Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Εισηγητής:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Εισηγητής:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Εισηγητής: Γλυκερία Κατηφόρη

2 2 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020 Η χωρική διάσταση αφορά παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα χωρικά σύνολα όπως τις πόλεις, τις ορεινές περιοχές, τις αγροτικές περιοχές και τις περιοχές που συνδέονται με την αλιεία. Η χωρική διάσταση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της ΠΔΕ είναι σε στάδιο εξειδίκευσης.

3 3 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020 1 Ο Βήμα – σχεδιασμός  Καθορισμός της «Εδαφικής Πολιτικής» του προγράμματος, 2 Ο Βήμα – υλοποίηση  Υλοποίηση μέσω:  Κοινού προγραμματισμού (ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ανάπτυξη προγραμμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και των άλλων κοινοτικών και εθνικών μέσων)  Πολυτομεακών προγραμμάτων  Πολυταμειακής χρηματοδότησης (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)

4 4 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020 Ενδεικτικά εργαλεία εφαρμογής χωρικών πολιτικών αποτελούν:  Τοπικά προγράμματα ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων - CLLD (Community led local development):  Βασίζονται στην εμπειρία της Πρωτοβουλίας Leader  Μπορεί να είναι αστικά, αγροτικά, παράκτια, διασυνοριακά κλπ, αλλά πρέπει να υλοποιηθούν από την τοπική κοινότητα

5 5 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020  Επιβάλλετε η ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των συμφερόντων στην τοπική ομάδα δράσης - δεν μπορεί να υλοποιηθεί από το Δήμο και μόνο  Βασίζεται σε υπο-περιφερειακές και πολυτομεακές στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που έχουν επιλεγεί από κοινού υπό την ευθύνη των αρμόδιων αρχών διαχείρισης  Μπορούν να χρηματοδοτηθούν από διάφορα μέσα της ΕΕ παράλληλα (Διαθρωτικά ταμεία)

6 6 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020  Ολοκληρωμένες Εδαφικές Επενδύσεις ΙΤΙ (Integrated Territorial Investment)  Εφαρμόζεται όταν μια στρατηγική αστικής ανάπτυξης ή άλλης εδαφικής στρατηγικής απαιτεί ολοκληρωμένες επενδύσεις στο πλαίσιο περισσότερων του ενός αξόνων προτεραιότητας ή επιχειρησιακού προγράμματος  Η υλοποίηση θα γίνει με ένα κοινό τρόπο - αυτό συνεπάγεται ότι ο δικαιούχος θα είναι σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης

7 7 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020  Σε αντίθεση με τα CLLD τα ITI μπορεί να εφαρμοστούν από πάνω προς τα κάτω  Βασίζεται σε ευρύτερες εδαφικές οντότητες  Συμπερίληψη καινοτόμων στοιχείων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή τους.

8 8 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020 Ενδεικτικά εργαλεία εφαρμογής χωρικών πολιτικών αποτελούν:  Κοινά Σχέδια (Joint Action Plans), των οποίων η έμφαση δίνεται περισσότερο στην απλοποίηση διαδικασιών.

9 9 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020 Ενδεικτικά εργαλεία εφαρμογής χωρικών πολιτικών αποτελούν:  Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας – ETC (τα οποία συνεχίζονται και την περίοδο 2014-2020) δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη δικτύωση και στην ανάπτυξη συνεργειών. Για την ΠΔΕ έμφαση δίνεται στο Πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και στη «Στρατηγική μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου».

10 10 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020 Ενδεικτικά εργαλεία εφαρμογής χωρικών πολιτικών αποτελούν:  Βιώσιμη αστική ανάπτυξη Η οποία επικεντρώνεται στο σύνολο των αστικών κέντρων της περιοχής προγραμματισμού όπως οι πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων και τα αστικά κέντρα της υπαίθρου.

11 11 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ Για τον καθορισμό των αστικών περιοχών όπου θα εφαρμοστούν ολοκληρωμένες δράσεις δύναται να αξιοποιηθούν κριτήρια όπως:

12 12 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ • Αρνητική δημογραφική εξέλιξη • Υποβαθμισμένο φυσικό και δομημένο περιβάλλον • Έλλειψη βασικών υποδομών, καθώς και υποδομών προσπελασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα • Μεγάλο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας, φτώχιας, εγκληματικότητας • Μεγάλο ποσοστό αναλφαβητισμού, χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και σχολικής διαρροής • Εμφάνιση / ύπαρξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων

13 13 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ • Έλλειψη κοινωνικών υποδομών / δομών • Έλλειψη ή / και υποβάθμιση πράσινου και κοινόχρηστων χώρων αναψυχής • Ύπαρξη σημαντικών κυκλοφοριακών / συγκοινωνιακών προβλημάτων • Μικρή οικονομική δραστηριότητα και χαμηλό εισόδημα κατοίκων • Παρουσία αστικής και βιομηχανικής ρύπανσης

14 14 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020 ITI ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Χ (ΕΤΠΑ + ΕΚΤ) 10 εκ. € Άξονας προτεραιότητας 1 (ΕΤΠΑ): ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη και την ηλεκτρονική υγεία 0,5 εκατ. ευρώ Άξονας προτεραιότητας 2 (ΕΤΠΑ): ενίσχυση Της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 2 εκατ. ευρώ Άξονας προτεραιότητας 3 (ΕΤΠΑ): υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 3 εκατ. ευρώ Άξονας προτεραιότητας 4 (ΕΤΠΑ): δράση για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και τη μείωση της ατμ/κής ρύπανσης 2,5 εκατ. Ευρώ Άξονας προτεραιότητας 5 (ΕΚΤ): Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση 1 εκατ. Ευρώ Άξονας προτεραιότητας 6 (ΕΤΠΑ): Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομής κατάρτισης και εκπαίδευσης 1 εκατ. Ευρώ

15 15 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020 Σας ευχαριστώ πολύ


Κατέβασμα ppt "1 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Εισηγητής:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google