Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

2 Αναπτυξιακό Όραμα Το αναπτυξιακό όραμα του Ε.Π. συνοψίζεται στη "δημιουργία μιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσματικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης", με στόχο τη μετάβαση "από τη διαχείριση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών στην διοίκηση πολιτικών, αποτελεσμάτων και υπηρεσιών”.(σελ. 85)

3 Στρατηγικός Στόχος Στρατηγικός στόχος του Ε.Π. είναι η βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης μέσα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων οργανώσεων, καθώς και η ενίσχυση της λογοδοσίας και της επαγγελματικής ηθικής μέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. (σελ. 85)

4 Θεματικές Προτεραιότητες του Ε.Π.
Θεματικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Επιχειρηματικότητα Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη Μεταναστευτική Πολιτική Δικαιοσύνη Κοινωνική Ασφάλιση (διακριτές δράσεις) Αγροτική Πολιτική (διακριτές δράσεις) Πολιτική Προστασίας Οριζόντια προτεραιότητα: Η αρχή της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας

5 Άξονας Προτεραιότητας I
Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και του ανασχεδιασμού δομών και διαδικασιών.

6 Ε.Σ. 1.1: Ενδυνάμωση των μηχανισμών σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου των δημόσιων πολιτικών
Επιδιώκεται: η βελτίωση του επιτελικού έργου των Υπουργείων μέσω της αποσαφήνισης επιτελικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, η άρση των επικαλύψεων που προκαλούνται από τις συναρμοδιότητες, και η αποφυγή της κατάτμησης των αρμοδιοτήτων στα πολλαπλά επίπεδα διοίκησης, η ενδυνάμωση και δημιουργία αξιόπιστων μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής των πολιτικών μέσα από τη στοχοθεσία και τη θέσπιση δεικτών αποδοτικότητας, με υιοθέτηση κατάλληλων μεθοδολογιών και πρακτικών εργαλείων πολιτικής, και, η βελτίωση της λειτουργίας των ελέγχων μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλου θεσμικού και διοικητικού πλαισίου, την αναδιοργάνωση των δομών των ελεγκτικών μηχανισμών και η υποστήριξή τους με κατάλληλα συστήματα ΤΠΕ.

7 Ε.Σ. 1.2: Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας
Επιδιώκεται η θεσμική και διοικητική κατοχύρωση της διαφάνειας σε όλα τα στάδια παραγωγής, εφαρμογής και αξιολόγησης των πολιτικών μέσα από: τη δημιουργία δομών κοινωνικής διαβούλευσης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τον εντοπισμό ρυθμιστικών, διοικητικών είτε οργανωτικών αδυναμιών και ατελειών που επιτρέπουν την ανάπτυξη φαινομένων διαφθοράς σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και, την ενίσχυση των διοικητικών και εξω-διοικητικών δομών καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας.

8 Ε.Σ. 1.3: Βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων
Με την υπ’ αρ. Υ190/ Εγκύκλιο του Πρωθυπουργού «Νομοθετική πολιτική και αξιολόγηση ποιότητας και αποτελεσματικότητας νομοθεσιών και κανονιστικών ρυθμίσεων» τίθενται οι αρχές και διαδικασίες καλής νομοθέτησης. Η ποιότητα των ρυθμίσεων διασφαλίζεται: Με την τήρηση των αρχών, και, Με την τήρηση των διαδικασιών καλής νομοθέτησης.

9 Ε.Σ. 1.4: Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων Η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Ειδικού Στόχου 1.4 θα εξασφαλισθεί με τη συνέργεια των Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και «Ψηφιακή Σύγκλιση ». Προβλέπονται δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών που οδηγούν σε μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις, και δράσεις σχεδιασμού και εφαρμογής των απαραίτητων οργανωτικών αλλαγών σε δημόσιες υπηρεσίες που έχουν/πρόκειται να εγκατασταθούν συστήματα ΤΠΕ. Επίσης, περιλαμβάνονται δράσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

10 Άξονας Προτεραιότητας IΙ
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης

11 Ε.Σ. 2.1: Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων μέσω διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών Προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων της δημόσιας διοίκησης, οι οποίες θα υλοποιηθούν με την προώθηση διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών με ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Οι αλλαγές αυτές λαμβάνουν χώρα τόσο σε επίπεδο δομών, λειτουργιών και στόχευσης, όσο και σε επίπεδο πλαισίου και εργαλείων πολιτικής.

12 Ε.Σ. 2.2: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη θεσμικών και διαρθρωτικών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση. Προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης των διαδικασιών σχεδιασμού και βελτίωσης της ποιότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, και στοχευμένες δράσεις κατάρτισης που εξυπηρετούν την ενδυνάμωση και την προσαρμογή των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις επιχειρούμενες αλλαγές.

13 Άξονας Προτεραιότητας IΙΙ
Ενδυνάμωση των Πολιτικών Ισότητας σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης

14 Ε.Σ. 3.1: Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας, και των μηχανισμών και δομών εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέματα ισότητας των φύλων. Προβλέπεται να υλοποιηθεί ένα συνεκτικό σύνολο παρεμβάσεων οι οποίες θα συμβάλλουν: στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας των φύλων που διαμορφώνονται και εφαρμόζονται στη χώρα, στην ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, και στην ενίσχυση των μηχανισμών και των δομών σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων και πολιτικών Ισότητας.

15 Ε. Σ. 3. 2: Η ενίσχυση της θέσης των
Ε.Σ. 3.2: Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα Προβλέπονται: δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, δράσεις ευαισθητοποίησης και ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα ισότητας των φύλων δράσεις υποστήριξης των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων), δράσεις σε τοπικό επίπεδο προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας.

16 Άξονας Προτεραιότητας IΙΙ
Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής

17 Ε.Σ. 4.1: Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής
Ε.Σ. 4.1: Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής Δράσεις δημιουργίας και υποστήριξης της λειτουργίας μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής. Δράσεις υποστήριξης της προετοιμασίας, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και των επιθεωρήσεων του προγράμματος.

18 Ε.Σ. 4.2: Δράσεις τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος
Ε.Σ. 4.2: Δράσεις τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας Δράσεις εκπόνησης μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων.


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google