Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Αιρεσιμότητες και ΔΕΥΑ – Υποχρεώσεις ενόψει νέου ΕΣΠΑ» Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος Οικονομολόγος Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ Σερρών Μέλος Οικονομικής Επιτροπής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Αιρεσιμότητες και ΔΕΥΑ – Υποχρεώσεις ενόψει νέου ΕΣΠΑ» Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος Οικονομολόγος Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ Σερρών Μέλος Οικονομικής Επιτροπής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Αιρεσιμότητες και ΔΕΥΑ – Υποχρεώσεις ενόψει νέου ΕΣΠΑ» Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος Οικονομολόγος Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ Σερρών Μέλος Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής ΕΣΠΑ ΕΔΕΥΑ Σέρρες, 17-03-2016

2 1 Εισαγωγικά στοιχεία για το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Χώρας 2 Αρχή Αιρεσιμότητας, Εκπλήρωση, βάσει του νέου Κανονισμού της ΕΕ αρ. 1303/2013 του ΕΚ 3 Μεθοδολογία τιμολόγησης σύμφωνα με Οδηγία 4 Προβλήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην τιμολόγηση – Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη ΔΕΥΑ 5 Συμπεράσματα 2

3 1 Εισαγωγικά γενικά στοιχεία για τις ΔΕΥΑ – Θεσμικό Πλαίσιο Οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης δηλ. επιχειρήσεις που ιδρύονται από τους Δήμους της χώρας για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης & επεξεργασίας λυμάτων στους δημότες. Μπορούν να διευρύνουν το αντικείμενό τους και σε άλλα αντικείμενα όπως η άρδευση, η τηλεθέρμανση, το φυσικό αέριο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εμπορία και εμφιάλωση νερού. Είναι δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, αφού η ίδρυση και λειτουργία τους προβλέπεται από ειδικό νόμο, τον ν. 1069/80 ο οποίος αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. Συμπληρωματικά εφαρμόζεται και ο Δημοτικός Κώδικας Είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς ως προς τους Δήμους επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα, με δικό τους προϋπολογισμό και λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. 3

4 2 Οδηγία – Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ Οικονομική Ανάλυση και Οδηγία 2000/60/ΕΚ Ένα από τα βασικά στοιχεία της οδηγίας αποτελεί η οικονομική ανάλυση, η οποία αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ, όπου πρέπει: Να εκτελούνται οι υπολογισμοί που απαιτούνται για να λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με το άρθρο 9, η αρχή της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις της προσφοράς και της ζήτησης ύδατος στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού και όταν απαιτείται: ο υπολογισμός του όγκου, των τιμών και του κόστους υπηρεσιών ύδατος, των επενδύσεων και των προβλέψεων επενδύσεων Να επιλέγεται ο αποτελεσματικότερος συνδυασμός μέτρων για τις χρήσεις ύδατος, που θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα μέτρων του άρθρου 11, βάσει των υπολογισμών του δυνητικού κόστους των μέτρων αυτών 4

5 5 3 Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/CE Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/60/CE: Με τον Ν. 3199/03 και ειδικότερα το άρθρο 12 που αφορά την ανάκτηση του κόστους για υπηρεσίες ύδατος προσδιορίζεται: Η ανάλυση των χαρακτηριστικών λεκανών απορροής Η επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών & υπόγειων υδάτων Η οικονομική ανάλυση που διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζει η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» Τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά & οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης, καθώς και τις γεωγραφικές & κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής Με το Π.Δ. 51/07 καθορίζονται τα μέτρα και οι διαδικασίες για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση των διατάξεων της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος ΠΔ Με το άρθρο 5 του Ν. 4117/2013, περί θεμάτων τιμολογιακής πολιτικής των υδάτων & λοιπές διατάξεις που τροποποιεί τον Ν. 3199/03 & ΠΔ 51/007 αντίστοιχα

6 2 Εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες, Εκπλήρωση, βάσει του νέου Κανονισμού της ΕΕ αρ. 1303/2013 του ΕΚ 6

7 Α Ορισμός Αιρεσιμότητας: Παροχή, χορήγηση που γίνεται υπό όρους Αίρεση: αναβλητική / διαλυτική αίρεση, συμφωνία που τίθεται σε ισχύ υπό την αίρεση….. Επιφύλαξη: νόμιμη / ρητή επιφύλαξη Μονομερής δήλωση με την οποία κάποιος περιορίζει την ισχύ των υποχρεώσεών του, οι οποίες πηγάζουν από ορισμένη δικαιοπραξία. Ορισμένος όρος κανονισμού, σύμβασης, νόμου κλπ Όρος σύμβασης, ρήτρα 7

8 Α Ο Κανονισμός της ΕΕ αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για πρώτη φορά κάνει αναφορά, στον όρο «αιρεσιμότητα», αναφέροντας ότι τα «κράτη μέλη θα πρέπει να συγκεντρώσουν την υποστήριξη για να εξασφαλίσουν σημαντική συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης, σύμφωνα με τις ειδικές, εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τους ανάγκες. Θα πρέπει να καθορισθούν οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, ώστε να εξασφαλισθεί ότι υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της υποστήριξης της Ένωσης» Β Στον ορισμό του Κανονισμού στο σημείο (33) αναφέρει στο «εφαρμοστέες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες» επί λέξει ότι: ο συγκεκριμένος όρος αποτελεί προκαθορισμένο παράγοντα και αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του ειδικού στόχου επενδυτικής προτεραιότητας της Ένωσης, έχει δε άμεση και πραγματική σχέση με την υλοποίηση αυτή καθώς και άμεσο αντίκτυπο 8

9 Α Στο άρθρο 19 του Κανονισμού αναλύονται οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες: Τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της προετοιμασίας οφείλουν να αξιολογούν αν είναι εφαρμοστέες οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που ορίζονται στους ειδικούς κανόνες για κάθε ταμείο Κάθε πρόγραμμα καθορίζει ποιες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες ορίζονται στους ειδικούς κανόνες για κάθε ταμείο, ποιες είναι εφαρμοστέες, σε ποια ημερομηνία πρέπει ολοκληρωθούν και την περιγραφή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν Η Επιτροπή της ΕΕ αξιολογεί την συνέπεια και την καταλληλότητα των πληροφοριών κάθε κράτους μέλους Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει κατά την έγκριση ενός προγράμματος να αναστείλει το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για την σχετική με το αυτό το πρόγραμμα προτεραιότητα μέχρι την εφαρμογή των μέτρων και των δράσεων για την εφαρμογή των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων. Η Επιτροπή αίρει αμελλητί την αναστολή των ενδιάμεσων πληρωμών για μια προτεραιότητα, εφόσον το κράτος μέλος έχει ολοκληρώσει τις δράσεις για την εκπλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων 9

10 Α Αναστολή πληρωμών: άρθρο 142 Το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών, στο επίπεδο των προτεραιοτήτων ή των επιχειρησιακών προγραμμάτων, μπορεί να αναστέλλεται από την επιτροπή εφόσον πληρούνται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (ε) διαπιστώνεται μη εφαρμογή των μέτρων για την εκπλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 10

11 11 1.Ενίσχυση τη έρευνας της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 2.Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και της χρήσης και της ποιότητάς τους (στόχος ευρυζωνικής σύνδεσης) 3.Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 4.Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων 6.Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χρήσης πόρων 7.Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων 8.Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας 9.Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 10.Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και την δια βίου μάθηση 11.Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημοσίων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

12 1 Θεματικοί στόχοι: είναι ο 6 που αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης πόρων (άρθρο 9 § 6) 2 Προτεραιότητες επενδύσεων: ΕΤΠΑ & Ταμείο Συνοχής που αναφέρει ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις στον τομέα των υδάτων ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της ΕΕ και να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των Κρατών μελών για επενδύσεις 3 Ο εκ των προτέρων καθορισμένος όρος είναι ο 6.1 που αναφέρεται στον τομέα υδάτων και ειδικότερα στην ύπαρξη τιμολογιακής πολιτικής που να παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες, επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους υπηρεσιών ύδρευσης σε ποσοστό που καθορίζεται από το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής για επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα 4 Τα κριτήρια συμμόρφωσης αναφέρονται σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (§ 1 άρθρου 9 Οδηγίας 2000/60/ΕΚ), συνεκτιμώντας κοινωνικά, περιβαλλοντικά & οικονομικά αποτελέσματα ανάκτησης, γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες περιοχής και η έγκριση σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 12

13 1 Εισηγείται την τιμολογιακή πολιτική που εγκρίνεται – θεσπίζεται από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων 2 Εισηγείται τον τρόπο εφαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής, δηλαδή: Την μεθοδολογία εφαρμογής και εξειδίκευσης της και Την διαδικασία συντονισμού των συναρμόδιων φορέων & υπηρεσιών 3 Παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής και ειδικότερα την εφαρμογή των κανόνων κοστολόγησης – τιμολόγησης και την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών ύδατος στους χρήστες - καταναλωτές 4 Συνεργάζεται με συναφείς αρχές άλλων Κρατών – Μελών της Ε.Ε., για την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας, τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και μεθοδολογιών που σχετίζονται με την τιμολογιακή πολιτική του νερού & τις παρεχόμενες υπηρεσίες ύδατος 5 Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί φορείς και κοινό, διαμορφώνει προγράμματα κατάρτισης – ενημέρωσης, σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική και την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων 13

14 1 Η κατάρτιση και θέσπιση γενικών κανόνων κοστολόγησης & τιμολόγησης σε συνδυασμό με τις διαδικασίες, μεθόδους και επίπεδα ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τις χρήσεις Η απογραφή & αξιολόγηση παρεχομένων υπηρεσιών ύδατος με σκοπό την κατάρτιση κατευθυντήριων οδηγιών & μέτρων για την βελτίωσή τους Η διαμόρφωση & θέσπιση οδηγού γενικών κατευθύνσεων, μέτρων και διαδικασιών για τη συντονισμένη εφαρμογή από τις δημόσιες αρχές 2 Η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης & αξιολόγησης της πολιτικής των υπηρεσιών ύδατος που θα περιλαμβάνει: Την μεθοδολογία συλλογής & αξιολόγησης δεδομένων Την δημιουργία πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης & αξιολόγησης της εφαρμογής των κανόνων τιμολόγησης – κοστολόγησης, καθώς και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Η διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καταναλωτών, χρηστών και αρμοδίων φορέων σε σχέση με τις υπηρεσίες και τις χρήσεις ύδατος 3 Η παρακολούθηση, καταγραφή & ενσωμάτωση των προτάσεων Η καταγραφή της εμπειρίας εφαρμογής καλών πρακτικών σε θέματα κοστολόγησης – τιμολόγησης από άλλα κράτη της ΕΕ Η συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων (benchmarking), σχετικά με τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών ύδατος 14

15 4 Μεθοδολογία τιμολόγησης σύμφωνα με την Οδηγία-Πλαίσιο 15

16 16 Σταθερό κόστος Μεταβλητό κόστος Κόστος προγραμματισμένων επενδύσεων Οικονομικό Κόστος Απώλεια οφέλους λόγω περιορισμού των διαθέσιμων υδατικών πόρων Κόστος Φυσικών Πόρων Περιβαλλοντικό κόστος (κόστος μόλυνσης εξαιτίας γεωργίας και βιομηχανίας, διατήρηση και συντήρηση ταμιευτήρων, επιπτώσεις από μεταφορά νερού σε λεκάνες απορροής, διατήρηση οικολογικής ροής ποταμών, τεχνητός εμπλουτισμός, ρύπανση ατμόσφαιρας, επαναχρησιμοποίηση λάσπης, κόστος εξαιτίας μόλυνσης από βροχή, ατμοσφαιρικά φαινόμενα με κυκλική φύση όπως ξηρασία και πλημμύρες κ.λ.π.) Περιβαλλοντικό Κόστος ΣΥΝΟΛΙΚΟΚΟΣΤΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟΚΟΣΤΟΣ

17 Α Ανάλυση νεκρού σημείου, ώστε να προσδιοριστεί το σημείο που τα έσοδα πωλήσεων είναι ίσα με το κόστος παραγωγής (υπολογισμός νεκρού σημείου ως προς τον όγκο παραγωγής, ως προς τα έσοδα πώλησης, σε επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας και ως προς το κέρδος Β Υπολογισμός ελαστικότητας ζήτησης (υπολογισμός ποσότητας ζήτησης και τιμής αναφοράς) και τέλος Γ Υπολογισμός οικονομικού κόστους, όπου υπολογίζεται το: Πάγιο κόστος Μεταβλητό και σταθερό κόστος Κόστος επένδυσης 17

18 18  Ο υπολογισμός βασίζεται σε τρεις μεταβλητές: στο σταθερό (πάγιο κόστος) στο μεταβλητό κόστος και στον υπολογισμό του κόστους επένδυσης. Επίσης για τον ολοκληρωμένο υπολογισμό λαμβάνουμε υπόψη τόσο τον πληθωρισμό, όσο και την δυνατότητα δημιουργίας κέρδους (αποθεματικού) Όπου: P = Συνολική τιμή Οικονομικού Κόστους C C = Πάγιο Κόστος C ΤC = Κόστος (Μεταβλητό συν σταθερό μείον πάγιο) C I = Κόστος Επένδυσης (για μεν τις ΔΕΥΑ είναι καθορισμένο για δε τους άλλους φορείς δημιουργία ανάλογου τέλους)

19 19 1 Υπολογισμός απώλειας υδατικών πόρων (επιφανειακών & υπόγειων υδάτων που έχουν απωλεσθεί ανά έτος) (άρθρο 3 & 5 2000/60/ΕΚ) 2 Υπολογισμός απώλειας φυσικών πόρων ανά έτος σε αξία € (απώλεια φυσικών πόρων επιφανειακών & υπογείων υδάτων ως προς το κόστος άντλησης και ανά έτος) 3 Υπολογισμός συντελεστή επιφανειακών & υπογείων υδάτων που έχουν απωλεσθεί ανά έτος προς τα συνολικά αποθέματα και τον πληθυσμό 4 Υπολογισμός τέλους ανάκτησης φυσικών πόρων για επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για την ανάκτηση των υδάτων 5 Υπολογισμός ανάκτησης φυσικών πόρων, συνάρτηση υπολογισμού (επένδυση αποθεματικού κεφαλαίου)

20 20 Υπολογισμός Ανάκτησης Φυσικών Πόρων, συνάρτηση υπολογισμού: Όπου: C TNR = Συνολικό κόστος φυσικών πόρων σε € για κάθε m3 νερού Τ NRS = Τέλος ανάκτησης ανά m3 νερού για την απώλεια ανάκτησης φυσικών πόρων σε επιφανειακά νερά και σε €. Τ NRU = Τέλος ανάκτησης ανά m3 νερού για την απώλεια ανάκτησης φυσικών πόρων σε υπόγεια νερά και σε €. Τ NRB = Τέλος ανάκτησης ανά m3 νερού για την απώλεια ανάκτησης φυσικών πόρων σε βιολογικώς επεξεργασμένα νερά και σε €. I RFC = Επένδυση του αποθεματικού κεφαλαίου

21 21 Υπολογισμός Ανάκτησης Φυσικών Πόρων, συνάρτηση υπολογισμού (Συνολικό Οικονομικό Κόστος και Κόστος Ανάκτησης Φυσικών Πόρων): Όπου: P CNR = Τιμολόγηση Οικονομικού Κόστους και Κόστους Φυσικών Πόρων P= Συνολικό Οικονομικό Κόστος C TNR = Συνολικό κόστος φυσικών πόρων σε € για κάθε m 3 νερού i= Ετήσιος Πληθωρισμός t P = εκφρασμένο σε μονάδες πέρα από τον πληθωρισμό για την δημιουργία κέρδους ή αποθεματικού n+1= Έτος αναφοράς (για το 1ο έτος το n = 0, για το 2ο έτος το n = 1 κ.ο.κ.) Tax= Επιβαλλόμενος φόρος

22 22 Υπολογισμός Ανάκτησης Φυσικών Πόρων, συνάρτηση υπολογισμού (Συνολικό Οικονομικό Κόστος και Κόστος Ανάκτησης Φυσικών Πόρων, αλλά και Περιβαλλοντικού Κόστους): Όπου: P CNR = Τιμολόγηση Οικονομικού Κόστους και Κόστους Φυσικών Πόρων P= Συνολικό Οικονομικό Κόστος C TNR = Συνολικό κόστος φυσικών πόρων σε € για κάθε m 3 νερού C E = Περιβαλλοντικό Κόστος σε € για κάθε m 3 νερού i= Ετήσιος Πληθωρισμός t P = εκφρασμένο σε μονάδες πέρα από τον πληθωρισμό για την δημιουργία κέρδους ή αποθεματικού n+1= Έτος αναφοράς (για το 1ο έτος το n = 0, για το 2ο έτος το n = 1 κ.ο.κ.) Tax= Επιβαλλόμενος φόρος

23 5 Προβλήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην τιμολόγηση – Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη ΔΕΥΑ 23

24 24 Οι διαρροές που παρουσιάζουν τα δίκτυα ύδρευσης Οι υπερχειλίσεις που υπάρχουν στις περιπτώσεις που δεν έχουμε αυτοματοποιημένα συστήματα τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού Οι παράνομες συνδέσεις που εξακολουθούν να υφίστανται Η μη αντικατάσταση των χαλασμένων ή παλαιών υδρομετρητών και τέλος Το πότισμα δημοτικών πάρκων που κατά κύριο λόγο η κατανάλωση νερού δεν τιμολογείται

25 25 Προβλήματα εισπραξιμότητας, που ως αποτέλεσμα έχουν την υστέρηση εσόδων, που δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία της επιχείρησης Η επέκταση των ειδικών τιμολογίων, που πρέπει να ληφθούν υπόψη και που ως αποτέλεσμα έχουν την πιθανή αύξηση των τιμολογίων για τους υπόλοιπους καταναλωτές Οι ειδικές ομάδες καταναλωτών, που λόγω της φύσης και του χαρακτήρα τους καθίσταται αδύνατη η καταγραφή και η είσπραξη οφειλών Η εφαρμογή ειδικών πολιτικών που πρέπει να εφαρμοσθούν από τις επιχειρήσεις (π.χ. διακανονισμοί, πάγωμα διακοπών, κλπ)

26 26 1 Εφαρμόζουν ειδικά κοινωνικά τιμολόγια για πολυτέκνους & τριτέκνους, απόρους, Τρίτη ηλικία, ευπαθείς ομάδες και ανέργους κερδίζοντας καθημερινά την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των δημοτών 2 Στηρίζουν ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και συμβάλλουν αποφασιστικά, ενισχύοντας τους Δήμους & τις δομές τους σε τομείς όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, τον πολιτισμό κ.λ.π. 3 Μεριμνούν για το προσωπικό, διασφαλίζοντας ασφαλείς συνθήκες εργασίας, ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες, εφαρμόζουν προγράμματα επιμόρφωσης και ανάπτυξης με στόχο την διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού 4 Λόγω και του αντικειμένου στο οποίο δραστηριοποιούνται επιδεικνύουν σεβασμό προς το περιβάλλον, εφαρμόζοντας περιβαλλοντικές πολιτικές και συνεισφέροντας στην αειφόρο ανάπτυξη της Χώρας 5 Ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες μέσω της αύξησης της απασχόλησης, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και των επενδύσεων 6 Συνεισφέρουν στο Κράτος-Πρόνοιας, συμβάλλοντας στην κοινωνική πρόοδο, θεμελιώνοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους δημότες

27 6 Συμπεράσματα 27

28 28 Εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αλλά και των Ν.3199/03, ΠΔ 51/07 που αναφέρονται στην εναρμόνιση στο Ελληνικό Δίκαιο Αναπροσαρμογή της τιμής του νερού, όπου θα καλύπτεται τόσο το οικονομικό κόστος λειτουργίας, όσο και το κόστος φυσικών πόρων Δημιουργία ειδικού αποθεματικού για επενδύσεις που θα στοχεύουν στον περιορισμό των απωλειών και στην ανάκτηση του κόστους φυσικών πόρων Ολοκληρωμένη μελέτη τιμολόγησης, ως προς το Οικονομικό Κόστος και το κόστος φυσικών πόρων, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ Διαρκή έλεγχο συνδέσεων, ώστε να αποφεύγονται παράνομες συνδέσεις, αντικαταστάσεις χαλασμένων και παλαιών υδρομετρητών

29 29 Εφαρμογή ειδικών κοινωνικών Τιμολογίων ( Πολυτέκνων, απόρων, ευπαθών ομάδων, μακροχρονίων ανέργων κλπ) Στηρίζουν ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ενίσχυση τοπικών δομών Επιδεικνύουν σεβασμό στο περιβάλλον, συνεισφέροντας στην αειφόρο ανάπτυξη της Χώρας Ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες μέσω της αύξησης της απασχόλησης, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας & επενδύσεων Συνεισφέρουν στο Κράτος Πρόνοιας, συμβάλλοντας στην κοινωνική πρόοδο, θεμελιώνοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους δημότες

30 30 Συμπεράσματα Προκειμένου να εφαρμοσθεί η εθνική και κοινοτική νομοθεσία, πρέπει να εκπληρώνονται και να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των κριτηρίων για την αιρεσιμότητα, να ολοκληρώνονται τα επιμέρους στάδια και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη εκπλήρωσή τους. Τα προβλήματα που υφίστανται και αφορούν το ατιμολόγητο νερό, τις διαρροές, την εισπραξιμότητα, αλλά και η εφαρμογή ειδικών πολιτικών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ώστε να εκπληρώνονται πλήρως οι οικονομικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι. Η πλήρης οικονομική και περιβαλλοντική συμμόρφωση, όπως προβλέπεται από την Οδηγία-Πλαίσιο, είναι αρκετά δύσκολη στην εφαρμογή. Η δημιουργία ενός ομοιόμορφου πλαισίου από τις επιχειρήσεις ύδρευσης θα απαιτήσει ιδιαίτερο σχεδιασμό και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί πλήρως σε όλες τις χώρες, ούτε θα οδηγήσει σε ομοιόμορφες τιμές στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Για τον λόγο αυτό η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το σύνολο των Κυβερνήσεων θα πρέπει να λάβουν υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες των χωρών μελών και ταυτόχρονα θα πρέπει η γενική κατεύθυνση να είναι προς την υλοποίηση της Οδηγίας, γεγονός που θα επιφέρει μακροπρόθεσμα σημαντικά αποτελέσματα στη διαχείριση του ύδατος και θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των φυσικών πόρων, στην Ελλάδα σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/CE

31 31 Συμπεράσματα Άριστη ποιότητα νερού για τους δημότες

32 32 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !!! Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος Οικονομολόγος – Περιβαλλοντολόγος Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ Σερρών Μέλος Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής ΕΣΠΑ ΕΔΕΥΑ


Κατέβασμα ppt "«Αιρεσιμότητες και ΔΕΥΑ – Υποχρεώσεις ενόψει νέου ΕΣΠΑ» Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος Οικονομολόγος Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ Σερρών Μέλος Οικονομικής Επιτροπής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google