Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Χρησιμότητα & Τρόποι Αξιοποίησης από τους Διαπραγματευτές των μερών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Χρησιμότητα & Τρόποι Αξιοποίησης από τους Διαπραγματευτές των μερών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Χρησιμότητα & Τρόποι Αξιοποίησης από τους Διαπραγματευτές των μερών

2 V.G ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 2 Λειτουργεί συμπληρωματικά με το Τεχνικό Εγχειρίδιο της μεθόδου 2 Απευθύνεται κυρίως στους διαπραγματευτές των μερών 2 Σκοπός η ενημέρωσή τους για ζητήματα εφαρμογής και αξιοποίησης της μεθόδου σε κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο

3 V.G ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ r Τάσεις Τραπεζικού τομέα - ποσοτικές και ποιοτικές εξελίξεις στην απασχόληση r Σημασία προληπτικής διαχείρισης Α.Δ. r Δομή, περιεχόμενο, πρακτική Σ.Δ, γενικά και ειδικά για θέματα κατάρτισης r Πού μπορεί να συμβάλει η μέθοδος σε κλαδικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο r Προϋποθέσεις ολοκληρωμένης εφαρμογής

4 V.G ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ... * Σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα & μεθόδους Προληπτικής Διαχείρισης Α.Δ. * Σύγχρονες μεθόδους πρόβλεψης των ποσοτικών & ποιοτικών εξελίξεων στην απασχόληση * Κατάλληλες κλαδικές υποδομές τεκμηρίωσης για τις εργασιακές εξελίξεις, την κατάρτιση, τη διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών ανα ειδικότητα * Κοινά αποδεκτά δεδομένα, σημεία αναφοράς και εφαρμογές για την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου σε θέματα προστασίας απασχόλησης και κατάρτισης

5 V.G ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ... l παίξουν ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση των αλλαγών l συμπράξουν στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών Α.Δ. l εντάξουν τον “ανθρώπινο παράγοντα” στο συνολικό Στρατηγικό Σχεδιασμό των Τραπεζών θέσουν τη συστηματική διάγνωση - κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στο επίκεντρο της κλαδικής και της επιχειρησιακής διαπραγμάτευσης

6 V.G ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ l Συστήματα διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών με βάση: î ανάγκες σε γνώσεις/δεξιότητες θέσεων εργασίας ή ειδικοτήτων. î απόδοση-προσόντα εργαζομένων. l Συστηματική αξιολόγηση & αξιοποίηση αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης

7 V.G ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 1 Προσδιορισμός μέσων & αντικειμένων κατάρτισης 1 Προστασία απασχόλησης - προσαρμογή γνώσεων στις νέες απαιτήσεις - εναλλακτική απασχόληση 1 Καθολικότητα εκπαίδευσης - ίσες ευκαιρίες 1 Αναγνώριση - πιστοποίηση παρεχόμενων γνώσεων & σπουδών στην υπηρεσιακή εξέλιξη 1 Θεσμοί & υποδομές αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης

8 V.G ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕ... è Προγραμματισμό Α.Δ. è Περιγραφές θέσεων εργασίας è Σχεδιασμό συστημάτων κατάρτισης è Ανασχεδιασμό - εμπλουτισμό θέσεων εργασίας è Υποστήριξη υπηρεσιακής κινητικότητας και εξέλιξης è Εξεύρεση κατάλληλης εναλλακτικής απασχόλησης

9 V.G ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ è Σύγχρονη φιλοσοφία και πρακτικές Δ.Α.Δ. è Τεκμηριωμένος κοινωνικός διάλογος στην επιχείρηση & τον κλάδο è Συστηματική ανταλλαγή εμπειριών για ειδικότητες, γνωστικά πεδία, απαιτήσεις ανά ειδικότητα, μεταβολές è Ομάδες επεξεργασίας - επικύρωσης - αξιοποίησης αποτελεσμάτων της μεθόδου è Κατάλληλες υποδομές εφαρμογής και αξιοποίησης αποτελεσμάτων

10 V.G ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΗΔΗ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ... * Θεσμικό πλαίσιο, εμπειρία & πρακτικές των Σ.Δ. * Διμερείς επιχειρησιακές & κλαδικές υποδομές * Καταγραφές ειδικοτήτων * Περιγραφές δραστηριοτήτων θέσεων εργασίας * Ειδικές ομάδες εργασίας & μελέτης

11 V.G ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Αξιοποίηση του Κλαδικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης για: o Παρακολούθηση, Καταγραφή, Ομαδοποίηση, Επικύρωση και Αξιολόγηση των βασικών εξελίξεων στις ειδικότητες o Καταγραφή εξελίξεων στα γνωστικά προφίλ κάθε ειδικότητας o Διεθνείς συγκρίσεις o Υποβολή προτάσεων στα μέρη (κλαδικά προγράμματα, υποστήριξη επιχ/κών διαπραγματεύσεων κλπ. ενεργειών, μέτρα προστασίας απασχόλησης)

12 V.G ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Ι) l Πρόβλεψη εργασιακών αναγκών l Καταγραφή - πληρέστερη γνώση Α.Δ. l Δυναμικές πολιτικές ρύθμισης * εργασιακής κινητικότητας, * εμπλουτισμού εργασιακών καθηκόντων, * προστασίας απασχόλησης, * προσαρμογής στις νέες συνθήκες l ‘Εγκαιρη κάλυψη μελλοντικών, ποσοτικών και ποιοτικών εργασιακών αναγκών

13 V.G ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΙΙ) l Συγκρότηση - ενίσχυση κατάλληλων εκπαιδευτικών / διοικητικών μεθόδων και υποδομών l Υποστήριξη Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού l Τεκμηριωμένη διαπραγμάτευση κατάλληλων και συγκεκριμένων λύσεων l Έγκαιρη παρέμβαση στις εξελίξεις

14 V.G ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΙΙΙ) Ομάδες Εργασίας - Γνωμοδοτικές Επιτροπές εφαρμογής l Επιτροπή Αξιοποίησης Περιγραφών Θέσεων - εντοπισμού γνωστικών δεξιοτήτων & αναγκών ανά θέση/ειδικότητα l Επιτροπή εξειδίκευσης ενεργειών κατάρτισης - αλλαγής αντικειμένου εργασίας

15 V.G Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ: è Πρωταρχική θέση Α.Δ. στη φιλοσοφία της επιχείρησης è Επιχειρησιακό Σχεδιασμό - στρατηγική και ολοκληρωμένες πολιτικές αξιοποίησης Α.Δ. è Υποδομές πληροφόρησης - τεκμηρίωσης- στοχοθεσίας è Περιγραφή θέσεων εργασίας - καταγραφή ειδικοτήτων è Σύνδεση στόχων - αναγκών με πολιτικές κατάρτισης è Συμμετοχή των ενεχόμενων μερών σε όλες τις φάσεις εφαρμογής

16 V.G ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Συστηματικό εργαλείο è πληροφόρησης για τις επικείμενες εξελίξεις σε γνώσεις - ειδικότητες è εντοπισμού και αποτελεσματικής διαχείρισης των αναγκαίων αλλαγών è τεκμηρίωσης και υποστήριξης της διαπραγμάτευσης για θέματα Α.Δ. στον κλάδο και την επιχείρηση


Κατέβασμα ppt "ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Χρησιμότητα & Τρόποι Αξιοποίησης από τους Διαπραγματευτές των μερών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google