Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντιδράσεις απόσπασης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντιδράσεις απόσπασης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αντιδράσεις απόσπασης
1.αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων 2 αφυδάτωση αλκοολών

2 22.αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων με επίδραση αλκοολικού δ/τος ΝαΟΗ CH2CH2 + NaOH CH2=CH2 +NaCl+H2O Η Cl αιθυλοχλωρίδιο αιθένιο CH3CHCH2 + NaOH CH3CH2=CH2 +NaCl+H2O Η Cl 1χλωροπροπάνιο προπένιο CH2CHCH3 + NaOH CH2=CH-CH3 +NaCl+H2O Η Cl 2χλωροπροπάνιο προπένιο

3 22γ.αφυδραλογόνωση C4H9Cl με επίδραση αλκοολικού δ/τος ΝαΟΗ
CH3CH2CHCH2 + NaOHCH3CH2CH=CH2+NaCl+H2O H Cl 1χλωροβουτάνιο βουτένιο CH3CHCHCH3 + NaOH CH3CH=CHCH3 +NaCl+H2O H Cl 2χλωροβουτάνιο βουτένιο

4 23 Αφυδάτωση ακλοολών (με θερμανση στους 170οC παρουσία H2SO4) CH2CH2  CH2=CH2 +H2O H OH + H2SO4 αιθανόλη CH3CHCH2  CH3CH2=CH2 +H2O Η ΟΗ 1προπανόλη προπένιο CH2CHCH3  CH2=CH-CH3 +H2O Η ΟΗ 2προπανόλη προπένιο

5 23γ Αφυδάτωση ακλοολών C4H9OH (με θερμανση στους 170οC παρουσία H2SO4)
CH3CH2CHCH2  CH3CH2CH=CH2+H2O I I H OH βουτένιο CH3CHCHCH3  CH3CH=CHCH3 +H2O I I H OH βουτένιο

6 24α.διπλή αφυδραλογόνωση διαλογονιδίων με επίδραση αλκοολικού δ/τος ΝαΟΗ
Α) CH2CH2 +2 NaOH CH≡CH +2 NaCl+2 H2O Cl Cl διχλωρο αιθάνιο αιθίνιο Δ) CH3CHCH2 +2NaOH CH3C≡CΗ +2 NaCl+2 H2O Cl Cl διχλωρο προπάνιο προπίνιο

7 24c.διπλή αφυδραλογόνωση διαλογονιδίων C4H8Cl2 με επίδραση αλκοολικού δ/τος ΝαΟΗ
D) CH3CHCHCH3 +2 NaOH CH3C≡CCH3 +2NaCl+2H2O Cl Cl 23 διχλωροβουτάνιο βουτίνιο E) CH3C Cl CH2CH3 +2 NaOH CH3C≡CCH3 +2NaCl+2H2O Cl 22 διχλωροβουτάνιο βουτίνιο

8 Aντιδράσεις υποκατάστασης
1 σε αλκυλαλογονίδια 2 σε αλκοόλες

9 1 αλκυλαλογονιδίων με επίδραση υδατικού δ/τος ΝαΟΗ
Aντιδράσεις υποκατάστασης σε αλκυλαλογονίδια με ενώσεις του τύπου Αδ+Βδ_ 1 αλκυλαλογονιδίων με επίδραση υδατικού δ/τος ΝαΟΗ CH3CH2 + NaOH CH3CH2 +NaCl Cl ΟΗ αιθυλοχλωρίδιο αιθανόλη CH3CHCH3 + NaOH CH3CHCH3 +NaCl Cl ΟΗ . 2χλωροπροπάνιο προπανόλη

10 αλκυλαλογονιδίων με επίδρασηKCN προς σχηματισμό νιτριλίων και υδρόλυση του προϊόντος προς οξύ
CH3CH2 + KCN CH3CH2 +NaCl Cl CN αιθυλοχλωρίδιο προπανονιτρίλιο CH3CH2 CN + 2H2O CH3CH2COOH +NH3 προπανονιτρίλιο προπανικό οξύ CH3CH2COONH4 προπανικό αμμώνιο

11 Αλκυλαλογονίδια R΄Χ με επίδραση RONa προς σχηματισμό αιθέρων ROR΄
CH3CH2 Cl+CH3ΟΝα CH3CH2ΟCH3+ Na Cl ΧΛΩΡΟΑΙΘΆΝΙΟ μεθοξείδιο νατρίου αιθυλο-μεθυλαιθέρας CH3CH Cl+CH3ΟΝα CH3CHΟCH3+ Na Cl CH CH3 2χλωροπροπάνιο μεθοξείδιο νατρίου μεθυλο-ισοπροπυλαιθέρας

12 Αλκυλαλογονίδια R΄Χ με επίδραση RCOONa προς σχηματισμό εστέρων RCOOR΄
CH3CH2 Cl+CH3COΟΝα CH3COΟCH2CH3+ NaCl ΧΛΩΡΟΑΙΘΆΝΙΟ αιθανικό νάτριο αιθανικός -αιθυλεστέρας CH3CH Cl+CH3COΟΝα CH3COΟCHCH3+ Na Cl CH CH3 2χλωροπροπάνιο αιθανικό νάτριο αιθανικός ισοπροπυλεστέρας

13 Αλκυλαλογονίδια R΄Χ με επίδραση ΝΗ3 προς σχηματισμό αμινών R΄NH2
CH3CH2 Cl+ ΝΗ3  CH3CH2NH2 +HCl ΧΛΩΡΟΑΙΘΆΝΙΟ αιθυλαμίνη CH3CH Cl+ ΝΗ3  CH3CHNH2 +HCl CH CH3 2χλωροπροπάνιο άμινο προπάνιο (ισοπροπυλαμίνη)

14 Αλκυλαλογονίδια R΄Χ με επίδραση RCCNa προς σχηματισμό αλκινίων
CH3 Cl+CH3CΞCΝα CH3CΞCCH3+ NaCl ΧΛΩΡΟΑΙΘΆΝΙΟ Βουτίνιο CH3CH Cl+CH3CΞCΝα CH3CΞCHCH3+ NaCl CH CH3 2χλωροπροπάνιο μέθυλο 2βουτίνιο

15 Αντιδράση αλογόνωσης αλκοολών
ROH +SOCl  ROCl + SO2 +HCl  CH3CH2 OH+ SOCl2  CH3CH2Cl + SO2+HCl  ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΧΛΩΡΟΑΙΘΆΝΙΟ CH3CH OH+ SOCl2  CH3CHCl + SO2+HCl CH CH3 2προπανόλη χλωρο προπάνιο

16 Οξινη υδρόλυση εστέρων
RCOOR’ + H-OH RCOOH +R’OH CH3CH2COOCH3 + H-OH CH3CH2COOH +CH3OH CH3CHCOOCH2CH3 + H-OH CH3CHCOOH +CH2CH3 OH CH CH3

17 Xλωρίωση αλκανίων CH4 +Cl2  CH3Cl + HCl CH3Cl +Cl2  CH2Cl2 + HCl
CHCl3 +Cl2  CCl4 + HCl


Κατέβασμα ppt "Αντιδράσεις απόσπασης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google