Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι εγγραφές προσαρμογής (1 από 2)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι εγγραφές προσαρμογής (1 από 2)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Αρχές Γενικής Λογιστικής
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Αρχές Γενικής Λογιστικής Ενότητα 11: Τακτοποίηση Λογαριασμών στο Τέλος της Χρήσης – Κατάστασή Αποτελεσμάτων Χρήσης Κωνσταντίνος Πολίτης, Οικονομολόγος, MEd, MBA Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

1 Οι εγγραφές προσαρμογής (1 από 2)
Εγγραφές προσαρμογής ονομάζονται οι εγγραφές που τακτοποιούν τους λογαριασμούς , στο τέλος της χρήσης, ώστε να συμφωνούν με τα δεδομένα της πραγματικής Απογραφής, η οποία γίνεται με τη σύνταξη του Ά προσωρινού Ισοζυγίου. Συνήθως οι εγγραφές αυτές αναφέρονται στην ταυτοποίηση: Εσόδων – Εξόδων, Λογαριασμών περιουσιακών στοιχείων όπως το ταμείο, οι καταθέσεις, τα αποθέματα κ.α, Λογαριασμών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, Λογαριασμών σε ξένο νόμισμα και λογαριασμών αξιών και χρεογράφων.

2 Οι εγγραφές προσαρμογής (2 από 2)
Επίσης αναφέρονται στη διενέργεια: Αποσβέσεων για πάγια περιουσιακά στοιχεία, Προβλέψεων για τους κινδύνους εκμετάλλευσης ή έκτακτους κινδύνους.

3 Εγγραφές προσαρμογής για την ταυτοποίηση των εξόδων (1 από 3)
Η κάθε χρήση, σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, πρέπει να επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα που την αφορούν ανεξάρτητα αν αυτά πληρώθηκαν ή οφείλονται. Για το λόγο αυτό διακρίνουμε δύο περιπτώσεις εγγραφών προσαρμογής εξόδων: Έξοδα που αφορούν τη χρήση αλλά δεν πληρώθηκαν, τα οποία ονομάζονται δεδουλευμένα ή πληρωτέα ή οφειλόμενα έξοδα. (βλ. παράδειγμα 1ο που ακολουθεί) Έξοδα που πληρώθηκαν μέσα στη χρήση αλλά αφορούν και επόμενες χρήσεις και τα οποία ονομάζονται προπληρωμένα έξοδα ή έσοδα επόμενων χρήσεων. (βλ. παράδειγμα 2ο που ακολουθεί)

4 Εγγραφές προσαρμογής για την ταυτοποίηση των εξόδων (2 από 3)
1ο Παράδειγμα: Στο τουριστικό γραφείο TRAVEL Α.Ε. στις 31/12/2012 διαπιστώθηκε κατά την απογραφή ότι δεν έχει εξοφληθεί το ενοίκιο Δεκεμβρίου 2012, ύψους €. Η αντίστοιχη εγγραφή προσαρμογής είναι: Α/Α Ημερ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ Χρέωσης Πίστωσης 31/12 62. Παροχές τρίτων 20.000 62.04 Ενοίκια Ενοίκια κτιρίων Ενοίκιο Δεκεμβρίου 56. Μεταβατικοί Λογ/μοι ??? 56.01 Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα Ενοίκιο Δεκεμβρίου δεδουλευμένο Ταυτοποίηση δεδουλευμένων ενοικοίου Ημερολόγιο 31/12/2012

5 Εγγραφές προσαρμογής για την ταυτοποίηση των εξόδων (3 από 3)
2ο Παράδειγμα: Στο τουριστικό γραφείο TRAVEL Α.Ε. στις 31/12/2012 διαπιστώθηκε επίσης ότι από την δαπάνη των ασφαλίστρων πυρός ύψους € το ποσό των € αφορά την επόμενη χρήση Η αντίστοιχη εγγραφή προσαρμογής είναι: Α/Α Ημερ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ Χρέωσης Πίστωσης 31/12 36. Μεταβατικοί λογ/μοι Ενεργητικού 10.000 36.00 έξοδα επόμενων χρήσεων Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα πυρός 62. Παροχές τρίτων 62.05 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα πυρός Ταυτοποίηση ασφαλίστρων επόμενης χρήσης Ημερολόγιο 31/12/2012

6 Εγγραφές προσαρμογής για την ταυτοποίηση των εσόδων (1 από 3)
Και για τα έσοδα, με βάση την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων διακρίνουμε δύο περιπτώσεις εγγραφών προσαρμογής: Έσοδα που αφορούν τη χρήση αλλά εισπράχθηκαν και ονομάζονται έσοδα χρήσης εισπρακτέα (βλ. 3ο παράδειγμα) Έσοδα που εισπράχθηκαν εκτός της χρήσης αλλά αφορούν και επόμενες και ονομάζονται έσοδα επόμενων χρήσεων (βλ. 4ο παράδειγμα)

7 Εγγραφές προσαρμογής για την ταυτοποίηση των εσόδων (2 από 3)
3ο Παράδειγμα: Στις 31/12/2012 το ξενοδοχείο ΑΛΦΑ, διαπιστώνει ότι το Πρακτορείο ΔΕΛΤΑ του οφείλει € για την περίοδο 1/7 -31/8/2012. Η εγγραφή προσαρμογής είναι: Ημερολόγιο 31/12/2012 Α/Α Ημερ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ Χρέωσης Πίστωσης 31/12 36. Μεταβατικοί λογ/μοι Ενεργητικού 36.01 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 73. Πωλήσεις υπηρεσιών 73.00 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Ταυτοποίηση ασφαλίστρων επόμενης χρήσης

8 Εγγραφές προσαρμογής για την ταυτοποίηση των εσόδων (3 από 3)
4ο Παράδειγμα: Το ίδιο ξενοδοχείο και για την ίδια περίοδο διαπίστωσε ότι εισέπραξε για προμήθειες από πωλήσεις «χρονοδιακοπών» για λογαριασμό τρίτων € εκ των οποίων ποσό € αφορά επόμενη χρήση. Η εγγραφή προσαρμογής είναι: Ημερολόγιο 31/12/2012 Α/Α Ημερ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ Χρέωσης Πίστωσης 31/12 75. Έσοδα παρεπόμενων λογαριασμών 50.000 75.02 Προμήθειες - Μεσιτείες 56. Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού 56.00 Έσοδα επόμενων χρήσεων Ταυτοποίηση ασφαλίστρων επόμενης χρήσης

9 Εγγραφές προσαρμογής για την ταυτοποίηση λοιπών λογαριασμών (1 από 4)
Συνήθως οι λοιποί αυτοί λογαριασμοί είναι το ταμείο με τη διαπίστωση πλεονάσματος ή ελλείματος , ο καταλογισμός τόκων ή ο υπολογισμός τόκων καταθέσεων και η ταυτοποίηση χρεώγραφων. Ακολουθούν παραδείγματα ώστε να αποτυπωθούν οι σχετικές εγγραφές προσαρμογής:

10 Εγγραφές προσαρμογής για την ταυτοποίηση λοιπών λογαριασμών (2 από 4)
5ο Παράδειγμα: κατά τη διενέργεια της απογραφής στο τουριστικό γραφείο ΩΜΕΓΑ, στις 31/12/12, διαπιστώθηκε έλλειμα ταμείου 2.000€ που θεωρήθηκε ότι βαραίνει την επιχείρηση. Η εγγραφή προσαρμογής είναι: Α/Α Ημερ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ Χρέωσης Πίστωσης 31/12 81. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα 2.000 81.02 Έκτακτες Ζημιές Λοιπές έκτακτες Ζημιές Έλλειμα ταμείου 38. Χρηματικά διαθέσιμα 38.00 Ταμείο Ταμείο επιχείρησης Ταυτοποίηση ασφαλίστρων επόμενης χρήσης Ημερολόγιο 31/12/2012

11 Εγγραφές προσαρμογής για την ταυτοποίηση λοιπών λογαριασμών (3 από 4)
6ο Παράδειγμα: Η εθνική Τράπεζα, στις 31/12/2012 γνωστοποίησε στην ίδια επιχείρηση ότι την επιβάρυνε με τόκους 8.000€ που αφορούν το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012. Η εγγραφή προσαρμογής είναι: Α/Α Ημερ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ Χρέωσης Πίστωσης 31/12 65. Τόκοι και συναφή έξοδα 8.000 65.05 Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Τόκοι και έξοδα τραπεζικών βραχ/μων υποχρεώσεων 52. Τράπεζες, λογαριασμοί βραχ/μων υποχρεώσεων 52.00 Εθνική Τράπεζα Καταλογισμός τόκων Εθνικής Τράπεζας Ημερολόγιο 31/12/2012

12 Εγγραφές προσαρμογής για την ταυτοποίηση λοιπών λογαριασμών (4 από 4)
8ο Παράδειγμα: Κατά τη απογραφή στο ξενοδοχείο ΠΑΡΑΛΙΑ Α.Ε. στις 31/12/2012 διαπιστώθηκε ότι οι μετοχές της «Χ» Α.Ε. αποτιμήθηκαν αντί € ενώ το αντίστοιχο χρεωστικό υπόλοιπο των χρεώγραφων στο Ά Προσωρινό ισοζύγιο ήταν Η εγγραφή προσαρμογής είναι: Α/Α Ημερ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ Χρέωσης Πίστωσης 31/12 64. Διάφορα έξοδα 30.000 64.11 Διαφορές αποτιμήσεων συμμετοχών και χρεώγραφων Διαφορά αποτίμησης μετοχών «Χ» Α.Ε. 34. Χρεόγρφα 34.00 Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μετοχές «Χ» Α.Ε Προσαρμογή χρεόγραφων προς την απογραφή Ημερολόγιο 31/12/2012

13 Διενέργεια προβλέψεων (1 από 3)
Στις 31/12 κατά την τακτοποίηση των λογαριασμών διενεργούνται προβλέψεις της χρήσης που αφορούν κινδύνους εκμετάλλευσης καθώς και για έκτακτους κινδύνους. 9ο Παράδειγμα: Το ξενοδοχείο ΚΥΜΑ Α.Ε. στις 31/12/2012 κάνει προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ποσού € ενώ γίνεται και πρόβλεψη για υποτίμηση οικοπέδου που διαθέτει κατά € αξία. Οι αντίστοιχες εγγραφές προσαρμογής είναι:

14 Διενέργεια προβλέψεων (2 από 3)
Ημερολόγιο 31/12/2012 Α/Α Ημερ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ Χρέωσης Πίστωσης 31/12 68. Προβλέψεις εκμετάλλευσης 15.000 68.00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Πρόβλεψη για εργαζόμενο Δ. Δέλτα 44. Προβλέψεις 44.00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Προβλέψεις έμμισθου προσωπικού Πρόβλεψη για αποζημίωση υπαλλήλου Δ. Δέλτα (Συνέχεια στην επόμενη διαφάνεια)

15 Διενέργεια προβλέψεων (3 από 3)
Ημερολόγιο 31/12/2012 Α/Α Ημερ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ Χρέωσης Πίστωσης 31/12 83. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 83.10 Προβλέψεις για απαξιώσεων και υποτίμησης πάγιων στοιχείων Πρόβλεψη για εργαζόμενο Δ. Δέλτα Οικόπεδα 44 Προβλέψεις 44.00 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων Οικόπεδα Πρόβλεψη για υποτίμηση οικοπέδου

16 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
Ορισμός : Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης είναι η λογιστική κατάσταση η οποία εμφανίζει το αποτέλεσμα μιας επιχείρησης, κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, καθώς και τους παράγοντές που το διαμόρφωσαν. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να είναι Κέρδος (θετικό) ή Ζημιά (αρνητικό). Οι προσδιοριστικοί παράγοντες του αποτελέσματος είναι : Έσοδα, Έξοδα, Κέρδη, Ζημιές.

17 Προσδιοριστικοί παράγοντες του αποτελέσματος
Ορισμοί : Έσοδο : Κάθε εισροή που προέρχεται από τη δράση και λειτουργία της επιχείρησης ή από την πώληση περιουσιακού στοιχείου. Έξοδο : Κάθε δαπάνη που γίνεται για τη δράση και λειτουργία της επιχείρησης ή για την αγορά περιουσιακού στοιχείου. Κέρδος : Οποιοδήποτε έσοδο δεν αντιστοιχεί σε έξοδο. Ζημιά : Οποιοδήποτε έξοδο δεν αντιστοιχεί σε έσοδο.

18 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (Παράδειγμα)
Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (Παράδειγμα) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 Έσοδα διανυκτερεύσεων Έσοδα Μπάρ Τόκοι πιστωτικοί 50.000 Ενοίκια Έσοδα Κέρδος από πώληση Παγίων Στοιχείων ΜΕΙΟΝ: Αμοιβές προσωπικού Ενοίκια Ασφάλιστρα Αναλώσεις καυσίμων Ζημιές από υγρασία στην αποθήκη τρ. ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ

19 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡ ΠΙ ΕΞΟΔΑ ………………… ΕΣΟΔΑ ……………….. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΡΔΗ Αν : ΧΡ>ΠΙ=ΖΗΜΙΑ Αν : ΧΡ<ΠΙ=ΚΕΡΔΟΣ

20 Τέλος Ενότητας Σας ευχαριστώ πολύ

21 Σημειώματα

22 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Κωνσταντίνος Πολίτης Κωνσταντίνος Πολίτης. «Αρχές Γενικής Λογιστικής. Ενότητα 11: Τακτοποίηση Λογαριασμών στο Τέλος της Χρήσης – Κατάστασή Αποτελεσμάτων Χρήσης». Έκδοση: 1.0. Αθήνα Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

23 Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

24 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. διαθέσιμο με άδεια CC-BY Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. διαθέσιμο ως κοινό κτήμα χωρίς σήμανση Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

25 Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

26 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Οι εγγραφές προσαρμογής (1 από 2)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google