Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρησιακό ΠρόγραμμαΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας2015-2019 Α΄ ΦΑΣΗ: Στρατηγικός Σχεδιασμός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρησιακό ΠρόγραμμαΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας2015-2019 Α΄ ΦΑΣΗ: Στρατηγικός Σχεδιασμός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρησιακό ΠρόγραμμαΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας2015-2019 Α΄ ΦΑΣΗ: Στρατηγικός Σχεδιασμός

2 2 Η σύνταξη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, προβλέπεται στο Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) και συγκεκριμένα στο άρθρο 268 «Προγραμματισμός, προϋπολογισμός – λογιστικό σύστημα Περιφερειών». Στο ίδιο άρθρο προσδιορίζεται η πενταετής χρονική διάρκεια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Βασικά Χαρακτηριστικά Αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας με ορίζοντα πενταετίας. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων Σκοπός και αντικείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

3 Αναπτυξιακή εικόνα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: βρίσκεται σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο ανάπτυξης στην ΕΕ, ανήκει στις περιφέρειες μετάβασης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. καταλαμβάνει την 5 η θέση στην Ελλάδα σε ότι αφορά στο κατά κεφαλή ΑΕΠ (2012). χαρακτηρίζεται από χαμηλή εξωστρεφή δραστηριότητα, παρουσιάζει από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας σε επίπεδο χώρας, διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα δεν έχει διαμορφώσει δυναμικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και η ανταγωνιστικότητα της κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

4 Στρατηγική θέση της ως προς τις οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές, Σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα, αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, Αξιόλογο και αξιοποιήσιμο φυσικό περιβάλλον, Πλούσιο ιστορικό, πολιτιστικό και τουριστικό της απόθεμα. Ύπαρξη ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, Οι θερμαλιστικοί πόροι και η παράδοσή της στον ιαματικό τουρισμό. Δυνατά Σημεία της Περιφέρειας

5 Ενδοπεριφερειακές ανισότητες μεταξύ ανατολικής και δυτικής Στερεάς Ελλάδας και ο έντονος οικονομικός δυϊσμός της, Τα αναδυόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα, Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, Η μείωση και γήρανση του πληθυσμού, Η μεγάλη εξάρτηση από την Αττική, Τα οξυμένα κοινωνικά προβλήματα λόγω της κρίσης. Αδυναμίες της Περιφέρειας

6 Η διαμόρφωση και ανάδειξη της ταυτότητας της Περιφέρειας, για την ενίσχυση της Τουριστικής προσπάθειας και της οργανωμένης προώθησης των Τοπικών Προϊόντων. Η βελτίωση της ελκυστικότητάς της ως τόπο κατοικίας και παραγωγής, Η συστηματική προσέλκυση επενδύσεων μέσω της ανάπτυξης ενός παραγωγικού μοντέλου διεύρυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, εξωστρεφούς ανταγωνισμού, Η επένδυση σε τομείς της οικονομίας, οι οποίοι δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς όπως ο τουρισμός, η αγροδιατροφή, η έξυπνη καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Προτεραιότητες της Αναπτυξιακής Στρατηγικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2015-2019

7 Η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης με σκοπό τη μόχλευση κεφαλαίων, ώστε η Περιφέρεια να στηρίξει την οικονομία της. Η ενίσχυση της παρουσίας και του ρόλου της Περιφέρειας στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Η δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με Ευρωπαϊκές και μη περιφέρειες για τον από κοινού αναπτυξιακό προγραμματισμό, καθώς και τη μεταφορά και αφομοίωσης τεχνογνωσίας και άριστων πρακτικών. Η δημιουργία ενός δικτύου προστασίας για τους αδύναμους, με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Προτεραιότητες της Αναπτυξιακής Στρατηγικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2015-2019

8 η επανεκκίνηση της οικονομίας της Στερεάς Ελλάδας, η μόχλευση επενδύσεων σε τομείς που η Περιφέρεια διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, αξιοποιώντας ενδογενές δυναμικό, για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, με όρους ισχυρής κοινωνικής συνοχής και προστασίας, σε ένα βιώσιμο αστικό και φυσικό περιβάλλον. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αναπτυξιακό Όραμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2015-2019

9 4 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

10 Ενέργεια 1η: Διαβούλευση των ΔΡΑΣΕΩΝ του Στρατηγικού Σχεδίου που αφορούν σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης, διαβαθμιδικές συνεργασίες, ή ενδοπεριφερειακές συνεργασίες, οι οποίες: 1.Αποτελούν κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο αλλά απαιτούν κεντρικό συντονισμό 2.Είναι συνεργατικές ή συμπληρωματικές 3.Χρειάζεται να υλοποιηθούν από κοινού 4.Σχεδιάζονται σε σχέση με διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και πρέπει να ιεραρχηθούν λόγω περιορισμένων πόρων 5.Αφορούν σε συνεργασίες ενδοπεριφερειακού χαρακτήρα Ενέργεια 2η: Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και της Περιφερειακής Αρχής, μέσω της συμπλήρωσης των Ερωτηματολογίων που αποστάλθηκαν στους Δήμους. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

11 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Επιχειρησιακό ΠρόγραμμαΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας2015-2019 Α΄ ΦΑΣΗ: Στρατηγικός Σχεδιασμός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google