Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντιδράσεις απόσπασης 1.αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων 2 αφυδάτωση αλκοολών...

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντιδράσεις απόσπασης 1.αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων 2 αφυδάτωση αλκοολών..."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αντιδράσεις απόσπασης 1.αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων 2 αφυδάτωση αλκοολών...

2 22.αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων με επίδραση αλκοολικού δ/τος ΝαΟΗ CH 2 CH 2 + NaOH  CH 2 = CH 2 +NaCl+H 2 O Η Cl αιθυλοχλωρίδιο αιθένιο CH 3 CHCH 2 + NaOH  CH 3 CH 2 = CH 2 +NaCl+H 2 O Η Cl 1χλωροπροπάνιο προπένιο CH 2 CHCH 3 + NaOH  CH 2= CH-CH 3 +NaCl+H 2 O Η Cl 2χλωροπροπάνιο προπένιο

3 22γ.αφυδραλογόνωση C 4 H 9 Cl με επίδραση αλκοολικού δ/τος ΝαΟΗ CH 3 CH 2 CHCH 2 + NaOH  CH 3 CH 2 CH = CH 2 +NaCl+H 2 O. H Cl 1χλωροβουτάνιο 1 βουτένιο CH 3 CHCHCH 3 + NaOH  CH 3 CH = CHCH 3 +NaCl+H 2 O. H Cl 2χλωροβουτάνιο 2 βουτένιο

4 23 Αφυδάτωση ακλοολών (με θερμανση στους 170 ο C παρουσία H2SO4) CH 2 CH 2  CH 2 = CH 2 +H 2 O H OH + H 2 SO 4 αιθανόλη.. CH 3 CHCH 2  CH 3 CH 2 = CH 2 +H 2 O Η ΟΗ 1προπανόλη προπένιο CH 2 CHCH 3  CH 2= CH-CH 3 +H 2 O Η ΟΗ 2προπανόλη προπένιο

5 23γ Αφυδάτωση ακλοολών C 4 H 9 OH (με θερμανση στους 170 ο C παρουσία H2SO4) CH 3 CH 2 CHCH 2  CH 3 CH 2 CH = CH 2 +H 2 O. I I. H OH 1 βουτένιο CH 3 CHCHCH 3  CH 3 CH = CHCH 3 +H 2 O. I I. H OH 2 βουτένιο

6 24α.διπλή αφυδραλογόνωση διαλογονιδίων με επίδραση αλκοολικού δ/τος ΝαΟΗ Α) CH 2 CH 2 +2 NaOH  CH ≡ CH +2 NaCl+2 H 2 O Cl Cl 1.2διχλωρο αιθάνιο αιθίνιο Δ) CH 3 CHCH 2 +2NaOH  CH 3 C ≡ CΗ +2 NaCl+2 H 2 O Cl Cl 1.2διχλωρο προπάνιο προπίνιο

7 24c.διπλή αφυδραλογόνωση διαλογονιδίων C 4 H 8 Cl 2 με επίδραση αλκοολικού δ/τος ΝαΟΗ D) CH 3 CHCHCH 3 +2 NaOH  CH 3 C ≡ CCH 3 +2NaCl+2H 2 O. Cl Cl 23 διχλωροβουτάνιο 2 βουτίνιο E) CH 3 C Cl CH 2 CH 3 +2 NaOH  CH 3 C ≡ CCH 3 +2NaCl+2H 2 O. Cl 22 διχλωροβουτάνιο 2 βουτίνιο

8 Aντιδράσεις υποκατάστασης 1 σε αλκυλαλογονίδια 2 σε αλκοόλες

9 Aντιδράσεις υποκατάστασης σε αλκυλαλογονίδια με ενώσεις του τύπου Αδ+Βδ_Αδ+Βδ_ 1 αλκυλαλογονιδίων με επίδραση υδατικού δ/τος ΝαΟΗ CH 3 CH 2 + NaOH  CH 3 CH 2 +NaCl Cl ΟΗ αιθυλοχλωρίδιο αιθανόλη CH 3 CHCH3 + NaOH  CH 3 CHCH3 +NaCl Cl ΟΗ. 2χλωροπροπάνιο 2 προπανόλη...

10 αλκυλαλογονιδίων με επίδρασηKCN προς σχηματισμό νιτριλίων και υδρόλυση του προϊόντος προς οξύ CH 3 CH 2 + KCN  CH 3 CH 2 +NaCl Cl CN αιθυλοχλωρίδιο προπανονιτρίλιο CH 3 CH 2 CN + 2H 2 O  CH 3 CH 2 COOH +NH 3 προπανονιτρίλιο προπανικό οξύ  CH 3 CH 2 COONH 4 προπανικό αμμώνιο

11 Αλκυλαλογονίδια R΄Χ με επίδραση RONa προς σχηματισμό αιθέρων ROR΄ CH 3 CH 2 Cl+CH 3 ΟΝα  CH 3 CH 2 ΟCH 3+ Na Cl ΧΛΩΡΟΑΙΘΆΝΙΟ μεθοξείδιο νατρίου αιθυλο-μεθυλαιθέρας CH 3 CH Cl+CH 3 ΟΝα  CH 3 CH ΟCH 3+ Na Cl CH 3 CH 3 2χλωροπροπάνιο μεθοξείδιο νατρίου μεθυλο-ισοπροπυλαιθέρας

12 Αλκυλαλογονίδια R΄Χ με επίδραση RCOONa προς σχηματισμό εστέρων RCOOR΄ CH 3 CH 2 Cl+CH 3 COΟΝα  CH 3 COΟCH 2 CH 3 + Na Cl ΧΛΩΡΟΑΙΘΆΝΙΟ αιθανικό νάτριο αιθανικός -αιθυλεστέρας CH 3 CH Cl+CH 3 COΟΝα  CH 3 COΟCHCH 3 + Na Cl CH 3 CH 3 2χλωροπροπάνιο αιθανικό νάτριο αιθανικός ισοπροπυλεστέρας

13 Αλκυλαλογονίδια R΄Χ με επίδραση ΝΗ 3 προς σχηματισμό αμινών R΄NH 2 CH 3 CH 2 Cl+ ΝΗ 3  CH 3 CH 2 NH 2 +HCl ΧΛΩΡΟΑΙΘΆΝΙΟ αιθυλαμίνη CH 3 CH Cl+ ΝΗ 3  CH 3 CHNH 2 +HCl CH 3 CH 3 2χλωροπροπάνιο 2 άμινο προπάνιο (ισοπροπυλαμίνη)

14 Αλκυλαλογονίδια R΄Χ με επίδραση RC  CNa προς σχηματισμό αλκινίων CH 3 Cl+CH 3 CΞCΝα  CH 3 CΞCCH 3+ Na Cl ΧΛΩΡΟΑΙΘΆΝΙΟ 2 Βουτίνιο CH 3 CH Cl+CH 3 CΞCΝα  CH 3 CΞCHCH 3 + Na Cl CH 3 CH 3 2χλωροπροπάνιο 2μέθυλο 2βουτίνιο

15 Αντιδράση αλογόνωσης αλκοολών ROH +SOCl 2  ROCl + SO 2  +HCl  CH 3 CH 2 OH+ SOCl 2  CH 3 CH 2 Cl + SO 2  +HCl  ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΧΛΩΡΟΑΙΘΆΝΙΟ CH 3 CH OH+ SOCl 2  CH 3 CHCl + SO 2  +HCl  CH 3 CH 3 2προπανόλη 2 χλωρο προπάνιο

16 Οξινη υδρόλυση εστέρων RCOOR’ + H-OH  RCOOH +R’OH CH 3 CH 2 COOCH 3 + H-OH  CH 3 CH 2 COOH +CH 3 OH CH 3 CHCOOCH 2 CH 3 + H-OH  CH 3 CHCOOH +CH 2 CH 3 OH CH 3 CH 3

17 Xλωρίωση αλκανίων CH 4 +Cl 2  CH 3 Cl + HCl CH 3 Cl +Cl 2  CH 2 Cl 2 + HCl CH 2 Cl 2 +Cl 2  CHCl 3 + HCl CHCl 3 +Cl 2  CCl 4 + HCl


Κατέβασμα ppt "Αντιδράσεις απόσπασης 1.αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων 2 αφυδάτωση αλκοολών..."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google