Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ GREEK ICT FORUM

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ GREEK ICT FORUM"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ GREEK ICT FORUM
«Βασικές παράμετροι του νέου ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση» ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Αθήνα,

2 ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Όραμα: Ψηφιακό άλμα στην Παραγωγικότητα
Ψηφιακό άλμα στην Ποιότητα Ζωής Στρατηγικός Στόχος: Η Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας με την ΕΕ αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

3 Άξονες Προτεραιότητας
Η Ψηφιακή Σύγκλιση αποτελεί κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ψηφιακής Στρατηγικής και εξειδικεύεται σε δύο (2) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) με έντονη περιφερειακή διάσταση ΑΠ 1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ Υποστήριξη της συμβολής των ΤΠΕ στη βελτίωση της παραγωγικότητας εμπλέκοντας ενεργά επιχειρήσεις, εργαζόμενους και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ΑΠ 2: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Υλοποίηση παρεμβάσεων με επίκεντρο και τελικό επωφελούμενο τον πολίτη

4 Διασύνδεση (Connectivity) ως προϋπόθεση
Στόχοι της Ψηφιακής Στρατηγικής Βελτίωση της Παραγωγικότητας Βελτίωση της Ποιότητα ζωής ΕΣ1 Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις ΕΣ5 Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ ΕΣ2 Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις – βελτίωση δημόσιου τομέα Το νέο Πρόγραμμα αντανακλά πλήρως την Ψηφιακή Στρατηγική Πέραν όμως από τις προσπάθειες διαφύλαξης της ασφάλειας στο διαδίκτυο σε νομοθετικό επίπεδο από την πλευρά της ευρωπαϊκής ένωσης, της τεχνολογικής προστασίας από την πλευρά των παρόχων και των εταιρειών πληροφορικής… Από την δική μας πλευρά, αυτή της πολιτείας και συγκεκριμένα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» επιδιώκουμε με την συνεργασία των αρμόδιων φορέων δημόσιας διοίκησης να εξοικειώσουμε τα παιδιά με την χρήση του Διαδικτύου ως εργαλείο γνώσης και ασφαλούς χειρισμού της πληροφορίας, από τις πρώτες τάξεις της σχολική τους ηλικίας . Παράλληλα υλοποιούμε προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ προκειμένου να καθοδηγούν σωστά τα παιδιά στην ασφαλή επαφή τους με τον υπολογιστή και το Διαδίκτυο. ΕΣ3 Υποστήριξη του κλάδου ΤΠΕ ΕΣ6 Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη ΕΣ4 Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ Διασύνδεση (Connectivity) ως προϋπόθεση

5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 1
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 1 ΕΣ 1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις Παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων όπως για παράδειγμα δράσεις ενισχύσεων για ενσωμάτωση εφαρμογών ΤΠΕ και εξοπλισμού Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, που θα συνδυαστεί με δράσεις ψηφιακής διάχυσης Ανάπτυξη ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών, συμπληρωματικών με αυτές που υλοποιούνται στην παρούσα προγραμματική περίοδο, που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στη διεξαγωγή συναλλαγών με φυσικά πρόσωπα ή και άλλες επιχειρήσεις

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 1
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 1 ΕΣ 2: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με τη μορφή «κόμβων συναλλαγών» (π.χ. ηλεκτρονικοί ή θεματικοί κόμβοι για φορολογικές συναλλαγές, υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών, συναλλαγές με ασφαλιστικούς φορείς, συναλλαγές με Νομαρχίες) Ανάπτυξη δομών που θα συμβάλλουν στην απλούστευση των συναλλαγών των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες Ενδεικτικά: δομές για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, με ψηφιακές υπηρεσίες τόσο για λειτουργικά ζητήματα (π.χ. έναρξη νέας επιχείρησης, ηλεκτρονικές συναλλαγές κλπ.) όσο και πληροφοριακά ζητήματα (π.χ. αναζήτηση κλαδικών πηγών πληροφόρησης)

7 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 1
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 1 ΕΣ 3: Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία Δημιουργία και ενημέρωση ψηφιακού περιεχομένου για προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ΤΠΕ (προγράμματα επιχειρηματικότητας σε ΤΠΕ, εφαρμογές ΤΠΕ στις επιχειρήσεις) Ανάπτυξη ψηφιακών μηχανισμών εθνικής εμβέλειας για τη συντονισμένη προώθηση και προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ στο εξωτερικό. Στις δομές αυτές αναμένεται να συμμετέχουν φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, εξαγωγικοί φορείς αλλά και φορείς του Ιδιωτικού τομέα.

8 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 1
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 1 ΕΣ 4: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠE Προβολή και προώθηση επιτυχημένων παραδειγμάτων επιχειρηματικότητας Ενημέρωση επιχειρηματιών για τις διαδικασίες έναρξης, λειτουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων, Ανάπτυξη δομών ενεργούς στήριξης της επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης επιχειρηματικών ιδεών σε θέματα ΤΠΕ Global Grants, Jeremie (VC, εγγυήσεις, δάνεια) κλπ.

9 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 2
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 2 ΕΣ 5: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα Δράσεις με άμεσο ωφελούμενο τον πολίτη (όπως «Δες την Ψηφιακά») Επέκταση ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών, με παράλληλη εξασφάλιση των όρων «εμπιστοσύνης» και ασφάλειας Μείωση της απαιτούμενης προσπάθειας των πολιτών για την πραγματοποίηση καθημερινών εργασιών και τη βελτίωση των ευκαιριών που τους παρέχονται Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών (π.χ. μαθητικός υπολογιστής, εισαγωγή ηλεκτρονικών μέσων στη διδασκαλική διαδικασία), που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, την κατάρτιση, εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 2
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 2 ΕΣ 6: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη Ανάπτυξη ενιαίων σημείων πρόσβασης των ψηφιακών υπηρεσιών και του ψηφιακού περιεχομένου κάθε είδους (μέσω portals, infokiosks) Υποστήριξη εναλλακτικών καναλιών παροχής υπηρεσιών (remote, services, digital TV, συστήματα επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας κλπ) Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών της περιφέρειας βάσει των τοπικών αναγκών Παροχή προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών (πληροφόρηση ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα, την οικογενειακή κατάσταση) Εξασφάλιση αδιάλειπτης, υψηλής ποιότητας και ασφαλούς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα εθνικής εμβέλειας

11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Moνοταμειακά Προγράμματα – Ρήτρα ΕΚΤ (για εκπαίδευση σε συστήματα) Συνολικά (για 13 Περιφέρειες): Ύψος δράσεων για Ψηφιακή Σύγκλιση ~€2 δισ.

12 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ο ρόλος της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Για τις 8 περιφέρειες Ως ενδιάμεσος φορέας για τις 5 περιφέρειες μεταβατικής στήριξης Ενιαία αποτελεσματική υλοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων και δράσεων απευθείας στον πολίτη: Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ Θεσμική συνεργασία με ΥΠ.ΕΣ. για εξέταση δράσεων που προϋποθέτουν και οργανωτικό ανασχεδιασμό διαδικασιών «Κοινωνία της Πληροφορίας» ΑΕ και Παρατηρητήριο ΚτΠ στην περίοδο

13 9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ GREEK ICT FORUM
Σας ευχαριστώ… ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Αθήνα,


Κατέβασμα ppt "9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ GREEK ICT FORUM"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google