Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Αυτοδιοίκησης για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Η ελληνική εμπειρία Εισήγηση:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Αυτοδιοίκησης για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Η ελληνική εμπειρία Εισήγηση:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Αυτοδιοίκησης για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Η ελληνική εμπειρία Εισήγηση: ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ Γεώργιος, Δ/νων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα : “Ισότητα Ανδρών και Γυναικών - Η Νέα Διάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση” Σεμινάριο – Εργαστήρι, 1η Ιουνίου 2007, Λευκωσία

2 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ για το περιεχόμενο των Ε.Σ.Π.Α. 2007 -2013 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ το ΜΙΓΜΑ στο ελληνικό και το κυπριακό ΕΣΠΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

3 Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Συνοχή Η εισαγωγή της ΧΩΡΙΚΗΣ διάστασης 1.Να γίνουν η Ευρώπη και οι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση 2.Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη 3.Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας 4.Η ΕΔΑΦΙΚΗ Διάσταση της Πολιτικής της Συνοχής - Η συμβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση - Οικονομική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα - Διασυνοριακή, Διαπεριφερειακή, Διεθνική Συνεργασία

4 Η Χωρική Διάσταση και ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης την περίοδο 2007-2013 Η εισαγωγή της ΧΩΡΙΚΗΣ Διάστασης στο προγραμματικό περιεχόμενο της περιόδου 2007-2013 (περιφέρειες της Ενωσης και άλλα χωρικά σύνολα) φέρνει στο επίκεντρο την Αυτοδιοίκηση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του αναπτυξιακού έργου •Η Αυτοδιοίκηση εκπροσωπεί αυθεντικά τις κοινωνίες των χωρικών συνόλων •Η Αυτοδιοίκηση εκπροσωπεί τις Πόλεις -Η ΑΝΑΓΚΗ αυτοδιοικούμενων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ Αυτοδιοίκηση - Οι υστερήσεις του ελληνικού ΕΣΠΑ και των Ε.Π. 2007-2013 στην αναγνώριση του κεντρικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης

5 Η Ευρωπαϊκή Ενωση για τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης κατά την 4 η Προγραμματική Περίοδο  Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ σχέση ενισχύεται η Ε.Ε. «έχει ανάγκη» την Αυτοδιοίκηση στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στην διαχείριση η Αυτοδιοίκηση κρίκος στις συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους και ιδιώτες.  Βιώσιμη ΑΣΤΙΚΗ Ανάπτυξη – ο ρόλος των ΠΟΛΕΩΝ  Νέα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ εργαλεία για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων σε δημόσια έργα, για τη συνεργασία

6 Η 4η Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 για τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ  Οι βασικές ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ για τη Συνοχή και την Ανταγωνιστικότητα περιλαμβάνουν τις Γυναίκες, και με ιδιαίτερους στόχους γι΄ αυτές  Γενικός Κανονισμός των Διαρθρωτικών Ταμείων 1083 / 2006, και οι επιμέρους Κανονισμοί της 4 ης Π.Π., έχουν ιδιαίτερη αναφορά στις πολιτικές για την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων

7 Η 4η Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 για τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ Αρχές για την ισότητα των δύο φύλων «Οδικός Χάρτης για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών» (Roadmap for Equality between Women and Men, 2006- 2010)  Ισότητα στην οικονομική ανεξαρτησία  Συμφιλίωση της εργασιακής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής  Ισότητα στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων  Εξάλειψη της βίας  Εξάλειψη στερεοτύπων στην κοινωνία για τα δύο φύλα  Προώθηση της ισότητας των φύλων και στις κοινωνίες εκτός ΕυρωπαΪκής Ενωσης

8 Η Ελλάδα στην περίοδο 2007-2013 Τα κύρια OIKONOMIKA Μεγέθη  ΕΣΠΑ - ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΛΙΕΙΑ:24.384 εκ €  ΕΣΠΑ:20.419 εκ €  ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ:3.707 εκ €  ΑΛΙΕΙΑ:258 εκ €  ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗΣ36.422 εκ €

9 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013  Η Ελλάδα της νέας περιόδου 2007-2013 στοχεύει στην ανάδειξή της σε μια εξωστρεφή χώρα με ισχυρή διεθνή παρουσία: Στόχος, Ελλάδα παραγωγική, ανταγωνιστική και με έμφαση στην ποιότητα και την καινοτομία.

10 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ Προτεραιότητες στο ΕΣΠΑ της ΕΛΛΑΔΑΣ  Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας  Κοινωνία της γνώσης και Κ αινοτομία  Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή  Θεσμικό Περιβάλλον  Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπων επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.

11 ΧΩΡΙΚΕΣ Προτεραιότητες στο ΕΣΠΑ της ΕΛΛΑΔΑΣ  η βιώσιμη αστική ανάπτυξη,  η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών,  η ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών,  η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που συνδέονται με την αλιεία,  η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία,

12 ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ για τον επιχειρησιακό ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ της περιόδου 2007 – 2013, στην ΕΛΛΑΔΑ •5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα •7 Τομεακά Ε.Π. •12 Ε.Π. «Eδαφικής συνεργασίας» •1 Ε.Π. Tεχνικής Υποστήριξης •8 Περιφέρειες της Ελλάδας στο Στόχο «Σύγκλιση» •5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης - 3 phasing out («σταδιακή έξοδος» από Σύγκλιση) - 2 phasing in («σταδιακή είσοδος» στην «Ανταγωνιστικότητα», όπως η ΚΥΠΡΟΣ •Μονοταμειακά επιχειρησιακά προγράμματα - Ε.Τ.Π.Α. - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ - Ε.Κ.Τ.

13 Η ΚΥΠΡΟΣ στην περίοδο 2007-2013 Τα κύρια OIKONOMIKA Μεγέθη  ΕΣΠΑ - ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΛΙΕΙΑ:794 εκ €  ΕΣΠΑ:612 εκ €  ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ:162 εκ €  ΑΛΙΕΙΑ:20 εκ €  ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗΣ……. εκ €

14 ΚΥΠΡΟΣ : οι Στόχοι και η Στρατηγική της Ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013  Επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης με την Ε.Ε. Μέσω υψηλών ρυθμών βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης 1. Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας 2. Πλήρης και ποιοτική Απασχόληση και εμπέδωση της Κοινωνικής Συνοχής 3. Προώθηση της αειφόρου Ανάπτυξης  Καθιέρωση της Κύπρου : ως γέφυρας οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενωσης και χωρών Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής,ως διεθνούς και περιφερειακού επενδυτικού και επιχειρηματικού κέντρου παροχής υπηρεσιών και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

15 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ Προτεραιότητες στο ΕΣΠΑ της ΚΥΠΡΟΥ  Ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της Οικονομίας και στήριξη των Επιχειρήσεων  Κοινωνία της Γνώσης και προώθηση της Κ αινοτομίας  Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή, Ανθρώπινοι Πόροι  Υποδομές Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Ενέργειας  Δημιουργία Βιώσιμων Κοινοτήτων

16 ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ για τον επιχειρησιακό ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ της περιόδου 2007 – 2013, στη ΚΥΠΡΟ Δύο (2) Επιχειρησιακά Προγράμματα στο ΕΣΠΑ Κύπρου  Ε.Π. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα - Βασικές Υποδομές στους τομείς ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Βασικές ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ Υποδομές - Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία - Παραγωγικό Περιβάλλον - Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών Υπαίθρου 492 εκ €, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής  Ε.Π. Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή - Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα - Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή 120 εκ €, Ε.Κ.Τ.

17 ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ για τον επιχειρησιακό ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ της περιόδου 2007 – 2013, στη ΚΥΠΡΟ Επιχειρησιακά Προγράμματα στο ΕΣΠΑ Κύπρου που αφορούν στον αγροτικό χώρο  Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 // Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας - Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου (αφορά την Αυτοδιοίκηση) - Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας (αφορά την Αυτοδιοίκηση) η διάσταση LEADER  Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013 // Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΑΛΙΕΙΑΣ

18 Διαπεριφερειακή, Διασυνοριακή, Διεθνής Συνεργασία για την ΚΥΠΡΟ  Διασυνοριακή (Επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιβάλλον, Ερευνα, Ενέργεια, Προσπελασιμότητα) - Εσωτερικά Σύνορα : Κύπρος - Ελλάδα - Εξωτερικά Σύνορα : Κύπρος – Τουρκία  Διακρατική (Περιβάλλον, Προσβασιμότητα, Πολιτισμός, Μετανάστευση) Πρόγραμμα Μεσογειακού Χώρου ( Mediterranean Space / Med) Πρόγραμμα Μεσογειακής Λεκάνης (SEA BASIN)  Διαπεριφερειακή (Καινοτομία, Κοινωνία της Γνώσης, Περιβάλλον, Περιφερειακή Ανάπτυξη)  «Περιφέρειες για την Οικονομική Αλλαγή» : Συμμετοχή της Κύπρου στην πρωτοβουλία

19 Το έργο της Αυτοδιοίκησης της ΕΛΛΑΔΑΣ για τη Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013  Παρακολούθηση και αξιολόγηση των έργων της Αυτοδιοίκησης στα Ε.Π. του 3 ου Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, του Ταμείου Συνοχής  Προτάσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. για τις Κατευθύνσεις Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 Μάρτιος 2005  Ενεργός συμμετοχή στα Περιφερειακά, Νομαρχιακά Αναπτυξιακά Συνέδρια, στο 1 ο και 2 ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο  Ενεργός συμμετοχή στη διαβούλευση με τα αρμόδια κρατικά όργανα  Συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών  Πρόταση για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013

20 Το έργο της Αυτοδιοίκησης της ΕΛΛΑΔΑΣ για τη Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013  Πρόγραμμα υποστήριξης των φορέων της Αυτοδιοίκησης για τη συμμετοχή στα Προγράμματα της περιόδου 2007 - 2013  Πρόταση της Αυτοδιοίκησης για τα ζητήματα Διαχείρισης των Ε.Π. 2007 - 2013  Πρόταση της Αυτοδιοίκησης για τα ζητήματα « Εξακρίβωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας » των φορέων της Αυτοδιοίκησης ώστε να αναγνωριστούν ως «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ» στα Ε.Π. 2007 -2013  Επιχειρήσεις της Αυτοδιοίκησης (αξιοποίηση – εξυγίανση)  Επιχειρησιακά Προγράμματα Ο.Τ.Α.  Επιτελείο και Παρατηρητήριο στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

21 Η πρωτοβάθμια ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ στο Γ’ Κ.Π.Σ. • Ενταγμένα Έργα 5,17 δις € - 12,13% του συνόλου • Δαπάνες 2.21 δις € - 10,93 % του συνόλου • 224 Ο.Τ.Α. με Ενταγμένα Έργα > 5 εκ € έκαστος το 22% των Ο.Τ.Α. έχει δεσμεύσει το 74 % των πόρων. • 1.010 Ο.Τ.Α. με 1 τουλάχιστον ενταγμένο έργο

22 Η Αυτοδιοίκηση στην 4η Προγραμματική Περίοδο διεκδικεί και μπορεί να επωμιστεί τους ρόλους του Δικαιούχου και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. «Δικαιούχος» και «Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης» της Αυτοδιοίκησης και όχι κρατικός. Με μορφές είτε μεμονωμένα ως συγκεκριμένος Δήμος ή Νομαρχία, είτε ως Νομικό Πρόσωπο Ο.Τ.Α. (λ.χ. Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.). Με οποιαδήποτε μορφή φορέα και αν ενεργοποιηθεί η Αυτοδιοίκηση, ο συγκεκριμένος φορέας θα πιστοποιηθεί. Προτεραιότητες, βασικές ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για τα θέματα της Διαχείρισης των Ε.Π. 2007-2013

23 Με ποιό τρόπο θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν τα έργα της Αυτοδιοίκησης •ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ----- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ •Χρησιμοποιώντας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ φορέα της Αυτοδιοίκησης •Χρησιμοποιώντας την ΔΗΜΟΣ Α.Ε. •Χρησιμοποιώντας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ κρατικό φορέα --- «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Περιφερειών» • Η περίπτωση των ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Εταιρειών - Εργαλείο για τα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου - Ευρύτερος ρόλος στην 4 η Προγραμματική Περίοδο Προτεραιότητες, βασικές ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για τα θέματα της Διαχείρισης των Ε.Π. 2007-2013

24  Η «ΔΗΜΟΣ» Α.Ε. - Φορέας Υλοποίησης - Υποστηριξη στην ωρίμανση δράσεων  Ενδιάμεσος Φορέας της Αυτοδιοίκησης σε Εργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας  Τα «Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης» με διαχείριση «συνολικών επιχορηγήσεων» (global grants)  Διακριτά (υπο)Προγράμματα της Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο των Ε.Π. Πρωτοβουλίες της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για τα θέματα της Διαχείρισης των Ε.Π. 2007-2013

25 Η Χωρική Διάσταση στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2007-2013  Αξονες Αστικής Ανάπτυξης στα Π.Ε.Π.  στα ΤΟΜΕΑΚΑ,.... «συμβολή στην ανάπτυξη των πόλεων»  Χαρακτήρας Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων  Τα Π.Κ.Σ.Α. και η αξιοποίηση των Global Grants  Η εμπειρία από τα Ολοκληρωμένα του 3 ου Κ.Π.Σ.  Xρηματοδοτικά Εργαλεία, τύπου JESSICA  Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία, Ανάπτυξη Χώρου

26 Ο ρόλος των Πόλεων – Πόλοι Ανάπτυξης στην ΕΛΛΑΔΑ  Μητροπολιτικά κέντρα  Αστικά κέντρα  Κέντρα Διαπεριφερειακής σημασίας  Κέντρα Δικτυώσεων  Πύλες – Κόμβοι (συνάρτηση με τους Αξονες Ανάπτυξης)  Αστικά κέντρα Νησιωτικών Περιοχών

27 Κριτήρια για τους Πόλους Ανάπτυξης  Πληθυσμιακό μέγεθος  Πληθυσμιακή δυναμική  Θέση στους υφιστάμενους και τους επιδιωκόμενους Άξονες Ανάπτυξης  Διοικητική σημασία  Υποδομές Ερευνας και Υγείας  Παραγωγικό πρότυπο: Δομή και Δυναμική  Δικτύωση με γειτονικά κέντρα « Aναδυόμενοι» Πόλοι Ανάπτυξης (λ.χ. Μυτιλήνη)

28 Ανάπτυξη Ορεινών περιοχών  Στρατηγική Ανάπτυξης του Ορεινού χώρου, ΚΟΙΝΗ για όλη την χώρα.  Στόχος η ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων παραγωγής και κατοίκησης  Πολυλειτουργικό πρότυπο Ανάπτυξης  Παραγωγή επώνυμων γεωργικών προϊόντων  Ήπια τουριστική ανάπτυξη  Μικρή βιοτεχνία  Λειτουργική διασύνδεση με αστικά κέντρα

29 Ανάπτυξη Νησιωτικών περιοχών  Στρατηγική Ανάπτυξης με ενιαίες αρχές, διαφοροποιημένη με βάση τα χαρακτηριστικά κατηγοριών νησιών  Ολοκλήρωση υποδομών πρόσβασης  Επιχειρηματικότητα, ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων νησιωτικού χώρου  Περιβαλλοντική μέριμνα  Μονάδες ΑΠΕ  Αξιοποίηση ΚτΠ  Σύνδεση με αστικά κέντρα και ηπειρωτικές ακτές

30 Ανάπτυξη Αγροτικών Περιοχών  Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης : οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική  Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της πρόσβασης σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος  Πολυλειτουργικός χαρακτήρας της γεωργίας  Διαφοροποίηση οικονομικής δραστηριότητας  Προστασία, ανάδειξη περιβαλλοντικού πλούτου, πολιτιστικής κληρονομιάς  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με αξιοποίηση και των πόρων ΕΚΤ  Δικτύωση με αστικά κέντρα, ιδιαίτερα με τους Πόλους Ανάπτυξης  Οδικοί Αξονες σε αγροτικές περιοχές (Ε-65, Ιόνια Οδός,κ.α.)

31 Διαπεριφερειακή, Διασυνοριακή, Διεθνής Συνεργασία  Διασυνοριακή (Επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιβάλλον, Ερευνα, Ενέργεια, Προσπελασιμότητα) - Διμερής, με κράτη μέλη, παλιά και νέα - Πολυμερής, με χώρες της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας, της Αδριατικής  Διακρατική (Περιβάλλον, Προσβασιμότητα, Πολιτισμός, Μετανάστευση) Νοτιοανατολικός Ευρωπαϊκός Χώρος, Μεσογειακή Ζώνη  Διαπεριφερειακή (Καινοτομία, Κοινωνία της Γνώσης, Περιβάλλον, Περιφερειακή Ανάπτυξη)

32 Σύνδεση Αστικού και Αγροτικού Χώρου  Υποδομές Μεταφοράς  Οικονομική εξάρτηση  Δικτύωση  Από κοινού Ολοκληρωμένος Αναπτυξιακός Σχεδιασμός (ΠΚΣΑ global grants)

33 Περιφέρειες Στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση»  Η Κύπρος στην κατηγορία «μεταβατικής στήριξης», άρθρο 8.2. του Καν. 1083 / 2006, με χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Στόχου «Σύγκλιση»  Η Κύπρος συνεχίζει στο Ταμείο Συνοχής  Η Κύπρος συνεχίζει στην «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία »

34 νέα Χρηματοοικονομικά εργαλεία κατά την 4 η Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013  Ο Γενικός Κανονισμός των Ταμείων 1083 / 2006 για τις ΣΔΙΤ  Η πρωτοβουλία JESSICA “Joint European Support for Micro to Medium Enterprises  Η πρωτοβουλία JEREMIE “Joint European Support for Sustainable Investment “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises”  Η τεχνική βοήθεια JASPERS “Joint Assistance to Support Projects in European Regions”  Το σχέδιο για το EPEC “ European PPP Expertise Centre”

35 Πρωτοβουλία JESSICA  Projects for sustainable Urban Development  Holding Fund (HF Manager)  Urban Development Funds  Eυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  Διαχειριστικές Αρχές

36 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για τη 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1η: Βιώσιμες Περιφέρειες με αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, με την ισόρροπη ανάπτυξη των πόλεων και των αγροτικών περιοχών 2η: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους και Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από την Αυτοδιοίκηση – με νέα ψηφιακά μέσα, με τη βελτίωση της διοικητικής της ικανότητας – για τον πολίτη, για τις επιχειρήσεις, για τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή, για την ανταγωνιστικότητα. 3η: Στην εποχή της κοινωνίας της γνώσης και του ανταγωνισμού, αυξάνονται οι ευθύνες της Αυτοδιοίκησης, για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, για την απασχόληση, για την κοινωνική αλληλεγγύη και φροντίδα. 4η: Ο αποφασιστικός ρόλος της Αυτοδιοίκησης για να συναντηθούν η «Λισσαβόνα» με τη «Συνοχή» στην Προστασία και Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος, στην Αειφόρο Ανάπτυξη.

37 5η: Βελτίωση της προσπελασιμότητας σε τοπικό επίπεδο και των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες, με την κατασκευή και βελτίωση των έργων τοπικής τεχνικής υποδομής και την ευρύτερη δυνατή αποκέντρωση των «υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 6η: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα σε τοπικό επίπεδο, προϋποθέσεις της ενδογενούς ανάπτυξης. 7η: Διεθνική, Διαπεριφερειακή, Διασυνοριακή Συνεργασία, με ενεργό συμμετοχή και πρωτοβουλία της Αυτοδιοίκησης, για την ενίσχυση της ανάπτυξης των Περιφερειών, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την κοινωνική συνοχή. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για τη 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

38 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ • Οι Πόλεις ατμομηχανές της Ανάπτυξης • Η ανάπτυξη των Αγροτικών περιοχών συνδεμένη με την ανάπτυξη των Πόλεων (η περίπτωση της Ελλάδας) • Ανάπτυξη της παραγωγής, νέες θέσεις εργασίας • Προσέλκυση επενδύσεων, νέες θέσεις εργασίας • Επιχειρηματικότητα, καινοτομία, Κοινωνία της Γνώσης, νέες θέσεις εργασίας • Προϋποθέσεις: Φυσικό Περιβάλλον, Διοικητική ικανότητα, παροχή Υπηρεσιών Η Αυτοδιοίκηση εκπροσωπεί τις Πόλεις


Κατέβασμα ppt "Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Αυτοδιοίκησης για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Η ελληνική εμπειρία Εισήγηση:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google