Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη Δ. Ευρώτα Λακωνίας,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη Δ. Ευρώτα Λακωνίας,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη Δ. Ευρώτα Λακωνίας, 2.03.2013
«Προώθηση της ανταγωνιστικότητας & της καινοτομίας στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2013» Γεωργία Σιμάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη Δ. Ευρώτα Λακωνίας,

2 ΚΑΠ μετά το 2013 Στρατηγική Ευρώπη 2020 Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ)
Στρατηγική Ανάπτυξη της Ευρώπης «Ευρώπη 2020» (έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, µε υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής) Στρατηγική Ευρώπη 2020 Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΓΠ (ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για τη κλιματική αλλαγή, ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών) Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

3 ΚΑΠ μετά το 2013 Σχέδιο Κανονισμού (Οκτ. 2011) για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ: Κύριο στόχο αποτελεί η ανάπτυξη ενός εδαφικά και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένου, φιλικού στο περιβάλλον, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή και καινοτόμου γεωργικού τομέα στην Ευρώπη. Η επίτευξη των στόχων της αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίοι συμβάλλουν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» επιδιώκεται μέσω των ακόλουθων 6 προτεραιοτήτων.

4 ΚΑΠ μετά το 2013 Π1. Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές Π2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Π3. Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία Π4. αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τη γεωργία και τη δασοκομία Π5. προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας Π6. προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. Όλες οι προτεραιότητες θα συμβάλλουν στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για την καινοτομία, το περιβάλλον και τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή

5 Ανταγωνιστικότητα & Καινοτομία: ΚΑΠ μετά το 2013
Π1. Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές Ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας α) προώθηση της καινοτομίας και της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές β) ενίσχυση των δεσμών μεταξύ γεωργίας και δασοκομίας και έρευνας και καινοτομίας γ) προώθηση της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας

6 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Π2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων α) διευκόλυνση αναδιάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα β) διευκόλυνση της ανανέωσης των γενεών στο γεωργικό τομέα Π3. Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία α) καλύτερη ενσωμάτωση των παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προώθησης σε τοπικές αγορές και βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, ομάδων παραγωγών και διεπαγ. οργανώσεων. β) στήριξη της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση

7 Προώθηση της Ανταγωνιστικότητας για μια γεωργία βιώσιμη
Αντιμετώπιση προκλήσεων όπως: - η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων (αύξηση κατά 70% έως το 2050) και η απότομη αύξηση για ζωοτροφές, ίνες, βιομάζα και βιοϋλικά. - η αύξηση της παραγωγικότητας και η αυξημένη πίεση στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους Μείωση κόστους παραγωγής Διαφοροποίηση προϊόντος – υψηλότερη προστιθέμενη αξία Κύρια πρόκληση για τη γεωργία του μέλλοντος δεν είναι μόνο να παράγει περισσότερα, αλλά να παράγει με βιώσιμο τρόπο => συμβολή της καινοτομίας

8 Καινοτομία Σύνθετος όρος: αφορά προϊόντα, διαδικασίες, υπηρεσίες, διαχειριστικά, οργανωτικά και κοινωνικά ζητήματα. «Είναι οποιαδήποτε νεωτεριστική μέθοδος, δράση, εφαρμογή μας επιτρέπει να επιτύχουμε πιο αποτελεσματικά έναν προκαθορισμένο στόχο. Η αποτελεσματικότητα ορίζεται σε σχέση με το στόχο και τις εκάστοτε συνθήκες, περιορισμούς και προκλήσεις.» Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόταση Κανονισμού: Οριζόντια Προτεραιότητα Εγκάρσιος στόχος (μαζί με Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή

9 Καινοτομία ΚΓΠ: Ενίσχυση της γεωργικής έρευνα από €1,9 δισ. σε €4,5 δισ. ( ) ώστε να αποκτηθούν περισσότερες και καλύτερες γνώσεις σχετικά με: ·    τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας,  ·    την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων,  ·    την αποτελεσματικότερη λειτουργία του αγροδιατροφικού συστήματος,  ·    τη διατήρηση και προώθηση της ποικιλομορφίας στην ευρωπαϊκή γεωργία ·    την προσαρμογή των γεωργ. μεθόδων παραγωγής στην κλιματική αλλαγή ·    τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ·    τον εντοπισμό εναλλακτικών λύσεων από ΑΠΕ Σκοπός αυτής της ενίσχυσης είναι η έρευνα να συμβάλει ώστε καινοτόμες ιδέες να μετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα, και θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις ανάπτυξης, συμβατές με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.  

10 Καινοτομία Διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας - σύνδεσμος με τη γεωργική εκμετάλλευση και εφαρμογή καινοτόμων ιδεών: Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) - Αποστολή: η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην επιστήμη και την εφαρμογή των καινοτόμων προσεγγίσεων στην πράξη, ώστε να ξεπεραστούν οι αδυναμίες και τα εμπόδια, τα οποία αποτρέπουν ή επιβραδύνουν την ανάπτυξη και τη διάθεση καινοτόμων ιδεών. - δεν υποκαθιστούν τα προγράμματα χρηματοδότησης ή τις κανονιστικές διαδικασίες - Οι ΕΣΚ υιοθετούν νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση ολόκληρης της αλυσίδας έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας, συνενώνοντας δημόσιους και ιδιωτικούς ενδιαφερόμενους φορείς από διαφορετικές χώρες και τομείς προκειμένου να επιταχυνθεί η αποδοχή της καινοτομίας.

11 Καινοτομία - Πιλοτικά οι θεματικές Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας ΕΣΚ: ΕΣΚ για τη «Γεωργική Παραγωγή και Βιωσιμότητα» (παγκόσμια ζήτηση τροφίμων, μείωση των επενδύσεων στη γεωργική έρευνα, αυξημένη πίεση στο περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους, προώθηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του γεωργικού τομέα και βιωσιμότητα της γεωργίας (διασφάλιση της λειτουργικότητας του εδάφους σε ικανοποιητικό επίπεδο έως το 2020). ΕΣΚ για τις «Πρώτες Ύλες» (προμήθεια πρώτων υλών, ανάπτυξη υποκατάστατων, βελτίωση ανακύκλωσης αποβλήτων, ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων) ΕΣΚ με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση (αντιμετώπιση της πρόκλησης γήρανσης του πληθυσμού, υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική μέριμνα)

12 Συμπεράσματα - επισημάνσεις
Η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020» θέτει την έρευνα και την καινοτομία σαν θεμέλιο λίθο της βιώσιμης ανάπτυξης Κύρια πρόκληση για τη γεωργία του μέλλοντος να παράγει περισσότερα, αλλά να παράγει με βιώσιμο τρόπο. Απαραίτητη επομένως η ώθηση προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης της έρευνας και της καινοτομίας - και ιδίως της στενότερης συνεργασίας ερευνητών, γεωργών και άλλων φορέων, έτσι ώστε η γεωργία να επωφελείται από τα αποτελέσματα της έρευνας και η επιστημονική κοινότητα να προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες, να ενθαρρύνονται οι παραγωγικές επενδύσεις και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Μέσω των ΕΣΚ ενδυναμώνεται η δικτύωση, διευκολύνεται η διάχυση της γνώσης, των ευκαιριών που προσφέρει η ΚΑΠ και των βέλτιστων πρακτικών και η ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ έρευνας και πρακτικής γεωργίας.

13 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη Δ. Ευρώτα Λακωνίας,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google