Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα ενημέρωσης Διαπιστευμένων Φορέων 7 Μαΐου 2008 Καθεστώς 1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Γιάννος Μαυρομμάτης Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα ενημέρωσης Διαπιστευμένων Φορέων 7 Μαΐου 2008 Καθεστώς 1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Γιάννος Μαυρομμάτης Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα ενημέρωσης Διαπιστευμένων Φορέων 7 Μαΐου 2008 Καθεστώς 1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Γιάννος Μαυρομμάτης Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ Τμήμα Γεωργίας

2 Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2007-2013 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρο 20 (b) (i) και 26 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1698 / 2005, Άρθρο 17 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1974/ 2006 και Παράρτημα ΙΙ, σημείο 5.3.1.2.1 (Κωδικός 121) ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Το καθεστώς έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα και των συνολικών επιδόσεων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μέσω της βελτίωσης του φυσικού δυναμικού. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δικαιούχος θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαχειρίζεται γεωργική / κτηνοτροφική εκμετάλλευση και υπέβαλε κανονικά την αίτηση του κατάλληλα συμπληρωμένη και στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται στην προκήρυξη. Ο αιτητής μπορεί να είναι ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή διαχειριστής. Καθεστώς 1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

3 Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κατάλογος επιλέξιμων δαπανών): Εγγειοβελτιωτικές παρεμβάσεις Κατασκευή / βελτίωση κτηρίων και υποστατικών Αγορά νέων μηχανημάτων και εξαρτημάτων Άλλα έξοδα (έξοδα μελετών) Αγορά γης μέχρι 10% (μόνο για νέους γεωργούς) Δεν επιδοτούνται: ο ΦΠΑ τα εργατικά εκμετάλλευσης και η οικογενειακή εργασία η αγορά ζώων και ετήσιων φυτών Καθεστώς 1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

4 Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2007-2013 Καθεστώς 1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: Λαχανικά, πατάτες, άνθη, αρωματικά φυτά Δενδρώδεις καλλιέργειες (ελιές, εσπεριδοειδή, φυλλοβόλα, αμπέλια, μπανάνες, μεσπιλιές) Αροτραίες καλλιέργειες Μανιταροκαλλιέργεια Αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, αγελαδοτροφία, πτηνοτροφία, κονικλοτροφία, μελισσοκομία

5 Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2007-2013 ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:  40% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης +10% για νέους γεωργούς +10% για μειονεκτικές περιοχές Καθεστώς 1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Το ανώτατο όριο ενίσχυσης κατά εκμετάλλευση για τη διάρκεια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ορίζεται στα €400.000 (για νέους γεωργούς €600.000). Το κατώτατο όριο ενίσχυσης κατά αίτηση ορίζεται στις €3.000. Οι νέοι γεωργοί θα πρέπει να είναι κάτω των 40 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

6 Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2007-2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (Απλοποιημένο Σχέδιο Βελτίωσης) Ύψος ενίσχυσης: €3.000 - €9.000 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας) Ύψος ενίσχυσης: €9.001 - €400.000 (€600.000 για νέους γεωργούς) Υπάρχουν δύο ξεχωριστά έντυπα αιτήσεων. Η συμπλήρωση της αίτησης για την κατηγορία Β θα πρέπει να γίνεται απαραιτήτως από Διαπιστευμένο Φορέα. Τα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες και ο δικαιούχος ανακτά μέρος του ποσού σύμφωνα με το ποσοστό ενίσχυσης που λαμβάνει Η συμπλήρωση της αίτησης για την Κατηγορία Α μπορεί να γίνει από τον αιτητή. Ωστόσο εξετάζεται η δυνατότητα συμπλήρωσης της αίτησης από διαπιστευμένους Φορείς και συμπερίληψης των εξόδων στην αίτηση. Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος των δαπανών αυτών θα είναι καθορισμένο. Καθεστώς 1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

7 Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2007-2013 Κατηγορία Α Συμπληρώνουν την αίτηση 1.5.1 (Α΄ Κατηγορία) οι ακόλουθοι: Νέοι γεωργοί εντός μειονεκτικών περιοχών που προτίθενται να επενδύσουν μέχρι €15.000. Νέοι γεωργοί εκτός μειονεκτικών περιοχών που προτίθενται να επενδύσουν συνολικά μέχρι €18.000 Λοιποί δικαιούχοι εντός μειονεκτικών περιοχών που προτίθενται να επενδύσουν συνολικά μέχρι €18.000 Λοιποί δικαιούχοι εκτός μειονεκτικών περιοχών που προτίθενται να επενδύσουν μέχρι €22.500. Κατηγορία Β Οι δικαιούχοι των οποίων η προβλεπόμενη συνολική επένδυση ξεπερνά τα πιο πάνω ποσά υποβάλουν την αίτηση 1.5.1 (Β΄ Κατηγορία). Καθεστώς 1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

8 Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1) Στήριξη μειονεκτικών περιοχών 2) Αντιμετώπιση γήρανσης του γεωργικού δυναμικού 3) Συμμετοχή σε προηγούμενες προκηρύξεις 4) Προστασία / βελτίωση του περιβάλλοντος 5) Προώθηση βιολογικής γεωργίας και άλλων συστημάτων 6) Στήριξη κατά κύριο επάγγελμα γεωργών Καθεστώς 1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

9 Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2007-2013 1) Στήριξη μειονεκτικών περιοχών Μειονεκτικές περιοχές κατηγορίας 1 και 2 40 Άλλες μειονεκτικές κατηγορίες 3,4,520 Λοιπές μη μειονεκτικές περιοχές 0 2) Αντιμετώπιση γήρανσης του γεωργικού δυναμικού Αιτητές < 40 ετών 45 Αιτητές μεταξύ 40 και 65 ετών / νομικά πρόσωπα 21 Αιτητές > 65 ετών 0 3) Συμμετοχή σε προηγούμενες προκηρύξεις Αιτητές που δεν έλαβαν ενίσχυση από ΣΑΑ 2004-2006 68 Αιτητές που έλαβαν ενίσχυση μέχρι € 200.000 31 Αιτητές που έλαβαν ενίσχυση μεγαλύτερη από € 200.000 0 Καθεστώς 1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

10 Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2007-2013 4) Προστασία / βελτίωση του περιβάλλοντος «Περιβαλλοντικές» Επιλέξιμες δαπάνες ≥ 50% των συνολικών53 «Περιβαλλοντικές» Επιλέξιμες δαπάνες μεταξύ 15% και 50% 32 «Περιβαλλοντικές» Επιλέξιμες δαπάνες ≤ 15% 0 5) Προώθηση βιολογικής γεωργίας και άλλων συστημάτων Ενασχόληση και επένδυση σε βιολογική καλλιέργεια εξ΄ ολοκλήρου 41 Ενασχόληση και επένδυση σε βιολογική καλλιέργεια μερικώς / συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης 21 Συμβατική γεωργία 0 6) Στήριξη κατά κύριο επάγγελμα γεωργών Αιτητές που επισυνάπτουν την σχετική βεβαίωση53 Άλλοι Αιτητές 0 Καθεστώς 1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

11 Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2007-2013 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αναμένεται τον Ιούνιο 2008 Ανακοινώσεις στον εγχώριο τύπο και τα ΜΜΕ Τα έντυπα αίτησης θα διατίθενται από τα Επαρχιακά και τα Περιφερειακά Γεωργικά Γραφεία. Καθεστώς 1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

12 Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2007-2013 Καθεστώς 1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα ενημέρωσης Διαπιστευμένων Φορέων 7 Μαΐου 2008 Καθεστώς 1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Γιάννος Μαυρομμάτης Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google