Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών
Εκ των προτέρων αξιολόγηση παρεμβάσεων που αφορούν ανθρώπινους πόρους - Διαρθρωτικά Ταμεία Έφη Μελετίου Τμήμα Αξιολόγησης Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών Ημερίδα για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της 4ης προγραμματικής περιόδου Βόλος, 16 Φεβρουαρίου 2006

2 Εκ των προτέρων αξιολόγηση παρεμβάσεων που αφορούν ανθρώπινους πόρους
Κανονισμός Διαρθρωτικών Ταμείων Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Κατευθυντήριες γραμμές – ειδικά σημεία για την εκ των προτέρων αξιολόγηση παρεμβάσεων ΕΚΤ

3 1. Κανονισμός ΔΤ Η εκ των προτέρων αξιολόγηση προσδιορίζει
Τομείς μειωμένης ανάπτυξης, δυνατότητες βελτίωσης Προηγούμενα αποτελέσματα χρήσιμα για τη νέα προγραμματική Στόχους, επιθυμητά αποτελέσματα, ποσοτικοποιημένους στόχους Συνάφεια με Κοινοτικές προτεραιότητες (ΕΣΑ και ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές) Συνάφεια με εθνική/περιφ. στρατηγική ( ΕΣΜ και ΕΣΔΕ/ΕΣΚΠΚΕ) Επιπρόσθετη αξία σε Κοινοτικό επίπεδο Ποιότητα διαδικασιών εφαρμογής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και οικονομικής διαχείρισης

4 2. Κανονισμός ΕΚΤ Ενδυνάμωση οικονομικής και κοινωνικής συνοχής
μέσω βελτίωσης ευκαιριών απασχόλησης Υποστήριξη στις πολιτικές Κ-Μ για επίτευξη πλήρους απασχόλησης Βελτίωση ποιότητας και παραγωγικότητας εργασίας Προώθηση κοινωνικής ενσωμάτωσης Μείωση εθνικών/περιφερειακών/τοπικών διαφορών στον τομέα απασχόλησης Κοινοτικές προτεραιότητες Ενδυνάμωση κοιν. συνοχής Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας Προώθηση οικονομικής και αειφόρου ανάπτυξης Ειδικότερα στους τομείς: Εκπαίδευσης και κατάρτισης Κοινωνικής ενσωμάτωσης Ισότητας φύλων intro: regulation gives us the scope of ESF assistance in greater detail. …Ex-ante should examine to which extent the proposed programme falls within this scope by improving employment opportunities….. Encouraging high level of employment, more and better jobs in carrying out these tasks (table 1), the ESF shall support the priorities of the Community as regard the need to …(table 2)…and more specifically in the fields of (table 3), taking into account specific Community priorities and objectives in each area The ex-ante is expected to examine the extent to which the O.P. contributes to these priorities and to the objectives in each field

5 2. Κανονισμός ΕΚΤ Η εκ των προτέρων αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα ακόλουθα σημεία, που αναφέρονται στον Κανονισμό ΕΚΤ υποστήριξη προτεραιοτήτων/στόχων του ΕΣΜ και ΕΣΔΕ/ΕΣΚΠΚΕ από τις δράσεις του Ε.Π. επικέντρωση στους Κοινοτικούς στόχους για την απασχόληση διοχέτευση πόρων στις πιο σημαντικές ανάγκες και επικέντρωση σε προτεραιότητες όπου οι επιπτώσεις των παρεμβάσεων αναμένονται να είναι σημαντικές έμφαση σε περιφέρειες/περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα προώθηση ισότητας φύλων* και ισότητας για όλους κατά τον προγραμματισμό, την εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση *(mainstreaming αλλά και ειδικές δράσεις όπου είναι απαραίτητο) Priorities have been set with a view to better anticipating and managing change Within the rage of these priorities the selection of ESF interventions should be flexible in order to address the specific challenges in each MS. Ex-ante will check coherence with regulation, taking into account the specific challenges in each MS

6 Ειδικά σημεία για την εκ των προτέρων αξιολόγηση για παρεμβάσεις ΕΚΤ
Εκτίμηση κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και συνάφεια με τις προσδιορισμένες ανάγκες SWOT και ανάλυση θέματος ανθρώπινων πόρων ανάλυσης κάθε προτεραιότητας του νέου ΕΚΤ Εκτίμηση της λογικής της στρατηγικής και συνέπεια Στόχοι Λισσαβόνας – Εθνικά Προγράμματα Μεταρρύθμισης Συστάσεις της Ε.Ε. στο Κ-Μ Έκθεση Εθνικής Στρατηγικής για Κοινωνική Προστασία και Ενσωμάτωση Εκτίμηση συνάφειας με εθνική/περιφ. στρατηγική και με Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές Συνάφεια με 3 προτεραιότητες Ανθρ. Πόροι ΚΣΚΓ Συνάφεια με διάσταση Ανθρ.Πόρων άλλων ΚΣΚΓ Αξιολόγηση αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων δείκτες, λογική παρέμβασης, συνάφεια με δείκτες ΕΣΑ Αξιολόγηση προτεινόμενου συστήματος υλοποίησης Intro: general outline for an ex ante is same as already presented by my colleague of DG REGIO. However, some specific human resource aspects need to be taken on board, especially in the 1,2 and 3rd parts This appraisal should use the analysis for the national reform programmes (NAPs for employment and social inclusion) as a reference framework and be forward looking. identification of most important needs and major trends on the labour market (adaptability of the labour market, access to employment for everyone, social inclusion, enhancement of human capital, networking of relevant stakeholders, investment in human capital and strengthening institutional capacity identification of the underlying (assumed) causes of disparities inventory of alternative actions in relation to the most important needs external analysis of risks and opportunities internal analysis of strengths and weaknesses identification of policy areas and specific policies to which ESF support can bring a significant effect taking particular account of the most serious problems at local, regional and national level - assessment of which experiences, outcome, results and impact for the programming period can be taken on board

7 Ειδικά σημεία για την εκ των προτέρων αξιολόγηση για παρεμβάσεις ΕΚΤ
Εκτίμηση κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και συνάφεια με τις προσδιορισμένες ανάγκες SWOT και ανάλυση θέματος ανθρώπινων πόρων ανάλυσης κάθε προτεραιότητας του νέου ΕΚΤ προσδιορισμός αμεσότερων αναγκών και σημαντικότερων τάσεων στην αγορά εργασίας καταγραφή εναλλακτικών δράσεων για ικανοποίηση των αμεσότερων αναγκών ανάλυση ρίσκου και ευκαιριών στο περιβάλλον ανάλυση δυνατών σημείων και αδυναμιών προσδιορισμός προτεραιοτήτων και δράσεων μέσω των οποίων μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές επιπτώσεις για αντιμετώπιση των σοβαρότερων προβλημάτων σε τοπική/περιφεριακή/εθνική κλίμακα εκτίμηση καταλληλότητας στοιχείων (εμπειριών/αποτελεσμάτων/επιπτώσεων) από την υφιστάμενη προγραμματική περίοδο για χρησιμοποίηση τους στην εκ των προτέρων αξιολόγηση Intro: general outline for an ex ante is same as already presented by my colleague of DG REGIO. However, some specific human resource aspects need to be taken on board, especially in the 1,2 and 3rd parts This appraisal should use the analysis for the national reform programmes (NAPs for employment and social inclusion) as a reference framework and be forward looking. (adaptability of the labour market, access to employment for everyone, social inclusion, enhancement of human capital, networking of relevant stakeholders, investment in human capital and strengthening institutional capacity

8 Ειδικά σημεία για την εκ των προτέρων αξιολόγηση για παρεμβάσεις ΕΚΤ
Εκτίμηση της λογικής της στρατηγικής και συνέπεια Στόχοι Λισσαβόνας – Εθνικά Σχέδια Μεταρ. – Συστάσεις τις Ε.Ε. ΕΣΔΕ/ΕΣΚΠΚΕ οικονομική βαρύτητα προτεραιότητας σε σχέση με τις αμεσότερες ανάγκες (συστάσεις στο ΕΣΜ/ΕΣΔΕ ή ΕΣΚΠΚΕ) και προσδιορισμός συνεισφοράς των ΔΤ στα εθνικά σχέδια συμβολή της συγχρηματοδότησης στην επίτευξη των εθνικών πολιτικών εκτίμηση ισορροπίας μεταξύ προσεγγίσεων για αντιμετώπιση /πρόληψη ανεργίας εκτίμηση συμβολής στους στόχους Λισσαβόνας όσον αφορά ΕΣΑ και στρατηγική ενσωμάτωσης εκτίμηση επαρκούς εφαρμογής γενικών αρχών του ΕΚΤ π.χ. εταιρικότητα, ισότητα φύλων, ένταση αρχής ισότητας φύλων σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα, καινοτόμες δράσεις επικέντρωση Regulation emphasises that ESF resources should be targeted at the most important needs in order to bring about significant effects (concentration). Actions must promote the Lisbon objectives, priorities and targets in each MS within the framework of the national reform programmes and national action plans for social inclusion. Member State must also concentrate support on the implementation of the country specific reommendations agreed at EU level. In this context ex ante should address the following issues

9 Ειδικά σημεία για την εκ των προτέρων αξιολόγηση για παρεμβάσεις ΕΚΤ
Εκτίμηση συνάφειας με εθνική/περιφερ. στρατηγική και με Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΣΚΓ) Συνάφεια με ΚΣΚΓ για τρεις προτεραιότητες Α.Π. Συνάφεια με διάσταση Α.Π. σε άλλες ΚΣΚΓ συμβολή στην ελκυστικότητα αγοράς εργασίας και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής προστασίας συμβολή στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας εργασίας και στην προώθηση πιο ευέλικτων μορφών εργασίας αυξημένη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω καλύτερης εκπαίδευσης και δεξιοτήτων Διάσταση Ανθρώπινων Πόρων σε άλλες ΚΣΚΓ Διατήρηση υγιούς εργατικού δυναμικού (ΚΓ 64-66) Αύξηση και βελτίωση επενδύσεων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΓ 73-78) Καινοτομία και προώθηση επιχειρηματικότητας (ΚΓ 79-85) Κοινωνίας της πληροφορίας για όλους (ΚΓ 90-94) Συμβολή πόλων στην ανάπτυξη και απασχόληση (ΚΓ ) Δια-συνοριακή, δι-εθνική και δια-περιφερειακή συνεργασία (ΚΓ ) Intro: general outline for an ex ante is same as already presented by my colleague of DG REGIO. However, some specific human resource aspects need to be taken on board, especially in the 1,2 and 3rd parts This appraisal should use the analysis for the national reform programmes (NAPs for employment and social inclusion) as a reference framework and be forward looking. identification of most important needs and major trends on the labour market (adaptability of the labour market, access to employment for everyone, social inclusion, enhancement of human capital, networking of relevant stakeholders, investment in human capital and strengthening institutional capacity identification of the underlying (assumed) causes of disparities inventory of alternative actions in relation to the most important needs external analysis of risks and opportunities internal analysis of strengths and weaknesses identification of policy areas and specific policies to which ESF support can bring a significant effect taking particular account of the most serious problems at local, regional and national level - assessment of which experiences, outcome, results and impact for the programming period can be taken on board

10 Ειδικά σημεία για την εκ των προτέρων αξιολόγηση για παρεμβάσεις ΕΚΤ
Αξιολόγηση αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων Διαδικασία Συγκεκριμένοι στόχοι – σαφής διατύπωση Λογική παρέμβασης, σχέσεις επίδρασης (αιτίου και αιτιατού) σε όλα τα επίπεδα στόχων και σύνδεση με στρατηγική Λισσαβόνας Καθορισμός δεικτών βασισμένων στους στόχους στρατηγικοί, περιορισμένος αριθμός συνάφεια με δείκτες ΕΣΑ και παρεμφερών προτεραιοτήτων κοινωνικής ενσωμάτωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης Καθορισμός τιμών βάσης Υπολογισμός εκροών και στόχων βάσει διαθέσιμων πόρων και με αντικειμενικά κριτήρια Υπολογισμών αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιδράσεων Intro: general outline for an ex ante is same as already presented by my colleague of DG REGIO. However, some specific human resource aspects need to be taken on board, especially in the 1,2 and 3rd parts This appraisal should use the analysis for the national reform programmes (NAPs for employment and social inclusion) as a reference framework and be forward looking. identification of most important needs and major trends on the labour market (adaptability of the labour market, access to employment for everyone, social inclusion, enhancement of human capital, networking of relevant stakeholders, investment in human capital and strengthening institutional capacity identification of the underlying (assumed) causes of disparities inventory of alternative actions in relation to the most important needs external analysis of risks and opportunities internal analysis of strengths and weaknesses identification of policy areas and specific policies to which ESF support can bring a significant effect taking particular account of the most serious problems at local, regional and national level - assessment of which experiences, outcome, results and impact for the programming period can be taken on board

11 Ειδικά σημεία για την εκ των προτέρων αξιολόγηση για παρεμβάσεις ΕΚΤ
Σημαντικό να γίνει ανάλυση και εκτίμηση σε όλα τα επίπεδα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – σύνδεση με το ΕΣΠΑ Προτεραιότητα Μέτρο Intro: general outline for an ex ante is same as already presented by my colleague of DG REGIO. However, some specific human resource aspects need to be taken on board, especially in the 1,2 and 3rd parts This appraisal should use the analysis for the national reform programmes (NAPs for employment and social inclusion) as a reference framework and be forward looking. identification of most important needs and major trends on the labour market (adaptability of the labour market, access to employment for everyone, social inclusion, enhancement of human capital, networking of relevant stakeholders, investment in human capital and strengthening institutional capacity identification of the underlying (assumed) causes of disparities inventory of alternative actions in relation to the most important needs external analysis of risks and opportunities internal analysis of strengths and weaknesses identification of policy areas and specific policies to which ESF support can bring a significant effect taking particular account of the most serious problems at local, regional and national level - assessment of which experiences, outcome, results and impact for the programming period can be taken on board


Κατέβασμα ppt "Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google