Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

27 juin 2014 Slide N° 1 19 Ιουνίου 2009 1η διαφάνεια Γραμματεία προγράμματος Urbact URBACT II 2007 - 2013 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ε δαφικής Συνεργασίας για.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "27 juin 2014 Slide N° 1 19 Ιουνίου 2009 1η διαφάνεια Γραμματεία προγράμματος Urbact URBACT II 2007 - 2013 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ε δαφικής Συνεργασίας για."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 27 juin 2014 Slide N° 1 19 Ιουνίου 2009 1η διαφάνεια Γραμματεία προγράμματος Urbact URBACT II 2007 - 2013 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ε δαφικής Συνεργασίας για Ολοκληρωμένη και Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη Σεμινάριο Τοπικών ομάδων Στήριξης URBACT, Αθήνα – 19 Ιουνίου 2009

2 URBACT II - Κύριοι στόχοι Πρόγραμμα της ΕΕ Εδαφικής συνεργασίας (ΕΤΠΑ) που στοχεύει στα εξής: • Διευκόλυνση ανταλλαγής εμπειριών και εκ μάθησης • Κεφαλαιοποίηση αποκτηθείσας γνώσης και ορθών πρακτικών • Διάχυση γνώσης και τεχνογνωσίας • Υποστήριξη φορέων χάραξης πολιτικής, εμπλεκομένων επαγγελματιών και των διαχειριστών επιχειρησιακών προγραμμάτων 19 Ιουνίου 2009 2η διαφάνεια

3 URBACT II – Δικαιούχοι & έργα •Δικαιούχοι: -Πόλεις/ τοπικές/ περιφερειακές/ εθνικές αρχές -Πανεπιστήμια/ ερευνητικά κέντρα •27 κράτη μέλη + Νορβηγία & Ελβετία •Έργα: Θεματικά δίκτυα/ Ομάδες εργασίας •Υποστήριξη από εμπειρογνώμονες (Κύριος εμπειρογνώμονας/ Θεματικοί εμπειρογνώμονες) 19 Ιουνίου 2009 3η διαφάνεια

4 URBACT II - Κύριες προκλήσεις •Να ενισχυθεί η επίδραση της ανταλλαγής & εκμάθησης σχετικά με τοπικές πολιτικές/ πρακτικές (επίπεδο εταίρου έργου) •Να ενισχυθεί η κεφαλαιοποίηση & διάχυση των ορθών πρακτικών και γνώσεων που αποκτήθηκαν από όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις και τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες/ φορείς χάραξης πολιτικής (επίπεδο προγράμματος) 19 Ιουνίου 2009 4η διαφάνεια

5 1. Ενίσχυση της επίδρασης στις τοπικές πολιτικές 3 κύρια χαρακτηριστικά •Ανάπτυξη Τοπικών Σχεδίων Δράσης ( ΤΣΔ ) •Δημιουργία & λειτουργία Τοπικών Ομάδων Σ τήριξης URBACT (Urbact ΤΟΣ ) •Συνεργασία των Διαχειριστικών Αρχών ( ΔΑ ) των επιχειρησιακών προγραμμάτων στις δραστηριότητες του έργου 19 Ιουνίου 2009 5η διαφάνεια

6 1.1. Τοπικά Σχέδια Δράσης •Κάθε εταίρος του έργου δεσμεύεται να αναπτύξει ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης ( ΤΣΔ ) στο πλαίσιο του έργου •Το ΤΣΔ πρέπει να προκύπτει με απτό τρόπο από τη διαδικασία ανταλλαγής και εκμάθησης και να στοχεύει στην επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος •Το ΤΣΔ πρέπει να είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαδικασίας που οργανώνεται σε τοπικό επίπεδο από κάθε εταίρο (URBACT ΤΟΣ ) •Δεν υπάρχει προκαθορισμένο υπόδειγμα επειδή το περιεχόμενο και η μορφή θα εξαρτώνται από τις ανάγκες και την κατάσταση κάθε εταίρου •Θα παρέχεται καθοδήγηση [Κύριος εμπειρογνώμονας/ αξιολόγηση peer-review] 19 Ιουνίου 2009 6η διαφάνεια

7 1.2. Τοπικές Ομάδες Υποστήριξης URBACT •Κάθε εταίρος του έργου δεσμεύεται να δημιουργήσει και να κινητοποιήσει μια Τοπική Ομάδα Υποστήριξης URBACT (URBACT ΤΟΣ ), συγκεντρώνοντας τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν σχέση με το ζήτημα υπό συζήτηση •Οι ομάδες URBACT ΤΟΣ δημιουργούνται κατά τη διάρκεια τ ου σταδίου ανάπτυξης με βάση μια ανάλυση των ενδιαφερόμενων φορέων •Οι εταίροι του έργου θα διασφαλίζουν τη συμμετοχή των ομάδων (URBACT ΤΟΣ ) στις δραστηριότητες του έργου και πιο συγκεκριμένα: -Στην ανάπτυξη στοιχείων για τις δραστηριότητες ανταλλαγής και εκμάθησης (μελέτες περίπτωσης) -Στην ανάπτυξη του Τοπικού Σχεδίου Δράσης (ΤΣΔ) •Σε κάθε Θεματικό Δίκτυο ένας ελάχιστος προϋπολογισμός ύψους 70.000 € θα διατίθεται αποκλειστικά για τη λειτουργία των ομάδων (URBACT ΤΟΣ ) 19 Ιουνίου 2009 7η διαφάνεια

8 1.3. Συμμετοχή των Διαχειριστικών Αρχών •Συνιστάται ιδιαίτερα στο πλαίσιο του έργου, να εμπλέκουν τ ις Διαχειριστικ ές Αρχ ές ( Δ A) των Επιχειρησιακώ ν Προγραμμάτων σ τις δραστηριότητές τους •Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα δοθεί η δυνατότητα: -Να συνδεθεί το υπό ανάπτυξη Τοπικό Σχέδιο Δράσης (ΤΣΔ) με πιθανή χρηματοδότηση μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων -Να διευκολυνθεί η ανταλλαγή και εκμάθηση μεταξύ Διαχειριστικών Αρχών όσον αφορά στον καθορισμό και την υλοποίηση πολιτικών αστικής ανάπτυξης •Οι Διαχειριστικές Αρχές μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα έργο ως: -Τακτικοί εταίροι -Συνδεδεμένοι εταίροι (υποχρεωτική αποκλειστική γραμμή χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό Θεματικών Δικτύων: ελάχ. 40.000€) 19 Ιουνίου 2009 8η διαφάνεια

9 2. Ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης και της διάχυσης Σε επίπεδο προγράμματος, κύριο χαρακτηριστικό: Θεματικοί πόλοι •Βασικά στοιχεία της διαδικασίας κεφαλαιοποίησης - διάχυσης •Έως τώρα έχουν δημιουργηθεί 3 θεματικοί πόλοι - Οι πόλεις ως κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση - Πόλεις, κοινωνική ενσωμάτωση και διακυβέρνηση - Πόλεις και ολοκληρωμένη αειφόρος ανάπτυξη •Αποτελείται από επικεφαλής εταίρους και κύριους εμπειρογνώμονες •Ανάπτυξη με βάση τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των έργων 19 Ιουνίου 2009 9η διαφάνεια

10 Το URBACT II σήμερα •21 θεματικά δίκτυα και 5 ομάδες εργασίας •253 εταίροι (50/50 Σύγκλιση-Ανταγωνιστικότητα) •Συμμετοχή 200 διαχειριστικών αρχών 19 Ιουνίου 2009 10η διαφάνεια

11 19 Ιουνίου 2009 11η διαφάνεια

12 Επόμενα βήματα •2η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: 16/06 – 25/09 2009 •Ετήσια Συνδιάσκεψη URBACT Στοκχόλμη, 25 Νοεμβρίου 2009 19 Ιουνίου 2009 13η διαφάνεια

13 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας www.urbact.eu 19 Ιουνίου 2009 14η διαφάνεια


Κατέβασμα ppt "27 juin 2014 Slide N° 1 19 Ιουνίου 2009 1η διαφάνεια Γραμματεία προγράμματος Urbact URBACT II 2007 - 2013 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ε δαφικής Συνεργασίας για."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google