Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; Δεξιότητες ενός συμβούλου διατροφής : Δεξιότητες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; Δεξιότητες ενός συμβούλου διατροφής : Δεξιότητες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 2

2 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; Δεξιότητες ενός συμβούλου διατροφής : Δεξιότητες ενός συμβούλου διατροφής : Ε π ιστημονικές γνώσεις Πρόσφατη ενημέρωση με τα νέα ε π ιστημονικά στοιχεία Ε π ικοινωνιακές δεξιότητες Συμβουλευτικές δεξιότητες π ου αφορούν στη διατροφική συμ π εριφορά

3 Εργασία για το σπίτι Μελετήστε τις λεκτικές και μη - λεκτικές δεξιότητες ε π ικοινωνίας Μελετήστε τις λεκτικές και μη - λεκτικές δεξιότητες ε π ικοινωνίας Καταγράψετε τις διάφορες κινήσεις - εκφράσεις και π εριγράψετε την π ιθανή αντίδραση συμβούλου -π ελάτη π ου συνοδεύουν και την π ιθανή σημασία τους Καταγράψετε τις διάφορες κινήσεις - εκφράσεις και π εριγράψετε την π ιθανή αντίδραση συμβούλου -π ελάτη π ου συνοδεύουν και την π ιθανή σημασία τους

4 Μη – λεκτικές δεξιότητες

5 Μάτια Άμεση ο π τική ε π αφή Έχει εκφραστεί μια ανησυχία α π ό τον π ελάτη, ο σύμβουλος αντα π οκρίθηκε και ο π ελάτης διατηρεί ο π τική ε π αφή Προθυμία η ετοιμότητα για δια π ροσω π ική ε π ικοινωνία η ανταλλαγή. Προθυμία η ετοιμότητα για δια π ροσω π ική ε π ικοινωνία η ανταλλαγή. Προσοχή Προσοχή

6 Μάτια Διακο π ή της ο π τικής ε π αφής Κάθε φορά π ου ο σύμβουλος αναφέρει την οικογένεια, ο π ελάτης κοιτάζει αλλού Κάθε φορά π ου ο σύμβουλος αναφέρει την οικογένεια, ο π ελάτης κοιτάζει αλλού Ο π ελάτης δείχνει π εριστασιακές διακο π ές στην ο π τική ε π αφή Ο π ελάτης δείχνει π εριστασιακές διακο π ές στην ο π τική ε π αφή Στην αναφορά στο sex π ελάτης κοιτάζει μακριά. Στην αναφορά στο sex π ελάτης κοιτάζει μακριά. Α π οφυγή η α π όσυρση δια π ροσω π ικής ανταλλαγής η σεβασμός ή υ π οχώρηση Α π οφυγή η α π όσυρση δια π ροσω π ικής ανταλλαγής η σεβασμός ή υ π οχώρηση Σεβασμός ή υ π οχώρηση Σεβασμός ή υ π οχώρηση Α π όσυρση α π ό το θέμα, αμηχανία ή α π ορρόφηση Α π όσυρση α π ό το θέμα, αμηχανία ή α π ορρόφηση

7 Μάτια Χαμήλωμα ματιών, ή κοιτάζει αλλού Ο π ελάτης μιλά για την εργασία του, σταματά λίγο και χαμηλώνει τα μάτια. Μετά ξαναρχίζει να μιλά και να κοιτάζει τον σύμβουλο. Ο π ελάτης μιλά για την εργασία του, σταματά λίγο και χαμηλώνει τα μάτια. Μετά ξαναρχίζει να μιλά και να κοιτάζει τον σύμβουλο. Α π ορρόφηση Α π ορρόφηση

8 Μάτια Κοιτάζει ή εστιάζει σε κά π οιο άτομο ή αντικείμενο Ο σύμβουλος αναφέρεται στις ε π ι π τώσεις μιας α π όφασης, ο π ελάτης σιω π ά και κοιτάζει στον τοίχο Ο σύμβουλος αναφέρεται στις ε π ι π τώσεις μιας α π όφασης, ο π ελάτης σιω π ά και κοιτάζει στον τοίχο Α π ορρόφηση, π ιθανή αυστηρότητα ή ανησυχία ή συλλογισμός ή αδυναμία α π άντησης Α π ορρόφηση, π ιθανή αυστηρότητα ή ανησυχία ή συλλογισμός ή αδυναμία α π άντησης

9 Μάτια Γρήγορο ανοιγοκλείσιμο ματιών – γρήγορες κινήσεις ματιών – σύσ π αση φρυδιών Ο π ελάτης ε π ιθυμεί να συζητήσει κάτι αλλά διστάζει. Όσο ρωτά ο σύμβουλος τα μάτια του π ελάτη κινούνται γύρω γύρω στο δωμάτιο. Ο π ελάτης ε π ιθυμεί να συζητήσει κάτι αλλά διστάζει. Όσο ρωτά ο σύμβουλος τα μάτια του π ελάτη κινούνται γύρω γύρω στο δωμάτιο. Διέγερση, έξαψη ή αγωνία ή φακοί ε π αφής Διέγερση, έξαψη ή αγωνία ή φακοί ε π αφής

10 Αλληθώρισμα ή αυλάκωμα στα φρύδια Ο π ελάτης μόλις ζήτησε συμβουλή, ο σύμβουλος εξηγεί το ρόλο του και ο π ελάτης αλληθωρίζει. Ο π ελάτης μόλις ζήτησε συμβουλή, ο σύμβουλος εξηγεί το ρόλο του και ο π ελάτης αλληθωρίζει. Ο σύμβουλος π ροτείνει π ράγματα π ρος εξερεύνηση σε π ερί π τωση δυσκολιών με τους γονείς. Ο σύμβουλος π ροτείνει π ράγματα π ρος εξερεύνηση σε π ερί π τωση δυσκολιών με τους γονείς. Σκέψη ή π ερι π λοκότητα ή α π οφυγή θέματος Σκέψη ή π ερι π λοκότητα ή α π οφυγή θέματος Α π οφυγή θέματος ή ατόμων Α π οφυγή θέματος ή ατόμων

11 Μάτια Υγρά μάτια ή δάκρυα Ο π ελάτης μόλις αναφέρθηκε στο θάνατο του π ατέρα. Ο π ελάτης μόλις αναφέρθηκε στο θάνατο του π ατέρα. Ο π ελάτης αναφέρει π ρόοδο στην ε π ικοινωνία με σύζυγο και υγραίνονται τα μάτια. Ο π ελάτης αναφέρει π ρόοδο στην ε π ικοινωνία με σύζυγο και υγραίνονται τα μάτια. Λύ π η, α π ογοήτευση, ευαίσθητη π εριοχή. Λύ π η, α π ογοήτευση, ευαίσθητη π εριοχή. Ευτυχία. Ευτυχία.

12 Μάτια Μετατό π ισμα των ματιών Ο σύμβουλος ζήτησε α π ό τον π ελάτη να θυμηθεί σημαντικά π ρόσφατα γεγονότα, ο π ελάτης κοιτάζει αλλού και μετά αντα π οκρίνεται και ε π αναφέρει το βλέμμα Ο σύμβουλος ζήτησε α π ό τον π ελάτη να θυμηθεί σημαντικά π ρόσφατα γεγονότα, ο π ελάτης κοιτάζει αλλού και μετά αντα π οκρίνεται και ε π αναφέρει το βλέμμα Ε π εξεργασία ή ανάκληση γεγονότων, ή μεγάλο ενδιαφέρον, ή ικανο π οίηση. Ε π εξεργασία ή ανάκληση γεγονότων, ή μεγάλο ενδιαφέρον, ή ικανο π οίηση.

13 Μάτια Διαστολή κόρης ματιού Ο π ελάτης αναφέρεται στην αδιαφορία της συζύγου και οι κόρες διαστέλλονται. Ο π ελάτης αναφέρεται στην αδιαφορία της συζύγου και οι κόρες διαστέλλονται. Ο π ελάτης σκύβει μ π ροστά ενώ ο σύμβουλος μιλά και οι κόρες διαστέλλονται. Ο π ελάτης σκύβει μ π ροστά ενώ ο σύμβουλος μιλά και οι κόρες διαστέλλονται. Ταραχή ή μεγάλο ενδιαφέρον Ταραχή ή μεγάλο ενδιαφέρον Μεγάλο ενδιαφέρον, ικανο π οίηση Μεγάλο ενδιαφέρον, ικανο π οίηση

14 Στόμα χαμόγελο Ο σύμβουλος ζητά να γίνει αναφορά σε θετικά γεγονότα της βδομάδας, ο π ελάτης χαμογελά π ριν α π αντήσει. Ο σύμβουλος ζητά να γίνει αναφορά σε θετικά γεγονότα της βδομάδας, ο π ελάτης χαμογελά π ριν α π αντήσει. Ο π ελάτης α π αντά με χαμόγελο στο χαιρετισμό του συμβούλου. Ο π ελάτης α π αντά με χαμόγελο στο χαιρετισμό του συμβούλου. Θετική σκέψη, συναίσθημα ή π ράξη στο π εριεχόμενο της συζήτησης Θετική σκέψη, συναίσθημα ή π ράξη στο π εριεχόμενο της συζήτησης Χαιρετισμός Χαιρετισμός

15 Στόμα Σφικτά χείλη Ο π ελάτης π εριέγραψε τις π ροσ π άθειες π ου έκανε για να τα καταφέρει, σταματά και σφίγγει τα χείλη. Ο π ελάτης π εριέγραψε τις π ροσ π άθειες π ου έκανε για να τα καταφέρει, σταματά και σφίγγει τα χείλη. Ο π ελάτης θύμωσε με τη συμ π εριφορά του συμβούλου και π εριμένει δικαιολόγηση Ο π ελάτης θύμωσε με τη συμ π εριφορά του συμβούλου και π εριμένει δικαιολόγηση Ένταση ή α π οφασιστικότητα, θυμός ή ε π ιθετικότητα Ένταση ή α π οφασιστικότητα, θυμός ή ε π ιθετικότητα Θυμός ή ε π ιθετικότητα Θυμός ή ε π ιθετικότητα

16 Στόμα Το κάτω χείλος τρέμει ή δάγκωμα του χείλους Ο π ελάτης π εριγράφει τη συμ π εριφορά των συναδέλφων ε π ειδή π ροσ π αθεί να αλλάξει τις διατροφικές συνήθειες. Ο π ελάτης π εριγράφει τη συμ π εριφορά των συναδέλφων ε π ειδή π ροσ π αθεί να αλλάξει τις διατροφικές συνήθειες. Ο π ελάτης π εριγράφει την α π ουσία στήριξης α π ό γονείς. Ο π ελάτης π εριγράφει την α π ουσία στήριξης α π ό γονείς. Αγωνία, λύ π η, ή φόβος Αγωνία, λύ π η, ή φόβος Λύ π η Λύ π η

17 Στόμα Άνοιγμα του στόματος χωρίς να μιλά Ο σύμβουλος ανέφερε ότι υ π άρχει π ρόβλημα στη σχέση, ο π ελάτης ανοίγει το στόμα και μετά λέι ότι δεν το είχε αντιληφθεί. Ο σύμβουλος ανέφερε ότι υ π άρχει π ρόβλημα στη σχέση, ο π ελάτης ανοίγει το στόμα και μετά λέι ότι δεν το είχε αντιληφθεί. Σε μια μεγάλη συνεδρία, ενώ ο σύμβουλος μιλά το στόμα του π ελάτη ανοίγει. Σε μια μεγάλη συνεδρία, ενώ ο σύμβουλος μιλά το στόμα του π ελάτη ανοίγει. Έκ π ληξη, καταστολή χασμουρητού – κούραση Έκ π ληξη, καταστολή χασμουρητού – κούραση Καταστολή χασμουρητού - κούραση Καταστολή χασμουρητού - κούραση

18 Πρόσωπο Ο π τική ε π αφή με χαμόγελο Ο π ελάτης μιλά εύκολα και π ου και π ου χαμογελά, διατηρεί ο π τική ε π αφή. Ο π ελάτης μιλά εύκολα και π ου και π ου χαμογελά, διατηρεί ο π τική ε π αφή. Ευτυχία ή άνεση Ευτυχία ή άνεση

19 Πρόσωπο Ένταση στα μάτια, αυλάκι στα φρύδια, σφικτό στόμα Ο π ελάτης μόλις αναφέρθηκε σε ένταση με τη σύζυγο π ου δε συμφωνεί με τις π ροσ π άθειες του. Ο π ελάτης μόλις αναφέρθηκε σε ένταση με τη σύζυγο π ου δε συμφωνεί με τις π ροσ π άθειες του. Θυμός, ανησυχία, λύ π η Θυμός, ανησυχία, λύ π η

20 Πρόσωπο Μάτια π αγωμένα, στόμα π αγωμένο Ο π ελάτης λέει : « δεν έχω να π ω τί π οτε ». Ο π ελάτης λέει : « δεν έχω να π ω τί π οτε ». Α π ορρόφηση, αγωνία, φόβος Α π ορρόφηση, αγωνία, φόβος

21 Κεφαλή Καταφατική κίνηση κεφαλής Ο π ελάτης ανησυχεί για την υγεία του και π ώς η διατροφή μ π ορεί να βοηθήσει. Ο σύμβουλος ε π αναλαμβάνει τις ανησυχίες του π ελάτη. Ο π ελάτης ανησυχεί για την υγεία του και π ώς η διατροφή μ π ορεί να βοηθήσει. Ο σύμβουλος ε π αναλαμβάνει τις ανησυχίες του π ελάτη. Ο σύμβουλος εξηγεί κάτι. Ο σύμβουλος εξηγεί κάτι. Ε π ιβεβαίωση, συμφωνία, ή π ροσεκτική ακρόαση Ε π ιβεβαίωση, συμφωνία, ή π ροσεκτική ακρόαση Προσεκτική ακρόαση Προσεκτική ακρόαση

22 Κεφαλή Κίνηση α π ό αριστερά δεξιά Κίνηση α π ό αριστερά δεξιά Η κεφαλή κρέμεται το π ηγούνι αγγίζει το στήθος Η κεφαλή κρέμεται το π ηγούνι αγγίζει το στήθος Ο σύμβουλος π ροτείνει ένα θέμα συζήτησης και ο π ελάτης α π αντά « όχι ». Ο σύμβουλος π ροτείνει ένα θέμα συζήτησης και ο π ελάτης α π αντά « όχι ». Ο σύμβουλος θίγει το θέμα του τερματισμού των συνεδριών. Ο σύμβουλος θίγει το θέμα του τερματισμού των συνεδριών. Διαφωνία ή μη - έγκριση Διαφωνία ή μη - έγκριση Λύ π η, ανησυχία Λύ π η, ανησυχία

23 Ώμοι Μάζεμα Μάζεμα Σκύψιμο μ π ροστά Σκύψιμο μ π ροστά Βαριοί, καμ π ούριασμα, ή γυρισμένοι μακριά Βαριοί, καμ π ούριασμα, ή γυρισμένοι μακριά Ο π ελάτης αναφέρει ότι η σύζυγος τον εγκατέλειψε χωρίς εξηγήσεις. Ο π ελάτης αναφέρει ότι η σύζυγος τον εγκατέλειψε χωρίς εξηγήσεις. Ο σύμβουλος α π οκαλύ π τει κάτι π ροσω π ικό. Ο σύμβουλος α π οκαλύ π τει κάτι π ροσω π ικό. Ο π ελάτης νοιώθει ανε π αρκής και ηττημένος Ο π ελάτης νοιώθει ανε π αρκής και ηττημένος Αβεβαιότητα, μ π ερδεμένα συναισθήματα Αβεβαιότητα, μ π ερδεμένα συναισθήματα Ανυ π ομονησία, π ροσοχή, δεκτικός σε ε π ικοινωνία Ανυ π ομονησία, π ροσοχή, δεκτικός σε ε π ικοινωνία Λύ π η, μ π ερδεμένα συναισθήματα, μη - δεκτικός στην ε π ικοινωνία Λύ π η, μ π ερδεμένα συναισθήματα, μη - δεκτικός στην ε π ικοινωνία

24 Χέρια Χέρια δι π λωμένα στο στήθος Χέρια δι π λωμένα στο στήθος Τρεμάμενα ή συνεχώς κινούμεναχέρια Τρεμάμενα ή συνεχώς κινούμεναχέρια Ο σύμβουλος μόλις άρχισε τη συζήτηση. Ο σύμβουλος μόλις άρχισε τη συζήτηση. Ο π ελάτης φοβάται να μη βάλει βάρος Ο π ελάτης φοβάται να μη βάλει βάρος Με δυνατή φωνή ο π ελάτης εκφράζει δυσαρέσκεια Με δυνατή φωνή ο π ελάτης εκφράζει δυσαρέσκεια Α π οφυγή δια π ροσω π ικής ανταλλαγής ή δυσφορία Α π οφυγή δια π ροσω π ικής ανταλλαγής ή δυσφορία Αγωνία ή θυμός Αγωνία ή θυμός Θυμός Θυμός

25 Χέρια Χέρια σε γροθιά ή κρατούν κάτι σφικτά Χέρια σε γροθιά ή κρατούν κάτι σφικτά Στην π ρώτη συνεδρία ο π ελάτης δεν νοιώθει άνετα. Στην π ρώτη συνεδρία ο π ελάτης δεν νοιώθει άνετα. Ο π ελάτης εκφράζεται με εχθρικότητα για το σύζυγο Ο π ελάτης εκφράζεται με εχθρικότητα για το σύζυγο Αγωνία ή θυμός Αγωνία ή θυμός Θυμός Θυμός

26 Χέρια Χέρια ξεδι π λωμένα - χέρια χειρονομούν στη συζήτηση Χέρια ξεδι π λωμένα - χέρια χειρονομούν στη συζήτηση Ο π ελατης α π αντά σε ερώτηση του συμβούλου Ο π ελατης α π αντά σε ερώτηση του συμβούλου Ο σύμβουλος θέτει ένα νέο θέμα π ρος συζήτηση Ο σύμβουλος θέτει ένα νέο θέμα π ρος συζήτηση Δίνει έμφαση σε κάτι π ου συζητιέται ή είναι ανοικτός σε συζήτηση Δίνει έμφαση σε κάτι π ου συζητιέται ή είναι ανοικτός σε συζήτηση Ανοικτός σε δια π ροσω π ική ανταλλαγή Ανοικτός σε δια π ροσω π ική ανταλλαγή

27 Χέρια Σ π άνιες χειρονομίες, χέρια κρέμονται βαριά Στην π ρώτη συνεδρία ο π ελάτης α π αντά με μικρές α π αντήσεις Στην π ρώτη συνεδρία ο π ελάτης α π αντά με μικρές α π αντήσεις Ο π ελάτης έχει π αρα π εμφθεί και εξηγεί τους λόγους της π αρα π ομ π ής του και την ενόχληση του π ου βρίσκεται εδώ. Ο π ελάτης έχει π αρα π εμφθεί και εξηγεί τους λόγους της π αρα π ομ π ής του και την ενόχληση του π ου βρίσκεται εδώ. Ένταση ή θυμός Ένταση ή θυμός θυμός θυμός

28 Πόδια Άνετα και χαλαρά Άνετα και χαλαρά Σταυρώνει και ξεσταυρώνει π όδια συνεχώς Σταυρώνει και ξεσταυρώνει π όδια συνεχώς Ο π ελάτης συζητά ελεύθερα π ροσω π ικές ανησυχίες Ο π ελάτης συζητά ελεύθερα π ροσω π ικές ανησυχίες Ο π ελάτης μιλά γρήγορα για τα π ροβλήματα του Ο π ελάτης μιλά γρήγορα για τα π ροβλήματα του Άνεση, ανοικτός σε δια π ροσω π ική ανταλλαγή Άνεση, ανοικτός σε δια π ροσω π ική ανταλλαγή Αγωνία, κατάθλιψη Αγωνία, κατάθλιψη

29 Πόδια Κτύ π ημα π οδιού Κτύ π ημα π οδιού Πόδια βαρια και ελεγχόμενα Πόδια βαρια και ελεγχόμενα Ο σύμβουλος ανακεφαλαιώνει σε μήκος χρόνου και ο π ελάτης διακό π τει. Ο σύμβουλος ανακεφαλαιώνει σε μήκος χρόνου και ο π ελάτης διακό π τει. Όταν αλλάζει το θέμα συζήτησης τα π όδια γίνονται άκαμ π τα Όταν αλλάζει το θέμα συζήτησης τα π όδια γίνονται άκαμ π τα Αγωνία, ανυ π ομονησία Αγωνία, ανυ π ομονησία Ένταση ή αγωνία - κλειστός σε δια π ροσω π ική ανταλλαγή Ένταση ή αγωνία - κλειστός σε δια π ροσω π ική ανταλλαγή

30 Ολόκληρο το σώμα Τετράγωνη στάση ή ελαφρό σκύψιμο μ π ροστά Τετράγωνη στάση ή ελαφρό σκύψιμο μ π ροστά Προσανατολι - σμός σώματος σε γωνία ή βαρύς στο κάθισμα Προσανατολι - σμός σώματος σε γωνία ή βαρύς στο κάθισμα Ο π ελάτης εξηγεί μια ανησυχία και ο ΄σύμβουλος αντα π οκρίνεται. Ο π ελάτης εξηγεί μια ανησυχία και ο ΄σύμβουλος αντα π οκρίνεται. Ο σύμβουλος εξερευνά τους λόγους για τη δυσκολία του π ελάτη να μ π ει στη συζήτηση. Ο σύμβουλος εξερευνά τους λόγους για τη δυσκολία του π ελάτη να μ π ει στη συζήτηση. Ανοικτός σε δια π ροσω π ική ε π ικοινωνία κι ανταλλαγή. Ανοικτός σε δια π ροσω π ική ε π ικοινωνία κι ανταλλαγή. Μικρή δεκτικότητα σε δια π ροσω π ική ανταλλαγή Μικρή δεκτικότητα σε δια π ροσω π ική ανταλλαγή

31 Ολόκληρο το σώμα Κίνηση μ π ρος π ίσω στην καρέκλα ή στριφογύρισμα στη θέση Κίνηση μ π ρος π ίσω στην καρέκλα ή στριφογύρισμα στη θέση Βαρύς – κάθεται όρθιος και π αγωμένος στην άκρη της καρέκλας Βαρύς – κάθεται όρθιος και π αγωμένος στην άκρη της καρέκλας Ο π ελάτης δείχνει νευρικότητα για ένα θέμα π ου π λησιάζει Ο π ελάτης δείχνει νευρικότητα για ένα θέμα π ου π λησιάζει Ο π ελάτης δείχνει αβεβαιότητα για την π ορεία της συζήτησης. Ο π ελάτης δείχνει αβεβαιότητα για την π ορεία της συζήτησης. Ανησυχία, αγωνία Ανησυχία, αγωνία Ένταση, αγωνία, ανησυχία Ένταση, αγωνία, ανησυχία

32 Επίπεδο και τόνος φωνής Ψιθύρισμα ή χαμηλή φωνή Ψιθύρισμα ή χαμηλή φωνή Τόνος μεταβάλλεται Τόνος μεταβάλλεται Μετά α π ό π αρατεταμένη σιγή, μετά α π ό ερωτήσεις ο π ελάτης αντα π οκρίνεται. Μετά α π ό π αρατεταμένη σιγή, μετά α π ό ερωτήσεις ο π ελάτης αντα π οκρίνεται. Μιλά ήρεμα όταν π εριγράφει την εργασία και αυξάνει τον τόνο όταν μλά για τους συναδέλφους Μιλά ήρεμα όταν π εριγράφει την εργασία και αυξάνει τον τόνο όταν μλά για τους συναδέλφους Δυσκολία στις α π οκαλύψεις Δυσκολία στις α π οκαλύψεις Τα θέματα συζήτησης έχουν διαφορετική συναισθηματική σημασία Τα θέματα συζήτησης έχουν διαφορετική συναισθηματική σημασία

33 Ευφράδεια στην ομιλία Τραύλισμα, δισταγμός, εκφραστικά λάθη Τραύλισμα, δισταγμός, εκφραστικά λάθη Τσίριγμα ή ψεύδισμα Τσίριγμα ή ψεύδισμα Ο π ελάτης μιλά γρήγορα για τα συναισθήματα του σε κοινωνικές π εριστάσεις Ο π ελάτης μιλά γρήγορα για τα συναισθήματα του σε κοινωνικές π εριστάσεις Ο π ελάτης π αρα π ονιέται για τις δυσκολίες Ο π ελάτης π αρα π ονιέται για τις δυσκολίες Ευαισθησία για το θέμα συζήτησης, ή αγωνία και δυσανασχέτιση Ευαισθησία για το θέμα συζήτησης, ή αγωνία και δυσανασχέτιση Εξαρτώμενος ή συναισθηματική έμφαση Εξαρτώμενος ή συναισθηματική έμφαση

34 Ευφράδεια Ρυθμός ομιλίας αργός, γρήγορος ή α π ότομος Ρυθμός ομιλίας αργός, γρήγορος ή α π ότομος Σιω π ή Σιω π ή Ο π ελάτης μιλά για μια άσχημη μέρα και τα συναισθήματα του Ο π ελάτης μιλά για μια άσχημη μέρα και τα συναισθήματα του Ο σύμβουλος καλεί τον π ελάτη να μιλήσει Ο σύμβουλος καλεί τον π ελάτη να μιλήσει Ο σύμβουλος κάνει μια ερώτηση Ο σύμβουλος κάνει μια ερώτηση Ευαισθησία στο θέμα συζήτησης, ή θέματα με διαφορετική σημασία Ευαισθησία στο θέμα συζήτησης, ή θέματα με διαφορετική σημασία Α π ροθυμία ή α π ορρόφηση Α π ροθυμία ή α π ορρόφηση Α π ορρόφηση, σκέψη, α π ροθυμία να αλλάξει θέμα Α π ορρόφηση, σκέψη, α π ροθυμία να αλλάξει θέμα

35 Αυτόνομες απαντήσεις Υγρά χέρια, γρήγορη ανα π νοή, ιδρώτας, διαστολή της κόρης ματιού, αχρωμία, κοκκίνισμα, εξανθήματα στο λαιμό Υγρά χέρια, γρήγορη ανα π νοή, ιδρώτας, διαστολή της κόρης ματιού, αχρωμία, κοκκίνισμα, εξανθήματα στο λαιμό Ο π ελάτης π εριγράφει μια συναρ π αστική δυνατότητα εργασίας Ο π ελάτης π εριγράφει μια συναρ π αστική δυνατότητα εργασίας Ο π ελάτης συζητά το τσιμ π ολόγημα Ο π ελάτης συζητά το τσιμ π ολόγημα Διέγερση – θετική ( συγκίνηση, ενδιαφέρον ) ή αρνητική ( αγωνία, αμηχανία ) Διέγερση – θετική ( συγκίνηση, ενδιαφέρον ) ή αρνητική ( αγωνία, αμηχανία ) Αγωνία, αμηχανία Αγωνία, αμηχανία

36 Απόσταση Α π ομακρύνεται Α π ομακρύνεται Κινείται π ιο κοντά Κινείται π ιο κοντά Ο σύμβουλος αντιμετω π ίζει τον π ελάτη, ο π ελάτης κινείται π ίσω π ριν α π αντήσει Ο σύμβουλος αντιμετω π ίζει τον π ελάτη, ο π ελάτης κινείται π ίσω π ριν α π αντήσει Στη μέση της συνεδρίας ο π ελάτης κινείται π ιο κοντά Στη μέση της συνεδρίας ο π ελάτης κινείται π ιο κοντά Σημάδι ότι έγινε εισβολή στο χώρο του, αυξημένη διέγερση, δυσφορία Σημάδι ότι έγινε εισβολή στο χώρο του, αυξημένη διέγερση, δυσφορία Ε π ιθυμία για στενότερη σχέση Ε π ιθυμία για στενότερη σχέση

37 Θέση στο δωμάτιο Κάθεται π ίσω ή δί π λα στο γραφείο Κάθεται π ίσω ή δί π λα στο γραφείο Κάθεται κοντά στο σύμβουλο χωρίς να π αρεμβάλλονται αντικείμενα Κάθεται κοντά στο σύμβουλο χωρίς να π αρεμβάλλονται αντικείμενα Ένας νέος π ελάτης κάθεται μακριά α π ό το σύμβουλο Ένας νέος π ελάτης κάθεται μακριά α π ό το σύμβουλο Ένας π αλιός π ελάτης κάθεται στην καρέκλα π ιο κοντά στο σύμβουλο Ένας π αλιός π ελάτης κάθεται στην καρέκλα π ιο κοντά στο σύμβουλο Ε π ιθυμεί π ροστασία ή μεγαλύτερο χώρο Ε π ιθυμεί π ροστασία ή μεγαλύτερο χώρο Έκφραση άνεσης Έκφραση άνεσης

38 Λεκτικές δεξιότητες

39 Εργασία για το σπίτι Καταγράψετε 8-10 λέξεις π ου σημαίνουν : Καταγράψετε 8-10 λέξεις π ου σημαίνουν :ευτυχία λύ π η φόβοαβεβαιότηταθυμό


Κατέβασμα ppt "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; Τι π εριλαμβάνει το μάθημα ; Δεξιότητες ενός συμβούλου διατροφής : Δεξιότητες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google