Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010 Πρόοδος & Στόχοι Επιτάχυνσης της Εφαρμογής του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010 Πρόοδος & Στόχοι Επιτάχυνσης της Εφαρμογής του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010 Πρόοδος & Στόχοι Επιτάχυνσης της Εφαρμογής του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣOΣΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2, 3): ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 170.944.951327.488.99952,20% ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4, 5, 6): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 151.388.992,50213.271.00270,98% ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8, 9): ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 37.330.000,0064.999.99957,43% ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10,11,12): ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 20.636.000,0025.240.00081,76% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ380.299.943,50631.000.00060,27% Εξειδίκευση του Ε.Π.

3 Εκχωρήσεις αρμοδιότητας άσκησης καθηκόντων ΕΦΔ

4 Εκχωρήσεις αρμοδιότητας άσκησης καθηκόντων ΕΦΔ (συνέχεια) ΕΕΤΑΑ ΑΕ Ισχύει η υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. 284/17.9.2008. Θα ακολουθήσει μια σειρά συνεργασιών με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., όταν ολοκληρωθεί και η διαδικασία σχεδιασμού των οριζόντιων έργων και του σχεδίου «Καλλικράτης» προκειμένου να οριστικοποιηθεί το ουσιαστικό αντικείμενο της εκχώρησης σύμφωνα και με τα έργα που πρόκειται ο εν λόγω φορέας να υλοποιήσει και εφαρμόσει.

5 Η Ε.Υ.Δ. έχει επιβεβαιώσει τη διαχειριστική επάρκεια κατηγορίας Β (επιβεβαίωση τύπου Β) ή/και κατηγορίας Γ (επιβεβαίωση τύπου Γ) των κατωτέρω φορέων: –Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών – Κεντρική Υπηρεσία –Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης –Γενική Γραμματεία Ισότητας –Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης –Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης Α.Ε. –Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Επιπλέον επισημαίνεται ότι ένας εκ των βασικών δικαιούχων του Ε.Π., η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., έχει λάβει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Βεβαιώσεις Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων

6 ΠΡΟΟΔΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

7 Συνολική αποτύπωση ΕΠ έχουν εκδοθεί 27 προσκλήσεις (25 από την Ε.Υ.Δ. και 2 από τους Ε.Φ.Δ.) συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 174.918.000 Ευρώ και ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. 27,72%. έχουν προκηρυχθεί πράξεις προϋπολογισμού 46.246.839 Ευρώ, ποσοστού 7,33% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. έχουν συμβασιοποιηθεί ή υλοποιούνται με ίδια μέσα πράξεις προϋπολογισμού 23.715.585,70 Ευρώ, ποσοστού 3,76% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 2.902.611,70 Eυρώ (στους Γενικούς Στόχους II, III και IV), ποσοστού 0,46% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π.

8 Ενεργοποίηση Γενικού Στόχου Ι

9 Ενεργοποίηση Γενικού Στόχου ΙΙ

10 Ενεργοποίηση Γενικού Στόχου ΙΙΙ

11 Ενεργοποίηση Γενικού Στόχου ΙV

12 Ενεργοποίηση Δεικτών Ε.Π

13 ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Γενικός Στόχος Ι –Μονάδες Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης της πολιτικής που δημιουργούνται σε Υπουργεία (εκροής). –Αριθμός Δημοσίων φορέων όπου εφαρμόζεται οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασμός και διοικητική ανασυγκρότηση (εκροής). –Αριθμός υλοποιηθεισών δράσεων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης (εκροής). –Αριθμός σχεδίων ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ (εκροής). –Αριθμός τομέων δημοσίας δράσης για καθένα από τους οποίους το θεσμικό πλαίσιο (Νόμοι, προεδρικά διατάγματα, κλπ.) συγκεντρώνεται σε ενιαίο διοικητικό κώδικα και διατίθεται από το Διαδίκτυο (εκροής). –Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών (εκροής). –Αριθμός βασικών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (εκροής). –Ποσοστό μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων που προέρχεται από την υποχρέωση συμμόρφωσής τους προς το θεσμικό πλαίσιο (αποτελέσματος).

14 ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Γενικός Στόχος ΙΙ –Πλήθος Διευθύνσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών που ενισχύονται, αναβαθμίζονται ή αναδιοργανώνονται οι λειτουργίες τους (εκροής). –Πλήθος θέσεων δημόσιας διοίκησης για τις οποίες αναπτύσσονται περιγράμματα (εκροής). –Ποσοστό Διευθύνσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, που εφαρμόζουν σύγχρονες πολιτικές ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων (αποτελέσματος). –Μέσο ετήσιο πλήθος συμμετοχών δημοσίων υπαλλήλων (κάθε υπάλληλος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός προγράμματα) σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης (εκροής). –Πλήθος εκπαιδευτών δημόσιας διοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών ενηλίκων (εκροής). –Διείσδυση συνεχιζόμενης κατάρτισης μεταξύ του πληθυσμού των δημοσίων υπαλλήλων: ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν μία ή περισσότερες φορές σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης επί του συνολικού πληθυσμού των δημοσίων υπαλλήλων (αποτελέσματος). –Ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων με πιστοποιημένη κατοχή βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (αποτελέσματος).

15 ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Γενικός Στόχος ΙΙΙ –Αριθμός θετικών ενεργειών για την προαγωγή της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές (εκροής). –Αριθμός δράσεων για την ενίσχυση των συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων (εκροής). –Αριθμός ετήσιων εκθέσεων για την πρόοδο της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας (εκροής). –Αριθμός ενεργειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με θύματα γυναίκες (εκροής).

16 ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Γενικός Στόχος ΙV –Απολογιστικές εκθέσεις της Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., οι οποίες υποβάλλονται στον εποπτεύοντα φορέα (εκροής). –Ποσοστό φορέων (Υπουργείων, Γ.Γ. Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης) στους οποίους υλοποιούνται δράσεις του Προγράμματος και υποστηρίζονται από τη δομή (αποτελέσματος). –Αριθμός ελέγχων – επιθεωρήσεων που λαμβάνουν χώρα (εκροής). –Αριθμός μελετών, ερευνών και αξιολογήσεων (εκροής). –Ποσοστό πολιτών που γνωρίζουν το ΕΠ και τους κύριους στόχους του (αποτελέσματος).

17 Στόχοι Επιτάχυνσης Εφαρμογής Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

18 ΣΤΟΧΟΣ 1: Άμεσο άνοιγμα του Ε.Π. σε όλους τους δικαιούχους Ενεργοποίηση και υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων, δηλαδή των φορέων άσκησης πολιτικής της Κεντρικής Διοίκησης και φορέων παροχής υπηρεσιών κατάρτισης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στόχος είναι το άμεσο άνοιγμα του Ε.Π. σε όλους τους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα άσκησης δημόσιας πολιτικής, που είτε αποτελεί θεματική προτεραιότητα του Ε.Π., είτε πρόκειται να αποτελέσει, με την αναθεώρησή του, νέα θεματική προτεραιότητα καθώς και η ενεργοποίηση όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών κατάρτισης προς τους δημοσίους υπαλλήλους. Χρονοδιάγραμμα: Ολοκλήρωση της εξειδίκευσης στο 100% έως τις 30-6-2010.

19 ΣΤΟΧΟΣ 2: Αναθεώρηση – Ενσωμάτωση Πολιτικών Προτεραιοτήτων Ενδεχόμενες αλλαγές στις προτεραιότητες των στόχων του Ε.Π., μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα, χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση του περιεχομένου του. Η διαδικασία εξειδίκευσης στο 60% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. δίνει τη δυνατότητα για την περαιτέρω εξειδίκευσή του, σύμφωνα με τις νέες προτεραιότητες. Mε βάση τις διατάξεις των άρθρων 33.1 και 48.3 του Καν. 1083/2006 προβλέπεται η διαδικασία αναθεώρησης του Προγράμματος με υποβολή πρότασης της ΕΑΣ/ΕΥΔ του ΕΠ ΔΜ ή της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο η Ε.Υ.Δ. έχει ήδη προκηρύξει ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, από τον οποίο θα αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου της On going Αξιολόγησης. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί το έργο του αξιολογητή εντός του έτους, ώστε το παραδοτέο του, να αποτελέσει τη βάση συζητήσεων για την αναθεώρηση του Ε.Π. Χρονοδιάγραμμα: Κατάθεση πρότασης τροποποιημένου κειμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου σε επίπεδο Ειδικών Στόχων έως την Ετήσια Συνάντηση (24-2-2010).

20 ΣΤΟΧΟΣ 3: Ολοκλήρωση της Εξειδίκευσης του Ε.Π. Η ΕΥΔ σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς θα προχωρήσει στην εξειδίκευση των νέων προτεραιοτήτων που έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις κυβερνητικές αποφάσεις π.χ. μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης (Καλλικράτης), σύσταση και οργάνωση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, νέα δημοσιονομική πολιτική, καταργήσεις- συγχωνεύσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα κλπ και θα ολοκληρώσει την αποτύπωση των προτάσεων των φορέων που οι πολιτικές τους αποτελούν θεματικές προτεραιότητες του ΕΠ. Χρονοδιάγραμμα: Ο προγραμματισμός για το 2010 συνίσταται στη λήψη μέτρων για την εντατικοποίηση της υλοποίησης του Ε.Π. για την ολοκλήρωση της εξειδίκευσης στο 100% ως τις 30.6.2010.

21 ΣΤΟΧΟΣ 4: Ενεργοποίηση εφαρμογής Ε.Π. 1. 1.Έκδοση Προσκλήσεων- Έκδοση αποφάσεων ένταξης Η έκδοση προσκλήσεων χρηματοδότησης δυνητικών δικαιούχων, έως 31-12- 2010, συνολικού π/υ 280.000.000€ και η έκδοση αποφάσεων ένταξης σε ποσοστό προϋπολογισμού ίσου με το 50% των προσκλήσεων προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη πιστοποιημένων δαπανών κάλυψης του κανόνα ν+3 των ετών 2010 και 2011. 2.Συμβασιοποίηση έργων, έως 30-06-2010, συνολικού π/υ 45.450.000€. 3.Πιστοποιημένες δαπάνες, έως 31-12-2010, συνολικής π/υ 37.875.000€.

22 ΣΤΟΧΟΣ 5: Δομή υποστήριξης της εφαρμογής-ΚτΠ ΑΕ Συνεργασία της ΕΥΔ ΔΜ και της ΚτΠ ΑΕ με στόχο το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών υποστήριξης των φορέων στην κατάρτιση των προτάσεων τους. Από τη Γενική Γραμματεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα τίθενται οι προτεραιότητες των ενεργειών. Η ΚτΠ ΑΕ σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΔΜ και υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση θα καταρτίσουν τυποποιημένο σχήμα διοίκησης των έργων το οποίο θα αποτελεί παράρτημα της Προγραμματικής Συμφωνίας. Σε αυτό θα αποτυπώνονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των φορέων άσκησης πολιτικής, της ΚτΠ ΑΕ ως δικαιούχου και του/των φορέα/ων λειτουργίας με στόχο την ουσιαστική εφαρμογή των έργων και τη σύνδεση τους με δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η περαιτέρω οργανωμένη ενεργοποίηση της ΚτΠ Α.Ε., στις διαδικασίες εφαρμογής των δράσεων του Ε.Π. με στόχο την υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων του Ε.Π. αναμένεται να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επιτάχυνση της εφαρμογής του Προγράμματος

23 ΣΤΟΧΟΣ 6: Εσωτερική Οργάνωση της Ε.Υ.Δ. Υπαγωγή υπό ενιαία πολιτική εποπτεία και καθοδήγηση των υπηρεσιών του ΥΠΕΣΑΗΔ με αρμοδιότητες συντονισμού διαμόρφωσης πολιτικών στη Δημόσια Διοίκηση και διαχείρισης της εφαρμογής του Ε.Π. Το μέτρο αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στην επίλυση των σημαντικών προβλημάτων συντονισμού και κατ’ αποτέλεσμα καθυστερήσεων, τα οποία είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν. Χρονοδιάγραμμα: Φεβρουάριος 2010. Επιτάχυνση της διαδικασίας στελέχωσης της ΕΥΔ. Χρονοδιάγραμμα: Έως και τον 6ο του 2010. Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του διαγωνισμού ανάδειξης Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της λειτουργίας της ΕΥΔ. Στην παρούσα χρονική στιγμή ο διαγωνισμός βρίσκεται στη φάση του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. Χρονοδιάγραμμα: Έως και τον 2ο του 2010. Εκπόνηση Ανάστροφου Σχεδιασμού των χρηματοοικονομικών δεδομένων του προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη τον κανόνα ν+3, ν+2. Αναλογική αποτύπωση των υποχρεώσεων των ήδη εκχωρηθέντων κατηγοριών πράξεων. Χρονοδιάγραμμα: Έως και τον 4ο του 2010

24 ΣΤΟΧΟΣ 6: Εσωτερική Οργάνωση της Ε.Υ.Δ. Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού για την ανάδειξη Αξιολογητή για το Ε.Π. ΔΜ. Στην παρούσα χρονική στιγμή ο διαγωνισμός βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των δικαιολογητικών. Χρονοδιάγραμμα: Έως και τον 3ο του 2010 (Με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν προσφυγές- ενστάσεις). Κατάρτιση αναθεωρημένου ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Υποστήριξης με άμεση σύνδεση των δράσεων του με την υποστήριξη των παρεμβάσεων των Γενικών Στόχων Ι έως και ΙΙΙ του Προγράμματος. Οι δράσεις αυτές προβλέπεται να συνδράμουν τους φορείς με μειωμένες δυνατότητες επίσπευσης των διαδικασιών. Χρονοδιάγραμμα: Κατάρτιση από ΕΥΔ και υποβολή στο ΥΠΟΙΑΝ έως τέλος Φεβρουαρίου 2010. Έγκριση από ΥΠΟΙΑΝ και εγγραφή στο ΠΔΕ έως 30 Μαρτίου 2010.


Κατέβασμα ppt "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010 Πρόοδος & Στόχοι Επιτάχυνσης της Εφαρμογής του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google