Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LAN 401 BEGINNING GREEK I Class IV – Third Declension nouns.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LAN 401 BEGINNING GREEK I Class IV – Third Declension nouns."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LAN 401 BEGINNING GREEK I Class IV – Third Declension nouns

2 Third Declension Nouns 1.1 Introduction – 3 rd declension  First and second declension  I-declension: Stems end in alpha or eta ἡ γραφή  II-declension: stems end in omicron ὁ ἀ πόστολο - ς  NOTE: Declension does not affect meaning!

3 Third Declension Nouns  3 rd declension nouns  Nouns that end in a consonant – 3 rd declension pattern σαρκ + ων  σαρκ ῶ ν (pl. fem. gen.) – no problems! σαρκ + ς > σαρκς  σάρξ (sg. fem. nom.)  Two main differences with 3 rd declension: 1.) Contractions – consonants react to case endings 2. ) Different case endings from 1 st – and 2 nd declensions

4 Third Declension Nouns CaseFeminine - 3Masculine -1Feminine -1 Nom. Sg. σαρκς > σάρξλόγοςγραφή Gen. Sg. σαρκος > σαρκόςλόγου γραφ ῆ ς Dat. Sg. σαρκι > σαρκί λόγ ῳ γραφ ῃ Acc. Sg. σαρκα > σάρκαλόγονγραφήν Nom. Pl. σαρκες > σάρκεςλόγοιγραφαί Gen. Pl. σαρκων > σαρκ ῶ ν λόγων γραφ ῶ ν Dat. Pl. σαρκσι (ν) > σαρξί(ν) λόγοις γραφα ῖ ς Acc. Pl. σαρκας > σάρκαςλόγουςγραφάς

5 Third Declension Nouns Case κ- stem – σαρκ- ματ stem -- ονοματ- ν stem – τιν - Nom. Sg. σάρξ ὄ νομα τίς Gen. Sg. σαρκός ὀ νόματος τίνος Dat. Sg. σαρκί ὀ νόματί τίνι Acc. Sg. σάρκα ὄ νομα τίνα Nom. Pl. σάρκες ὀ νόματα τίνες Gen. Pl. σαρκ ῶ ν ὀ νοματ ῶ ν τίνων Dat. Pl. σαρξί(ν)ονόμασί(ν)τίσι(ν) Acc. Pl. σάρκας ὀ νόματα τίνας

6 Third Declension Nouns CaseMasc. & Fem.Neut.Masc. & Fem.Neut. Nom. Sg. τίςτίτιςτι Gen. Sg. τίνος τινός Dat. Sg. τίνι τινί Acc. Sg. τίνατίτινάτι Nom. Pl. τίνεςτίνατινέςτινά Gen. Pl. τίνων τιν ῶ ν Dat. Pl. τίσι(ν) τισί(ν) Acc. Pl. τίναςτίνατινάςτινά

7 Third Declension Nouns Case1 st & 2 nd Decl.3 rd Decl. Masc.Fem.Neut.Masc./fem.Neut. Nom. Sg. -ος-α, -η-ον-ς, ---- Gen. Sg. -ου-ας, - ης -ου-ος Dat. Sg. -ῳ-ῳ - ᾳ, - ῃ -ῳ-ῳ -ι Acc. Sg. -ον-αν, - ην -ον-α, -ν-- Nom. Pl. -οι-αι-α-ες-α Gen. Pl. -ων Dat. Pl. -οις-αις-οις-σι(ν) Acc. Pl. -ους-ας-α-ας-α

8 Third Declension Nouns 1.2 Learning 3 rd declension  Remember the gender of every word!  Look at the article – article always stays the same! ὁ ο ἶ κος τ ῇ ς σαρκός The house of the flesh (gen.sg.)  The house of the flesh

9 Third Declension Nouns τας σάρκας βλέπουσι ο ἱ ἀ πόστολοι the flesh (pl.acc.) they see the apostles  The apostles see the flesh

10 Third Declension Nouns 1.3 Square of Stops – for 3 rd declension nouns  A stop is a consonant whose sound is formed by slowing down or completely stopping the flow of air through the mouth  Labials: π, β, φ -use lips to impede the airflow  Palatal/velar: κ, γ, χ - push up the tongue against the ‘palate’  Dental: τ, δ, θ - click the tongue against the back of teeth

11 Third Declension Nouns  Square of stops & 3 rd declension:  Whatever happens to one stem ending in dental happens to all Squareofstops Labials πβφ Velar κγχ Dental τδ θ

12 Third Declension Nouns  σκολοπ + σ  σκόλοψ (thorn, splinter)  σαρκ + σι  σαρξί  ὀ νοματ + σι  ὀ νόμασι Stop + a “ σ ” Labials + σ  ψ Velar + σ  ξ Dental + σ  σ

13 Third Declension Nouns Case3- Masc.1- Fem.3- Neut. Nom. Sg. πᾶςπᾶςπ ᾶ σαπᾶνπᾶν Gen. Sg. παντόςπάσηςπαντός Dat. Sg. παντί πάσ ῃ παντί Acc. Sg. πάντα π ᾶ σανπᾶνπᾶν Nom. Pl. πάντες π ᾶ σαι πάντα Gen. Pl. πάντων πασ ῶ ν πάντων Dat. Pl. π ᾶ σι(ν) πάσαις π ᾶ σι(ν) Acc. Pl. πάνταςπάσαςπάντα


Κατέβασμα ppt "LAN 401 BEGINNING GREEK I Class IV – Third Declension nouns."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google