Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014 - 2020 Εισήγηση : κ. Γιάννης Κολυβάς Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΕΓΕΣ Απρίλιος 2015 1 Συγχρηματοδοτείται από την.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014 - 2020 Εισήγηση : κ. Γιάννης Κολυβάς Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΕΓΕΣ Απρίλιος 2015 1 Συγχρηματοδοτείται από την."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014 - 2020 Εισήγηση : κ. Γιάννης Κολυβάς Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΕΓΕΣ Απρίλιος 2015 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Δ ιεύθυνση Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης

2 Η νέα Κ.Α.Π. είναι “a la carte”. Έχει χάσει όλα τα «κοινά» χαρακτηριστικά της και αυτό ενέχει τον κίνδυνο για μερική ή ολική επανεθνικοποίησή της μετά το 2020. 2

3  Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων  Βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για την κλιματική αλλαγή  Ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη Για την επίτευξή τους, η νέα ΚΑΠ διαφοροποιεί τα καθεστώτα στήριξης και έδωσε στα K-M δυνατότητα επιλογής μεταξύ πληθώρας εναλλακτικών επιλογών πολιτικής προσανατολισμένων σε έναν πιο «πράσινο» και δίκαια κατανεμημένο 1ο πυλώνα και σε έναν πιο «πράσινο» και δίκαια κατανεμημένο 1ο πυλώνα και έναν 2ο πυλώνα ο οποίος θα επικεντρώνεται περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα και στην καινοτομία, στην κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. έναν 2ο πυλώνα ο οποίος θα επικεντρώνεται περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα και στην καινοτομία, στην κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που επέρχονται από τη μείωση των δημοσιονομικών πόρων (προσαρμογή αξίας δικαιωμάτων). Στόχοι της ΚΑΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020 3

4 Δημοσιονομικές Προοπτικές Ε.Ε. (2014-2020) Περικοπές στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. - μείωση πόρων και για τη γεωργία (Δαπάνες ΚΑΠ ↓14%, διάστημα 2013-2020) Περικοπές στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. - μείωση πόρων και για τη γεωργία (Δαπάνες ΚΑΠ ↓14%, διάστημα 2013-2020) Προοδευτική σύγκλιση των ενισχύσεων τόσο μεταξύ των K-M, όσο και στο εσωτερικό τους Προοδευτική σύγκλιση των ενισχύσεων τόσο μεταξύ των K-M, όσο και στο εσωτερικό τους  Ανακατανομή ενισχύσεων: Όλα τα K-M με ενισχύσεις ανά εκτάριο χαμηλότερες του 90% του μ.ο. της ΕΕ θα καλύψουν το 1/3 της διαφοράς μεταξύ του τρέχοντος επιπέδου και του μ.ο. της προσεχούς προγραμματικής περιόδου. Ελλάδα: Άμεσες Ενισχύσεις από 2,22 δις € (2013) σε 1,95 δις € (2020), ↓12% (σε σταθ. τιμές), Ελλάδα: Άμεσες Ενισχύσεις από 2,22 δις € (2013) σε 1,95 δις € (2020), ↓12% (σε σταθ. τιμές), Αγροτική Ανάπτυξη συνολική χρηματοδότηση ΕΓΤΑΑ για την χώρα μας 3,73 δισ. €, μειωμένη κατά 5,9% σε σχέση με την περίοδο 2007-2013. 4

5 Δημοσιονομικές Προοπτικές Ε.Ε. (2014-2020)  Εσωτερική σύγκλιση: επιλογές στα K-M να εφαρμόσουν κατάλληλη περιφερειακή προσέγγιση, με βάση διοικητικά ή αγρονομικά κριτήρια, για δικαιότερη κατανομή ενισχύσεων (βασική ενίσχυση, υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά καθεστώτα στήριξης, νέο καθεστώς για μικρές εκμεταλλεύσεις, άμεση ή σταδιακή προσαρμογή των άμεσων πληρωμών) Θέσπιση ενισχύσεων οικολογικού προσανατολισμού - “Πρασίνισμα” της ΚΑΠ Θέσπιση ενισχύσεων οικολογικού προσανατολισμού - “Πρασίνισμα” της ΚΑΠ 5

6 Άμεσες Ενισχύσεις  Δίκαιες, διαφανείς και ισόρροπα κατανεμημένες ενισχύσεις στους ενεργούς αγρότες  Διαίρεση περιφερειών με κριτήρια αγρονομικά, κοινωνικά και οικονομικής συνοχής  Μερική σταδιακή εσωτερική σύγκλιση των δικαιωμάτων εντός της κάθε περιφέρειας έως το 2019 με ήπια προσαρμογή  Ενίσχυση της επάρκειας των προϊόντων και του εμπορικού ισοζυγίου μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων  Στήριξη της κτηνοτροφίας και των νέων γεωργών Εθνικές Πολιτικές Προτεραιότητες 6

7 Αγροτική Ανάπτυξη  Ενίσχυση συνεργασίας και συλλογικής οργάνωσης, υποστήριξη συνεργειών στην εφοδιαστική αλυσίδα  Υιοθέτηση μέτρων για τη προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  Στήριξη και παροχή κινήτρων για ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, υποστήριξη δημοσίων ή ιδιωτικών έργων/επενδύσεων  Ανάληψη δράσεων μεταφοράς γνώσεων, καινοτομίας και γεωργικών συμβουλών  Στήριξη της πρόληψης των κινδύνων και της διαχείρισης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις  Επιπρόσθετη ενίσχυση στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς για στήριξη του κοινωνικού ιστού Εθνικές Πολιτικές Προτεραιότητες 7

8 Ευελιξία μεταξύ των πυλώνων: δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 15% από Π1  Π2 και αντίστροφα - η Ελλάδα επέλεξε μεταφορά στο Π2 5% για τη στήριξη περιοχών με φυσικούς περιορισμούς Υποχρεωτικά  Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Πράσινη ενίσχυση) – 30% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου  Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας – 2% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου Εθνικές επιλογές στα προαιρετικά καθεστώτα  Συνδεδεμένη στήριξη σε συγκεκριμένους τομείς σε ποσοστό 8% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου και 1% για τη στήριξη της παραγωγής πρωτεϊνούχων προϊόντων  Ενίσχυση για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς – 5% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου  Καθεστώς μικροκαλλιεργητών - μέγιστο 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου Φάκελος Βαμβάκι: ειδική στήριξη Εθνικές Επιλογές: Καθεστώτα στήριξης 8

9 Ενδεικτική διάρθρωση άμεσων ενισχύσεων ΚΑΠ 2015-2020 Επιλογές, Σύγκλιση (Εκατ. ευρώ, τρέχουσες τιμές) 2015201620172018 2019 & 2020 Εθνικό Ανώτατο Όριο 2.039,122.015,121.991,081.969,131.947,18 Αναδιανεμητική ενίσχυση 00000 Πράσινη Ενίσχυση (υποχρεωτική) 30%611,74604,54597,32590,74584,15 Ενίσχυση για περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (προαιρετική) 5%101,96100,7699,5598,4697,36 Ενίσχυση νέων γεωργών (υποχρεωτική) 2%40,7840,3039,8239,3838,94 Συνδεδεμένες ενισχύσεις (προαιρετική, 8% και 1% πρωτεϊνούχα) 9%183,52181,36179,20177,22175,25 Ενισχύσεις μικρών καλλιεργητών (προαιρετική) 10%203,91201,51199,11196,91194,72 Ανώτατο Όριο Βασικής Ενίσχυσης 1.101,121.088,161.075,181.063,331.051,48 Εθνικό Απόθεμα 3%33,0332,6432,2631,9031,54 Βασική ενίσχυση προς περιφερειοποίηση 1.068,091.055,521.042,931.031,431.019,93 Εθνικές Επιλογές: Καθεστώτα στήριξης 9

10 Μικροί Παραγωγοί Εθνικές Επιλογές: Καθεστώτα στήριξης 10

11  Η οικολογική μέριμνα είναι υποχρεωτική και η μη συμμόρφωση συνεπάγεται την επιβολή σημαντικών κυρώσεων  Περιφερειοποίηση της πράσινης ενίσχυσης: ενσωματωμένη στα δικαιώματα, επιπρόσθετα της βασικής ενίσχυσης  Προβλέπονται 3 μέτρα: 1.Διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων 2.διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής (τουλάχιστον 2 καλλιέργειες για εκτάσεις > 100στρ. και τουλάχιστον 3 καλλιέργειες για εκτάσεις > 300στρ., μέγιστη κάλυψη κύριας καλλιέργειας 75% και δύο κύριων καλλιεργειών 95% των αρόσιμων εκτάσεων) 3.διατήρηση περιοχής οικολογικής εστίασης 5%, για αρόσιμες εκτάσεις μεγαλύτερες των 150στρ. (σε ποσοστό 7% από 2017) Πράσινη ενίσχυση 11

12  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: ψυχανθή, ρύζι, δενδρώνες, βιολογικά, NATURA  “Οικολογική ισοδυναμία”, σε περιπτώσεις που εφαρμόζονται πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον  Αρνητικό: η επιστροφή των πόρων της πράσινης ενίσχυσης όταν δεν απορροφώνται από ένα Κ-Μ Πράσινη ενίσχυση 12

13 Ενίσχυση για νέους γεωργούς  Χορήγηση δικαιωμάτων για νέους γεωργούς μέχρι 40ετών στις 15/5/2015  Προσαύξηση 25% επί της αξίας των δικαιωμάτων ενισχύσεων μέχρι 25 εκτάρια, για γεωργούς μέχρι 40 ετών που ήδη δραστηριοποιούνται. Διαθέσιμο ποσό ενισχύσεων ύψους 40 εκατ. ευρώ ανά έτος. Ενίσχυση για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς  Στοχευμένη ενίσχυση ύψους 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τη στήριξη οριακά βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς ή άλλα μειονεκτήματα. 13

14 Φάκελος Βαμβάκι – ειδική ενίσχυση  Το ύψος της ετήσιας ενίσχυσης στην καλλιέργεια βάμβακος εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με εκείνο που ισχύει.  Το ποσό αναφοράς για την Ελλάδα ήταν μεγαλύτερο (251,75 €) από το προβλεπόμενο (234,18 €), με αποτέλεσμα να μειώνεται η συνδεδεμένη ενίσχυση του προϊόντος κατά 14 εκατ. € (από 201 εκατ. € σε 187 εκατ. €). 14

15  Επιλογή δεκαπέντε (15) τομέων για στήριξη μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων με στόχο:  Στήριξη οικονομικά ευάλωτων τομέων  Διατήρηση θέσεων εργασίας  Ενίσχυση της επάρκειας των προϊόντων στην εσωτερική αγορά  Αύξηση ανταγωνιστικότητας  Είσοδος σε νέες αγορές  Στήριξη προϊόντων με σημαντικό δυναμικό εξαγωγών και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου  Αποφυγή δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διατήρηση εγχώριων ποικιλιών και προστασία βιοποικιλότητας Συνδεδεμένη στήριξη 15

16 Συνδεδεμένη στήριξη Ύψος συνδεδεμένων ενισχύσεων € /ha ΤομείςΠροϋποθέσεις για πληρωμή συνδεδεμένης ανά προϊόν Έκταση (ha) Απόδοση (t/ha) Αριθμός ζώων2015201620172018 2019 &2020 1ΡύζιΕνισχύσεις σε καλλιεργητές ρυζιού που παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους δημητριακών, μύλους και ενώσεις αγροτών 30.0008 267264260258255 2Σκληρό σιτάριΕνισχύσεις σε καλλιεργητές σκληρού σίτου με 100% σπορά πιστοποιημένου σπόρου από ποικιλία εγγεγραμμένη στον εθνικό είτε στον κοινοτικό κατάλογο 250.0003 3647575655 3Θηλυκά Βοοειδή Θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18μηνών έως 8 ετών με προϋποθέσεις να έχουν γεννήσει στο έτος της ενίσχυσης, ελάχιστο αριθμό τα 6 ζώα ανά εκμετάλλευση, εφαρμογή απαιτήσεων για την αναγνώριση και καταγραφή ζώων (Καν. ΕΕ 1760/2000) 191.000 128127125124122 16

17 Συνδεδεμένη στήριξη Ύψος συνδεδεμένων ενισχύσεων € /ha ΤομείςΠροϋποθέσεις για πληρωμή συνδεδεμένης ανά προϊόν Έκταση (ha) Απόδοση (t/ha) Αριθμός ζώων2015201620172018 2019 &2020 4Βιομηχανική Τομάτα Προϋπόθεση η υπογραφή σύμβασης με μεταποιητική μονάδα. Παράδοση τουλάχιστον 50tn/ha 9.50070 274333411407402 5Πορτοκάλια (χυμοποίηση) Παράδοση σε μεταποιητική μονάδα χυμοποίησης, τουλάχιστον 7tn/ha παραγόμενου προϊόντος στη χυμοποίηση 28.5007 316416411407402 6Αιγοπρόβατα (ορεινές περιοχές) Αίγες ή/και προβατίνες άνω του έτους σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, παράδοση τουλάχιστον 6tn γάλακτος σε μεταποιητικές βιομηχανίες με ολική μικροβιακή χλωρίδα <1.000.000 cfu/ml, εφαρμογή απαιτήσεων για την αναγνώριση και καταγραφή αιγοπροβάτων (Καν. ΕΕ 21/2004) 3.150.000 77777 17

18 Συνδεδεμένη στήριξη Ύψος συνδεδεμένων ενισχύσεων € /ha ΤομείςΠροϋποθέσεις για πληρωμή συνδεδεμένης ανά προϊόν Έκταση (ha) Απόδοση (t/ha) Αριθμός ζώων2015201620172018 2019 &2020 7Αιγοπρόβατα (πεδινές περιοχές) Αίγες ή/και προβατίνες άνω του έτους πεδινών περιοχών, παράδοση τουλάχιστον 6tn γάλακτος σε μεταποιητικές βιομηχανίες με ολική μικροβιακή χλωρίδα <1.000.000 cfu/ml, εφαρμογή απαιτήσεων για την αναγνώριση και καταγραφή αιγοπροβάτων (Καν. ΕΕ 21/2004) 2.300.000 55555 8Όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση Επιλέξιμα όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση 16.5001,8 303299296293289 9Ψυχανθή για παραγωγή ζωοτροφών Επιλέξιμα κτηνοτροφικά πρωτεϊνούχα καρποδοτικά ψυχανθή 40.0001,7 175173171169167 18

19 Συνδεδεμένη στήριξη Ύψος συνδεδεμένων ενισχύσεων € /ha ΤομείςΠροϋποθέσεις για πληρωμή συνδεδεμένης ανά προϊόν Έκταση (ha) Απόδοση (t/ha) Αριθμός ζώων2015201620172018 2019 &2020 10ΣποροπαραγωγήΧρήση πιστοποιημένου σπόρου σποράς, μη χρήση σπόρων γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών, παράδοση σπόρων στις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις. Επιλέξιμοι σπόροι σποράς ελαιούχων και κλωστικών φυτών (βαμβάκι, σόγια), σπόροι σποράς οσπρίων (φασόλια, φακές, ρεβύθια, φάβα), σπόροι σποράς κτηνοτροφικών ψυχανθών (μηδική, βίκος, λούπινα, ρόβη κλπ) 10.2001,5 294291287284281 11ΣπαράγγιΕπιλέξιμοι προς ενίσχυση γεωργοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που καλλιεργούν και παράγουν σπαράγγια 3.9005,5 385380376371367 12ΜεταξοσκώληκεςΕπιλέξιμοι προς ενίσχυση σηροτρόφοι με παραγωγή τουλάχιστον 20κιλά χλωρά κουκούλια για κάθε κουτί εκτρεφόμενου μεταξόσπορου 20.000 αυγών 5.000 160158156155153 19

20 Συνδεδεμένη στήριξη Ύψος συνδεδεμένων ενισχύσεων € /ha ΤομείςΠροϋποθέσεις για πληρωμή συνδεδεμένης ανά προϊόν Έκταση (ha) Απόδοση (t/ha) Αριθμός ζώων2015201620172018 2019 &2020 13ΖαχαρότευτλαΠροϋπόθεση η σύναψη σύμβασης καλλιέργειας και παράδοσης στη ζαχαροβιομηχανία και η χρήση πιστοποιημένου σπόρου σποράς. 20.0006,5 250346342338334 14Κτηνοτρόφοι κάτοχοι ειδικών δικαιωμάτων Γεωργοί που διέθεταν ειδικά δικαιώματα το 2014 και δεν διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια το 2015. Η ενίσχυση ανάλογα τον αριθμό των μονάδων μεγάλων ζώων που διαθέτουν, με ελάχιστο αριθμό ζώων οι 3ΜΜΖ ανά εκμετάλλευση, εφαρμογή απαιτήσεων για την αναγνώριση και καταγραφή ζώων (Καν. ΕΕ 1760/2000) και αιγοπροβάτων (Καν. ΕΕ 21/2004).Οι γεωργοί δεν δικαιούνται καμία άλλη συνδεδεμένη ενίσχυση. 180.000 150148146145143 15Συμπύρηνο ροδάκινο (για χυμοποίηση) Σύμβαση με μεταποιητική μονάδα χυμοποίησης, τουλάχιστον 9tn/ha παραγόμενου προϊόντος στη χυμοποίηση 15.0009 200198195193191 20

21 Συνδεδεμένη στήριξη Ενδεικτική διάρθρωση συνδεδεμένων ενισχύσεων 2015-2020 21

22 Καθεστώς μικροκαλλιεργητών  Στο καθεστώς αυτό θα ενταχθούν αυτόματα οι «μικροί καλ- λιεργητές», όσοι έχουν ποσό ενισχύσεων το 2015 μέχρι 1.250 €. Υπολογίζονται στους 350.000 δικαιούχους (~ 50% του συνόλου).  Εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του πρασινίσματος και τους δειγματοληπτικούς ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης, υποχρεούνται όμως της τήρησης πολλαπλής συμμόρφωσης  Απένταξη από το καθεστώς είναι δυνατή κατόπιν αίτησης, χωρίς δικαίωμα επανένταξης στο καθεστώς 22

23 Νέα δικαιώματα - Σύγκλιση στις περιφέρειες  Νέα αξία δικαιωμάτων 2015: αριθμός δικαιωμάτων ανάλογος της έκτασης (1 δικαίωμα ανά εκτάριο)  Μετάβαση από το 2015 στο 2019 με σταδιακά ισόποσα βήματα: βασική και πράσινη ενίσχυση θα ακολουθήσουν διαδικασία σταδιακής μερικής εσωτερικής σύγκλισης των δικαιωμάτων εντός της κάθε περιφέρειας έως το 2019 με ήπια προσαρμογή: ισόποση μείωση στην πενταετία με προστασία απωλειών 30% το 2019  Εσωτερική σύγκλιση: ενιαίο ύψος βασικής ενίσχυσης ανά περιφέρεια. Επιλέχθηκαν τρεις (3) περιφέρειες: 1. Βοσκότοποι 2. Αροτραίες καλλιέργειες 3. Δενδρώδεις (πολυετείς) καλλιέργειες 23

24 Σύγκλιση στις περιφέρειες 2015201620172018 2019 & 2020 Ha Βασική & Πράσινη (εκατ. ευρώ)1.712,861.692,701.672,511.654,071.635,63 Βοσκότοποι 1.780.00025%428,22423,17418,13413,52408,91 Αροτραίες Καλλιέργειες 2.000.00047%805,05795,57786,08777,41768,75 Δενδρώδεις (πολυετείς) καλλιέργειες 970.00028%479,60473,96468,30463,14457,98 Σύνολο4.750.000 Βοσκότοποιευρώ / στρέμμα24,0623,7723,4923,2322,97 Αροτραίες Καλλιέργειεςευρώ / στρέμμα40,2539,7839,3038,8738,44 Δενδρώδεις (πολυετείς) καλλιέργειεςευρώ / στρέμμα49,4448,8648,2847,7547,21  Μεταφορά πόρων στην κτηνοτροφία: 25% κονδυλίων του εθνικού φακέλου, έναντι ποσοστού 19% (2012).  Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, θα συνυπολογιστεί ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου, με προϋπόθεση την ηλεκτρονική σήμανση του μέχρι 31.12.2014 24

25 Προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης  Υποβολή Ενιαίας Αίτησης μέχρι 15/05/2015  Ενεργός Γεωργός  Ο γεωργός να εμπίπτει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες επιλεξιμότητας: -Κ1: Γεωργοί που είχαν το δικαίωμα να λάβουν άμεση ενίσχυση το 2013 -Κ2: Γεωργοί που καλλιεργούσαν το 2013 φρούτα, λαχανικά, εδώδιμα γεώμηλα ή γεώμηλα για σπορά ή καλλιεργούσαν αμπελώνες -Κ3: Γεωργοί που δεν κατείχαν ποτέ δικαιώματα, αλλά το 2013 αποδεικνύουν γεωργική δραστηριότητα -Κ4: Γεωργοί που κατά το 2014 έλαβαν για πρώτη φορά δικαιώματα μέσω του Εθνικού αποθέματος 2014 -Κ5: Ιδιωτική ρήτρα μίσθωσης -Κ6: Γεωργοί, που κληρονομούν εκμετάλλευση -Κ7: Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης -Κ8: Γεωργοί που επιθυμούν τη χορήγηση δικαιωμάτων από το Εθνικό απόθεμα 2015 -Κ9: Μεταβολές 25

26 Προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης  Ρήτρα απροσδόκητου κέρδους Εφαρμόζεται για τη δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων σε περίπτωση πώλησης γεωργικών εκτάσεων ή έναρξης ή λήξης του συνόλου ή μέρους μίσθωσης γεωργικών εκτάσεων μεταξύ 01.06.2014- 31.05.2015 Στη περίπτωση που ο γεωργός δηλώνει το 2015 λιγότερο από το 90% των εκτάσεων της Δήλωσης του 2014, χάνει μέρος της βασικής ενίσχυσης και το ποσό αυτό προστίθεται στο Εθνικό απόθεμα. Όταν η μίσθωση της δηλούμενης έκτασης το 2015 σε σχέση με τη δηλούμενη έκταση το 2014 προκύπτει από λύση του συνόλου ή μέρους μίσθωσης δημόσιου βοσκότοπου, η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους δεν εφαρμόζεται 26

27 Ενεργός γεωργός και ελάχιστη δραστηριότητα  Δεν θα χορηγείται ενίσχυση σε περίπτωση όπου αφήνεται άνω του 50% ακαλλιέργητη γη  Δεν θα χορηγείται ενίσχυση σε εταιρίες που δεν έχουν κύριο στόχο τους τη γεωργία (αεροδρόμια, κάμπινγκ, ξενοδοχεία, γήπεδα, κλ.π.)  Τα φυσικά πρόσωπα που έλαβαν κατά το προηγούμενο έτος ποσό άμεσων ενισχύσεων μεγαλύτερο από 5.000 ευρώ πρέπει να έχουν τουλάχιστον το 10% του εξωγεωργικού τους εισοδήματος από άμεσες ενισχύσεις  Δεν χορηγούνται ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή ενισχύσεων προ της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ. Εξαίρεση: οι γεωργοί των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά Αιγαίου 27

28 Επισημάνσεις  Η επιλογή για τη νέα ΚΑΠ εμπεριέχει τη λογική, φιλοσοφία και βασικές επιδιώξεις της ΠΑΣΕΓΕΣ (σταδιακή σύγκλιση χωρίς ισοπεδωτικές λογικές, στήριξη σε όσους παράγουν, μεταφορά πόρων στην κτηνοτροφία)  Η εφαρμογή όσο και ο έλεγχος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ σε τρεις (3) Περιφέρειες εσωτερικής σύγκλισης ενέχει πολυπλο- κότητα, γραφειοκρατία, κινδύνους για δημοσιονομικούς καταλογισμούς.  Συνδεδεμένες ενισχύσεις: αυστηρότερο ελεγκτικό πλαίσιο με αντικειμενικά κριτήρια ελέγχου για την αποφυγή στρεβλώσεων 28

29 Ευχαριστώ για την προσοχή σας 29


Κατέβασμα ppt "Εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014 - 2020 Εισήγηση : κ. Γιάννης Κολυβάς Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΕΓΕΣ Απρίλιος 2015 1 Συγχρηματοδοτείται από την."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google