Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. Γενικά-Σκοπός 2. Γενική περιγραφή της περιοχής 3. Υφιστάμενη γεωργοοικονομική κατάσταση 4. Προβλήματα της περιοχής 5. Δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. Γενικά-Σκοπός 2. Γενική περιγραφή της περιοχής 3. Υφιστάμενη γεωργοοικονομική κατάσταση 4. Προβλήματα της περιοχής 5. Δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1. Γενικά-Σκοπός 2. Γενική περιγραφή της περιοχής 3. Υφιστάμενη γεωργοοικονομική κατάσταση 4. Προβλήματα της περιοχής 5. Δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής 6. Προϋποθέσεις εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής 7. Γεωργοτεχνικά στοιχεία σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής 8. Προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής 9. Οργάνωση διοίκησης, συντήρησης, ανανέωσης και λειτουργίας του έργου 10. Υπολογισμός του κόστους των προτεινόμενων έργων 11. Διερεύνηση οικονομικών αποτελεσμάτων του προτεινόμενου σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής Σύνταξη Γεωργοοικονομικής Μελέτης

2 1. Γενικά-Σκοπός Η έρευνα και η μελέτη των υφιστάμενων γεωργοοικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της υπό αξιοποίηση περιοχής, των υφιστάμενων προβλημάτων και των δυνατοτήτων αξιοποίησης, καθώς και προσδιορισμός ενός σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Η συγκέντρωση ή ο υπολογισμός των απαραίτητων γεωργοτεχνικών στοιχείων με βάση τα οποία θα εκπονηθεί η τεχνική μελέτη των απαιτούμενων έργων για την αξιοποίηση της περιοχής. Η παροχή στοιχείων για την μελέτη παράλληλων επενδύσεων για την ορθολογική ανάπτυξη της περιοχής

3 2.Γενική περιγραφή της περιοχής Γεωγραφική και Διοικητική θέση, η έκταση και τα όρια της περιοχής η μορφολογία της περιοχής, της γεωλογίας και των εγγειοβελτιωτικών έργων (ή άλλων έργων για τα οποία γίνεται η μελέτη).

4 3.Κλιματικές συνθήκες Γενικά στοιχεία Μετεωρολογικοί Σταθμοί Κλιματικά στοιχεία όπως :Θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις, παγετοί, υγρασία αέρος, δρόσος-πάχνη-ομίχλη, άνεμοι, νεφώσεις, ηλιοφάνεια) Προσδιορισμός υγρής και ξερής περιόδου

5 4.Εδαφολογικές Συνθήκες Γενικά στοιχεία Ταξινόμηση εδαφών-Βασικά χαρακτηριστικά εδαφών κάθε εδαφικής μονάδας Παθογένεια εδαφών (Στάθμη υπεδάφιου νερού και ποιότητα αυτού, Συνθήκες εσωτερικής στράγγισης, Συνθήκες εξωτερικής στράγγισης) Κατηγορίες αρδευσιμότητας Συμπεράσματα-Προτάσεις

6 5.Υφιστάμενη γεωργοοικονομική κατάσταση Διοικητικές, Κοινωνικές και Οικονομικές συνθήκες της περιοχής Πολιτική και Διοικητική διάρθρωση Δημογραφική κατάσταση και επαγγελματική κατανομή του πληθυσμού Βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού Απασχόληση αγροτών Απασχόληση του ενεργού πληθυσμού Αμοιβές ανθρώπινης εργασίας Συνθήκες μεταφορών και επικοινωνιών Τιμές και συνθήκες εμπορίας

7 5.Υφιστάμενη γεωργοοικονομική κατάσταση Αγροτικές βιομηχανίες και γενικά υποδομή διακίνησης και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων Οικιστικές συνθήκες Κτιριακή υποδομή κοινωνικής και οικονομικής εξυπηρέτησης του αγροτικού πληθυσμού Αγροτικοί Πίστη- Συνεταιρισμοί- Επενδύσεις Αγροτουριστικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες και η επίπτωση τους στη διαμόρφωση του αγροτικού εισοδήματος. Λοιπές οικονομικές δραστηριότητες

8 5.Υφιστάμενη γεωργοοικονομική κατάσταση Η Γεωργία και η Κτηνοτροφία της περιοχής Την κατανομή των εκτάσεων ( με διάφορα κριτήρια) Τις μορφές οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων Τον αριθμό και το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων Τις συνθήκες που σχετίζονται με τις αρδεύσεις Τη σύνθεση των καλλιεργειών, τις αποδόσεις και τις απαιτήσεις σε μεταβλητό κεφάλαιο Το διαθέσιμο εξοπλισμό σε μηχανήματα Τον εξηλεκτρισμό της περιοχής Την κτηνοτροφία (Αριθμός ζώων, μορφή, μέγεθος εκμεταλλεύσεων, συνθήκες εκτροφής, αποδόσεις) Την ανάλυση αντιπροσωπευτικών τύπων εκμεταλλεύσεων

9 5.Υφιστάμενη γεωργοοικονομική κατάσταση Παραγωγή και πρόσοδοι Φυτική Παραγωγή (Όγκος, Αξία, Δαπάνες, Πρόσοδοι) Ζωική Παραγωγή (Όγκος, Αξία, Δαπάνες, Πρόσοδοι) Οικονομικά Αποτελέσματα Παρατηρήσεις και συμπεράσματα για την υφιστάμενη κατάσταση

10 6.Προβλήματα της περιοχής Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά Υποαπασχόληση Διαρθρωτικά (μέγεθος εκμετάλλευσης κλπ) Κοινωνικά Διακίνηση των αγροτικών προϊόντων Αγροτική Πίστη Προβλήματα που σχετίζονται με την γεωργική ανάπτυξη Αντιπλημμυρικής προστασίας Στράγγισης των εδαφών Αρδεύσεων Υπογείων υδάτων Διαβρώσεων Αγροτικού οδικού δικτύου Βελτίωσης παθογενών εδαφών

11 7.Δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής Το ενεργό δυναμικό Διαθέσιμες ημέρες εργασίας Μορφωτικό επίπεδο Υδατικό δυναμικό Διαθέσιμες ποσότητες επιφανειακών υδάτων Διαθέσιμες ποσότητες σε φρεάτια Αποθήκευση επιφανειακών υδάτων σε φυσικούς ή τεχνικούς ταμιευτήρες Εμπλουτισμός των υδροφόρων οριζόντων

12 Απόκτηση νέων εδαφών για γεωργικούς σκοπούς Με αποξήρανση ελών, λιμνών, λιμνοθαλασσών Με αξιοποίηση παθογενών εδαφών Με εκχέρσωση και αναβάθμιση επικλινών εδαφών Βελτίωση των συνθηκών αντιπλημμυρικής προστασίας και στράγγισης Ύπαρξη φυσικών αποδεκτών για στράγγιση ή ύπαρξη δυνατότητας δημιουργίας αποδεκτών Ανάγκη εγκατάστασης αντλιοστασίου 7.Δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής

13 8.Προϋποθέσεις εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής Το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Ο πολυτεμαχισμός και ο αναδασμός Η αναγκαιότητα έργων υποδομής κοινής ωφέλειας Βελτίωση και επέκταση του οδικού δικτύου Βελτίωση των συνθηκών στέγασης Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ασφαλή συγκέντρωση, διακίνηση και διάθεση της αναμενόμενης παραγωγής. Η διοικητική υποδομή

14 9.Γεωργοτεχνικά στοιχεία σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής Αναφέρεται στην τεχνική οργάνωση των έργων που πρέπει να πραγματοποιηθούν ανάλογα με τη φύση της μελέτης και αποτελεί το κύριο μέρος της μελέτης. Απαιτούνται ειδικές γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Πχ.αν πρόκειται για μελέτη που αναφέρεται σε εγγειοβελτικά έργα το μέρος αυτό θα αναφέρεται: στην τεχνική οργάνωση της στράγγισης ή της άρδευσης, στην οργάνωση και αξιοποίηση παθογενών εδαφών και στην οργάνωση και προστασία τυρφωδών εδαφών της περιοχής και θα απαιτούνται ειδικές γνώσεις στις εγγείες βελτιώσεις.

15 10.Προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής Οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης προσδιορίζουν την παρακάτω διάρθρωση της παρουσίασης του σχεδίου ανάπτυξης: Γενικές καυτευθύνσεις Κατανομή των εκτάσεων (χρήση γαιών) Προτεινόμενη κατανομή των καλλιεργειών Αμειψισπορά, γεωργοτεχνικές μέθοδοι, αναμενόμενες αποδόσεις Απαιτούμενα μέσα παραγωγής (φυτικής) Προτεινόμενη κτηνοτροφική ανάπτυξη Απαιτούμενες επενδύσεις για την κτηνοτροφική ανάπτυξη

16 Απαιτούμενα μέτρα πολιτικής Στάδια ανάπτυξης Επιπτώσεις από την αύξηση της παραγωγής στις τιμές Διάθεση των προϊόντων (φυτικών και ζωικών) Συμπεράσματα από το τεχνικό μέρος του Σχεδίου Γεωργική Παραγωγή Όγκος και αξία της γεωργικής παραγωγής Δαπάνες και Κόστος Παραγωγής Πρόσοδοι και Εισοδήματα 10.Προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής

17 Ζωική Παραγωγή (Κτηνοτροφία) Όγκος και αξία της γεωργικής παραγωγής Δαπάνες και Κόστος Παραγωγής Πρόσοδοι και Εισοδήματα Οικονομικά Αποτελέσματα προτεινόμενου σχεδίου Πρόσοδοι και δαπάνες (σύνολο εκτάσεων) Οικονομικά Αποτελέσματα αντιπροσωπευτικών εκμεταλλεύσεων 10.Προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής

18 11. Οργάνωση διοίκησης, συντήρησης, ανανέωσης και λειτουργίας του έργου 12. Υπολογισμός του κόστους των προτεινόμενων έργων 13. Διερεύνηση οικονομικών αποτελεσμάτων του προτεινόμενου σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής Άμεσες ωφέλειες Αποδοτικότητα σχεδίου αξιοποίησης


Κατέβασμα ppt "1. Γενικά-Σκοπός 2. Γενική περιγραφή της περιοχής 3. Υφιστάμενη γεωργοοικονομική κατάσταση 4. Προβλήματα της περιοχής 5. Δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google