Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ. Ε. Θ. Ι

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ. Ε. Θ. Ι"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ. Ε. Θ. Ι
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ειρήνη Αθανασάκη Εκπαιδευτικός,περιφερειακή επιμορφώτρια

2 -Παρουσίαση του φορέα(φιλοσοφία,δράσεις που αναπτύσσει)
Το ΚΕΘΙ ως σύμβουλος για την επιτυχημένη διαδρομή στον εργασιακό προσανατολισμό των γυναικών Δομή εισήγησης: -Παρουσίαση του φορέα(φιλοσοφία,δράσεις που αναπτύσσει) -Προγράμματα που υλοποιήθηκαν για την ενίσχυση της εργασίας(οφέλη,στόχοι) -Προγράμματα που υλοποιούνται σήμερα στην κατεύθυνση της Συμβουλευτικής -Ενταξη στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης ( )

3 Το Κ.Ε.Θ.Ι. είναι ΝΠΙΔ, ιδρύθηκε το 1994 και λειτουργεί κεντρικά στην Αθήνα και περιφερειακά στην Αλεξανδρούπολη, την Άμφισσα, το Βόλο, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Θεσσαλονίκη, την Καλαμάτα, την Κομοτηνή, την Πάτρα και την Πρέβεζα. Εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ενεργοποιείται στην προώθηση των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής και έχει ως κύριο στόχο να συμβάλει καθοριστικά στην εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών. Διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες και πραγματοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης σε θέματα ισότητας των φύλων. Λειτουργεί Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, τα οποία παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε γυναίκες κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Στα Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών αναπτύσσονται δράσεις πληροφόρησης, συμβουλευτικής και στήριξης γυναικών, ανέργων, εργαζομένων που απειλούνται από ανεργία, γυναικών που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, καθώς και γυναικών με ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που τις καθιστούν ευάλωτες στην αναζήτηση εργασίας.

4 Ο ρόλος του Κ.Ε.Θ.Ι. Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών, η τεκμηρίωση, η δημοσίευση και η έκδοση μελετών, ερευνών και άλλου ενημερωτικού υλικού (έντυπου και οπτικο-ακουστικού) Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση προγραμμάτων δράσης Η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα συμβουλευτικής γυναικών για την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ένταξη Η παροχή συμβουλευτικής στήριξης στις γυναίκες, με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας. Η ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και επιμόρφωση ατόμων, ομάδων, φορέων και οργανισμών Η λειτουργία πιλοτικών θεσμών που προωθούν καλές πρακτικές υπέρ των γυναικών Η δικτύωση και σύνδεση φορέων, οργανισμών και ατόμων Η συνεργασία με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς και οργανισμούς

5 Ποιες υπηρεσίες προσφέρουμε:
Ενημερώνουμε και πληροφορούμε σχετικά με θέματα που αφορούν στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων. Διαθέτουμε τις μελέτες, τις έρευνες και τις εκδόσεις μας στους/στις ενδιαφερόμενους/-ες. Διαχέουμε τα στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, των δικαιωμάτων τους και τις πολιτικές που αναπτύσσονται για την άρση των διακρίσεων μεταξύ των φύλων.

6 Ποιες υπηρεσίες προσφέρουμε:
Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη σε: Γυναίκες άνεργες που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Γυναίκες εργαζόμενες που απειλούνται από ανεργία. Γυναίκες που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικής ένταξης. Γυναίκες που επιθυμούν πληροφόρηση και συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ένταξης, προσανατολισμού σταδιοδρομίας, απασχόλησης και νομοθεσίας. Γυναίκες που ζητούν νομική βοήθεια.

7 1. Καταπολέμηση του ελλείμματος ισότητας στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Σχέδια Δράσης Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, με τίτλο: «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας». Μέτρο 2.1, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%). Το Έργο υλοποιείται στις εξής περιφέρειες: Αττικής, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Κρήτης. «Επιστημονικός Σύμβουλος στις δράσεις παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης κατάρτισης υπέρ του γυναικείου πληθυσμού που θα υλοποιηθούν από τη Γ.Γ.Ι.», Μέτρο 5.3, το οποίο υλοποιείται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, εντάσσεται στο ΕΠ «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 25% από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ. «Δράσεις Στήριξης & Επιχειρηματικότητας Γυναικών», στο πλαίσιο προγράμματος HELLENIC AID της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, με Συντονιστή Φορέα το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εξωτερικών (100%). Το Πρόγραμμα υλοποιείται από κοινού με τη Γ.Γ.Ι.

8 «Localising Gender Equality through Development» («Εστιάζοντας στην Ισότητα διαμέσου της Τοπικής Ανάπτυξης»), στο πλαίσιο του 5ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης σχετικά με την Κοινοτική Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών, με Συντονιστή Φορέα το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (80%) και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας (20%).

9 Εκδόσεις (2007): «Ο ρόλος των πατέρων στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και οικογενειακής/προσωπικής ζωής» «Εγχειρίδιο για το ρόλο των πατέρων στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου «Ισότητα των Φύλων και ο Ρόλος των Ανδρών στην Εργασία και την Οικογένεια: Τάσεις και Προβληματισμοί» Υπό έκδοση βιβλία (2007) «Οδηγός Συμβουλευτικής για την Απασχόληση και την Αυταπασχόληση» «Οδηγός για την Αποτελεσματική Εξεύρεση Εργασίας» «Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη επιχείρησης: Οδηγός για συμβούλους επιχειρηματικότητας»

10 Το Κ.Ε.Θ.Ι. υλοποίησε το 2006 το Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας: «Εκπαίδευση-Κοινωνικός Αποκλεισμός-Πορνεία-Μετανάστευση», στο πλαίσιο του B’ Πενταετούς Προγράμματος Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας της Ελλάδος (ΠΠΑΣΒΕ), το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών - Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ). Φορέας διαχείρισης/υλοποίησης: Κ.Ε.Θ.Ι. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας - Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αιτών Φορέας) έχει την επιστημονική ευθύνη του Έργου.

11 Τόνωση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας – Ενθάρρυνση της επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση » του Γ΄ ΚΠΣ, μέσα από το οποίο όχι μόνο στηρίζει έμπρακτα άνεργες γυναίκες για να βρουν απασχόληση, αλλά διευκολύνει και τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Το Πρόγραμμα αφορά όλες τις Διοικητικές Περιφέρειες της Χώρας και είναι αρχικού συνολικού προϋπολογισμού 59 εκατομμυρίων ευρώ. Από το έργο αυτό ωφελούνται συνολικά γυναίκες, κυρίως άνεργες κάθε ηλικίας, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

12 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών»
Μέχρι την 31/12/2007: 8.763 άνεργες γυναίκες ωφελήθηκαν από υπηρεσίες Συμβουλευτικής 5.004 άνεργες γυναίκες προωθήθηκαν στην απασχόληση μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ αλλά και άλλων εθνικών ή επιχειρησιακών προγραμμάτων. 789 γυναίκες ωφελήθηκαν από προγράμματα κατάρτισης για βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

13 Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ. Υ. Υ
Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΙ. Ξεκίνησε η υλοποίηση Προγράμματος Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης ευπαθών ομάδων γυναικών στην αγορά εργασίας». Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση και η προετοιμασία των γυναικών για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, η υποστήριξή τους για ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και η προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης.

14 Οι ωφελούμενες γυναίκες είναι 3
Οι ωφελούμενες γυναίκες είναι και πρόκειται για ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό, μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών και άλλες κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, ιδιαίτερα δε μετανάστριες.

15 ---Προσδοκώμενα οφέλη--- Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλλει:
στην αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και στην αντιμετώπιση της μειονεκτικής θέσης των γυναικών όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση. στην ενίσχυση της οικογένειας και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. στη βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες (δια βίου μάθηση, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής νομικών συμβούλων) στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και στην κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, των εθνικών μειονοτήτων και των μεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς.

16 Μεταξύ άλλων, το Κ.Ε.Θ.Ι. υλοποιεί το ακόλουθο Πρόγραμμα Δράσης:
«Επέκταση – βελτίωση ηλεκτρονικού κόμβου πληροφόρησης», στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ, με συντονιστή φορέα το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (75%).

17 Πώς θα ενημερωθείτε για το έργο και τις δράσεις μας:
Πώς θα ενημερωθείτε για το έργο και τις δράσεις μας: Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, στην οποία θα ενημερωθείτε για όσα θέματα σας ενδιαφέρουν σχετικά με την ισότητα των φύλων και τις δράσεις του Κ.Ε.Θ.Ι.: Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του Κέντρου μας και για θέματα που άπτονται της ισότητας των φύλων από το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό μας περιοδικό (e-newsletter). Μπορείτε να απευθυνθείτε στις κεντρικές υπηρεσίες του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα ή σε ένα από τα παραρτήματά του, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακόμα, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για προσωπική συνάντηση με κάποιον/-α από το εξειδικευμένο προσωπικό που εργάζεται στο Κέντρο μας.

18 Σήμερα: Οι κύριες ανισότητες των φύλων που παρατηρούνται στην ελληνική αγορά εργασίας εντοπίζονται στο επίπεδο της απασχόλησης των γυναικών που είναι περίπου 40% χαμηλότερο από το επίπεδο των ανδρών. Οι γυναίκες πλήττονται από την ανεργία 2,26 φορές περισσότερο από τους άνδρες , και από την ανεργία μακράς διάρκειας 1,21 φορές περισσότερο . Οι γυναίκες αφήνουν την εργασία τους 5,8 φορές περισσότερο από τους άνδρες για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους. Το επίπεδο της επιχειρηματικότητας των γυναικών είναι περίπου 40% χαμηλότερο από το επίπεδο των ανδρών. Το επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των γυναικών είναι περίπου 7% χαμηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών. Μόνον το επίπεδο της επαγγελματικής κατάρτισης των γυναικών είναι περίπου 40% υψηλότερο από εκείνο των ανδρών ωστόσο δεν αντιστοιχεί στο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας γυναικών.

19 Στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών του ΕΠ: Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση .Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας:Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών «Δίκτυο Γυναικών Ερευνητριών – Επιστημόνων Μεσογείου – Βαλκανίων - Παρευξείνιων χωρών (Περικτιόνη) » Δράσεις οι οποίες έχουν ενσωματώσει την διάσταση του φύλου(mainstreaming)): Στο έργο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ερευνητικού Δυναμικού» Δράσεις οι οποίες έχουν ενσωματώσει την διάσταση του φύλου(mainstreaming) στον Τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας

20 Η ενδυνάνωση των γυναικών και η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι προαπαιτούμενα για την επίτευξη πολιτικής, κοινωνικής,οικονομικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας μεταξύ των ανθρώπων» ΠΕΚΙΝΟ 1995, 4η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ενωμένων Εθνών για τις Γυναίκες. Σας ευχαριστώ

21


Κατέβασμα ppt "ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ. Ε. Θ. Ι"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google