Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 Περιγραφή Επιχειρησιακού Προγράμματος Παρούσα κατάσταση Υλοποίηση Προκλήσεις Περιεχόμενα

3 Μετεξέλιξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ένα δυναμικό σύστημα με χαρακτηριστικά: • Διαφάνεια / ορθολογική διαχείριση πόρων μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων παρακολούθησης και μέτρησης της απόδοσης των πόρων • Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου και ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών • Παροχή χρήσιμων και απλών καθημερινών ψηφιακών υπηρεσιών • Διασφάλιση της αποδοτικότητας της λειτουργίας • Αποτελεσματικότερη και ασφαλή διαχείριση των πληροφοριών, σε ένα ενιαίο πλαίσιο διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας • Διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων • Διαμόρφωση «κουλτούρας» συνεχούς μάθησης και διαχείρισης της γνώσης Περιγραφή - Βασικός στρατηγικός στόχος

4 Περιγραφή - Παρεμβάσεις

5 Περιγραφή - Άξονας 1 Οργανωτική και Λειτουργική Αναδιάρθρωση – Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας με στόχο: • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης • Απλοποίηση και ομοιομορφία των υλοποιούμενων διαδικασιών • Ταχύτερη και καλύτερη εσωτερική λειτουργία των οργανισμών και η βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του κάθε οργανισμού • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις και της προσπελασιμότητας σε αυτές (ως προς το χρόνο – ποιότητα – παρακολούθηση –ενημέρωση) • Λειτουργία των ΟΤΑ με τρόπο που ενισχύει και προωθεί την καινοτομία και την τοπική επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη • Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών • Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού

6 Περιγραφή - Άξονας 2 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση με στόχο: • Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας νέας «τεχνολογικής αρχιτεκτονικής» που υποστηρίζει πλήρως τη νέα διοικητική και επιχειρησιακή λειτουργία • Συνδυασμός και αξιοποίηση κεντρικών τεχνολογικών υποδομών και λύσεων, με τοπικές ψηφιακές υποδομές, ώστε να εξασφαλιστεί το χαμηλότερο δυνατό κόστος, η αυτονομία των ΟΤΑ και η ταχύτερη δυνατή διάθεση νέων υπηρεσιών • Αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση των πληροφοριών, τόσο εσωτερικών, όσο και των πληροφοριών που ενδιαφέρουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σε ένα ενιαίο πλαίσιο διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας • Ευκολότερη αξιολόγηση και ενίσχυση των παρεχομένων υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους • Καλύτερη υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων • Διάθεση περισσότερων και χρηστικότερων ψηφιακών υπηρεσιών στον πολίτη και στην επιχείρηση, καθώς και στους επισκέπτες της πόλης, μέσα από προσωποποιημένες, πολυκαναλικές υπηρεσίες

7 Περιγραφή - Άξονας 3 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με στόχο: • Διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε νέα συστήματα και στις σύγχρονες αρχές διοίκησης και διαχείρισης υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων • Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού με γνώμονα την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των φορέων ΟΤΑ σε συγκεκριμένα πεδία, αλλά και συνολικά • Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από το σχεδιασμό και λειτουργία σύγχρονων συστημάτων που θα υποστηρίξουν τη δικτύωση, τη δια βίου μάθηση και τη συνεχή ανάπτυξή του • Ανάπτυξη «κουλτούρας» οργανισμών που συνεχώς μαθαίνουν και διαχειρίζονται τη γνώση τους

8 Παρούσα κατάσταση Χαρακτηριστικά • Ανάληψη πρόσθετων αρμοδιοτήτων από ΟΤΑ • Απαίτηση μετατροπής ΟΤΑ από διαχειριστές σε εκφραστές των τοπικών κοινωνιών • Δημιουργία νέων δεδομένων και αναγκών / προτεραιοτήτων λόγω της οικονομικής συγκυρίας • Προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας που μεγεθύνονται από τις νέες δομές και τις επιπρόσθετες αρμοδιότητες • Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων για την υποστήριξη της υλοποίησης των αλλαγών σε σύντομο χρονικό διάστημα

9 Υλοποίηση Χαρακτηριστικά • Στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Οι ΟΤΑ «συνδημιουργούν» το Πρόγραμμα • Οι ΟΤΑ συμμετέχουν ενεργά μέσα από τη συγκρότηση και λειτουργία Εσωτερικών Ομάδων Στελεχών • Σταδιακή υλοποίηση με πιλοτική εφαρμογή για αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του σχεδιασμού • Συνεχής και εξειδικευμένη υποστήριξη των ΟΤΑ • Έμφαση στην εκπαίδευση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας • Παράλληλη υλοποίηση σε όλη την επικράτεια με σφικτά χρονοδιαγράμματα

10 Υλοποίηση Περιγραφή σταδίων υλοποίησης

11 Υλοποίηση - Χρονοδιάγραμμα Αξιολόγηση έργου

12 Υλοποίηση Αναμενόμενα αποτελέσματα • Κοινά πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας και απλουστευμένες διαδικασίες • Μείωση του διαχειριστικού φόρτου και της γραφειοκρατίας • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη • Σύγχρονη και ευέλικτη ηλεκτρονική διακυβέρνηση • Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού • Βελτίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας, της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας των φορέων

13 Θεσμικές και κανονιστικές παρεμβάσεις βελτίωσης υφιστάμενου πλαισίου Νέα οργάνωση και συστήματα λειτουργίας Νέα εργαλεία / Νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική Ανθρώπινο δυναμικό με αναβαθμισμένες δεξιότητες Κοινά πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας Απλουστευμένες διαδικασίες / Μείωση διαχειριστικού φόρτου Σύγχρονη και ευέλικτη ηλεκτρονική διακυβέρνηση / Υπηρεσίες προς τον πολίτη Βελτίωση διοικητικής / επιχειρησιακής ικανότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας των φορέων Υλοποίηση Συσχέτιση αναμενόμενων εκροών και αποτελεσμάτων

14 Προκλήσεις • Φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα • Ανάγκη κεντρικού σχεδιασμού / συντονισμού / εποπτείας, λήψη γρήγορων αποφάσεων και διορθωτικών μέτρων όπου απαιτείται • Διαχείριση πολυσύνθετου έργου και ανάγκη εξασφάλισης ομοιομορφίας και διαλειτουργικότητας • Στενή συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων • Συγκερασμός δύο προσεγγίσεων της εκ των άνω προς τα κάτω στην οργάνωση της υλοποίησης και της εκ των κάτω προς τα άνω στην εφαρμογή • Φόρτος εργασίας και έλλειψη δεξιοτήτων προσωπικού • Αδιάλειπτη λειτουργία των φορέων στη διάρκεια υλοποίησης • Κίνδυνοι επικαλύψεων υλοποίησης • Οικονομική συγκυρία

15 Project Leadership •Μνημόνιο Συνεργασίας Υπ. Εσωτερικών – ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ –Προσδιορισμός ρόλων – αρμοδιοτήτων –Συμμετοχή - δέσμευση –Δημιουργία ομάδας παρακολούθησης – αξιολόγησης του έργου με αρμοδιότητες: •Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων •Ex ante & On going αξιολόγηση των έργων •Διορθωτικές παρεμβάσεις •Integration των αποτελεσμάτων


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google