Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 17. GENDERNUMBERCASE masculine feminine neuter singular plural Nominative Genitive Dative Accusative Vocative Greek Nouns.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 17. GENDERNUMBERCASE masculine feminine neuter singular plural Nominative Genitive Dative Accusative Vocative Greek Nouns."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 17

2 GENDERNUMBERCASE masculine feminine neuter singular plural Nominative Genitive Dative Accusative Vocative Greek Nouns

3 First Declension SINGULARPLURAL -α / -η [-ης]*-αι NOM -α / -η [-ης]*-αι -ας / -ης [-ου]*-ων GEN -ας / -ης [-ου]*-ων - ᾳ / - ῃ -αις DAT - ᾳ / - ῃ -αις -αν / -ην-ας ACC -αν / -ην-ας -α / -η-αι VOC -α / -η-αι *Masculine Nouns of First Declension

4 Second Declension SINGULARPLURAL -ος / -ον-οι / -α NOM -ος / -ον-οι / -α -ου-ων GEN -ου-ων - ῳ -οις DAT - ῳ -οις -ον / -ον-ους / -α ACC -ον / -ον-ους / -α -ε / -ον-οι / -α VOC -ε / -ον-οι / -α

5 THIRD Declension SINGULARPLURAL -**- [**]-ες / -εις [-α ] NOM -**- [**]-ες / -εις [-α ] -ος / -ως / -ους -ων GEN -ος / -ως / -ους -ων -ι-σι DAT -ι-σι -α / -ιν [**]-ας / -εις [-α ] ACC -α / -ιν [**]-ας / -εις [-α ] ** = These endings vary in the Third Declension [ ] = Neuter forms of Third Declension

6 THIRD Declension Gender of a 3 rd Declension noun cannot necessarily be known from lexical form Gender of a 3 rd Declension noun cannot necessarily be known from lexical form The stem cannot be known from the Nominative Singular form >> need to know the Genitive Singular (Dict. entry) ἀ ν ή ρ, ἀ νδρ ό ς, ὁ The stem cannot be known from the Nominative Singular form >> need to know the Genitive Singular (Dict. entry) ἀ ν ή ρ, ἀ νδρ ό ς, ὁ Form of Dative Plural varies because of contraction of stem with σ Form of Dative Plural varies because of contraction of stem with σ

7 THIRD Declension Neuter Nouns ending in -μα SingularPlural NOM/VOC σ ῶ μα σ ώ ματα GEN σ ώ ματος σων ά των DAT σ ώ ματι σ ώ μασι(ν) ACC σ ῶ μα σ ώ ματα

8 Lesson 17 - Vocabulary α ἷ μα, -ατος, το α ἷ μα, -ατος, το α ἰώ ν, α ἰῶ νος, ὁ α ἰώ ν, α ἰῶ νος, ὁ ἀ ν ή ρ, ἀ νδρ ό ς, ὁ ἀ ν ή ρ, ἀ νδρ ό ς, ὁ ἅ ρχων, ἄ ρσοντος, ὁ ἅ ρχων, ἄ ρσοντος, ὁ γυν ή, γυναικ ό ς, ἡ γυν ή, γυναικ ό ς, ἡ ἕ ως ἕ ως θ έ λημα, -ατος, το θ έ λημα, -ατος, το ν ύ ξ, νυκτ ό ς, ἡ ν ύ ξ, νυκτ ό ς, ἡ ὅ νομα, -ατος, το ὅ νομα, -ατος, το πνε ῦ μα, -ατος, το πνε ῦ μα, -ατος, το ῥῆ μα, -ατος, το ῥῆ μα, -ατος, το σ ά ρξ, σαρκ ό ς, ηπ σ ά ρξ, σαρκ ό ς, ηπ σπ έ ρμα, -ατος, το σπ έ ρμα, -ατος, το στ ό μα, -ατος, το στ ό μα, -ατος, το σ ῶ μα, -ατος, το σ ῶ μα, -ατος, το

9 Third Declension Nouns GENDERNUMBERCASE α ἰῶ νας α ἰώ νων α ἰ ωνα σαρκι πνε ύ ματι πνε ύ μασι

10 Croy 17 - Exercises Do NT #s 1, 2, 3, 4, 6 and 7 Do NT #s 1, 2, 3, 4, 6 and 7

11 Quiz on Tuesday 1) Complete the chart for the PERFECT ACTIVE INDICATIVE forms of λύω 2) PERFECT INFINITIVE forms of λύω 3) Complete chart for forms of a 3 rd Decl noun 4) Translate a short sentence (includes vocab from Lesson 17)


Κατέβασμα ppt "AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 17. GENDERNUMBERCASE masculine feminine neuter singular plural Nominative Genitive Dative Accusative Vocative Greek Nouns."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google