Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΣΗΔΠ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΣΗΔΠ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΣΗΔΠ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

2 Τι είναι το ΕΣΗΔΗΣ Ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, αποτελούμενο από ένα σύνολο διακριτών λογικών υποσυστημάτων ολοκληρωμένα μεταξύ τους και το οποίο καλύπτει τις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων στο σύνολό τους.

3 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης μιας δημόσιας σύμβασης που θα υποστηρίζεται από το ΕΣΗΔΗΣ

4 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ •Το Portal των Δημόσιων Προμηθειών (σε 2 γλώσσες) •Δημιουργία και διαχείριση Μητρώου Προμηθευτών •Επιτελική πληροφόρηση (εξαγωγή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων) •Ηλεκτρονική διαχείριση ροών εργασίας και εγγράφων •Υποστήριξη υποδομής PKI Τι ακόμη περιλαμβάνει

5 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οφέλη από τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ (1/2) • Μείωση των δαπανών για τις δημόσιες συμβάσεις • Μείωση κόστους και χρόνου διαδικασίας • Μείωση κόστους συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τις επιχειρήσεις • Βελτίωση της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας • Βελτίωση της επικοινωνίας εμπλεκομένων. – Πληρέστερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. – Ανοικτό σύστημα προσβάσιμο από όλους

6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οφέλη (2/2) • Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης κατάστασης. • Υποστήριξη, εφαρμογή και χρήση νέων μοντέλων και πρακτικών  Ηλεκτρονικές δημοπρασίες  Συμφωνίες πλαίσιο  Ανταγωνιστικό διάλογο  Δυναμικά Συστήματα Αγορών  Διαχείριση Ηλεκτρονικών Καταλόγων Προϊόντων

7 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εμπλεκόμενοι Φορείς – χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ • Η ΓΓΕ ως υπεύθυνος κεντρικός φορέας για την ανάπτυξη και εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ • Σταδιακά, όλοι οι φορείς του Δημόσιου Τομέα • Οι Προμηθευτές • Τα διάφορα συλλογικά όργανα (Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, παραλαβής κλπ) • Τρίτοι φορείς (Τράπεζες, Φορείς κοιν. Ασφάλισης, ΔΟΥ, Δικαστικές Αρχές, ΕΕ, τύπος, Επιμελητήρια κλπ)

8 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Στοιχεία αρχικής Διαστασιολόγησης έργου 200 χρήστες από το προσωπικό της ΓΓΕ και τα Μέλη Επιτροπών 1800 χρήστες από 600 Φορείς Απεριόριστος ουσιαστικά αριθμός προμηθευτών

9 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Διασύνδεση με άλλα Συστήματα Μητρώο Προμηθευτών Δημοσίου (αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Έργου) Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Διαλειτουργικότητα με άλλα ΠΣ : – ΔΟΥ, ΓΛΚ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED… Δυνατότητα ολοκλήρωσης με συστήματα τρίτων φορέων (αναθετουσών αρχών και προμηθευτών)

10 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ακολουθεί μία αναλυτικότερη παρουσίαση επιμέρους υποσυστημάτων του ΕΣΗΔΗΣ

11 Προγραμ/σμό ς Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασί α Ηλεκτρονικώ ν Διαγωνισμώ ν Εκτέλεση Ηλεκτρονικώ ν Διαγωνισμώ ν Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Hλ. Τιμολόγηση Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναδόχους Απολογιστικά Στοιχεία Ε.Π.Π Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων Προμηθειών- Επιχειρηματική Ευφυΐα (BI) Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων Διαδικτυακή Πύλη και Πολύκαναλική Επικοινωνία Διαδικασίες προμηθειών Υπηρεσίες ΕΣΗΔΗΣ 11

12 Προγραμ/σμό ς Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολόγηση Καταχώρηση Αιτημάτων Προμηθειών από Φορείς του Δημοσίου. (Ηλεκτρονικές φόρμες, Τυποποιημένοι κωδικοί προϊόντων –CPV ) Υποβολή Αιτημάτων στην Γ.Γ.Ε προς Αξιολόγηση. (Ηλεκτρονική διαχείριση ροής εγκρίσεων, καταγραφή ιστορικού) Έγκριση Αιτημάτων Προμηθειών από Γ.Γ.Ε. Προγραμματισμός Προμηθειών Σύνταξη Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών 12

13 Προγραμ/σμό ς Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολόγηση Ομαδοποίηση Αιτημάτων Προμηθειών.Ηλεκτρονική Διαμόρφωση Διακήρυξης.Διαδικασίες Διαβούλευσης.Δημοσίευση στη Διαδικτυακή πύλη και Ενημέρωση ΕΕ. Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών 13

14 Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής Προμηθευτή Δημοσίου.Πιστοποίηση και έγκριση εγγραφής από Γ.Γ.Ε.Εμπλουτισμός στοιχείων/δεδομένων προμηθευτή.Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών Δημιουργία και Συντήρηση Μητρώου Προμηθευτών Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναδόχους 14

15 Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών Εκτέλεση ηλεκτρονικώ ν διαγωνισμών Σύναψη συμβάσεων Εκτέλεση συμβάσεων – πληρωμές Υποβολή προσφορών. (Διαγωνισμοί, Ηλ. Δημοπρασίες, Συμφωνίες Πλαίσιο ) Αξιολόγηση προσφορών. Ανάθεση. Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί & Δημοπρασίες (Auctions) Διαχείριση Ενστάσεων Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών 15

16 Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών Εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών Σύναψη συμβάσεων Εκτέλεση συμβάσεων – Ηλ. πληρωμές Ηλεκτρονική Σύνταξη Σύμβασης με Βάση τα Στοιχεία του Διαγωνισμού Έγκριση - Οριστικοποίηση Σύμβασης Σύναψη Σύμβασης Διαχείριση Ενστάσεων Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών 16

17 Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Πορείας Σύμβασης από τον Ανάδοχο Προγραμματισμός αποστολών /παραδόσεωνΥποβολή Παραστατικών (Ηλεκτρονική Τιμολόγηση) Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών Εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών Σύναψη συμβάσεων Εκτέλεση συμβάσεων – Ηλ. πληρωμές Προμηθευτές – Χειρισμοί Εκτέλεσης Σύμβασης Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναδόχους Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου Διαχείριση Ενστάσεων 17

18 Προγραμ/σμός Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Σύναψη Συμβάσεων Εκτέλεση Συμβάσεων – Ηλ. Τιμολογήσεις Παράδοση προϊόντων σύμβασηςΠαραλαβή προϊόντων σύμβασης Παραλαβή – Έγκριση – Αποδοχή Τιμολογίων (Ηλεκτρονική Τιμολόγηση) Παρακολούθηση Πορείας Σύμβασης (Γ.Γ.Ε.) Διαχείριση Ενστάσεων 18


Κατέβασμα ppt "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΣΗΔΠ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google