡ μ ῶ ν the ones trespassing us

5 Rapping the Lord’s Prayer κα ὶ μ ὴ ε ἰ σενέγκ ῃ ς ἡ μ ᾶ ς and do not lead us ε ἰ ς πειρασμόν into temptation ἀ λλ ὰ ῥῦ σαι ἡ μ ᾶ ς ἀ π ὸ but deliver us from το ῦ πονηρο ῦ the evil one κα ὶ μ ὴ ε ἰ σενέγκ ῃ ς ἡ μ ᾶ ς and do not lead us ε ἰ ς πειρασμόν into temptation ἀ λλ ὰ ῥῦ σαι ἡ μ ᾶ ς ἀ π ὸ but deliver us from το ῦ πονηρο ῦ the evil one

6 2-1-2 Paradigms - Chant this 2 1 2 2 1 2 λόγος γραφή ἱ ερόν λόγος γραφή ἱ ερόν λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγους γραφάς ἱ ερά λόγους γραφάς ἱ ερά

7 3 rd Declension Chantables χαρίς ὄ νομα, πίστις χαρίς ὄ νομα, πίστις χάρις ὄ νομα πίστις χάρις ὄ νομα πίστις χάριτος ὀ νόματος πίστεως χάριτος ὀ νόματος πίστεως χάριτι ὀ νόματι πίστει χάριτι ὀ νόματι πίστει χάριτα ὄ νομα πίστιν χάριτα ὄ νομα πίστιν χάριτες ὀ νόματα πίστεις χάριτες ὀ νόματα πίστεις χαρίτων ὀ νομάτων πίστεων χαρίτων ὀ νομάτων πίστεων χάρισι(ν) ὀ νόμασι(ν) πίστεσι(ν) χάρισι(ν) ὀ νόμασι(ν) πίστεσι(ν) χάριτας ὀ νόματα πίστεις χάριτας ὀ νόματα πίστεις

8 PAI Verb Chant λύωλύομεν λύωλύομεν λύειςλύετε λύειςλύετε λύειλύουσι(ν) λύειλύουσι(ν)

9 The "is" verb PAI -- ε ἰ μί ε ἰ μί ἐ σμέν ε ἶ ἐ στέ ἐ στί(ν) ε ἰ σί(ν) ε ἰ μί ἐ σμέν ε ἶ ἐ στέ ἐ στί(ν) ε ἰ σί(ν)

10 Imperfect ε ἰ μί ἤ μην ἦ μεν ἦ ς ἦ τε ἦ ν ἦ σαν ἤ μην ἦ μεν ἦ ς ἦ τε ἦ ν ἦ σαν

11 Person Personal Pronoun Chant Singular Plural Singular Plural Nom. ἐ γώ σύ ἡ με ῖ ς Nom. ἐ γώ σύ ἡ με ῖ ς Gen. μου σου ἡ μ ῶ ν Dat. μοι σοι ἡ μ ῖ ν Acc. με σε ἡ μάς Gen. μου σου ἡ μ ῶ ν Dat. μοι σοι ἡ μ ῖ ν Acc. με σε ἡ μάς α ὐ τός, α ὐ τη, α ὐ τό (he, she, it) α ὐ τός, α ὐ τη, α ὐ τό (he, she, it)

12 Present Middle/Passive Indicative λύομαι, -ομεθα - ῃ, -εσθε -εται, -ονται λύομαι, -ομεθα - ῃ, -εσθε -εται, -ονται I am loosed/am being loosed I am loosed/am being loosed I loose myself/am loosing [for myself] I loose myself/am loosing [for myself]

13 Shape of the Future in Greek λύσω λύσομεν I will loose We will loose λύσω λύσομεν I will loose We will loose λύσεις λύσετε You will loose You all will loose λύσεις λύσετε You will loose You all will loose λύσει λύσουσι(ν) S/he/it will loose They will loose λύσει λύσουσι(ν) S/he/it will loose They will loose Chant this one Chant this one

14 Future Middle Paradigm λύσομαι -όμεθα - ῃ -εσθε -εται -ονται λύσομαι -όμεθα - ῃ -εσθε -εται -ονται I will loose (for myself) We will loose (for ourselves) … I will loose (for myself) We will loose (for ourselves) …

15 Demonstrative and Relative Pronouns Summary ἐ κε ῖ νος, ἐ κείνη, ἐ κε ῖ νο = that ἐ κε ῖ νος, ἐ κείνη, ἐ κε ῖ νο = that ο ὗ τος, α ὕ τη, το ῦ το τούτου, ταύτης, τούτου = this ο ὗ τος, α ὕ τη, το ῦ το τούτου, ταύτης, τούτου = this ὅ ς ἥ ὅ = Relative (who, which) ο ὗ ἧ ς ο ὗ ὅ ς ἥ ὅ = Relative (who, which) ο ὗ ἧ ς ο ὗ

16 Imperfect Active Paradigm of λύω Chant : ἐ λυον, ν, ς, ε, μεν, τε, ν I was loosing, … Chant : ἐ λυον, ν, ς, ε, μεν, τε, ν I was loosing, …

17 Imperfect Middle/Passive (IM/PI) Chant: ἐ λυόμην ου, ετο, ομεθα, εσθε, οντο Chant: ἐ λυόμην ου, ετο, ομεθα, εσθε, οντο I was being loosed I was being loosed

18 Second Aorist Active Chant ἔ λαβον ν, σ, ε, μεν, τε, ν ἔ λαβον ν, σ, ε, μεν, τε, ν

19 Second Aorist Middle Chant ἐ γενόμην -ου, -ετο, -ομεθα, -εσθε, -οντο ἐ γενόμην -ου, -ετο, -ομεθα, -εσθε, -οντο

20 Aorist Stem Changes -- 8 to know ἔ ρχομαι == ἦ λθον (I came, went) ἔ ρχομαι == ἦ λθον (I came, went) βλέπω == ε ἶ δον (I saw) βλέπω == ε ἶ δον (I saw) λέγω == ε ἶ πον (I said) λέγω == ε ἶ πον (I said) γίνομαι == ἐ γενόμην (I became) γίνομαι == ἐ γενόμην (I became) γινώσκω == ἔ γνων (I knew) γινώσκω == ἔ γνων (I knew) ἔ χω == ἔ σχον ( I had) ἔ χω == ἔ σχον ( I had) λαμβάνω == ἔ λαβον (I took) λαμβάνω == ἔ λαβον (I took) ε ὑ ρίσκω == ε ὗ ρον (I found) ε ὑ ρίσκω == ε ὗ ρον (I found)

21 1st Aorist Active Paradigm Learn: ἔ λυσα: I loosed… --, ς, ε, μεν, τε, ν Learn: ἔ λυσα: I loosed… --, ς, ε, μεν, τε, ν

22 1st Aorist Middle Paradigm Learn: ἐ λυσάμην: I loosed for myself -ω, -ατο, -αμεθα, -ασθε, -αντο Learn: ἐ λυσάμην: I loosed for myself -ω, -ατο, -αμεθα, -ασθε, -αντο

23 Chanting the PA and PM/P Participle Present Active: ptc = participle Present Active: ptc = participle Nom. λύων λύουσα λ ῦ ον Gen. λύοντος λύουσης λύοντος Nom. λύων λύουσα λ ῦ ον Gen. λύοντος λύουσης λύοντος Present Middle/Passive Present Middle/Passive Nom. λυόμενος λυομένη λυόμενον Gen. λυομένου λυομένης λυομένου Nom. λυόμενος λυομένη λυόμενον Gen. λυομένου λυομένης λυομένου

24 Introduction: Aorist Ptc. Present Participles = continuous action Present Participles = continuous action Aorist Participles = complete/wholistic action Aorist Participles = complete/wholistic action Aorist means it just states that the action took place Aorist means it just states that the action took place

25 3 Usages of the Participle: AAS Adjective: modifies a noun "The woman who sat on the right“ Adjective: modifies a noun "The woman who sat on the right“  Note the use of a past tense verb rather than an –ing verb “the boy who came, was the first choice” Adverb: "After running up the hill, she sat" Adverb: "After running up the hill, she sat" Substantive: "The one who sat there was" Substantive: "The one who sat there was"

26 Participles and time Aorist participles time is relative to the main verb. The action of the aorist participle takes place prior/before the action of the main verb. "After speaking, he went his way." Aorist participles time is relative to the main verb. The action of the aorist participle takes place prior/before the action of the main verb. "After speaking, he went his way." Aorist may also describe attendant circumstances. Aorist may also describe attendant circumstances.

27 Adverbial Options Cause: ε ἰ δότες (ptc) ὅ τι ὁ ἐ τείρας τ ὸ ν κύριον Ἰ ησο ῦ ν Cause: ε ἰ δότες (ptc) ὅ τι ὁ ἐ τείρας τ ὸ ν κύριον Ἰ ησο ῦ ν Knowing (because we know?) that the one who raised up the Lord Jesus (2 Cor 4:14) Knowing (because we know?) that the one who raised up the Lord Jesus (2 Cor 4:14) Instrumental: ἀ λλ ὰ ἑ αυτ ὸ ν ἐ κένωσεν μορφ ὴ ν δούλου λαβών Instrumental: ἀ λλ ὰ ἑ αυτ ὸ ν ἐ κένωσεν μορφ ὴ ν δούλου λαβών He emptied himself by taking the form of a servant etc. (Stevens, 318) He emptied himself by taking the form of a servant etc. (Stevens, 318)

28 Participle Voice Active: word the participle modifies does the action -- The man who ran to the store was the first to come Active: word the participle modifies does the action -- The man who ran to the store was the first to come Middle: self-interest -- After freeing himself, he ran to the store. Middle: self-interest -- After freeing himself, he ran to the store. Passive: Receives the action of the participle -- The boy who was stung by the bees ran Passive: Receives the action of the participle -- The boy who was stung by the bees ran

29 First Aorist Active Participle Formation Masculine/Neuter (participles NO AUGMENT) Masculine/Neuter (participles NO AUGMENT) Stem Aor. Ptc + 3rd Decl. λυ + σα + ντ + ος = λύσαντος Stem Aor. Ptc + 3rd Decl. λυ + σα + ντ + ος = λύσαντος Feminine Feminine Stem Aor Ptc σ + 1st Decl λυ + σα + σ + ης = λυσάσης Stem Aor Ptc σ + 1st Decl λυ + σα + σ + ης = λυσάσης

30 First Aorist Active Ptc 3 1 3 3 1 3 Singular Masc Fem Neut Singular Masc Fem Neut Nom. λύσας λύσασα λ ῦ σαν Gen. λύσαντος λύσασης λύσαντος Dat. λύσαντι λυσάσ ῃ λύσαντι Acc. λύσαντα λύσασαν λ ῦ σαν Nom. λύσας λύσασα λ ῦ σαν Gen. λύσαντος λύσασης λύσαντος Dat. λύσαντι λυσάσ ῃ λύσαντι Acc. λύσαντα λύσασαν λ ῦ σαν 3 uses: who loosed (Adj.), after loosing (Adv.), one who loosed (Subst.), 3 uses: who loosed (Adj.), after loosing (Adv.), one who loosed (Subst.),

31 First Aorist Active Ptc 3 1 3 3 1 3 Plural Masc Fem Neut Plural Masc Fem Neut Nom. λύσαντες λύσασαι λύσαντα Gen. λυσάντων λυσανσ ῶ ν λυσάντων Dat. λύσασι(ν) λυσάσαις λύσασι(ν) Acc. λύσαντας λυσάσας λύσαντα Nom. λύσαντες λύσασαι λύσαντα Gen. λυσάντων λυσανσ ῶ ν λυσάντων Dat. λύσασι(ν) λυσάσαις λύσασι(ν) Acc. λύσαντας λυσάσας λύσαντα 3 uses: who loosed (Adj.), after loosing (Adv.), one who loosed (Subst.) 3 uses: who loosed (Adj.), after loosing (Adv.), one who loosed (Subst.)

32 First Aorist Middle Formation Masculine/Neuter Masculine/Neuter Stem Aor. Ptc + 2rd Decl. λυ + σα + μεν + ος = λύσαμενος Stem Aor. Ptc + 2rd Decl. λυ + σα + μεν + ος = λύσαμενος Feminine Feminine Stem Aor. Ptc + 1st Decl. λυ + σα + μεν + η = λυσαμένη Stem Aor. Ptc + 1st Decl. λυ + σα + μεν + η = λυσαμένη

33 First Aorist Middle Ptc 2 1 2 2 1 2 Singular Masc Fem Neut Singular Masc Fem Neut Nom. λυσάμενος λυσαμένη λυσάμενον Gen. λυσαμένου λυσαμένης λυσαμένου Dat. λυσαμέν ῳ λυσαμέν ῃ λυσαμέν& Acc. λυσάμενον λυσαμένην λυσάμενον Nom. λυσάμενος λυσαμένη λυσάμενον Gen. λυσαμένου λυσαμένης λυσαμένου Dat. λυσαμέν ῳ λυσαμέν ῃ λυσαμέν& Acc. λυσάμενον λυσαμένην λυσάμενον 3 uses: who loosed himself (Adj.), after loosing himself (Adv.), one who loosed himself (Subst.) 3 uses: who loosed himself (Adj.), after loosing himself (Adv.), one who loosed himself (Subst.)

34 First Aorist Active Ptc 2 1 2 2 1 2 Plural Masc Fem Neut Plural Masc Fem Neut Nom. λυσάμενοι λυσάμεναι λυσάμενα Gen. λυσαμένων λυσαμένων λυσαμένων Dat. λυσαμένοις λυσαμέναις λυσαμένοις Acc. λυσαμένους λυσαμένας λυσάμενα Nom. λυσάμενοι λυσάμεναι λυσάμενα Gen. λυσαμένων λυσαμένων λυσαμένων Dat. λυσαμένοις λυσαμέναις λυσαμένοις Acc. λυσαμένους λυσαμένας λυσάμενα 3 uses: who loosed himself (Adj.), after loosing himself (Adv.), one who loosed himself (Subst.) 3 uses: who loosed himself (Adj.), after loosing himself (Adv.), one who loosed himself (Subst.)

35 First Aorist Passive Formation Masculine/Neuter Masculine/Neuter Stem Aor. Pass + 3rd Decl. λυ + θε + ντος = λυθέντος Stem Aor. Pass + 3rd Decl. λυ + θε + ντος = λυθέντος Feminine Feminine Stem Aor. Pas + 1rd Decl. λυ + θεισ + α = λυθε ῖ σα Stem Aor. Pas + 1rd Decl. λυ + θεισ + α = λυθε ῖ σα

36 First Aorist Passive Ptc 3 1 3 3 1 3 Singular Masc Fem Neut Singular Masc Fem Neut Nom. λυθείς λυθε ῖ σα λυθέν Gen. λυθέντος λυθείσης λυθέντος Dat. λυθέντι λυθείσ ῃ λύθεντι Acc. λυφέντα λυθε ῖ σαν λυθέν Nom. λυθείς λυθε ῖ σα λυθέν Gen. λυθέντος λυθείσης λυθέντος Dat. λυθέντι λυθείσ ῃ λύθεντι Acc. λυφέντα λυθε ῖ σαν λυθέν 3 uses: who was loosed (Adj.), after being loosed (Adv.), one who was loosed (Subst.) 3 uses: who was loosed (Adj.), after being loosed (Adv.), one who was loosed (Subst.)

37 First Aorist Passive Ptc 3 1 3 3 1 3 Plural Masc Fem Neut Plural Masc Fem Neut Nom. λυθέντες λυθε ῖ σαι λυθέντα Gen. λυθέντων λυθεισ ῶ ν λυθέντων Dat. λυθε ῖ σι(ν) λυθείσαις λυθε ῖ σι(ν) Acc. λυθέντας λυθείσας λυθέντα Nom. λυθέντες λυθε ῖ σαι λυθέντα Gen. λυθέντων λυθεισ ῶ ν λυθέντων Dat. λυθε ῖ σι(ν) λυθείσαις λυθε ῖ σι(ν) Acc. λυθέντας λυθείσας λυθέντα 3 uses: who was loosed (Adj.), after being loosed (Adv.), one who was loosed (Subst.) 3 uses: who was loosed (Adj.), after being loosed (Adv.), one who was loosed (Subst.)

38 Forms to Chant to First Aorist Active 3-1-3 (chant) First Aorist Active 3-1-3 (chant) Nom. λύσας λύσασα λύσαν Gen. λύσαντος λυσάσης λύσαντος Nom. λύσας λύσασα λύσαν Gen. λύσαντος λυσάσης λύσαντος Nom. λυθείς λυθε ῖ σα λυθέν Gen. λυθέντος λυθείσης λυθέντος Nom. λυθείς λυθε ῖ σα λυθέν Gen. λυθέντος λυθείσης λυθέντος First Aorist Middle 2-1-2 (non-chant) First Aorist Middle 2-1-2 (non-chant) Nom. λυσάμενος λυσαμένη λυσάμενον Gen. λυσαμένου λυσαμένης λυσαμένου Nom. λυσάμενος λυσαμένη λυσάμενον Gen. λυσαμένου λυσαμένης λυσαμένου

39 Second Aorist Participles Second Aorist Stem changes + Present participle endings Second Aorist Stem changes + Present participle endings λαβών λαβόντος, λαβόντι λαβών λαβόντος, λαβόντι λαβόμενος, λαβομένου... λαβόμενος, λαβομένου... γραφείς, γραφέντος... γραφείς, γραφέντος... Contract Verbs Contract Verbs ἀ γαπησας, ἀ γαπήσαντος … ἀ γαπησας, ἀ γαπήσαντος …

40 Chapter 20 Vocabulary ἀ ναβαίνω ἀ ναβαίνω I go up I go up

41 Chapter 20 Vocabulary ἄ ρχω ἄ ρχω I rule, begin (in mid.) I rule, begin (in mid.)

42 Chapter 20 Vocabulary ἕ καστος, -η, -ον ἕ καστος, -η, -ον each, every each, every

43 Chapter 20 Vocabulary ἐ κβάλλω ἐ κβάλλω I drive out I drive out

44 Chapter 20 Vocabulary κ ἀ γώ κ ἀ γώ and I, but I and I, but I

45 Chapter 20 Vocabulary καταβαίνω καταβαίνω I go down I go down

46 Chapter 20 Vocabulary μ ᾶ λλον μ ᾶ λλον more, rather more, rather

47 Chapter 20 Vocabulary μήτηρ, -ός, ἡ μήτηρ, -ός, ἡ mother mother

48 Chapter 20 Vocabulary ὅ που ὅ που where, since where, since

49 Chapter 20 Vocabulary ὥ στε ὥ στε therefore, so (that) therefore, so (that)

50 Reverse Vocabulary Review

51 Chapter 19 Vocabulary ἀ κολουθέω ἀ κολουθέω  I follow ἐ νώπιον ἐ νώπιον  before θάλασσα, -ης, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ  sea, lake κάθημαι κάθημαι  I sit καιρός, -ο ῦ, ὁ καιρός, -ο ῦ, ὁ  time

52 Chapter 19 Vocabulary ο ὔ τε ο ὔ τε  and not, nor, neither πίπτω πίπτω  I fall πούς, ποδός, ὁ πούς, ποδός, ὁ  foot προσέρχομαι προσέρχομαι  I come/go to προσεύχομαι προσεύχομαι  I pray

53 Chapter 18 Vocabulary genna { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/32/9839382/slides/slide_53.jpg", "name": "Chapter 18 Vocabulary genna

54 Chapter 18 Vocabulary oi]ki { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/32/9839382/slides/slide_54.jpg", "name": "Chapter 18 Vocabulary oi]ki

55 Chapter 17 Vocabulary ε ἰ ε ἰ  if, that ἐ σθίω ἐ σθίω  I eat ζάω ζάω  I live ζητέω ζητέω  I seek ἤ  or, either

56 Chapter 17 Vocabulary καλέω καλέω  I call λαλέω λαλέω  I speak, say παρακαλέω παρακαλέω  I urge, exhort πληρόω πληρόω  I fill, complete ποιέω ποιέω  I do, make

57 Chapter 16 Vocabulary α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ  Age, eternity ἀ λλήλων ἀ λλήλων  one another ἀ ριερεύς, -έως, ὁ ἀ ριερεύς, -έως, ὁ  High priest γυνή, -αικός, ἡ γυνή, -αικός, ἡ  woman δύναμαι δύναμαι  I can, am able

58 Chapter 16 Vocabulary ἔ θνος, -ους, τό ἔ θνος, -ους, τό  nation ὅ σος, -η, -ον ὅ σος, -η, -ον  as great as πόλις, -εως, ἡ πόλις, -εως, ἡ  city τέ τέ  And, and so χείρ, χειρός, ἡ χείρ, χειρός, ἡ  hand

59 Chapter 15 Vocabulary ἄ λλος, -η, -ο ἄ λλος, -η, -ο  other ἄ ρτος, -ου, ὁ ἄ ρτος, -ου, ὁ  bread δε ῖ δε ῖ  it is necessary ἐ ξουσία, -ας, ἡ ἐ ξουσία, -ας, ἡ  authority ἕ τερος, -α, -ον ἕ τερος, -α, -ον  different

60 Chapter 15 Vocabulary ἔ τι ἔ τι  yet, still ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ  eye τέκνον, -ου, τό τέκνον, -ου, τό  child τόπος, -ου, ὁ τόπος, -ου, ὁ  place φ ῶ ς, φωτός, τό φ ῶ ς, φωτός, τό  light

61 Chapter 14 Vocabulary α ἷ μα, -ματος, τό α ἷ μα, -ματος, τό  blood α ἴ ρω α ἴ ρω  I raise, take up διδάσκω διδάσκω  I teach ἴ διος, -α, -ον ἴ διος, -α, -ον  one's own καλός, -ή, -όν καλός, -ή, -όν  good

62 Chapter 14 Vocabulary μέλλω μέλλω  I am about to, intend ὁ δός, -ο ῦ, ἡ ὁ δός, -ο ῦ, ἡ  way πολύς, πολλή, πολύ πολύς, πολλή, πολύ  much, many σ ῶ μα, -ματος, τό σ ῶ μα, -ματος, τό  body ψυχή, - ῆ ς, ἡ ψυχή, - ῆ ς, ἡ  soul, life

63 Chapter 13 Vocabulary ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ  man, husband βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ  king δύναμις, -εως, ἡ δύναμις, -εως, ἡ  power, miracle ὄ νομα, -ματος, τό ὄ νομα, -ματος, τό  name π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν  each, every, all

64 Chapter 13 Vocabulary πατήρ, πατρός, ὁ πατήρ, πατρός, ὁ  father πιστις, πίστεως, ἡ πιστις, πίστεως, ἡ  faith, belief πνε ῦ μα, -ατος, τό πνε ῦ μα, -ατος, τό  spirit, wind σάρξ, σαρκός, ἡ σάρξ, σαρκός, ἡ  flesh, body χάρις, -ιτος, ἡ χάρις, -ιτος, ἡ  grace, kindness

65 Chapter 12 Vocabulary ἀ ποθν ῄ σκω ἀ ποθν ῄ σκω  I die ἐ κε ῖ ἐ κε ῖ  there ἕ ως ἕ ως  until ἰ δού ἰ δού  behold

66 Chapter 12 Vocabulary ἵ να ἵ να in order that, that in order that, that Ἰ ωάννης, -ου, ὁ Ἰ ωάννης, -ου, ὁ  John μέν μέν  on the one hand, indeed ὅ λος, -η, -ον ὅ λος, -η, -ον  whole, entire

67 Chapter 12 Vocabulary ὅ τε ὅ τε  when σύν σύν  with

68 Chapter 11 Vocabulary ἀ πέρχομαι ἀ πέρχομαι  I go away, leave ἐ κε ῖ νος ἐ κε ῖ νος  that Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον  Jewish καθώς καθώς  as, just as

69 Chapter 11 Vocabulary ὅ ς, ἥ, ὅ ὅ ς, ἥ, ὅ  who, which ὅ ταν ὅ ταν  when πάλιν πάλιν  again ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το  this

70 Chapter 11 Vocabulary Πέτρος, -ου, ὁ Πέτρος, -ου, ὁ  Peter ὑ πέρ ὑ πέρ  for, about (gen.)  above, beyond (acc.)

71 Chapter 11 Vocabulary ὑ πέρ ὑ πέρ  for, about (gen.)  above, beyond (acc.)

72 life life  ζωή, - ῆ ς, ἡ death death  θάνατος, -ου, ὁ I judge I judge  κρίνω I remain I remain  μένω only, alone only, alone  μόνος, -η, -ον Vocabulary Ch. 10

73 now now νῦννῦννῦννῦν and not, nor and not, nor  ο ὐ δέ Paul Paul  Πα ῦ λος I save I save  σ ῴ ζω then then  τότε Vocabulary Ch. 10

74 I answer I answer  ἀ ποκρίνομαι I send I send  ἀ ποστέλλω I throw I throw  βάλλω I become I become  γίνομαι I come in I come in  ε ἰ σέρχομαι Vocabulary Ch. 9

75 I go out I go out  ἐ ξέρχομαι I come/go I come/go  ἔ ρχομαι I wish I wish  θέλω thus, so thus, so  ο ὕ τως I go I go  πορεύομαι Vocabulary Ch. 9

76 he/she/it he/she/it  α ὐ τός, -ή, -ό land, earth, region land, earth, region  γ ῆ, - ῆ ς, ἡ I, we I, we  ἐ γώ, ἡ με ῖ ς day day  ἡ μέρα, -ας, ἡ that, so that that, so that  ὅ τι Vocabulary Ch. 8

77 so, then, therefore so, then, therefore οὖνοὖνοὖνοὖν crowd crowd  ὄ χλος, -ου, ὁ from from  παρά (with Gen.) beside, with beside, with  παρά (with Dat.) alongside, beside alongside, beside  παρά (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

78 you / you (pl) you / you (pl)  σύ / ὑ με ῖ ς by, at the hands of by, at the hands of  ὑ πό (with Gen.) under, below under, below  ὑ πό (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

79 Vocabulary -- Ch. 7 good ἀ γαθός, -ή, -όν ἀ γαθός, -ή, -όν Holy Holy ἅ γιος, -α, -ον ἅ γιος, -α, -ονrighteous δίκαιοις, -α, -ον δίκαιοις, -α, -ον

80 Vocabulary – Ch. 7 I am ε ἰ μί ε ἰ μί Jewish, a Jew Jewish, a Jew Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Great Great μέγας, μεγάλη, μέγα μέγας, μεγάλη, μέγα

81 Vocabulary -- Ch. 7 dead dead νεκρός, -ά, -όν νεκρός, -ά, -όν no, not no, not ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ first first πρ ῶ τος, -η, -ον πρ ῶ τος, -η, -ον voice voice φωνή, - ῆ ς, ἡ φωνή, - ῆ ς, ἡ

82 Chapter 6 Vocabulary ἀ πό (Gen.) ἀ πό (Gen.)  from διά (Gen.) διά (Gen.)  through διά (Acc.) διά (Acc.)  on account of ε ἰ ς (Acc.) ε ἰ ς (Acc.)  into

83 Chapter 6 Vocabulary ἐ κ (Gen.) ἐ κ (Gen.)  out of, from ἐ ν (Dat.) ἐ ν (Dat.)  in ἐ πί (Gen.) ἐ πί (Gen.)  on, over ἐ πί (Dat.) ἐ πί (Dat.)  on, at, against, on the basis of

84 Chapter 6 Vocabulary ἐ πί (Acc.) ἐ πί (Acc.)  on, to, toward, against κατά (Gen.) κατά (Gen.)  down, against κατά (Acc.) κατά (Acc.)  according to μετά (Gen.) μετά (Gen.)  with

85 Chapter 6 Vocabulary μετά (Acc.) μετά (Acc.)  after, behind περί (Gen.) περί (Gen.)  about, concerning περί (Acc.) περί (Acc.)  around, near πρός (Acc.) πρός (Acc.)  to

86 Ch. 5 -- Vocabulary love ἀ γάπη, -ης, ἡ ἀ γάπη, -ης, ἡtruth ἀ λήθεια, -ας, ἡ ἀ λήθεια, -ας, ἡsin ἁ μαρτία, -ας, ἡ ἁ μαρτία, -ας, ἡkingdom βασιλεία, -ας, ἡ βασιλεία, -ας, ἡ writing, Scripture γραφή, - ῆ ς, ἡ γραφή, - ῆ ς, ἡ

87 Ch. 5 -- Vocabulary I raise up ἐ γείρω ἐ γείρω assembly, church ἐ κκλησία, -ας, ἡ ἐ κκλησία, -ας, ἡwork ἔ ργον, -ου, τό ἔ ργον, -ου, τόdisciple μαθητής, -ο ῦ, ὁ μαθητής, -ο ῦ, ὁHour ὥ ρα, -ας, ἡ ὥ ρα, -ας, ἡ

88 Ch. 4 -- Vocabulary I love ἀ γαπάω ἀ γαπάω I write γράφω γράφω but, and δέ δέ servant, slave δο ῦ λος, -ου, ὁ δο ῦ λος, -ου, ὁ I find ε ὑ ρίσκω ε ὑ ρίσκω

89 Ch. 4 -- Vocabulary temple ἱ ερόν, -ο ῦ, τό ἱ ερόν, -ο ῦ, τό People People λαός, -ο ῦ, ὁ λαός, -ο ῦ, ὁ law law νόμος, -ου, ὁ νόμος, -ου, ὁhouse ο ἶ κος, -ου, ὁ ο ἶ κος, -ου, ὁ as, about, how ὡ ς ὡ ς

90 Ch. 3 -- Vocabulary but, yet but, yet ἀ λλ ἀ ἀ λλ ἀ apostle, sent one apostle, sent one ἀ πόστολος, -ου, ὁ ἀ πόστολος, -ου, ὁ I see I see βλέπωβλέπω for, then for, then γάργάρ I know I know γινώσκω γινώσκω

91 Ch. 3 -- Vocabulary Jesus Jesus Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ I take, receive I take, receive λαμβάνωλαμβάνω I loose I loose λύωλύω heaven heaven ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ I believe I believe πιστεύωπιστεύω

92 Ch. 2 -- Vocabulary brother brother ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ I hear, obey I hear, obey ἀ κούω ἀ κούω glory, fame glory, fame δόξα, -ης, ἡδόξα, -ης, ἡ I have I have ἔ χω ἔ χω world world κόσμος, -ου, ὁκόσμος, -ου, ὁ

93 Ch. 2 -- Vocabulary Lord, sir Lord, sir κύριος, -ου, ὁκύριος, -ου, ὁ word word λόγος, -ου, ὁλόγος, -ου, ὁ Peter Peter Π ἑ τρος, -ου, ὁΠ ἑ τρος, -ου, ὁ son son υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁυ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ Pharisee Pharisee Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁΦαρισα ῖ ος, -ου, ὁ

94 Ch. 1 -- Vocabulary angel, messenger ἄ γγελος, -ου, ὁ verily, truly ἀ μήν man, humankind ἄ νθρωπος, -ου, ὁ I ἐ γώ ἐ γώGod θεός, -ο ῦ, ὁ

95 Ch. 1 -- Vocabulary and, also, even καίheart καρδία, -ας, ἡ I say I sayλέγωprophet προφήτης, -ου, ὁ Christ, Messiah Χριστός, -ο ῦ, ὁ

96 In Order Vocabulary Review

97 Ch. 1 -- Vocabulary angel, messenger ἄ γγελος, -ου, ὁ verily, truly ἀ μήν man, humankind ἄ νθρωπος, -ου, ὁ I ἐ γώ ἐ γώGod θεός, -ο ῦ, ὁ

98 Ch. 1 -- Vocabulary and, also, even καίheart καρδία, -ας, ἡ I say I sayλέγωprophet προφήτης, -ου, ὁ Christ, Messiah Χριστός, -ο ῦ, ὁ

99 Ch. 2 -- Vocabulary brother brother ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ I hear, obey I hear, obey ἀ κούω ἀ κούω glory, fame glory, fame δόξα, -ης, ἡδόξα, -ης, ἡ I have I have ἔ χω ἔ χω world world κόσμος, -ου, ὁκόσμος, -ου, ὁ

100 Ch. 2 -- Vocabulary Lord, sir Lord, sir κύριος, -ου, ὁκύριος, -ου, ὁ word word λόγος, -ου, ὁλόγος, -ου, ὁ Peter Peter Π ἑ τρος, -ου, ὁΠ ἑ τρος, -ου, ὁ son son υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁυ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ Pharisee Pharisee Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁΦαρισα ῖ ος, -ου, ὁ

101 Ch. 3 -- Vocabulary but, yet but, yet ἀ λλ ἀ ἀ λλ ἀ apostle, sent one apostle, sent one ἀ πόστολος, -ου, ὁ ἀ πόστολος, -ου, ὁ I see I see βλέπωβλέπω for, then for, then γάργάρ I know I know γινώσκω γινώσκω

102 Ch. 3 -- Vocabulary Jesus Jesus Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ I take, receive I take, receive λαμβάνωλαμβάνω I loose I loose λύωλύω heaven heaven ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ I believe I believe πιστεύωπιστεύω

103 Ch. 4 -- Vocabulary I love ἀ γαπάω ἀ γαπάω I write γράφω γράφω but, and δέ δέ servant, slave δο ῦ λος, -ου, ὁ δο ῦ λος, -ου, ὁ I find ε ὑ ρίσκω ε ὑ ρίσκω

104 Ch. 4 -- Vocabulary temple ἱ ερόν, -ο ῦ, τό ἱ ερόν, -ο ῦ, τό People People λαός, -ο ῦ, ὁ λαός, -ο ῦ, ὁ law law νόμος, -ου, ὁ νόμος, -ου, ὁhouse ο ἶ κος, -ου, ὁ ο ἶ κος, -ου, ὁ as, about, how ὡ ς ὡ ς

105 Ch. 5 -- Vocabulary love ἀ γάπη, -ης, ἡ ἀ γάπη, -ης, ἡtruth ἀ λήθεια, -ας, ἡ ἀ λήθεια, -ας, ἡsin ἁ μαρτία, -ας, ἡ ἁ μαρτία, -ας, ἡkingdom βασιλεία, -ας, ἡ βασιλεία, -ας, ἡ writing, Scripture γραφή, - ῆ ς, ἡ γραφή, - ῆ ς, ἡ

106 Ch. 5 -- Vocabulary I raise up ἐ γείρω ἐ γείρω assembly, church ἐ κκλησία, -ας, ἡ ἐ κκλησία, -ας, ἡwork ἔ ργον, -ου, τό ἔ ργον, -ου, τόdisciple μαθητής, -ο ῦ, ὁ μαθητής, -ο ῦ, ὁHour ὥ ρα, -ας, ἡ ὥ ρα, -ας, ἡ

107 Chapter 6 Vocabulary ἀ πό (Gen.) ἀ πό (Gen.)  from διά (Gen.) διά (Gen.)  through διά (Acc.) διά (Acc.)  on account of ε ἰ ς (Acc.) ε ἰ ς (Acc.)  into

108 Chapter 6 Vocabulary ἐ κ (Gen.) ἐ κ (Gen.)  out of, from ἐ ν (Dat.) ἐ ν (Dat.)  in ἐ πί (Gen.) ἐ πί (Gen.)  on, over ἐ πί (Dat.) ἐ πί (Dat.)  on, at, against, on the basis of

109 Chapter 6 Vocabulary ἐ πί (Acc.) ἐ πί (Acc.)  on, to, toward, against κατά (Gen.) κατά (Gen.)  down, against κατά (Acc.) κατά (Acc.)  according to μετά (Gen.) μετά (Gen.)  with

110 Chapter 6 Vocabulary μετά (Acc.) μετά (Acc.)  after, behind περί (Gen.) περί (Gen.)  about, concerning περί (Acc.) περί (Acc.)  around, near πρός (Acc.) πρός (Acc.)  to

111 Vocabulary -- Ch. 7 good ἀ γαθός, -ή, -όν ἀ γαθός, -ή, -όν Holy Holy ἅ γιος, -α, -ον ἅ γιος, -α, -ονrighteous δίκαιοις, -α, -ον δίκαιοις, -α, -ον

112 Vocabulary – Ch. 7 I am ε ἰ μί ε ἰ μί Jewish, a Jew Jewish, a Jew Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Great Great μέγας, μεγάλη, μέγα μέγας, μεγάλη, μέγα

113 Vocabulary -- Ch. 7 dead dead νεκρός, -ά, -όν νεκρός, -ά, -όν no, not no, not ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ first first πρ ῶ τος, -η, -ον πρ ῶ τος, -η, -ον voice voice φωνή, - ῆ ς, ἡ φωνή, - ῆ ς, ἡ

114 he/she/it he/she/it  α ὐ τός, -ή, -ό land, earth, region land, earth, region  γ ῆ, - ῆ ς, ἡ I, we I, we  ἐ γώ, ἡ με ῖ ς day day  ἡ μέρα, -ας, ἡ that, so that that, so that  ὅ τι Vocabulary Ch. 8

115 so, then, therefore so, then, therefore οὖνοὖνοὖνοὖν crowd crowd  ὄ χλος, -ου, ὁ from from  παρά (with Gen.) beside, with beside, with  παρά (with Dat.) alongside, beside alongside, beside  παρά (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

116 you / you (pl) you / you (pl)  σύ / ὑ με ῖ ς by, at the hands of by, at the hands of  ὑ πό (with Gen.) under, below under, below  ὑ πό (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

117 I answer I answer  ἀ ποκρίνομαι I send I send  ἀ ποστέλλω I throw I throw  βάλλω I become I become  γίνομαι I come in I come in  ε ἰ σέρχομαι Vocabulary Ch. 9

118 I go out I go out  ἐ ξέρχομαι I come/go I come/go  ἔ ρχομαι I wish I wish  θέλω thus, so thus, so  ο ὕ τως I go I go  πορεύομαι Vocabulary Ch. 9

119 life life  ζωή, - ῆ ς, ἡ death death  θάνατος, -ου, ὁ I judge I judge  κρίνω I remain I remain  μένω only, alone only, alone  μόνος, -η, -ον Vocabulary Ch. 10

120 now now νῦννῦννῦννῦν and not, nor and not, nor  ο ὐ δέ Paul Paul  Πα ῦ λος I save I save  σ ῴ ζω then then  τότε Vocabulary Ch. 10

121 Chapter 11 Vocabulary ἀ πέρχομαι ἀ πέρχομαι  I go away, leave ἐ κε ῖ νος ἐ κε ῖ νος  that Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον  Jewish καθώς καθώς  as, just as

122 Chapter 11 Vocabulary ὅ ς, ἥ, ὅ ὅ ς, ἥ, ὅ  who, which ὅ ταν ὅ ταν  when πάλιν πάλιν  again ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το ο ὗ τος, α ὗ τη, το ῦ το  this

123 Chapter 11 Vocabulary Πέτρος, -ου, ὁ Πέτρος, -ου, ὁ  Peter ὑ πέρ ὑ πέρ  for, about (gen.)  above, beyond (acc.)

124 Chapter 11 Vocabulary ὑ πέρ ὑ πέρ  for, about (gen.)  above, beyond (acc.)

125 Chapter 12 Vocabulary ἀ ποθν ῄ σκω ἀ ποθν ῄ σκω  I die ἐ κε ῖ ἐ κε ῖ  there ἕ ως ἕ ως  until ἰ δού ἰ δού  behold

126 Chapter 12 Vocabulary ἵ να ἵ να in order that, that in order that, that Ἰ ωάννης, -ου, ὁ Ἰ ωάννης, -ου, ὁ  John μέν μέν  on the one hand, indeed ὅ λος, -η, -ον ὅ λος, -η, -ον  whole, entire

127 Chapter 12 Vocabulary ὅ τε ὅ τε  when σύν σύν  with

128 Chapter 13 Vocabulary ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ ἀ νήρ, ἀ νδρός, ὁ  man, husband βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ βασιλεύς, - ἐ ως, ὁ  king δύναμις, -εως, ἡ δύναμις, -εως, ἡ  power, miracle ὄ νομα, -ματος, τό ὄ νομα, -ματος, τό  name π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν π ᾶ ς, π ᾶ σα, π ᾶ ν  each, every, all

129 Chapter 13 Vocabulary πατήρ, πατρός, ὁ πατήρ, πατρός, ὁ  father πιστις, πίστεως, ἡ πιστις, πίστεως, ἡ  faith, belief πνε ῦ μα, -ατος, τό πνε ῦ μα, -ατος, τό  spirit, wind σάρξ, σαρκός, ἡ σάρξ, σαρκός, ἡ  flesh, body χάρις, -ιτος, ἡ χάρις, -ιτος, ἡ  grace, kindness

130 Chapter 14 Vocabulary α ἷ μα, -ματος, τό α ἷ μα, -ματος, τό  blood α ἴ ρω α ἴ ρω  I raise, take up διδάσκω διδάσκω  I teach ἴ διος, -α, -ον ἴ διος, -α, -ον  one's own καλός, -ή, -όν καλός, -ή, -όν  good

131 Chapter 14 Vocabulary μέλλω μέλλω  I am about to, intend ὁ δός, -ο ῦ, ἡ ὁ δός, -ο ῦ, ἡ  way πολύς, πολλή, πολύ πολύς, πολλή, πολύ  much, many σ ῶ μα, -ματος, τό σ ῶ μα, -ματος, τό  body ψυχή, - ῆ ς, ἡ ψυχή, - ῆ ς, ἡ  soul, life

132 Chapter 15 Vocabulary ἄ λλος, -η, -ο ἄ λλος, -η, -ο  other ἄ ρτος, -ου, ὁ ἄ ρτος, -ου, ὁ  bread δε ῖ δε ῖ  it is necessary ἐ ξουσία, -ας, ἡ ἐ ξουσία, -ας, ἡ  authority ἕ τερος, -α, -ον ἕ τερος, -α, -ον  different

133 Chapter 15 Vocabulary ἔ τι ἔ τι  yet, still ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ ὀ φθαλμός, -ο ῦ, ὁ  eye τέκνον, -ου, τό τέκνον, -ου, τό  child τόπος, -ου, ὁ τόπος, -ου, ὁ  place φ ῶ ς, φωτός, τό φ ῶ ς, φωτός, τό  light

134 Chapter 16 Vocabulary α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ α ἰ ων, - ῶ νος, ὁ  Age, eternity ἀ λλήλων ἀ λλήλων  one another ἀ ρχιερεύς, -έως, ὁ ἀ ρχιερεύς, -έως, ὁ  High priest γυνή, -αικός, ἡ γυνή, -αικός, ἡ  woman δύναμαι δύναμαι  I can, am able

135 Chapter 16 Vocabulary ἔ θνος, -ους, τό ἔ θνος, -ους, τό  nation ὅ σος, -η, -ον ὅ σος, -η, -ον  as great as πόλις, -εως, ἡ πόλις, -εως, ἡ  city τέ τέ  And, and so χείρ, χειρός, ἡ χείρ, χειρός, ἡ  hand

136 Chapter 17 Vocabulary ε ἰ ε ἰ  if, that ἐ σθίω ἐ σθίω  I eat ζάω ζάω  I live ζητέω ζητέω  I seek ἤ  or, either

137 Chapter 17 Vocabulary καλέω καλέω  I call λαλέω λαλέω  I speak, say παρακαλέω παρακαλέω  I urge, exhort πληρόω πληρόω  I fill, complete ποιέω ποιέω  I do, make

138 Chapter 18 Vocabulary genna { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/32/9839382/slides/slide_138.jpg", "name": "Chapter 18 Vocabulary genna

139 Chapter 18 Vocabulary oi]ki { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/32/9839382/slides/slide_139.jpg", "name": "Chapter 18 Vocabulary oi]ki

140 Chapter 19 Vocabulary ἀ κολουθέω ἀ κολουθέω  I follow ἐ νώπιον ἐ νώπιον  before θάλασσα, -ης, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ  sea, lake κάθημαι κάθημαι  I sit καιρός, -ο ῦ, ὁ καιρός, -ο ῦ, ὁ  time

141 Chapter 19 Vocabulary ο ὔ τε ο ὔ τε  and not, nor, neither πίπτω πίπτω  I fall πούς, ποδός, ὁ πούς, ποδός, ὁ  foot προσέρχομαι προσέρχομαι  I come/go to προσεύχομαι προσεύχομαι  I pray


Κατέβασμα ppt "Mastering NT Greek 20. Aorist Participles By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google