Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Τμήμα Γεωργίας Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

2 ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ – ΠΥΛΩΝΑΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ – ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ

3 ΔΟΜΗ ΝΕΑΣ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι Άμεσες Ενισχύσεις (Καν. 1307/2013) ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ
Άμεσες Ενισχύσεις (Καν. 1307/2013) Κοινή Οργάνωση Αγορών (ΚΟΑ) (Καν. 1308/2013) ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ Αγροτική Ανάπτυξη (Καν. 1305/2013) Οριζόντιος Χρηματοδοτικός Κανονισμός (Καν. 1306/2013)

4 ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Συνολική Δαπάνη (€) Κοινοτική Συμμετοχή (%) Άμεσες Πληρωμές 100 % Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 53 %

5 ΠΥΛΩΝΑΣ Ι – ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

6 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 61% ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 30% ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 8% ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 1% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ εθνικά κονδύλια (αν το επιτρέψουν τα δημόσια οικονομικά)

7 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ως «γεωργική έκταση» νοείται οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων βοσκοτόπων, ή μόνιμων καλλιεργειών όπου ασκείται γεωργική δραστηριότητα· ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται: η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, η διατήρηση μιας γεωργικής έκτασης σε κατάσταση που να την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων, η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας

8 προϋποθεΣειΣ χορηγηΣηΣ αμεΣων ενιΣχυΣεων
προϋποθεΣειΣ χορηγηΣηΣ αμεΣων ενιΣχυΣεων Ελάχιστη έκταση για την Κύπρο: 3 δεκάρια Εφαρμογή Πολλαπλής Συμμόρφωσης Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις: Σε αιτητές που δεν ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα στις γεωργικές τους εκτάσεις. Σε αιτητές που διευθύνουν αερολιμένες, δίκτυα ύδρευσης, κτηματομεσιτικές εταιρείες, γήπεδα και υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας και οι οποίοι έλαβαν άμεσες ενισχύσεις κατά το προηγούμενο έτος άνω των €5.000 (εκτός αν αποδείξουν ότι είναι ενεργοί γεωργοί).

9 ΕνιΣχυΣη για γεωργικεΣ πρακτικεΣ επωφελειΣ για το κλιμα και το περιβαλλον (ΠραΣινη ΕνιΣχυΣη / Greening) Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης χρησιμοποιείται το 30% του χρηματοδοτικού φακέλου για τις άμεσες ενισχύσεις Όλοι οι αιτητές που δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του Καθεστώτος Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης έχουν δικαίωμα να λάβουν και την «πράσινη ενίσχυση». Οι αιτητές με αρόσιμη γη πέραν ενός ορίου ή μόνιμους βοσκότοπους θα πρέπει να τηρούν τις καθορισμένες από την ΕΕ «γεωργικές πρακτικές» που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον. Μη συμμόρφωση των γεωργών θα επιφέρει μειώσεις ή αποκλεισμό της πράσινης ενίσχυσης.

10 Γεωργικές πρακτικές: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
(Αφορά μόνο γεωργούς με αρόσιμη γη πέραν των 100 δεκαρίων) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ (Αφορά όλους τους γεωργοκτηνοτρόφους που δηλώνουν βοσκότοπους) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (Αφορά μόνο γεωργούς με αρόσιμη γη πέραν των 150 δεκαρίων)

11 Διαφοροποίηση καλλιεργειών
Μεταξύ 100 και 300 δεκαρίων αρόσιμης γης τουλάχιστον 2 διαφορετικές καλλιέργειες στην αρόσιμη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75%. Πέραν των 300 δεκαρίων αρόσιμης γης τουλάχιστον 3 διαφορετικές καλλιέργειες στην αρόσιμη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% και οι δύο κύριες καλλιέργειες από κοινού να μην υπερβαίνουν το 95%.

12 Ως «καλλιέργεια» νοούνται:
α) διαφορετικά γένη που ορίζονται στη βοτανική ταξινόμηση {πχ. το κριθάρι (Ηordeum) και το σιτάρι (Triticum) θεωρούνται 2 διαφορετικές καλλιέργειες γιατί ανήκουν σε διαφορετικά γένη, ενώ το μαλακό και το σκληρό σιτάρι θεωρούνται ίδια καλλιέργεια γιατί ανήκουν στο ίδιο γένος (Triticum)} β) οποιοδήποτε είδος των οικογενειών: Brassicaceae (περιλαμβάνει μπρόκολο, κινέζικο λάχανο, ελαιοκράμβη κλπ), Solanaceae (περιλαμβάνει ντομάτες, πατάτες, μελιτζάνες, πιπέρια κλπ) Cucurbitaceae (περιλαμβάνει αγγουράκια, κολοκύθια, πεπόνια, καρπούζια κλπ) {Πχ. η ντομάτα και η πατάτα παρόλο που ανήκουν στο ίδιο γένος (Solanum) – διαφορετικό είδος θεωρούνται δύο διαφορετικές καλλιέργειες αφού ανήκουν στην οικογένεια Solanaceae} γ) η γη υπό αγρανάπαυση δ) τα αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά (περιλαμβάνει φαβέττα, φακελωτή, μηδική κλπ). (Οι καλλιέργειες που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή δεν θεωρούνται διαφορετικές καλλιέργειες ακόμα και αν ανήκουν σε διαφορετικά γένη, αλλά θεωρούνται σαν μια καλλιέργεια με την ονομασία «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά») Οι διαφορετικές καλλιέργειες για σκοπούς διαφοροποίησης καλλιεργειών παρουσιάζονται σε σχετικό κατάλογο, στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ και στην ιστοσελίδα του (www.capo.gov.cy)

13 Μόνιμοι Βοσκότοποι Οι γεωργοί δεν μετατρέπουν ούτε οργώνουν τους μόνιμους βοσκότοπους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο προς τη συνολική δηλωθείσα γεωργική έκταση δε μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε σύγκριση με την αναλογία αναφοράς. Αναλογία αναφοράς = (έκταση των μόνιμων βοσκοτόπων που δηλώθηκαν το 2012 συν την έκταση που δηλώνεται το 2015 και δεν είχε δηλωθεί ως μόνιμος βοσκότοπος το 2012) / τη συνολική γεωργική έκταση που δηλώνεται το 2015

14 Περιοχή Οικολογικής Εστίασης – EFA
Αφορά τους αιτητές με αρόσιμη γη πέραν των 150 δεκαρίων Οι αιτητές οφείλουν να διατηρούν στην εκμετάλλευση τους περιοχή οικολογικής εστίασης η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης τους. Το ποσοστό αυτό δυνατό να αυξηθεί στο 7% με νομοθετική πράξη του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

15 Στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν ως περιοχές οικολογικής εστίασης:
α) γη υπό αγρανάπαυση β) χαρακτηριστικά τοπίου (με ισχύ από το 2016) μεμονωμένα δέντρα με διάμετρο κόμης τουλάχιστον 4 μέτρα (1δέντρο = 30m2) παρυφές αγρών (όχτοι) πλάτους μεταξύ 1 και 20 μέτρων (1 τρέχον μέτρο = 9m2) γ) ζώνες ανάσχεσης (1 τρέχον μέτρο = 9m2) δ) καλλιέργειες με ικανότητες δέσμευσης αζώτου (1m2 = 0,7m2) {Μπιζέλια, Μηδική (πολυετές τριφύλλι), Ρεβίθι, Φακές, Κουκιά, Κτηνοτροφικό κουκί, Βίκος, Ρόβι για σπόρο, Φασόλια, Λουβί, Τριφύλλι, Λουβάνα, Λαθούρι, Φαβέττα} ε) εκτάρια αγροδασοκομικών εκτάσεων που έλαβαν ή λαμβάνουν στήριξη από το καθεστώς που αφορά την εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων στα πλαίσια του ΠΑΑ ή ΠΑΑ στ) αναδασωμένες εκτάσεις στα πλαίσια του καθεστώτος δάσωσης του ΣΑΑ , ΠΑΑ και ΠΑΑ Με εξαίρεση τις εκτάσεις της εκμετάλλευσης που αναφέρονται στο σημείο στ), οι περιοχές οικολογικής εστίασης βρίσκονται στην αρόσιμη γη της εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση των εκτάσεων που αναφέρονται στα σημεία β) και γ) η περιοχή οικολογικής εστίασης μπορεί επίσης να γειτνιάζει με την αρόσιμη γη της εκμετάλλευσης που δηλώνει ο γεωργός.

16 ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

17 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στην βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα Βιολογικές Καλλιέργειες Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της Οδηγίας Πλαισίου για τα Ύδατα Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα Καλή διαβίωση των ζώων Συνεργασία Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER Τεχνική Υποστήριξη

18 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Μέτρο 10: Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα
10.1 «Πληρωμές για αγροπεριβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις» «Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων» «Εφαρμογή Κύκλου Τριετούς Αμειψισποράς στις καλλιέργειες της πατάτας και των αροτραίων καλλιεργειών» «Εφαρμογή Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής στις καλλιέργειες της πατάτας και των εσπεριδοειδών» 10.2 «Ενίσχυση για διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των γενετικών πόρων στη γεωργία» «Διατήρηση παραδοσιακών ποικιλιών αμπέλου χαμηλής παραγωγικότητας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση». «Διατήρηση της αυτόχθονης (ντόπιας) φυλής βοοειδών, της ντόπιας φυλής προβάτου (κυπριακού παχύουρου) και της ντόπιας φυλής αίγας (αίγα Μαχαιρά)».

19 Ελάχιστη έκταση Ύψος Ενίσχυσης
Δράση : Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων Καλλιέργεια Ελάχιστη έκταση Ύψος Ενίσχυσης Φυλλοβόλα (εξαίρεση αμυγδαλιές και φουντουκιές) 0.1 ha €500/ ha Ελιές 0.5 ha €220/ ha Εσπεριδοειδή 0.3 ha €225/ ha Καλλιέργειες παραδοσιακού τοπίου (αμυγδαλιές, χαρουπιές, φουντουκιές, αγριοτριανταφυλλιές) €180/ ha Μπανάνες €800/ ha Αμπέλια €600/ ha Πυροπροστατευτικοί χειρισμοί στην καλλιέργεια της αμπέλου (1.5 μέτρο περιμετρικά του αμπελώνα) €80/ ha

20 €300 / μονάδα ζωικού κεφαλαίου
Δράση : Εφαρμογή Κύκλου Τριετούς Αμειψισποράς Καλλιέργεια Ελάχιστη έκταση Ύψος Ενίσχυσης Πατάτα 0.5 ha €490/ ha Σιτηρά 1.0 ha €265/ ha Δράση : Εφαρμογή Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής €300/ ha Εσπεριδοειδή €510/ ha Δράση : Διατήρηση παραδοσιακών ποικιλιών αμπέλου χαμηλής παραγωγικότητας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση Ποικιλίες Μαραθεύτικο (ή Βαμβακάδα), Λευκάδα, Πρωμάρα, Σπούρτικο, Μωροκανέλλα, Γιαννούδι, Φλούρικο, Κανέλλα και Όμοιο 0.1 ha €250/ ha Δράση : Διατήρηση της αυτόχθονης (ντόπιας) φυλής βοοειδών, της ντόπιας φυλής προβάτου (κυπριακού παχύουρου) και της ντόπιας φυλής αίγας (αίγα Μαχαιρά) Φυλές Ηλικία ντόπια φυλή βοοειδών, ντόπια φυλή προβάτου (κυπριακό παχύουρο), ντόπια φυλή αίγας (αίγα Μαχαιρά) 12 μηνών €300 / μονάδα ζωικού κεφαλαίου

21 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.


Κατέβασμα ppt "ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google