Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόσκληση «Περιφερειακοί Μηχανισμοί Υποστήριξης» Διαχειριστικά Θέματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόσκληση «Περιφερειακοί Μηχανισμοί Υποστήριξης» Διαχειριστικά Θέματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόσκληση «Περιφερειακοί Μηχανισμοί Υποστήριξης» Διαχειριστικά Θέματα

2 Η ΑΣ υποβάλλει αίτηση-φάκελο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας Η ΕΥΚΕΚΟ εκδίδει έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας για συγκεκριμένη πράξη με ειδικές προδιαγραφές. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  Η συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του δικαιούχου με το κοινοτικό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό δίκαιο σχετικά με την ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων.  Ο ορισμός υπηρεσιών /αρμοδίων οργάνων που είναι υπεύθυνες για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και οικονομικής διαχείρισης έργου.  Η τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με τη μορφή εγχειριδίου ή εγγράφων οδηγιών  Η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ως Δικαιούχος

3 Περιλαμβάνει:  Αίτηση χρηματοδότησης Προτεινόμενης Πράξης, συνοδευόμενη από Αναλυτικό σχέδιο δράσης ΠΜΥ  Ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή Excel για τη σύνταξη και υποβολή του Πίνακα Προϋπολογισμού της Προτεινόμενης Πράξης  Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης  Σύμφωνο διακρατικής συνεργασίας  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί υποχρέωσης on- going επιμόρφωσης των στελεχών του ΠΜΥ /συμμετοχής σε δίκτυα μάθησης Προϋπόθεση: απόκτηση κωδικού πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Υποβολή του ΕΣΠΑ μέσω της ιστοσελίδας http://logon.mnec.gr (Δημιουργία Νέου Χρήστη), πριν την υποβολή της πρότασης. http://logon.mnec.gr Το ΤΔΠΠ, η αίτηση χρηματοδότησης και το Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης, θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή σε κάθε φύλλο του νομίμου εκπροσώπου του υποψήφιου Δικαιούχου και τη σφραγίδα του εν λόγω φορέα. Φάκελος Αίτησης Χρηματοδότησης/Πρότασης

4 Επιλέξιμες είναι οι δράσεις που η Αναπτυξιακή Σύμπραξη τεκμηριώνει ως αναγκαίες, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά ο στόχος της πράξης, όπως αυτός θα αναλύεται στο Σχέδιο δράσης. Κάθε επιμέρους δράση κατατάσσεται υποχρεωτικά σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δράσεων: 320 Δικτύωση 327 Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης 348 Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης 351 Πληροφόρηση - Συμβουλευτική – Υποστήριξη 353 Δομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (θερμοκοιτίδα) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συνόλου των παραπάνω δράσεων είναι υποχρεωτική για κάθε Περιφερειακό Μηχανισμό. Επιλέξιμες Δράσεις

5 Οι δράσεις της κατηγορίας «351 Πληροφόρηση - Συμβουλευτική – Υποστήριξη», αποτελούν τον πυρήνα των δράσεων κάθε Περιφερειακού Μηχανισμού. Αφορούν στις δράσεις α) πληροφόρησης-συμβουλευτικής-υποστήριξης β) υποστήριξης κατά τη φάση προ της επιχειρηματικής εκκίνησης Κοιν.Σ.Επ (prestart-up) γ) υποστήριξης κατά τη φάση της λειτουργίας των ΚοινΣΕπ (start – up) με υπηρεσίες τύπου θερμοκοιτίδας (κοινωνικής επιχειρηματικότητας) «351 Πληροφόρηση - Συμβουλευτική – Υποστήριξη»

6 Αφορά:  τη λειτουργία συμβουλευτικών δομών με κατάλληλη στελέχωση  την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατ’ ελάχιστον σε 395 ωφελούμενους, ειδικότερα, τη διενέργεια κατά μέσο όρο επτά ατομικών συνεδριών ανά άτομο διάρκειας 45’ η καθεμία  δύναται να ανέλθει στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού της κατηγορίας 351  οι τέσσερις τουλάχιστον συνεδρίες αφορούν σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας «Πληροφόρηση-Συμβουλευτική- Υποστήριξη»

7 Αφορά:  την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) με ανώτατο κόστος 1.400€ ανά Κοιν.Σ.Επ.  την υπαγωγή ΚοινΣΕπ σε προγράμματα χρηματοδότησης με ανώτατο κόστος τα 600€ ανά φάκελο ανά Κοιν.Σ.Επ.  την υποστήριξη για την εγγραφή Κοιν.Σ.Επ. στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (σύνταξη καταστατικού, έναρξη επιτηδεύματος κλπ) με ανώτατο κόστος τα 1.000€ ανά Κοιν.Σ.Επ. Η υποστήριξη απολογίζεται στη βάση του δημιουργούμενου αποτελέσματος. «Υποστήριξη κατά τη φάση προ της επιχειρηματικής εκκίνησης Κοιν.Σ.Επ. (prestart-up)»

8 Αφορά:  την παροχή υπηρεσιών τύπου θερμοκοιτίδας σε υφιστάμενες και νέες Κοιν.Σ.Επ.  Η υποστήριξη απολογίζεται στη βάση του δημιουργούμενου αποτελέσματος. Προϋπόθεση: η προσκόμιση της αναγγελίας πρόσληψης των εργαζομένων σε αυτές «Υποστήριξη κατά τη φάση της λειτουργίας των ΚοινΣΕπ (start – up) με υπηρεσίες τύπου «θερμοκοιτίδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας»

9 Αφορά:  την παροχή υπηρεσιών τύπου θερμοκοιτίδας σε υφιστάμενες και νέες Κοιν.Σ.Επ. εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, όπως: «Υποστήριξη κατά τη φάση της λειτουργίας των ΚοινΣΕπ (start – up) με υπηρεσίες τύπου «θερμοκοιτίδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας»

10 Δράση «Δημιουργία θερμοκοιτίδων» Αφορά:  στη δημιουργία Θερμοκοιτίδας σε κεντρικό και εύκολα προσβάσιμο χώρο και σε κάθε Περιφερειακή ενότητα Περιλαμβάνει:  αποκλειστικά δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ με χρήση της ρήτρας ευελιξίας Ανέρχεται:  στο 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου Εξειδικεύεται σε:  Αγορά εξοπλισμού για την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό εγκατάστασης  Συνήθη συντήρηση/επισκευή εξοπλισμού για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του  διαμόρφωση των χώρων της Θερμοκοιτίδας  Ανταλλακτικά ως πάγιο εξοπλισμό «353 Δομές Υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού»

11 Δράση «Δημιουργία θερμοκοιτίδων» Χρονική διάρκεια λειτουργίας Θερμοκοιτίδων:  Από τον Οκτώβριο του 2015 και για δεκαπέντε (15) μήνες κατ’ ελάχιστον Προδιαγραφές Θερμοκοιτίδας ανά ΚοινΣΕπ :  10 m2 γραφείο  Υπολογιστής  Διαδίκτυο  δυνατότητα τηλεδιάσκεψης  τηλέφωνο συνδεδεμένο με τηλ. Κέντρο  αίθουσα συσκέψεων (τουλάχιστον 30 m2 ανά 10 ΚοινΣΕπ) «353 Δομές Υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού»

12 Αντιπροσωπεύει:  το 15% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου Περιλαμβάνει τις δράσεις: Δικτύωση (με ανώτατο κόστος 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου)  μεταξύ των ΚοινΣΕπ, με βαρύτητα προϋπολογισμού 50% επί της δράσης  μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, καθώς και με τοπικούς φορείς Διακρατική Συνεργασία (με ανώτατο κόστος 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου) «320 Δικτύωση»

13 Αφορά:  τη σύναψη διακρατικής συνεργασίας με φορέα/φορείς από ένα τουλάχιστον κράτος, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Περιλαμβάνει:  Παροχή τεχνογνωσίας και γνωστοποίηση στον ΠΜY καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί σε άλλα κράτη  Μεταφορά και προσαρμογή επιτυχημένων οδηγιών, μεθοδολογιών, εργαλείων, εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών πακέτων  Υλοποίηση κοινών προϊόντων  παροχή οργανωμένης μάθησης και συμβουλευτικής από εμπειρογνώμονες που θα εγκατασταθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα  Υποστήριξη της διαμονής των κοινωνικών επιχειρηματιών στη χώρα προέλευσης του διακρατικού εταίρου «Δράση Διακρατική Συνεργασία»

14 Αφορά:  στη διάχυση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο  στην προβολή των ΠΜΥ και του έργου τους  στην ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων και των εν δυνάμει ωφελουμένων Συμπεριλαμβάνει:  επιμορφωτικά σεμινάρια περί την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στελεχών φορέων εκτός ΑΣ Επικεντρώνεται:  στην εκάστοτε ομάδα στόχο Διαφοροποιείται:  σε κλαδικό επίπεδο ανά περίπτωση Καλύπτει: το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της εκάστοτε Περιφέρειας Ανέρχεται:  Στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου «327 Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

15 Αφορά:  όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το συντονισμό και τη διαχείριση της Πράξης από το Συντονιστή Εταίρο Ανέρχεται:  Στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου «348 Συντονισμός και διαχείριση Πράξης»

16  Το έργο του ΠΜΥ απολογίζεται στη φάση των δημιουργούμενων αποτελεσμάτων  Οι αμοιβές μισθοδοσίας για όλες τις κατηγορίες επιλέξιμων δράσεων δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των εκατό ευρώ (100€) μικτά ημερησίως  Στις συμβάσεις μίσθωσης έργου η αμοιβή δεν θα ξεπερνά τα 100 ευρώ ημερησίως, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  Ανακατανομή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού μεταξύ των δράσεων επιτρέπεται μέχρι ποσοστού 20% του αρχικώς εγκεκριμένου προϋπολογισμού ανά δράση και με απόφαση του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, η οποία κοινοποιείται στην ΕΥ ΚΕΚΟ  Εξαίρεση αποτελούν οι δράσεις «Συντονισμός και διαχείριση Πράξης» και «Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-Υποστήριξη» Επιλέξιμες δράσεις

17  Οι Δικαιούχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι για το σύνολο του ποσού της επιχορήγησης που λαμβάνουν, πραγματοποιούν ισόποσες δαπάνες  Κάθε κατηγορία επιλέξιμης δράσης περιλαμβάνει άμεσες και έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες  Άμεσες επιλέξιμες δαπάνες είναι οι άμεσα συνδεόμενες με την εκτέλεση της Πράξης δαπάνες  Έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες είναι οι μη άμεσα συνδεόμενες με την εκτέλεση της Πράξης δαπάνες, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε άμεση σχέση με τις δραστηριότητες υλοποίησης της Πράξης. Επιλέξιμες δαπάνες

18  Υπολογίζονται για κάθε δράση στο επίπεδο του εταίρου  Δηλώνονται κατ΄αποκοπή ως ποσοστό των άμεσων δαπανών του εταίρου για κάθε δράση, εξαιρουμένων των άμεσων δαπανών υπεργολαβίας  Δηλώνονται χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση και  Προσδιορίζονται ανά νομική μορφή εταίρου, ως εξής: Έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες

19 Άμεσα ωφελούμενοι/ες των ΠΜΥ:  όλες εκείνες οι κατηγορίες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν εμπόδια ως προς την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και κυρίως οι ανήκοντες στις «Ευάλωτες» και «Ειδικές» ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Νόμο 4019/2011 Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού  Άτομα με αναπηρία.  Πρώην χρήστες ουσιών.  Οροθετικοί  Αποφυλακισθέντες  Ανήλικοι παραβάτες Προϋπόθεση: κάρτα ανεργίας σε ισχύ Ωφελούμενοι

20 Ειδικές Ομάδες του Πληθυσμού  Άνεργοι νέοι, άνεργες γυναίκες, άνεργοι άνω των πενήντα ετών  Μακροχρόνια άνεργοι  Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών  Μέλη πολύτεκνων οικογενειών  Γυναίκες θύματα κακοποίησης  Αναλφάβητοι  Κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών  Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking  Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες  Μετανάστες, πρόσφυγες Προϋπόθεση: κάρτα ανεργίας σε ισχύ Ωφελούμενοι

21 Είδος αξιολόγησης: η «συγκριτική» αξιολόγηση Η αξιολόγηση διενεργείται:  ανά Περιφέρεια  από τριμελή επιτροπή  στη βάση κριτηρίων αξιολόγησης, όπως έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Κατηγορίες κριτηρίων: Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "Πρόσκληση «Περιφερειακοί Μηχανισμοί Υποστήριξης» Διαχειριστικά Θέματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google