Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mελέτη Αξιολόγησης του Συστήματος των Δεικτών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων « Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mελέτη Αξιολόγησης του Συστήματος των Δεικτών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων « Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mελέτη Αξιολόγησης του Συστήματος των Δεικτών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων « Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» Τούλα Πατσάλη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Γραφείο Προγραμματισμού

2 Στόχοι Γενικός Στόχος Η βελτίωση του συστήματος των Δεικτών Παρακολούθησης που περιλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την περίοδο Ειδικοί Στόχοι Ο ορισμός των κατάλληλων δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων Η επαρκής παρακολούθηση των δεικτών

3 Αποτελέσματα της Αξιολόγησης
Αξιολόγηση του συστήματος των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν για την προγραμματική περίοδο Ανάπτυξη ενός πλήρους συστήματος δεικτών για την προγραμματική περίοδο , για την παρακολούθηση επίτευξης όλων των Γενικών και Ειδικών Στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με καθορισμό ρεαλιστικών τιμών βάσης, ενδιάμεσων και τελικών στόχων Aνάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των δεικτών και προετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή τους Συμβατότητα/συνάφεια των δεικτών με τις Οριζόντιες Πολιτικές της ΕΕ

4 Διαπιστώσεις-Διδάγματα
Αξιολόγηση του Συστήματος των Δεικτών για την προγραμματική περίοδο Διαπιστώσεις-Διδάγματα Ισχυρά σημεία Ρεαλιστική προσέγγιση στην επιλογή λογικού αριθμού Δεικτών Οι επιλεγμένοι Δείκτες πληρούν ως επί το πλείστον τα κριτήρια της μεθοδολογίας SMART Αδύνατα σημεία Ελλείψεις αναφορικά με τη λεπτομερή καταγραφή και τεκμηρίωση των παραδοχών ποσοτικοποίησης, ειδικά στους δείκτες αποτελέσματος Ελλείψεις στην ετοιμασία γραπτών κατευθύνσεων, οδηγιών και κατάρτισης προς τους Ενδιάμεσους Φορείς σχετικά με τον υπολογισμό της προόδου υλοποίησης των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων αλλά και της χρήσης του ΟΠΣ

5 Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων της περιόδου
Αξιολόγηση του Συστήματος των Δεικτών για την προγραμματική περίοδο Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων της περιόδου Το Γραφείο Προγραμματισμού έχει ήδη εφαρμόσει τις ακόλουθες διορθωτικές ενέργειες: Βελτίωση της συλλογής δεδομένων και της τεκμηρίωσης σχετικά με την ποσοτικοποίηση των δεικτών Αναβάθμιση του ΟΠΣ, με την προσθήκη μιας νέας ενότητας για την παρακολούθηση των δεικτών Εκπόνηση της παρούσας μελέτης, για αντιμετώπιση των όποιων υφιστάμενων αδυναμιών

6 Ανάπτυξη ενός Πλήρους Συστήματος Δεικτών για την προγραμματική περίοδο 2007-2013
Συμπεράσματα Οι επιλεγμένοι δείκτες είναι εύχρηστοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων της περιόδου Το σύνολο των Ειδικών Στόχων καλύπτεται τουλάχιστον από ένα δείκτη Οι δείκτες είναι σαφείς και έχουν οριστεί αποκλειστικά κατά Ειδικό Στόχο Οι δείκτες που επιλέγηκαν πληρούν ως επί το πλείστον τα κριτήρια της Μεθοδολογίας SMART

7 Ανάπτυξη ενός Πλήρους Συστήματος Δεικτών για την προγραμματική περίοδο 2007-2013
Συμπεράσματα ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» Οι δείκτες εκροών και οι δείκτες αποτελέσματος του ΕΠ καλύπτουν το 88% και το 81% αντίστοιχα του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ Ικανοποιητική Ποσοτικοποιημένη συσχέτιση μεταξύ των Δεικτών του Προγράμματος και των δεικτών πυρήνα της ΕΕ ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» Οι δείκτες εκροών και οι δείκτες αποτελεσμάτων του ΕΠ καλύπτουν το 82% και το 70% αντίστοιχα του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ

8 Εισηγήσεις και Αξιοποίηση των Εισηγήσεων για Βελτίωση
Ανάπτυξη ενός Πλήρους Συστήματος Δεικτών για την προγραμματική περίοδο Εισηγήσεις και Αξιοποίηση των Εισηγήσεων για Βελτίωση Καθορισμό μικρού αριθμού επιπρόσθετων δεικτών ώστε να παρακολουθούνται ικανοποιητικά όλες οι επιλέξιμες κατηγορίες έργων Τροποποιήσεις στον ορισμό των δεικτών ώστε να είναι πιο αντιπροσωπευτικοί Τροποποιήσεις στις τιμές βάσης και στόχου Όπου ήταν δυνατό, καθορισμός ενδιάμεσων τιμών στόχου (ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα)

9 Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης των Δεικτών και προετοιμασία Κατευθυντήριων Γραμμών για την εφαρμογή τους Το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει: Ενοποιημένη προσέγγιση χρησιμοποιώντας μαθηματικούς τύπους , για τον υπολογισμό της τρέχουσας αξίας όλων των δεικτών εκροών Αναλυτική περιγραφή των μεθόδων και των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των τρεχουσών αξιών του κάθε δείκτη αποτελέσματος Χρήση μαθηματικών τύπων για τον υπολογισμό των οικονομικών και διοικητικών δεικτών Καθορισμός επιπέδων και συχνότητας των υπολογισμών Τυποποιημένες εκθέσεις προόδου

10 Ισότητα των Φύλων και μη διάκριση
Συμβατότητα/συνάφεια των δεικτών με τις Οριζόντιες Πολιτικές της ΕΕ Ισότητα των Φύλων και μη διάκριση Έλλειψη συγκεκριμένων στόχων για την εν λόγω πολιτική, σε σχέση με τους δείκτες των ΕΠ. ΕΠ Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα Αναμένεται κατάλληλη παρακολούθηση ανά φύλο από τις πραγματικές τιμές των δεικτών που αφορούν τη στήριξη των ΜΜΕ και της απασχόλησης

11 Ισότητα των Φύλων και μη διάκριση
Συμβατότητα/συνάφεια των δεικτών με τις Οριζόντιες Πολιτικές της ΕΕ Ισότητα των Φύλων και μη διάκριση ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» Εξασφαλίζεται μια αναλυτική διαδικασία παρακολούθησης , μέσω της παρακολούθησης των δεικτών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XXIII του Κανονισμού 1828/2006. Ανάγκη διεξαγωγής μιας Θεματικής Αξιολόγησης

12 Συμβατότητα/συνάφεια των δεικτών με τις Οριζόντιες Πολιτικές της ΕΕ
Προστασία του Περιβάλλοντος Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις στο ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» Καλά οριοθετημένοι οι 19 Περιβαλλοντικοί Δείκτες Ετοιμασία Απολογιστικής Έκθεσης

13 Συμβατότητα/συνάφεια των δεικτών με τις Οριζόντιες Πολιτικές της Ε.Ε.
Στρατηγική της Λισαβόνας Εκτίμηση της συμβολής των ΕΠ για την επίτευξη της Στρατηγικής της Λισσαβόνας Εισήγηση για διενέργεια Ad hoc Θεματικών Αξιολογήσεων

14 Επόμενα Βήματα Σύγκλιση Καθοδηγητικής Επιτροπής Αξιολόγησης
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων Συζήτηση των Προτεινόμενων Μελλοντικών Αξιολογήσεων Προώθηση Ετοιμασίας Επόμενης Αξιολόγησης

15 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Mελέτη Αξιολόγησης του Συστήματος των Δεικτών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων « Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google