Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Ξάνθη, 10 Οκτωβρίου 2014 Χριστίνα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Ξάνθη, 10 Οκτωβρίου 2014 Χριστίνα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Ξάνθη, 10 Οκτωβρίου 2014 Χριστίνα Ταβουλτσίδου Στέλεχος Μονάδας Β’ Ε.Δ.Α. Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

2 Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΕΣΠΑ 2007 - 2013 Έχουν εγκριθεί 28 Τοπικά Σχέδια / υλοποιούνται Καλύπτουν χωρικά το σύνολο της Περιφέρειας Έχουν συνολικό προϋπολογισμό 9.517.127,00 €. Συμμετέχουν 277 εταίροι Ωφελούμενοι των δράσεων είναι 2.969 άτομα Στο σύνολο των ωφελουμένων οι γυναίκες ανέρχονται σε 1.589 (πάνω από 50%) Οι Νέοι κάτω των 25 ετών ανέρχονται σε 969 άτομα. Δημιουργούνται 89 Επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας Απασχολούμενοι σε αυτές 602 άτομα

3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ της ΠΑΜΘ για το 2020 Ανασυγκρότηση του παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας ώστε, να μετασχηματισθεί σε τουριστικό προορισμό αριστείας και σημαντικό βιομηχανικό πόλο, αξιοποιώντας το συγκριτικό της πλεονέκτημα στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, το πλούσιο ενδογενές της δυναμικό, τη γεωγραφική της θέση και προωθώντας την κοινωνική συνοχή με την κινητοποίηση υφισταμένων αλλά και νέων κοινωνικών συλλογικοτήτων

4 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ η διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας η αύξηση της απασχόλησης η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΑΜΘ ως τόπο κατοικίας και παραγωγής

5 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Μέσω του ΑΠ 3, που συνδυάζει παρεμβάσεις που απευθύνονται στην ικανοποίηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κοινωνικών αναγκών στην ΠΑΜΘ. Ο κύριος στόχος είναι να συμβάλλει στην «Ανάπτυξη Χωρίς Αποκλεισμούς» και την ικανοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι κύριες παρεμβάσεις της απασχόλησης θα υλοποιηθούν από το αντίστοιχο τομεακό πρόγραμμα, βάσει εθνικού σχεδιασμού ενώ από το ΠΕΠ θα πραγματοποιηθούν μόνο δράσεις στήριξης της απασχόλησης σε σχέση με την ΟΧΕ τουρισμού-πολιτισμού και σε σχέση με τους κλάδους προτεραιότητας της RIS3.

6 ΑΞΟΝΑΣ 3: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Θ. Σ. 8: «Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας εργατικού δυναμικού» Θ.Σ. 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» Θ.Σ. 10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση»

7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2014 - 2020 Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με την μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας. Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και διαβίου μάθησης με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης.

8 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2014 – 2020 (2) Aυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Επενδύσεις για την ενεργό ένταξη με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας. Επενδύσεις για την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

9 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2014 – 2020 (3) Επενδύσεις στη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Επενδύσεις για την προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση.

10 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  Ενίσχυση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Ανάπτυξη νέων ή αναβάθμιση & βελτίωση υφιστάμενων δομών και υποδομών κοινωνικής φροντίδας  Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης  Υποστήριξη της απασχόλησης σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης Ολοκληρωμένες δράσεις προώθησης στην απασχόληση & την αυτοαπασχόληση σε τομείς της RIS3  Υποστήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης (ΤΠΑ) στον Τουρισμό – Πολιτισμό Ολοκληρωμένες δράσεις προώθησης στην απασχόληση & την αυτοαπασχόληση στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού

11 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (2)  Ένταξη μειονεκτούντων ατόμων και ομάδων πληθυσμού στην αγορά εργασίας Ανάπτυξη δράσεων προώθησης στην απασχόληση συνδυασμένες με στοχευμένη κατάρτιση, επαγγελματικό προσανατολισμό και παροχής φροντίδας σε εξαρτώμενα άτομα  Κοινωνική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων ομάδων Ανάπτυξη και αναβάθμιση δομών υποστήριξης Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών ΑΜΕΑ

12 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (3)  Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας Δράσεις προαγωγής της υγείας σε ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονται σε αποκλεισμό Βελτίωση πρόβλεψης απέναντι σε κινδύνους για τη δημόσια υγεία Ανάπτυξη νέων μοντέλων παροχής υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας  Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων Ολοκληρωμένες δράσεις στήριξης της κοινωνικής οικονομίας

13 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Ταβουλτσίδου Χριστίνα Στέλεχος Μονάδας Β’ Ε.Δ.Α. Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Ξάνθη, 10 Οκτωβρίου 2014 Χριστίνα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google