Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τραπεζική Ι Κ.1 Ο ρόλος και η λειτουργία ενός τραπεζικού οργανισμού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τραπεζική Ι Κ.1 Ο ρόλος και η λειτουργία ενός τραπεζικού οργανισμού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τραπεζική Ι Κ.1 Ο ρόλος και η λειτουργία ενός τραπεζικού οργανισμού
Κ.2 Βασικά πρότυπα συμπεριφοράς και λειτουργίας αγορών Κ.3 Η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος Κ.6 Χρηματοοικονομικές Αγορές Κ.7 Οι αγορές Διαχείρισης Κινδύνου Κ.8 Το ενοποιημένο πλαίσιο των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών Κ.12 Η οργάνωση και μεταβολή των χρηματοοικονομικών συστημάτων Κ. 23 Η κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος του 2008

2 Ο ρόλος και η Λειτουργία ενός Τραπεζικού Οργανισμού
Κεφάλαιο 1 Ο ρόλος και η Λειτουργία ενός Τραπεζικού Οργανισμού

3 Εισαγωγή Βασικό ρόλο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αποτελεί η διαμεσολάβηση, δηλαδή η άντληση άντληση κεφαλαίων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά και η διοχέτευση τους στην οικονομία Η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, καθώς και την ανάπτυξη ολόκληρης της οικονομίας

4 Η έννοια της Τράπεζας Βασικό χαρακτηριστικό της τράπεζας αποτελεί η διαμεσολάβηση για την μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ επενδυτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο Ο πιο απλός τρόπος διευκόλυνσης των συναλλαγών που προσφέρει μία τράπεζα είναι η πίστωση και η μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμό σε λογαριασμό. Τα τελευταία χρόνια οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες των τραπεζικών ιδρυμάτων διευρύνθηκαν σε μεγάλο βαθμό

5 Σκοπός της Τράπεζας Σκοπός της τράπεζας είναι η διευκόλυνση των συναλλαγών, η κυκλοφορία χρήματος και η παροχή πιστώσεων Αυτό πραγματοποιείται με την αποδοχή καταθέσεων, την παροχή δανείων καθώς και την πώληση χρηματοοικονομικών, προϊόντων

6 Είδη τραπεζών Οι τραπεζικοί οργανισμοί, ανάλογα με την δραστηριότητά τους, κατατάσσονται στις κατηγορίες: Εμπορικές Τράπεζες Συνεταιριστικές Τράπεζες Τράπεζες Επενδύσεων

7 Εμπορικές Τράπεζες Οι εμπορικές τράπεζες πραγματοποιούν εργασίες που απευθύνονται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι κυριότερες εργασίες αφορούν συναλλαγές, υπηρεσίες πληρωμών και καταθετικούς λογαριασμούς Τα δανειακά προϊόντα των εμπορικών τραπεζών μπορούν να περιλαμβάνουν προϊόντα καταναλωτικής, στεγαστικής και επιχειρηματικής πίστης. Επιπλέον, οι εμπορικές τράπεζες μπορούν να παρέχουν αποταμιευτικά, ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα

8 Συνεταιριστικές Τράπεζες
Οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και στοχέυουν στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς (π.χ. χρηματοδότησης της ανάπτυξης τοπικών προϊόντων Η δυνατότητά τους να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας και να προσαρμόζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες των νοικοκυριών και των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τους προσδίδει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

9 Τράπεζες Επενδύσεων Οι τράπεζες επενδύσεων παρέχουν επενδυτικές συμβουλές και συνάπτουν μακροχρόνια δάνεια με επιχειρήσεις Δεν διεκπεραιώνουν συναλλαγές και δεν διαχειρίζονται λογαριασμούς Οι τράπεζες επενδύσεων αντλούν την χρηματοδότησή τους από επενδυτές που μέσω αυτών τοποθετούν τα χρηματικά τους διαθέσιμα στις χρηματαγορές

10 Οργανωτική Δομή των Τραπεζών
Η οργανωτική δομή και το οργανόγραμμα κάθε τράπεζας εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας της. Συνήθως απαρτίζεται από τρία επίπεδα: Το επίπεδο καθορισμού της επιχειρηματικής αποστολής και στρατηγικής, το οποίο υλοποιείται από την Γενική Συνέλευση, τον Πρόεδρο και τους Διευθυντές Η διοίκηση της τράπεζας που αποφασίζει την στρατηγική και την πολιτική της τράπεζας για την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών Το εκτελεστικό τμήμα της τράπεζα που υλοποιεί τις τραπεζικές εργασίες

11 Βασική Λειτουργία της τράπεζας
Η ουσιαστική λειτουργία της τράπεζας ως εμπορικής επιχείρησης είναι η δημιουργία κέρδους από την διαμεσολάβηση και την παροχή πιστώσεων. Στην Ελλάδα οι τράπεζες είναι οργανωμένες με μορφή ανώνυμης εταιρίας , των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε μετρητά και οι μετοχές είναι υποχρεωτικά ονομαστικές

12 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη λειτουργία της τράπεζας
Η τράπεζα συγκεντρώνει κεφάλαια από τις καταθέσεις πελατών, τα οποία διαθέτει σε πιστώσεις Σκοπό της τράπεζας αποτελεί η άντληση κερδών από του τόκους επί των πιστώσεων, με τα οποία καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα Σημαντική ανησυχία για την λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων αποτελεί η ρευστότητά τους, καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν την ημερομηνία λήξης των υποχρεώσεών της (καταθέσεων)

13 Ρευστότητα Η ρευστότητα περιγράφει την δυνατότητα της τράπεζας να ανταπεξέλθει στις ληξιπρόθεσμές υποχρεώσεις μια δεδομένη χρονική στιγμή Η τήρηση επάρκειας ρευστότητας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ομαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος Το ελάχιστο όριο ρευστότητας καθορίζεται από διεθνείς χρηματοοικονομικές αρχές

14 Ασφάλεια Σημαντικό παράγοντα για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του τραπεζικού συστήματος αποτελεί ο έλεγχος της φερεγγυότητας του δανειολήπτη με βάση την οικονομική του κατάσταση Οι τράπεζες ακολουθούν την τακτική διασποράς του κινδύνου, χορηγώντας μεγάλο αριθμό δανείων σε πελάτες με διαφορετικό οικονομικό προφίλ

15 Κερδοφορία Για να υπάρχει ικανοποιητική ρευστότητα θα πρέπει να διακρατώνται σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, γεγονός που μειώνει τα αναμενόμενα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή πιστώσεων Από την άλλη, η επιδίωξη υψηλότερης κερδοφορίας οδηγεί σε ανεπαρκή ρευστότητα και μικρότερη ασφάλεια λόγω των υψηλών χορηγήσεων

16 Κίνδυνοι Η διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η απελευθέρωση των αγορών και τα νέα τεχνολογικά συστήματα επιφέρουν πολλούς και ποικίλους κινδύνους σε μία τράπεζα Τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες δημιουργούν νέους κινδύνους για τους τραπεζικούς οργανισμούς Απαιτείται εκσυγχρονισμών των συστημάτων μέτρησης και διαχείρισης κινδύνου των τραπεζικών ιδρυμάτων

17 Δραστηριότητες και Υπηρεσίες
Οι δραστηριότητες των τραπεζών διακρίνονται σε: Εργασίες με τις οποίες επιδιώκεται συγκέντρωση κεφαλαίων (π.χ. καταθέσεις) Εργασίες με τις οποίες επιδιώκεται η επένδυση των αντληθέντων κεφαλαίων (π.χ. δάνεια) Μεσολαβητικές εργασίες

18 Σχέση πελάτη και τράπεζας
Τα τραπεζικά ιδρύματα συνήθως διαχωρίζουν τους πελάτες τους σε: Ιδιώτες πελάτες Επιχειρηματικοί πελάτες Θεσμικοί πελάτες Σε κάθε κατηγορία πελάτη προτείνονται (από τα αντίστοιχα τμήματα) διαφορετικά προϊόντα με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του


Κατέβασμα ppt "Τραπεζική Ι Κ.1 Ο ρόλος και η λειτουργία ενός τραπεζικού οργανισμού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google