Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 24 / 5 / 2013 Το έργο για την αναδιάρθρωση της δημόσιας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 24 / 5 / 2013 Το έργο για την αναδιάρθρωση της δημόσιας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 24 / 5 / 2013 Το έργο για την αναδιάρθρωση της δημόσιας υπηρεσίας Εμμανουέλα Λαμπριανίδη Επίτροπος Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας 1

2 Επίτροπος Μεταρρύθμισης Δημόσιας Υπηρεσίας 2  Αποστολή: προώθηση της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η μεταρρύθμιση συνίσταται στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας, την απλοποίηση δομών και διαδικασιών που ακολουθούνται, την ενίσχυση ή/και σύμπτυξη ή/και κατάργηση υπηρεσιών, τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την τροποποίηση και εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης της Δημόσιας Υπηρεσίας και την επέκταση του θεσμού της εναλλαξιμότητας.

3 Γιατί μεταρρύθμιση; 3  Σημερινές απαιτήσεις από Δημόσια Υπηρεσία:  Παροχή απευθείας υπηρεσιών  Παραγωγή πολιτικής / στήριξη Υπουργών και εφαρμογή προγράμματος Κυβέρνησης  Υλοποίηση προγραμμάτων και έργων  Παρωχημένες δομές – υπάρχουν από το 1960. Δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις.  Προβλήματα:  Επικαλύψεις  Αναποτελεσματικότητα  Καθυστερήσεις

4 Γιατί τώρα; 4  Οικονομικοί λόγοι  Η κρίση καλεί για αύξηση αποτελεσματικότητας  Έχουν εμπεδωθεί οι αρχές της Νέας Δημόσιας Διοίκησης (New Public Management – NPM) που δίνουν έμφαση στα αποτελέσματα, επίτευξη οικονομικών στόχων και μετρήσεις απόδοσης  Αμφισβήτηση των αρχών παραδοσιακής Δημόσιας Διοίκησης:  Μονιμότητα εργοδότησης  Βαρύτητα αρχαιότητας όσον αφορά την ανέλιξη  Προκαθορισμένες κλίμακες ανέλιξης  Αδυναμία αντιμετώπισης ελλιπούς απόδοσης  Δέσμευση κυβέρνησης βάσει προγράμματος διακυβέρνησης (αξιοκρατία, χρηστή διοίκηση, ευθύνη πολιτικών, υποχρεώσεις κράτους προς τους πολίτες)  Υποχρέωση υλοποίησης όρων Μνημονίου

5 Η μεταρρύθμιση ως εργαλείο ανάκαμψης 5 Συνεπώς η αποδοτικότητα, ο εξορθολογισμός δομών και διαδικασιών, η καλύτερη εξυπηρέτηση, η ποιότητα στην παραγωγή πολιτικής, ο συντονισμός κυβερνητικού έργου και η ενίσχυση της κεντρικής διοίκησης βοηθούν στην ανάκαμψη

6 Η μεταρρύθμιση ως πρόνοια του Μνημονίου  Παρ. 3.11. «Αναδιάρθρωση της Δημόσιας Υπηρεσίας»  Προβλέπει:  Μείωση των εμποδίων για την κινητικότητα του προσωπικού στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα  Τροποποίηση ωραρίου δημόσιας υπηρεσίας  Διεξαγωγή μελετών από ανεξάρτητο εξωτερικό μελετητή για την εξέταση επιπλέον πιθανών μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης, βάσει προσυμφωνημένων όρων εντολής. 6

7 Μελέτες παρ. 3.11.  Ανεξάρτητος εξωτερικός μελετητής: Διεθνής Τράπεζα σε συνεργασία με Ηνωμένο Βασίλειο  Διεθνής Τράπεζα: προηγούμενη εμπειρία σε μελέτες αναδιάρθρωσης Ελλάδας, Πορτογαλίας, Ιταλίας και Ε. Επιτροπής  Ηνωμένο Βασίλειο: Πρόσφατη αναδιάρθρωση της δικής του δημόσιας υπηρεσίας 7

8 Μελέτες παρ. 3.11.  Χωρίζονται σε 2 μέρη: Μέρος Α: α) εξέταση του ρόλου, αρμοδιοτήτων, οργανωτικής δομής και αριθμού προσωπικού των Υπουργείων, Υπηρεσιών/Τμημάτων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών β) εξέταση της πιθανότητας κατάργησης ή ενοποίησης/συγχώνευσης δημόσιων εταιρειών και ημικρατικών οργανισμών γ) αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης Μέρος Β: α) εξέταση του συστήματος απολαβών, συνθηκών εργασίας και απασχόλησης β) εισαγωγή ενός συστήματος αξιολόγησης με διασύνδεση απόδοσης με τις απολαβές και τις προσαυξήσεις. 8

9 Μελέτες παρ. 3.11.  Οι μελέτες θα βασιστούν σε στοιχεία που θα δοθούν από την κυπριακή διοίκηση και θα ληφθούν υπόψη καλές πρακτικές άλλων κρατών μελών ή/και τρίτων χωρών.  Οι μεταρρυθμίσεις θα έχουν άμεσο στόχο την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων σε βραχυπρόθεσμο στάδιο, και απώτερο στόχο την βιωσιμότητα του δημόσιου τομέα σε μακροπρόθεσμο στάδιο.  Οι τελικές εκθέσεις για τα 2 μέρη θα περιλαμβάνουν εισηγήσεις και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, και θα πρέπει να παραδοθούν το Q1-2014 και Q3- 2014 αντίστοιχα. 9

10 Σχέδιο Δράσης για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα 10  Εξαγγελία ΠτΔ για τα μέτρα της Κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό των θεσμών και του κράτους  Μέχρι 1 ο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2013 θα έχει καταρτιστεί Σχέδιο Δράσης για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα από την Επίτροπο.  Όροι εντολής Σχεδίου Δράσης:  Απλοποίηση δομών και διαδικασιών που ακολουθούνται  Ενίσχυση, συνένωση ή και κατάργηση υπηρεσιών  Εκσυγχρονισμό συστήματος αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων  Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και εισαγωγή της η-διακυβέρνησης  Ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού  Συνέργεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη  Μείωση λειτουργικών εξόδων δημόσιας υπηρεσίας  Υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας για θέματα Διαφάνειας

11 Σχέδιο Δράσης για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα 11  Στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης, μέτρα που θα εισαχθούν είναι:  Προώθηση μελετών παρ. 3.11. του Μνημονίου  Εναλλαξιμότητα προσωπικού  Νέο σύστημα αξιολόγησης προσωπικού  Εξέταση του συστήματος απολαβών, συνθηκών εργασίας και απασχόλησης  Εξέταση του ρόλου, αρμοδιοτήτων, οργανωτικής δομής και αριθμού προσωπικού των Υπουργείων, Υπηρεσιών/Τμημάτων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών  Εξέταση της πιθανότητας κατάργησης ή ενοποίησης/συγχώνευσης δημόσιων εταιρειών και ημικρατικών οργανισμών  Αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης

12 Σχέδιο Δράσης για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα 12  Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού  Καθιέρωση συστήματος στόχων μέτρησης της ποιότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών  Οριζοντιοποίηση λειτουργικών υπηρεσιών του κράτους (μονάδες προσφορών και τεχνικών υπηρεσιών)  Ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής πολιτικής  Ανάπτυξη δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων στην υλοποίηση έργων (επανεκπαίδευση σε διαχείριση έργων, έλεγχος από ομάδες παρακολούθησης έργων, αξιολόγηση προόδου έργων σε συνάρτηση με ετήσιο πρόγραμμα δράσης Υπουργείων, υιοθέτηση συστημάτων αξιολόγησης υπηρεσιών/τμημάτων βάσει αποτελεσμάτων)  Συνέργεια Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (δυνατότητα μετάβασης των δημοσίων υπαλλήλων, για βραχυπρόθεσμη απασχόληση, στον ιδιωτικό τομέα και αντίστροφα)

13 Σχέδιο Δράσης για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα 13  Προώθηση θεσμικού πλαισίου για Public – Private Partnerships  Βελτίωση εξυπηρέτησης του πολίτη (μελέτη των τρόπων αύξησης της αποδοτικότητας των ΚΕΠ, εντοπισμός των υπηρεσιών και διαδικασιών όπου υπάρχει δυνατότητα για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών ώστε να μην απαιτείται η φυσική τους παρουσία, παροχή κινήτρων προς τον πολίτη για αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών)  Μείωση λειτουργικών εξόδων δημόσιας υπηρεσίας (επαναδιαπραγμάτευση όρων ενοικίων, μέγιστη αξιοποίηση χωρητικότητας κτιρίων, χρήση υπηρεσιακών οχημάτων μόνο για υπηρεσιακούς σκοπούς, κ.λπ.)  Προώθηση θεμάτων διαφάνειας  Ο λόγος στον πολίτη (αξιολόγηση τμημάτων και υπηρεσιών από τους πολίτες)

14 Ε ΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ Ε ΠΙΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Λ ΕΥΚΩΣΙΑ, 24/5/2012 14 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 24 / 5 / 2013 Το έργο για την αναδιάρθρωση της δημόσιας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google