Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ευρωβουλευτής (ΔΗΚΟ, Σ&Δ) 25 Ιουνίου 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ευρωβουλευτής (ΔΗΚΟ, Σ&Δ) 25 Ιουνίου 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ευρωβουλευτής (ΔΗΚΟ, Σ&Δ) 25 Ιουνίου 2014

2 Ε ΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Γ ΥΝΑΙΚΕΣ Θύματα μιας σιωπηλής κρίσης Ανεργία, επισφαλής απασχόληση, μερική απασχόληση, χαμηλοί μισθοί, αργή επαγγελματική ανέλιξη «Υποφέρουν διπλά», ( Elisabeth Morin - Chartier (Γαλλία, ΕΛΚ) – Κινδυνεύουν τα επιτεύγματα της ισότητας των φύλων Περικοπές προϋπολογισμών και κοινωνικών δαπανών Περικοπές στην εκπαίδευση/παιδική μέριμνα/ υπηρεσίες φροντίδας/στα δημόσια βοηθήματα Υποαπασχόληση / μερική εργασία – μείωση απολαβών/συντάξεων/ χάσμα μισθών Δύσκολη επανάκαμψη στην αγορά Γυναίκες και Οικονομική Κρίση 2

3 Κ ΡΙΣΗ ΚΑΙ Ν ΟΜΟΘΕΣΙΕΣ Τροχοπέδη για νομοθεσίες περί κοινωνικών δικαιωμάτων. Μπλοκάρεται η παράταση της άδειας μητρότητας (από 18 σε 20 εβδομάδες/ η καθιέρωση της άδειας πατρότητας) Ποσόστωση για συμμετοχή γυναικών σε πολιτικά όργανα και ΔΣ εταιρειών. Μετ ‘ εμποδίων ο χάρτης πορείας της ΕΕ για: - Οικονομική ανεξαρτησία επί ίσοις όροις ανδρών / συμφιλίωση επαγ.- οικ. ζωής/ ίση εκπροσώπηση στα κέντρα λήψης αποφάσεων/ εξάλειψη βίας/στερεοτύπων/ προ- ώθηση ισότητας στις εξωτερικές/αναπτυξιακές πολιτικές. - Γυναίκες και Οικονομική Κρίση 3

4 Α ΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ Τ ΡΟΙΚΑ … Γυναίκες και Οικονομική Κρίση 4

5 Π ΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΕ (Ι ΑΝ. 2000 – Ι ΑΝ. 2013) Γυναίκες και Οικονομική Κρίση 5

6 Α ΝΕΡΓΙΑ Ε ΝΕΡΓΟΥ Π ΛΗΘΥΣΜΟΥ - Κ ΥΠΡΟΣ (E UROSTAT Ι ΑΝ. 2013 - Φ ΕΒ. 2013) Γυναίκες και Οικονομική Κρίση 6

7 Π ΟΣΟΣΤΟ Α ΝΕΡΓΙΑΣ (%) - Κ ΥΠΡΟΣ VS Ε ΥΡΩΖΩΝΗ (E UROSTAT - ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Γυναίκες και Οικονομική Κρίση 7

8 Ε ΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κράτη μέλη: Ενθάρρυνση επενδύσεων:  Δια βίου εκπαίδευση  πολιτικές επανειδίκευσης  Τηλεργασία  νέες θέσεις απασχόλησης, Γυναικεία επιχειρηματικότητα Παροχές παιδικής μέριμνας Προώθηση γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων Προώθηση ισόρροπης συμμετοχής γυναικών-ανδρών στα εταιρικά Διοικητικά Συμβούλια. Γυναίκες και Οικονομική Κρίση 8

9 Κ ΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ Της Εκθήλυνσης της φτώχειας Των στερεοτύπων Του Διαχωρισμού Ανδρικών – Γυναικείων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας (μηχανολογία / παιδική μέριμνα) Γυναίκες και Οικονομική Κρίση 9

10 Γ ΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ Ε ΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και κοινοτικών προγραμμάτων για απασχόληση /κοινωνική αλληλεγγύη Βελτίωση της γυναικείας εικόνας έτσι ώστε να γίνεται σεβαστή η γυναικεία προσωπικότητα αντί της σεξουαλικής αντικειμενοποίησης γυναικών και κοριτσιών. Καλύτερη διαχείριση μέσων / αναπτυξιακών προγραμμάτων /εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων εντός και εκτός ΕΕ με σκοπό την προστασία/ενδυνάμωση γυναικών / καταπολέμηση βίας- κατοχύρωση/ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας στα συντάγματα / καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης /συμφιλίωση οικ.-επαγγ. Ζωής Τεχνική συνδρομή Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότ. Φύλων Γυναίκες και Οικονομική Κρίση 10

11 Συνθήκη Ρώμης (1957): «ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας» Συνθήκη του Άμστερνταμ (1991) «κατοχύρωση της αρχής της ισότητας των φύλων» Συνθήκη της Λισσαβόνας: «ισότητα των φύλων στις αξίες/στόχους της ΕΕ – Στρατηγική Λισσαβόνας 2000 – 2010 Χάρτης πορείας (2006-2010) Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 2010 / 2013. Έτος πολιτών Νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα 2010 – 2015 Εθνικό Σχέδιο δράσης για την ισότητα ανδρών – γυναικών 2013: Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών- ενεργός πολίτης/ Συμμετοχική δημοκρατία ΕΕ ΚΑΙ Ι ΣΟΤΗΤΑ Φ ΥΛΩΝ Γυναίκες και Οικονομική Κρίση 11

12 Ε ΥΡΩΠΑΪΚΕΣ Σ ΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Σημαντικό όπως οι διάφορες Ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές για την ισότητα των φύλων, συνεχίσουν να ιεραρχούνται ψηλά: Η ΕΕ κατά το 2010, έδωσε έμφαση: 2010, Ευρωπαϊκό Έτος κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Επανεξέτασε Ευρωπαϊκές στρατηγικές 15 χρόνια μετά τη Δ’ Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών (Πεκίνο), με τον ΟΗΕ Χάρτη για τα Δικαιώματα των Γυναικών Ανανέωσε δεσμεύσεις για προώθηση της έμφυλης ισότητας, στην ΕΕ 2020 ΕΕ – Στηρίζει διαχρονικά την αρχή της ισότητας των φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Προωθεί αντίστοιχες νομοθεσίες Γυναίκες και Οικονομική Κρίση 12

13 Σ ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ Δύσκολη η ανάκαμψη στoν τομέα της απασχόλησης, χωρίς:  Ανάπτυξη  Επενδύσεις  Έρευνα  Καινοτομία  Πράσινη οικονομία Μειονεκτική ήδη η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας. – Επιδείνωση λόγω κρίσης, εκτός αν η κρίση αξιοποιηθεί ως ευκαιρία. Ανάγκη συμφιλίωσης οικογενειακών – επαγγελματικών υποχρεώσεων. Περαιτέρω θυματοποίηση γυναικών λόγω συνεχιζόμενης κρίσης Γυναίκες και Οικονομική Κρίση 13

14 Π ΕΠΟΙΘΗΣΗ Οι πολιτικές για την ισότητα δεν αποτελούν το πρόβλημα, αλλά μέρος της λύσης-κίνδυνος η υποβάθμιση τους Μόνο με την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων σε ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη / απασχόληση / κοινωνική συνοχή / ανταγωνιστικότητα μπορούν να υλοποιηθούν οι στόχοι της ΕΕ… Γυναίκες και Οικονομική Κρίση 14

15 ΕΠΙΛΟΓΟΣ- Η ΚΡ Ι ΣΗ - ΠΡΟΚΛΗΣΗ ? ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΧΙ ΣΕ ΗΜΙΜΕΤΡΑ, ή ΟΛΙΓΩΡΙΕΣ Η ΚΡΙΣΗ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΤΡΩΝ, ΑΜΕΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Όχι ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΛΥΣΕΙΣ! ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ – ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γυναίκες και Οικονομική Κρίση 15

16 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ευρωβουλευτής (ΔΗΚΟ, Σ&Δ) 25 Ιουνίου 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google