Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασίλης Παπαχαρίσης (2310 992673/

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασίλης Παπαχαρίσης (2310 992673/"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασίλης Παπαχαρίσης (2310 992673/ vaspap@phed.auth.gr vaspap@phed.auth.gr

2 Ποιότητα σχεδιασμού Ποιότητα υλοποίησης Ποιότητα προγράμματος

3 Βιβλιογραφία:Edginton,S.R, & Edginton, C.R.,(1994) Youth Programs: Promoting Quality Services. Champaing, IL:USA 1.Προετοιμασία 2.Αρχικός Σχεδιασμός Αξιολόγηση αναγκών Ανασκόπηση των παραγόντων ανάπτυξης του πληθυσμού στόχου Αξιολόγηση του οργανισμού 4.Ανάπτυξη του προγράμματος 3.Στόχοι του προγράμματος 5.Εφαρμογή του προγράμματος 6. Αξιολόγηση του προγράμματος

4 Πρόγραμμα κατάρτισης ΣχεδιασμόςΟργάνωσηΕφαρμογήΑξιολόγηση

5  Έρευνα του πεδίου αναφοράς  Έρευνα πληθυσμού στόχου  Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσμού στόχου  Καθορισμός και διατύπωση των στόχων του προγράμματος  Καθορισμός βασικών χαρακτηριστικών των υποψηφίων εκπαιδευομένων  Συνοπτικό σχέδιο του προγράμματος  Προϋπολογισμός δαπανών

6 Βιβλιογραφία: Χασάπης, 2000 σελ: 18 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7  Ερευνητική δραστηριότητα, που απαιτεί ανάλογη μεθοδολογία και κατάλληλες τεχνικές και μέσα συλλογής και ανάλυσης στοιχείων.

8  Η μελέτη και ανάλυση του περιεχομένου συναφών κειμένων  Διερεύνηση απόψεων επιλεγμένων ομάδων πληθυσμού – (ερωτηματολόγια ή δομημένες συνεντεύξεις)  Η παρατήρηση επιλεγμένων δραστηριοτήτων (πίνακες – κλίμακες)  Συλλογή και ανάλυση απόψεων ειδικευμένων ατόμων με δομημένες συνεντεύξεις.

9  Προσδιορισμός και οριοθέτηση του πεδίου αναφοράς  Καταλληλότητα μεθόδων και μέσων ερευνητικής προσέγγισης  Πληρότητα καταγραφής και ανάλυσης βασικών δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του πεδίου αναφοράς  Εντοπισμός εξωγενών παραγόντων που διαφοροποιούν ή ενδέχεται να διαφοροποιήσουν βασικά χαρακτηριστικά του πεδίου αναφοράς.

10 Ερευνητική δραστηριότητα που με ανάλογες τεχνικές και μέσα ανάλυσης καταγράφει:  Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού στόχου  Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά  Τα εκπαιδευτικά – μορφωτικά χαρακτηριστικά  Τα χαρακτηριστικά επαγγελματικής εμπειρίας  Την κατανομή του πληθυσμού στόχου κατά δραστηριότητα του πεδίου ανάλυσης  Τα βασικά προβλήματα του πληθυσμού στόχου.

11  Προσδιορισμός του πληθυσμού στόχου  Καταλληλότητα μεθόδων και μέσων ερευνητικής προσέγγισης  Καταγραφή και ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού – στόχου  Καταγραφή και ανάλυση βασικών προβλημάτων του πληθυσμού - στόχου

12 Εκπαιδευτική ανάγκη Αναγκαία γνώση Δεξιότητα Διαθέσιμη γνώση, δεξιότητα

13  Καταγραφή – ανάλυση βασικών εργασιών κάθε διερευνώμενης δραστηριότητας  Καταγραφή – ανάλυση περιεχομένου, μεθόδων, μέσων κάθε βασικής εργασίας κάθε διερευνώμενης δραστηριότητας  Προσδιορισμός της συχνότητας εκτέλεσης, της σχετικής σημαντικότητας και του επιπέδου δυσκολίας εκτέλεσης κάθε βασικής εργασίας κάτω από τυπικές συνθήκες ανάπτυξης κάθε διερευνώμενης δραστηριότητας.  Καταγραφή προαπαιτούμενων τυπικών προσόντων  Προσδιορισμός και καταγραφή των αναγκαίων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της διερευνώμενης δραστηριότητας.  Προσδιορισμός και καταγραφή των αναγκαίων και μη διαθέσιμων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της διερευνώμενης δραστηριότητας.  Εκτίμηση του βαθμού δυσκολίας για την απόκτηση των γνώσεων, την εκμάθηση των δεξιοτήτων και την ανάπτυξη των στάσεων που εντοπίζονται ως αναγκαίες για την εκτέλεση της διερευνώμενης δραστηριότητας.  Εντοπισμός και περιγραφή αναμενόμενων στο άμεσο μέλλον διαφοροποιήσεων βασικών χαρακτηριστικών των απαιτούμενων για την ανάπτυξη κάθε διερευνώμενης δραστηριότητας εργασιών και των ενδεχομένων επιπτώσεων στις εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού στόχου

14  Καταγραφή – ανάλυση των απαιτούμενων για την ανάπτυξη μιας δραστηριότητας εργασιών  Καταλληλότητα μεθόδων και μέσων ερευνητικής προσέγγισης  Πληρότητα εντοπισμού και καταγραφής των εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσμού στόχου  Εντοπισμός αναμενόμενων μελλοντικά διαφοροποιήσεων βασικών χαρακτηριστικών των απαιτούμενων εργασιών για την ανάπτυξη της δραστηριότητας

15 ΣΤΟΧΟΣ Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα Συνθήκη εμφάνισης Κριτήριο επάρκειας Χασιώτης, 2000 σελ.: 46

16  Σαφήνεια διατύπωσης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.  Επάρκεια αντιστοίχησης των στόχων του προγράμματος στις εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού – στόχου.

17  Τα κύρια δημογραφικά χαρακτηριστικά  Τα βασικά τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα  Επαγγελματική εμπειρία (προαπαιτούμενη)  Οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά (κατάσταση απασχόλησης, οικογενειακή κατάσταση)  Προαπαιτούμενα από το πρόγραμμα

18  Σαφής καθορισμός των βασικών χαρακτηριστικών των υπό συμμετοχή ατόμων.  Αντιστοίχιση των βασικών χαρακτηριστικών των υπό συμμετοχή στο πρόγραμμα ατόμων στα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του πληθυσμού στόχου.  Αντιστοίχιση των βασικών χαρακτηριστικών των υπό συμμετοχή στο πρόγραμμα ατόμων στους στόχους του πρόγραμμα.

19  Τίτλο και τύπο του προγράμματος  Προβλεπόμενη χρονική διάρκεια  Προβλεπόμενο αριθμό και κύριο χαρακτηριστικό συμμετεχόντων  Συνοπτική περιγραφή του πεδίου αναφοράς του προγράμματος  Συνοπτική περιγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσμού – στόχου του προγράμματος  Στόχοι και αναμενόμενες επιπτώσεις του προγράμματος  Θεματικά αντικείμενα – εκπαιδευτικό υλικό – εκπαιδευτικές μέθοδοι  Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων οργάνωσης, ανάπτυξης και αξιολόγησης του προγράμματος  Βασικά στοιχεία φορέων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον σύμπραξης στην οργάνωση ή την υλοποίηση του προγράμματος  Βασικά στοιχεία διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος.

20 ΔΑΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΈρευνα πλαισίου αναφοράς Έρευνα πληθυσμού στόχου Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών Σχεδιασμός προγράμματος Αγορά και χρήση εξοπλισμού Μετακινήσεις Επικοινωνίες – Διάφορα έξοδα ΟΡΓΑΝΩΣΗΚατάρτιση θεματικού περιεχομένου Μετακινήσεις Αγορά & χρήση εξοπλισμού Υλικά – Επικοινωνίες – Διάφορα έξοδα ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Αμοιβές Εκπαιδευτών Επιδόματα Εκπαιδευομένων Χρήση & συντήρηση χώρων Αγορά & χρήση εξοπλισμού Υλικά – Επικοινωνίες – Διάφορα έξοδα ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Αμοιβές προσωπικούΥλικά – Επικοινωνίες – Διάφορα έξοδα

21 Βιβλιογραφία: Χασάπης, 2000 σελ: 18 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

22  Η έρευνα του πεδίου αναφοράς έχει ολοκληρωθεί.  Η έρευνα του πληθυσμού στον όποιο απευθύνεται το πρόγραμμα (πληθυσμός – στόχος) έχει ολοκληρωθεί.  Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών μιας σαφής ορισμένης ομάδας ή του συνόλου του πληθυσμού – στόχου του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί  Τα διαθέσιμα στοιχεία για το πλαίσιο αναφοράς, τον πληθυσμό – στόχο και τις εκπαιδευτικές ανάγκες είναι επαρκή για τη λήψη αποφάσεων  Η οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος αιτιολογείται από τα διαθέσιμα στοιχεία.  Τα βασικά δημογραφικά, εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά – έχουν καθοριστεί με σαφήνεια.  Ο μέγιστος, ελάχιστος και βέλτιστος αριθμός των υπό συμμετοχή στο πρόγραμμα ατόμων έχει καθοριστεί  Τα βασικά μεγέθη κόστους του προγράμματος έχουν προϋπολογιστεί.

23  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3879 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης  Δημήτρης Χασάπης (2000). Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Θεσσαλονίκη: Μεταίχμιο.  Εdginton,S.R, & Edginton, C.R.,(1994) Youth Programs: Promoting Quality Services. Champaing, IL:USA


Κατέβασμα ppt "Βασίλης Παπαχαρίσης (2310 992673/"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google