Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γράψτε τους συντακτικούς τύπους των C 2 H 4, C 3 H 6 C 4 H 8 Όλα είναι αλκένια με Γ.Τ C ν Η 2ν δηλαδή έχουν ένα διπλό δεσμό CH 2 =CH 2αιθένιο C 2 H 4 CH.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γράψτε τους συντακτικούς τύπους των C 2 H 4, C 3 H 6 C 4 H 8 Όλα είναι αλκένια με Γ.Τ C ν Η 2ν δηλαδή έχουν ένα διπλό δεσμό CH 2 =CH 2αιθένιο C 2 H 4 CH."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γράψτε τους συντακτικούς τύπους των C 2 H 4, C 3 H 6 C 4 H 8 Όλα είναι αλκένια με Γ.Τ C ν Η 2ν δηλαδή έχουν ένα διπλό δεσμό CH 2 =CH 2αιθένιο C 2 H 4 CH 2 =CH - CH 3προπένιο C 3 H 6 Ισομερή του C 4 H 8 CH 2 =CH - CH 2- CH 3 1 βουτένιο CH 3- CH=CH - CH 3 2 βουτένιο CH 3- C=CH 2μέθυλο προπένιο CH 3

2 Προσθήκη στο διπλό δεσµό > C = C < Τα άτοµα του άνθρακα στο διπλό δεσµό ( > C = C < ) συνδέονται µεταξύ τους µε ένα δεσµό σ και ένα δεσµό π. Επειδή ο δεσµός π είναι λιγότερο σταθερός από το δεσµό σ, στις αντιδράσεις προσθήκης ενός αντιδραστηρίου Α – Β, διασπάται ο δεσµός π και τα δύο µέρη του αντιδραστηρίου προστίθενται στα δύο άτοµα άνθρακα του διπλού δεσµού, οπότε σχηµατίζονται κορεσµένες ενώσεις σύµφωνα µε το γενικό σχήµα

3 Γράψτε τις αντιδράσεις προσθήκης H 2 σε C 2 H 4,σε C 3 H 6 H-H + CH 2 =CH 2  CH 3 -CH 3 αιθάνιο H-H + CH 2 =CH - CH 3  CH 3 -CH 2- CH 3 προπάνιο Η αντίδραση προσθήκης µε το H 2 γίνεται παρουσία καταλύτη (Ni, Pd, Pt) ονοµάζεται υδρογόνωση και σχηµατίζονται αλκάνια

4 3 Γράψτε τις αντιδράσεις προσθήκης Βr 2 σε C 2 H 4,σε C 3 H 6 Br-Br + CH 2 =CH 2  CH 2 Br-CH 2 Br 1,2 διβρωμο-αιθάνιο Br-Br + CH 2 =CH - CH 3  CH 2 Βr-CHBr - CH 3 1,2 διβρωμο- προπάνιο Η αντίδραση προσθήκης µε το Br 2 γίνεται παρουσία CCl 4 και σχηµατίζονται διβρωμοπαράγωγα

5 Γενικά, αν προσθέσουµε αλκένιο σε διάλυµα Br 2 σε τετραχλωράνθρακα, τότε το αλκένιο αντιδρά µε το Br 2 και το διάλυµα του Br 2, από καστανοκόκκινο που είναι, αποχρωματίζεται. Ανάλογες αντιδράσεις προσθήκης µε Br 2 δίνουν και άλλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες., η προσθήκη Br 2 αποτελεί ένα απλό εργαστηριακό έλεγχο της ακορεστότητας, καθώς η άµεση εξαφάνιση της κόκκινης χροιάς του Br 2 σηµαίνει ότι η ένωση είναι ακόρεστη

6 Όταν τα δύο µέρη του αντιδραστηρίου Α – Β είναι διαφορετικά κατά την προσθήκη στο αλκένιο είναι δυνατόν να σχηµατιστούν δύο προϊόντα

7 κανόνας του Markovnikov Το κύριο προϊόν, δηλαδή αυτό που σχηµατίζεται σε πολύ µεγαλύτερη ποσότητα από το άλλο, προβλέπεται από τον κανόνα του Markovnikov. Όταν ένα µόριο Α δ+ – Β δ- προστίθεται στο διπλό δεσµό ενός µη συµµετρικού αλκενίου το κύριο προϊόν της αντίδρασης είναι αυτό που προκύπτει από την προσθήκη του θετικού τµήµατος (Αδ+) στον άνθρακα µε τα περισσότερα υδρογόνα

8 4 Γράψτε τις αντιδράσεις προσθήκης HCl σε C 2 H 4,σε C 3 H 6 H-Cl + CH 2 =CH 2  CH 3 -CH 2 Cl »χλωρο-αιθάνιο H-Cl + CH 2 =CH - CH 3  CH 3 -CHCl - CH 3 2 χλωρο- προπάνιο Κατά την αντίδραση προσθήκης µε το HCl σχηµατίζονται αλκυλαλογονίδια RCl

9 5 Γράψτε τις αντιδράσεις προσθήκης H 2 Ο σε C 2 H 4,σε C 3 H 6 H-ΟΗ + CH 2 =CH 2  CH 3 -CH 2 ΟΗ αιθάνόλη H-ΟΗ + CH 2 =CH - CH 3  CH 3 -CH(ΟΗ) - CH 3 2 προπανόλη Κατά την αντίδραση προσθήκης µε το HCl σχηµατίζονται αλκοόλες ROH

10 Αντιδράσεις προσθήκης σε αλκίνια Τα άτοµα του άνθρακα στον τριπλό δεσµό ( – C  C – ) συνδέονται µεταξύ τους µε ένα δεσµό σ και δύο δεσµούς π. Επειδή ο δεσµός π είναι λιγότερο σταθερός από το δεσµό σ, στις αντιδράσεις προσθήκης ενός αντιδραστηρίου Α – Β, διασπώνται οι δύο δεσµοί π και τα δύο µέρη του αντιδραστηρίου προστίθενται στα δύο άτοµα άνθρακα του τριπλού δεσµού. Οι αντιδράσεις αυτές µοιάζουν πολύ µε τις αντίστοιχες αντιδράσεις προσθήκης του διπλού δεσµού, µε τη διαφορά ότι εδώ καταναλώνεται διπλάσια ποσότητα αντιδραστηρίου απ’ ότι στο διπλό δεσµό, καθώς η προσθήκη γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτα, προστίθεται ένα µόριο στον τριπλό δεσµό, οπότε προκύπτει ένωση µε διπλό δεσµό και στη συνέχεια προστίθεται άλλο νέο µόριο, ώστε ο διπλός δεσµός να γίνει απλός, οπότε σχηµατίζονται κορεσµένες ενώσεις σύµφωνα µε το γενικό σχήµα:

11 Γράψτε τους συντακτικούς τύπους των C 2 H 2, C 3 H 4 C 4 H 6 Όλα είναι αλκίνια με Γ.Τ C ν Η 2ν-2 δηλαδή έχουν ένα τριπλό δεσμό CH Ξ CH αιθίνιο C 2 H 2 CHΞC - CH 3προπίνιο C 3 H 4 Ισομερή του C 4 H 6 CHΞC - CH 2- CH 3 1 βουτίνιο CH 3- CΞC - CH 3 2 βουτίνιο

12 8 Γράψτε τις αντιδράσεις προσθήκης H 2 σε C 2 H 2,σε C 3 H 4 H-H + CHΞCH  CH 2 =CH 2 αιθένιο H-H + CH 2 =CH 2  CH 3 -CH 3 αιθάνιο H-H + CHΞC - CH 3  CH 2 =CH - CH 3 προπένιο H-H + CH 2 =CH - CH 3  CH 3 -CH 2- CH 3 προπάνιο Η αντίδραση προσθήκης µε το H 2 γίνεται παρουσία καταλύτη (Ni, Pd, Pt) ονοµάζεται υδρογόνωση και σχηµατίζονται αλκένια αρχικά και με περίσσεια Η2 αλκάνια

13 9 Γράψτε τις αντιδράσεις προσθήκης Βr 2 σε C 2 H 2,σε C 3 H 4 Br-Br + CH 2 ΞCH 2  CHBr=CHBr 1,2 διβρωμο-αιθένιο Br-Br + CHBr=CHBr  CHBr 2 -CHBr 2 1,1,2,2 τετραβρωμο-αιθάνιο Br-Br + CHΞC - CH 3  CHΒr=CBr - CH 3 1,2 διβρωμο- προπένιο Br-Br + CHΒr=CBr - CH 3  CHΒr 2 -CBr 2- CH 3 1,1,2,2 τετραβρωμο-προπάνιο Η αντίδραση προσθήκης µε το Br 2 γίνεται παρουσία CCl 4 και σχηµατίζονται αρχικά ακόρεστα διβρωμοπαράγωγα και με περίσσεια Βr2 τετραβρωμοπαράγωγα

14 Η αντίδραση προσθήκης µε το Br2 γίνεται σε διαλύτη τετραχλωράνθρακα (CCℓ4). Αρχικά σχηµατίζονται διαλογονίδια και στη συνέχεια τετραλογονίδια. Γενικά, αν προσθέσουµε αλκίνιο σε διάλυµα Br2 σε τετραχλωράνθρακα, τότε το αλκίνιο αντιδρά µε το Br2 και το διάλυµα του Br2, από κόκκινο που είναι, αποχρωµατίζεται. η προσθήκη Br2 αποτελεί ένα απλό εργαστηριακό έλεγχο της ακορεστότητας, καθώς η άµεση εξαφάνιση της κόκκινης χροιάς του Br2 σηµαίνει ότι η ένωση είναι ακόρεστη

15 10 Γράψτε τις αντιδράσεις προσθήκης HCl σε C 2 H 2 H-Cl + CHΞCH  CH 2 =CHCl » χλωρο-αιθένιο (βυνιλοχλωρίδιο ) H-Cl + CH 2 =CHCl  CH 3 CHCl 2 διχλωρο-αιθάνιο Κατά την αντίδραση προσθήκης µε το HCl σχηµατίζονται διαλογονίδια

16 10β Γράψτε τις αντιδράσεις προσθήκης HCl σε C 3 H 6 H-Cl + CH 2 =CH - CH 3  CH 3 -CHCl - CH 3 » 2χλωρο-αιθένιο H-Cl + CH 2 =CH - CH 3  CH 3 -CHCl - CH 3 2.2διχλωρο- προπάνιο Κατά την αντίδραση προσθήκης µε το HCl σχηµατίζονται διαλογονίδια

17 Γράψτε τις αντιδράσεις προσθήκης H 2 O σε C 2 H 2 και σε C 3 H 4 CHΞCH +HO-Η  [CH 2 =CHOH]  > CH 3 CHO Αιθίνιο ή ακετυλένιο αιθανάλη ή ακεταλδεύδη CHΞC-CH 3 +HO-Η  [CH 2 =COH-CH 3 ]  > CH 3 COCH 3 προπίνιο προπανάλη


Κατέβασμα ppt "Γράψτε τους συντακτικούς τύπους των C 2 H 4, C 3 H 6 C 4 H 8 Όλα είναι αλκένια με Γ.Τ C ν Η 2ν δηλαδή έχουν ένα διπλό δεσμό CH 2 =CH 2αιθένιο C 2 H 4 CH."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google