Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκ των προτέρων αξιολόγηση παρεμβάσεων που αφορούν ανθρώπινους πόρους - Διαρθρωτικά Ταμεία 2007-2013 Έφη Μελετίου Τμήμα Αξιολόγησης Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκ των προτέρων αξιολόγηση παρεμβάσεων που αφορούν ανθρώπινους πόρους - Διαρθρωτικά Ταμεία 2007-2013 Έφη Μελετίου Τμήμα Αξιολόγησης Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκ των προτέρων αξιολόγηση παρεμβάσεων που αφορούν ανθρώπινους πόρους - Διαρθρωτικά Ταμεία 2007-2013 Έφη Μελετίου Τμήμα Αξιολόγησης Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών Ημερίδα για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της 4ης προγραμματικής περιόδου Βόλος, 16 Φεβρουαρίου 2006

2 Εκ των προτέρων αξιολόγηση παρεμβάσεων που αφορούν ανθρώπινους πόρους 1.Κανονισμός Διαρθρωτικών Ταμείων 2.Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 3.Κατευθυντήριες γραμμές – ειδικά σημεία για την εκ των προτέρων αξιολόγηση παρεμβάσεων ΕΚΤ

3 1. Κανονισμός ΔΤ Η εκ των προτέρων αξιολόγηση προσδιορίζει -Τομείς μειωμένης ανάπτυξης, δυνατότητες βελτίωσης -Προηγούμενα αποτελέσματα χρήσιμα για τη νέα προγραμματική -Στόχους, επιθυμητά αποτελέσματα, ποσοτικοποιημένους στόχους -Συνάφεια με Κοινοτικές προτεραιότητες (ΕΣΑ και ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές) -Συνάφεια με εθνική/περιφ. στρατηγική ( ΕΣΜ και ΕΣΔΕ/ΕΣΚΠΚΕ) -Επιπρόσθετη αξία σε Κοινοτικό επίπεδο -Ποιότητα διαδικασιών εφαρμογής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και οικονομικής διαχείρισης

4 2. Κανονισμός ΕΚΤ Ενδυνάμωση οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω βελτίωσης ευκαιριών απασχόλησης -Υποστήριξη στις πολιτικές Κ-Μ για επίτευξη πλήρους απασχόλησης -Βελτίωση ποιότητας και παραγωγικότητας εργασίας -Προώθηση κοινωνικής ενσωμάτωσης -Μείωση εθνικών/περιφερειακών/τοπικών διαφορών στον τομέα απασχόλησης Κοινοτικές προτεραιότητες -Ενδυνάμωση κοιν. συνοχής -Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας -Προώθηση οικονομικής και αειφόρου ανάπτυξης Ειδικότερα στους τομείς: Εκπαίδευσης και κατάρτισης Κοινωνικής ενσωμάτωσης Ισότητας φύλων

5 2. Κανονισμός ΕΚΤ Η εκ των προτέρων αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα ακόλουθα σημεία, που αναφέρονται στον Κανονισμό ΕΚΤ -υποστήριξη προτεραιοτήτων/στόχων του ΕΣΜ και ΕΣΔΕ/ΕΣΚΠΚΕ από τις δράσεις του Ε.Π. -επικέντρωση στους Κοινοτικούς στόχους για την απασχόληση -διοχέτευση πόρων στις πιο σημαντικές ανάγκες και επικέντρωση σε προτεραιότητες όπου οι επιπτώσεις των παρεμβάσεων αναμένονται να είναι σημαντικές -έμφαση σε περιφέρειες/περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα -προώθηση ισότητας φύλων* και ισότητας για όλους κατά τον προγραμματισμό, την εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση *(mainstreaming αλλά και ειδικές δράσεις όπου είναι απαραίτητο)

6 Ειδικά σημεία για την εκ των προτέρων αξιολόγηση για παρεμβάσεις ΕΚΤ 1.Εκτίμηση κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και συνάφεια με τις προσδιορισμένες ανάγκες  SWOT και ανάλυση θέματος ανθρώπινων πόρων  ανάλυσης κάθε προτεραιότητας του νέου ΕΚΤ 2.Εκτίμηση της λογικής της στρατηγικής και συνέπεια  Στόχοι Λισσαβόνας – Εθνικά Προγράμματα Μεταρρύθμισης  Συστάσεις της Ε.Ε. στο Κ-Μ  Έκθεση Εθνικής Στρατηγικής για Κοινωνική Προστασία και Ενσωμάτωση 3.Εκτίμηση συνάφειας με εθνική/περιφ. στρατηγική και με Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές  Συνάφεια με 3 προτεραιότητες Ανθρ. Πόροι ΚΣΚΓ  Συνάφεια με διάσταση Ανθρ.Πόρων άλλων ΚΣΚΓ 4.Αξιολόγηση αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων  δείκτες, λογική παρέμβασης, συνάφεια με δείκτες ΕΣΑ 5.Αξιολόγηση προτεινόμενου συστήματος υλοποίησης

7 1.Εκτίμηση κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και συνάφεια με τις προσδιορισμένες ανάγκες  SWOT και ανάλυση θέματος ανθρώπινων πόρων  ανάλυσης κάθε προτεραιότητας του νέου ΕΚΤ -προσδιορισμός αμεσότερων αναγκών και σημαντικότερων τάσεων στην αγορά εργασίας -καταγραφή εναλλακτικών δράσεων για ικανοποίηση των αμεσότερων αναγκών -ανάλυση ρίσκου και ευκαιριών στο περιβάλλον -ανάλυση δυνατών σημείων και αδυναμιών -προσδιορισμός προτεραιοτήτων και δράσεων μέσω των οποίων μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές επιπτώσεις για αντιμετώπιση των σοβαρότερων προβλημάτων σε τοπική/περιφεριακή/εθνική κλίμακα -εκτίμηση καταλληλότητας στοιχείων (εμπειριών/αποτελεσμάτων/επιπτώσεων) από την υφιστάμενη προγραμματική περίοδο για χρησιμοποίηση τους στην εκ των προτέρων αξιολόγηση Ειδικά σημεία για την εκ των προτέρων αξιολόγηση για παρεμβάσεις ΕΚΤ

8 2.Εκτίμηση της λογικής της στρατηγικής και συνέπεια  Στόχοι Λισσαβόνας – Εθνικά Σχέδια Μεταρ. – Συστάσεις τις Ε.Ε.  ΕΣΔΕ/ΕΣΚΠΚΕ -οικονομική βαρύτητα προτεραιότητας σε σχέση με τις αμεσότερες ανάγκες (συστάσεις στο ΕΣΜ/ΕΣΔΕ ή ΕΣΚΠΚΕ) και προσδιορισμός συνεισφοράς των ΔΤ στα εθνικά σχέδια -συμβολή της συγχρηματοδότησης στην επίτευξη των εθνικών πολιτικών -εκτίμηση ισορροπίας μεταξύ προσεγγίσεων για αντιμετώπιση /πρόληψη ανεργίας -εκτίμηση συμβολής στους στόχους Λισσαβόνας όσον αφορά ΕΣΑ και στρατηγική ενσωμάτωσης -εκτίμηση επαρκούς εφαρμογής γενικών αρχών του ΕΚΤ π.χ. εταιρικότητα, ισότητα φύλων, ένταση αρχής ισότητας φύλων σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα, καινοτόμες δράσεις Ειδικά σημεία για την εκ των προτέρων αξιολόγηση για παρεμβάσεις ΕΚΤ

9 3.Εκτίμηση συνάφειας με εθνική/περιφερ. στρατηγική και με Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΣΚΓ)  Συνάφεια με ΚΣΚΓ για τρεις προτεραιότητες Α.Π.  Συνάφεια με διάσταση Α.Π. σε άλλες ΚΣΚΓ i.συμβολή στην ελκυστικότητα αγοράς εργασίας και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής προστασίας ii.συμβολή στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας εργασίας και στην προώθηση πιο ευέλικτων μορφών εργασίας iii.αυξημένη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω καλύτερης εκπαίδευσης και δεξιοτήτων Διάσταση Ανθρώπινων Πόρων σε άλλες ΚΣΚΓ -Διατήρηση υγιούς εργατικού δυναμικού (ΚΓ 64-66) -Αύξηση και βελτίωση επενδύσεων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΓ 73-78) -Καινοτομία και προώθηση επιχειρηματικότητας (ΚΓ 79-85) -Κοινωνίας της πληροφορίας για όλους (ΚΓ 90-94) -Συμβολή πόλων στην ανάπτυξη και απασχόληση (ΚΓ 127-132) -Δια-συνοριακή, δι-εθνική και δια-περιφερειακή συνεργασία (ΚΓ 139-149) Ειδικά σημεία για την εκ των προτέρων αξιολόγηση για παρεμβάσεις ΕΚΤ

10 4.Αξιολόγηση αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων Διαδικασία  Συγκεκριμένοι στόχοι – σαφής διατύπωση  Λογική παρέμβασης, σχέσεις επίδρασης (αιτίου και αιτιατού) σε όλα τα επίπεδα στόχων και σύνδεση με στρατηγική Λισσαβόνας  Καθορισμός δεικτών βασισμένων στους στόχους στρατηγικοί, περιορισμένος αριθμός συνάφεια με δείκτες ΕΣΑ και παρεμφερών προτεραιοτήτων κοινωνικής ενσωμάτωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης  Καθορισμός τιμών βάσης  Υπολογισμός εκροών και στόχων βάσει διαθέσιμων πόρων και με αντικειμενικά κριτήρια  Υπολογισμών αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιδράσεων Ειδικά σημεία για την εκ των προτέρων αξιολόγηση για παρεμβάσεις ΕΚΤ

11 Σημαντικό να γίνει ανάλυση και εκτίμηση σε όλα τα επίπεδα -Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – σύνδεση με το ΕΣΠΑ -Προτεραιότητα -Μέτρο Ειδικά σημεία για την εκ των προτέρων αξιολόγηση για παρεμβάσεις ΕΚΤ


Κατέβασμα ppt "Εκ των προτέρων αξιολόγηση παρεμβάσεων που αφορούν ανθρώπινους πόρους - Διαρθρωτικά Ταμεία 2007-2013 Έφη Μελετίου Τμήμα Αξιολόγησης Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google