Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Κεντρική Ειδική Μονάδα Βελτίωσης του Ρυθμιστικού Πλαισίου Υπουργείο Οικονομικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Κεντρική Ειδική Μονάδα Βελτίωσης του Ρυθμιστικού Πλαισίου Υπουργείο Οικονομικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Κεντρική Ειδική Μονάδα Βελτίωσης του Ρυθμιστικού Πλαισίου Υπουργείο Οικονομικών

2 2 Περιεχόμενα •Εισαγωγικά σχόλια •Τι είναι η Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου; •Άξονες •Ευρώπη 2020 – Smart Regulation • Άξονες σε εθνικό επίπεδο (Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης) •Ρόλος της Δημόσιας Υπηρεσίας •Επόμενα Βήματα •Συμπεράσματα

3 3 Εισαγωγικά Σχόλια •Βασική αρμοδιότητα του κράτους σε μία σύγχρονη κοινωνία είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου, που να διασφαλίζει: -την αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς και -την απάβλυνση των ατελειών της αγοράς (market failures) •Σε πολλές περιπτώσεις, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις, μέσω περίπλοκων νομοθεσιών και απαιτήσεων αυξάνουν σημαντικά το κόστος συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, αποτρέποντας τις επενδύσεις και την καινοτομία, και στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό.

4 4 Τι είναι η Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου; •Για απάβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων από τις κρατικές παρεμβάσεις, προωθείται η Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου (ΡΠ) (Better Regulation). •Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (2005) και τώρα στα πλαίσια της ΕΕ2020. •Η Βελτίωση του ΡΠ είναι ένα πλαίσιο πολιτικής που έχει ως τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη διακυβέρνηση. •Δε στοχεύει στην απορρύθμιση, ούτε αγγίζει την ουσία μιας νομοθετικής ρύθμισης, αλλά εστιάζεται στην απλοποίηση διαδικασιών.

5 5 Άξονες Η Βελτίωση του ΡΠ αποτελείται από τους ακόλουθους άξονες: 1.Άξονας Ι: Απλοποίηση της Νομοθεσίας (Better Legislation). 2.Άξονας ΙΙ: Μείωση του Διοικητικού Φόρτου (ΔΦ) (Reduction of Administrative Burden). 3.Άξονας ΙΙΙ: Ανάλυση του Αντίκτυπου (Impact Assessment)- καλύπτει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων.

6 6 Άξονας Ι Ευρωπαϊκό επίπεδο Η Απλοποίηση της Νομοθεσίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βασίζεται στις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: •Κατάργηση των ξεπερασμένων (obsolete) νομοθεσιών. •Ενοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας (codification). •Απλοποίηση της νομοθεσίας (recasting and simplifying). •Αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορικής (μηχανογράφηση). Από το 2005 τέθηκε σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό «Κυλιόμενο Πρόγραμμα Απλούστευσης της Νομοθεσίας», το οποίο βασίζεται στις πιο πάνω κατευθυντήριες γραμμές.

7 7 Άξονας Ι Ευρωπαϊκό επίπεδο (2) •Μέχρι το 2009, η Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις για απλούστευση 132 πρωτοβουλιών: 82 έχουν υιοθετηθεί, 50 εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. •Μέσω της απλούστευσης και κωδικοποίησης της νομοθεσίας, η Επιτροπή στοχεύει στον περιορισμό του κοινοτικού κεκτημένου κατά σχεδόν 10% (1.300 νομικές πράξεις που αντιστοιχούν σε 7.800 σελίδες της Επίσημης Εφημερίδας). •Η Επιτροπή δρομολογεί επίσης διαδικασία για ανάκληση προτάσεων οι οποίες έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου: μέχρι 2008 αποσύρθηκαν 108 προτάσεις. •Παράλληλα, το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, σε συμπεράσματα του, τονίζει την ανάγκη για διευκόλυνση στην πρόσβαση σε νομοθετικά έγγραφα και την ανάγκη για απλή και κατανοητή γλώσσα, με στόχο την πιο εύκολη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο.

8 8 Ορισμοί για τον Άξονα ΙΙ •Διοικητικό Κόστος (ΔΚ): το κόστος που επωμίζονται οι επιχειρήσεις, για να ανταποκριθούν στη νομική υποχρέωση της παροχής πληροφοριών στις δημόσιες αρχές, στους ιδιωτικούς φορείς ή σε πολίτες σχετικά με τη δραστηριότητα ή την παραγωγή τους. •Υποχρεώσεις Πληροφόρησης (ΥΠ): όλες οι διοικητικές ενέργειες που πρέπει να διεκπεραιώσουν οι επιχειρήσεις για πλήρη συμμόρφωση τους σε σχέση με τις διοικητικές πρόνοιες μιας συγκεκριμένης νομοθεσίας. •Διοικητικός Φόρτος (ΔΦ): ο φόρτος που συνεπάγονται οι πληροφορίες που πηγάζουν από τις ΥΠ, οι οποίες δεν θα συλλέγονταν αν δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένες νομικές διατάξεις, ονομάζεται διοικητικός φόρτος.

9 9 Άξονας ΙΙ Ευρωπαϊκό επίπεδο •Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - υιοθετήθηκε από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2007. •Στοχεύει στη μείωση του ΔΦ κατά 25% μέχρι το 2012, στην κοινοτική νομοθεσία – κοινή προσπάθεια από όλα τα κράτη μέλη. •Εστιάζεται σε 13 τομείς προτεραιότητας: Αλιεία, Ασφάλεια Τροφίμων, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, ΦΠΑ, Στατιστικές, Δημόσιες Συμβάσεις, Μεταφορές, Εργασιακό Περιβάλλον, Φαρμακευτική Νομοθεσία, Γεωργία και Γεωργικές Επιδοτήσεις, Εταιρικό Δίκαιο, Πολιτική Συνοχής, Περιβάλλον. •Αποτελέσματα: ο ΔΦ των 72 νομοθεσιών που λήφθηκαν υπόψη από τους 13 τομείς είναι περίπου €123,8 δις (δηλαδή, 1% του κοινοτικού ΑΕΠ). •Αν υλοποιηθούν και οι 97 εισηγήσεις που προτάθηκαν → μείωση του ΔΦ κατά 33% (κατά €40.4 δις).

10 10 Άξονας ΙΙΙ Ευρωπαϊκό επίπεδο •Ανάλυση του Αντίκτυπου (ΑΑ) - διαδικασία, κατά την οποία, εξετάζονται οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις νομοθετικών ρυθμίσεων. •Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος στο θέμα – από το 2003 μέχρι σήμερα, η Ε. Επιτροπή έχει ολοκληρώσει πέραν των 160 Αναλύσεων του Αντίκτυπου. •Στάδια διαδικασίας: -Στάδιο Ένα - Χαρακτηριστικά και αναγκαιότητα της προτεινόμενης νομοθεσίας. -Στάδιο Δύο – Δημόσιος Διάλογος με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. -Στάδιο Τρία –Ανάλυση τυχόν οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

11 11 Άξονας ΙΙΙ Ευρωπαϊκό επίπεδο (2) European Court of Auditors Report (Νοέμβριος 2010): •Διεξαγωγή ΑΑ και για υφιστάμενες (ex post) και για νέες (ex ante) νομοθετικές προτάσεις από όλα τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα. •Αναβάθμιση/Βελτίωση της ποιότητας των ΑΑ, για υποβοήθηση λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων για ετοιμασία νομοθετικών προτάσεων. •Αναβάθμιση του ρόλου του Συμβουλίου ΑΑ. •Ενεργότερη εμπλοκή των εμπλεκόμενων φορέων καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ετοιμασίας και προώθησης της νομοθετικής πρότασης. •Τα κράτη μέλη να καταρτίσουν δικά τους εθνικά Συστήματα ΑΑ και να εκπαιδεύσουν τους δημόσιους λειτουργούς για να τα χειρίζονται.

12 12 Ευρώπη 2020 •Νέα εποχή για το Better Regulation στα πλαίσια της Ευρώπης 2020 - προώθηση του Smart Regulation. •Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο κείμενο της για τη «Στρατηγική για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020), προωθεί: «Την υλοποίηση του προγράμματος έξυπνων ρυθμίσεων [smart regulation], στο πλαίσιο του οποίου, θα εξεταστεί η ευρύτερη χρήση κανονισμών αντί οδηγιών, η εκ των υστέρων αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας, η καλύτερη εποπτεία των αγορών, η μείωση του διοικητικού φόρτου, η άρση των φορολογικών εμποδίων, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις μικρό- μεσαίες επιχειρήσεις, και η στήριξη της επιχειρηματικότητας»

13 13 Smart Regulation Smart Regulation – «Έξυπνη Ρύθμιση»: •Αφορά όλο τον κύκλο πολιτικής: ετοιμασία, προώθηση, εφαρμογή, αξιολόγηση, αναθεώρηση νομοθετικών ρυθμίσεων. •Ενισχύει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ Επιτροπής, Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και κρατών μελών, και θα οδηγήσει στη λήψη τεκμηριωμένων (evidence – based) αποφάσεων με περισσότερη διαφάνεια. •Δίνει περισσότερη έμφαση στην εμπλοκή των τελικών αποδεκτών της νομοθεσίας (end – users), δηλ. σε αυτούς που θα κληθούν να συμμορφωθούν, π.χ. επιχειρήσεις και πολίτες. •Προωθεί την αξιολόγηση των νομοθετικών αλλαγών που έχουν ήδη υιοθετηθεί για μείωση του ΔΦ, για να εξακριβωθεί κατά πόσο έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη μείωση (ex post evaluation).

14 14 Βελτίωση του ΡΠ στην Κύπρο - Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης •Το Υπουργείο Οικονομικών ετοίμασε Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ), το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο 2007 και αναθεωρείται τακτικά. •Βασίζεται στους 3 άξονες της Βελτίωσης του ΡΠ:  Δίνει έμφαση στη μείωση του ΔΦ (Άξονας ΙΙ) σε νομοθεσίες που αφορούν τις επιχειρήσεις για γρήγορα και απτά αποτελέσματα.  Προωθεί ενέργειες με αργά αλλά σταθερά βήματα για την Ανάλυση του Αντίκτυπου (Άξονας ΙΙΙ). •Συμπεριλαμβάνει ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί και που υλοποιούνται για την προώθηση του θέματος στην Κύπρο, στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

15 15 Βελτίωση του ΡΠ στην Κύπρο - Οργανωτική Δομή Για την υλοποίηση του ΕΠΔ, έχει δημιουργηθεί η ακόλουθη οργανωτική δομή (βλ. επόμενη διαφάνεια): •Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή (ΕΚΕ): Υπεύθυνη για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για το θέμα και για την παροχή της απαιτούμενης καθοδήγησης προς την Κεντρική Ειδική Μονάδα. Προεδρεύει ο Γ. Διευθυντής του Υπ. Οικονομικών και αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορίου, της Νομικής Υπηρεσίες, της Επιτρόπου Νομοθεσίας και του Γραφείου Προγραμματισμού. •Κεντρική Ειδική Μονάδα (ΚΕΜ): Έχει συσταθεί στο Υπ. Οικονομικών μαζί με το ΤΔΔΠρ και είναι υπεύθυνη για την υποβολή εισηγήσεων στην ΕΚΕ και για υλοποίηση του ΕΠΔ. Αποτελείται από 7 λειτουργούς, μόνο 2 απασχολούνται σε πλήρη βάση. •Λειτουργοί Σύνδεσμοι σε κάθε Υπουργείο και σε ορισμένα Τμήματα/Υπηρεσίες: συνεργάζονται με την ΚΕΜ.

16 16 Βελτίωση του ΡΠ στην Κύπρο - Οργανωτική Δομή (2) Υπουργικό Συμβούλιο Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών – Πρόεδρος Εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων / Υπηρεσιών ΚΕΒΕ – ΟΕΒ (παρατηρητές) Κεντρική Ειδική Μονάδα στο Υπουργείο Οικονομικών 4 λειτουργοί του Υπουργείου Οικονομικών 3 λειτουργοί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Λειτουργοί Σύνδεσμοι σε κάθε Υπουργείο και σε κάποια Τμήματα/Υπηρεσίες

17 17 Βελτίωση του ΡΠ στην Κύπρο - Άξονας Ι Απλοποίηση της Νομοθεσίας στην Κύπρο: •Πραγματοποιήθηκαν ήδη 3 σειρές εκπαίδευσης λειτουργών για καλύτερη σύνταξη νομοσχεδίων σε απλουστευμένη μορφή, από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και την ΚΕΜ. •Στόχος να επαναληφθούν τα σεμινάρια στο μέλλον για να καλυφθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός λειτουργών σε όλη τη ΔΥ. •Παράλληλα, ετοιμάστηκε Οδηγός σχετικά με όλα τα στάδια της διαδικασίας από την ετοιμασία ενός νομοθετήματος μέχρι τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα και για όλα τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τα νομοθετήματα σε κάθε στάδιο. Στάλθηκε σε όλη τη ΔΥ με σχετική εγκύκλιο τον Οκτώβριο του 2010.

18 18 Βελτίωση του ΡΠ στην Κύπρο - Άξονας ΙΙΙ Ανάλυση του Αντίκτυπου στην Κύπρο: •Αργή αλλά σταθερή πρόοδος. •Απλοποιημένος Μηχανισμός Ανάλυσης του Αντίκτυπου: τέθηκε σε εφαρμογή από 19/11/07, μέσω ενός τυποποιημένου Ερωτηματολογίου Ανάλυσης του Αντίκτυπου. •Το Ερωτηματολόγιο επισυνάπτεται σε κάθε νέο νομοσχέδιο/ κανονισμό/οδηγία, όταν υποβάλλεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και στη συνέχεια στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. •Αναθεωρήθηκε για να συνάδει με τον Οδηγό Διαβούλευσης και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 4 Ιανουαρίου 2010. •Ενοποιήθηκε με τον Πίνακα Κατάθεσης Στοιχείων για εναρμονιστικά νομοσχέδια - κανονισμούς (Βουλή των Αντιπροσώπων) για σκοπούς αποφυγής αχρείαστης γραφειοκρατίας.

19 19 Βελτίωση του ΡΠ στην Κύπρο - Άξονας ΙΙΙ (2) Οδηγός Διαβούλευσης: •Ετοιμάστηκε σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία με στόχο τη συστηματοποίηση και τον ορθολογισμό των διαφόρων πρακτικών διεξαγωγής της Διαβούλευσης. •Βασίζεται σε καλές πρακτικές από άλλες χώρες – Ιρλανδία, Αγγλία και ΕΕ •Κυκλοφόρησε σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία το Δεκέμβριο του 2009 και αποτελεί σημαντικό βοήθημα για τις κρατικές υπηρεσίες στη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου σε σχέση με τη δημόσια διαβούλευση.

20 20 Βελτίωση του ΡΠ στην Κύπρο - Άξονας ΙΙ •Η μείωση του ΔΦ για τις επιχειρήσεις αποτελεί σημαντική πρόκληση για την Κύπρο, λόγω του μικρού μεγέθους της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρηματικών μονάδων, που επηρεάζονται από περίπλοκες και στρεβλωτικές νομοθεσίες/κανονισμούς. •Ο επιχειρηματικός κόσμος εκφράζει παράπονα ότι ταλαιπωρείται από περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες.

21 21 Βελτίωση του ΡΠ στην Κύπρο - Άξονας ΙΙ (2) •Πιλοτικό Πρόγραμμα - Μείωση του ΔΦ στις διαδικασίες για έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής: -Ολοκληρώθηκε στις 22/10/08, -Αποτελέσματα: Διοικητικό Κόστος (ΔΚ) - €66,980,945, από τα οποία, το 4% δηλ. €2,599,084, θεωρείται ΔΦ. -Αποτελέσματα και εισηγήσεις για απλοποίηση διαδικασιών παρουσιάστηκαν στους άμεσα εμπλεκόμενους. -Εντοπίστηκε πρόβλημα όχι στις διαδικασίες αλλά το λεγόμενο «irritation burden». •Έργο μείωσης του ΔΦ σε όλη τη Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1960 – 2007, που αφορά τις επιχειρήσεις, με έμφαση στους εθνικούς τομείς προτεραιότητας (ανάλυση στις επόμενες διαφάνειες).

22 22 Βελτίωση του ΡΠ στην Κύπρο - Άξονας ΙΙ (3) •Εθνικός στόχος μείωσης του ΔΦ στην εθνική νομοθεσία μέχρι το 2012, το 20%, με τελικό στόχο τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των περίπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις νομοθετικές υποχρεώσεις. •Ο εθνικός στόχος αποτελεί δέσμευση της Κύπρου έναντι της ΕΕ. •Για την επίτευξη του εθνικού στόχου, προχωρήσαμε σε ανοικτή διαδικασία προσφορών για “Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για τη μείωση του Διοικητικού Φόρτου που πηγάζει από Νόμους /Κανονισμούς/Διατάγματα/Εγκυκλίους/Εντολές της Κυπριακής Δημοκρατίας”. Κατακύρωση προσφοράς στην εταιρεία KPMG Ltd.

23 23 Φάσεις Υλοποίησης του Έργου •1η Φάση Χαρτογράφηση των Υποχρεώσεων Πληροφόρησης (ΥΠ) στους Νόμους/Κανονισμούς/Εγκυκλίους κτλ. που αφορούν τη λειτουργία και δράση των επιχειρήσεων, για την περίοδο 1960 – 2007. •2η Φάση Επιμέτρηση του Διοικητικού Κόστους (ΔΚ) στους εθνικούς τομείς προτεραιότητας. •3η Φάση Επεξεργασία εισηγήσεων για μείωση του ΔΦ κατά 20% μέχρι το 2012, στους εθνικούς τομείς προτεραιότητας. •Παράλληλες ενέργειες Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής για την ευαισθητοποίηση της Δημόσιας Υπηρεσίας και του κοινού για το θέμα της Βελτίωσης του Ρυθμιστικού Πλαισίου.

24 24 Εθνικοί Τομείς Προτεραιότητας Μέσα από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έχουν επιλεχθεί οι ακόλουθοι εθνικοί τομείς προτεραιότητας: 1.Τομέας Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (και ξένοι εργάτες υπό τον Τομέα Εργοδότησης Αλλοδαπών Εργατών του Τμήματος Εργασίας) 2.Τομέας Γεωργίας 3.Τομέας Εσωτερικών Προσόδων 4.Τομέας Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 5.Τομέας Περιβάλλοντος 6.Τομέας Τουρισμού 7.Τομέας ΦΠΑ 8.Τομέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

25 25 Μεθοδολογία Επιμέτρησης ΔΚ Standard Cost Model (SCM) ΔΚ ανά απαίτηση δεδομένου = P (=Τιμή * Χρόνος) * Q (= Ποσότητα (πληθυσμός επιχειρήσεων * συχνότητα) •Τιμή = κόστος ανά ώρα που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της απαίτησης δεδομένου •Χρόνος = χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης απαίτησης δεδομένου •Ποσότητα = πληθυσμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια συγκεκριμένης νομοθεσίας * συχνότητα που πραγματοποιείται η απαίτηση δεδομένου από μία επιχείρηση. Σημείωση: Πολύ σημαντική εμπλοκή στη συλλογή στοιχείων για εφαρμογή του SCM, είχαν οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις (συνεντεύξεις/ερωτηματολόγια σε επιχειρήσεις)

26 26 Ρόλος της Δημόσιας Υπηρεσίας •Πολύ σημαντικός ρόλος – μόνο με την εμπλοκή των δημόσιων λειτουργών, η εφαρμογή των εισηγήσεων μείωσης του ΔΦ θα πραγματοποιηθεί με επιτυχία, μέχρι το 2012. •Ήδη έχει παρασχεθεί μεγάλη βοήθεια κατά τη διεξαγωγή όλων των σταδίων του έργου μείωσης του ΔΦ, και ιδιαίτερα κατά το τελικό στάδιο της επεξεργασίας και καθορισμού των εισηγήσεων μείωσης του ΔΦ. •Θα πρέπει να υιοθετηθούν οι ευρωπαϊκές αρχές για καλύτερη νομοθέτηση, κατά τη σύνταξη νέων νομοθετικών ρυθμίσεων (σχετική εγκύκλιος έχει αποσταλεί στις 19/10/09),π.χ. μείωση συχνότητας υποβολής ελέγχων/εκθέσεων/αναφορών, ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων, εξάλειψη επικαλύψεων ίδιων απαιτήσεων κτλ.

27 27 Επόμενα Βήματα •Yιοθέτηση/εφαρμογή των προτάσεων μέχρι το 2012, με βάση τη δέσμευση μας έναντι της ΕΕ για μείωση κατά 20%. •Ενημέρωση της Δημόσιας Υπηρεσίας – προγραμματίζεται μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλο το φάσμα της ΔΥ. •Περαιτέρω προώθηση του Οδηγού Διαβούλευσης στη Δημόσια Υπηρεσία. •Καλύτερη αξιοποίηση του Ερωτηματολογίου Ανάλυσης του Αντίκτυπου. •Συνέχιση συμμετοχής και ενημέρωσης για τις εξελίξεις του θέματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. •Προετοιμασία για την Προεδρία το 2012 – ήδη υπάρχει συνεργασία και εντατικοποίηση των επαφών του Τρίο: Πολωνία, Δανία και Κύπρος.

28 28 Συμπεράσματα •Πολύ σημαντική πρωτοβουλία με τεράστια σημασία και για την ΕΕ αλλά και για την Κύπρο. •Ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα –θα πρέπει να εμπεδωθεί στην καθημερινή λειτουργία της δημόσιας και ιδιωτικής μηχανής και να γίνει τρόπος σκέψης. •Προκύπτουν σημαντικά οφέλη τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως: -Αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων. -Απελευθέρωση πόρων προς περισσότερο παραγωγικές δραστηριότητες και κατ΄ επέκταση, αύξηση του ΑΕΠ και της οικονομίας στο σύνολο. -Προώθηση του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. -Υποβοήθηση στη λήψη σωστών πολιτικών αποφάσεων (evidence based decision making).

29 29 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Κεντρική Ειδική Μονάδα Βελτίωσης του Ρυθμιστικού Πλαισίου Υπουργείο Οικονομικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google