Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενίσχυση της έρευνας στο “ΕΠ. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2007-13” Νίκος Μαρούλης, Logotech AE Καρδίτσα 18 Σεπτεμβρίου 2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενίσχυση της έρευνας στο “ΕΠ. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2007-13” Νίκος Μαρούλης, Logotech AE Καρδίτσα 18 Σεπτεμβρίου 2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενίσχυση της έρευνας στο “ΕΠ. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2007-13” Νίκος Μαρούλης, Logotech AE Καρδίτσα 18 Σεπτεμβρίου 2008

2 2 Αντικείμενο εργασίας Εξειδίκευση των δράσεων: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας Προσέλκυση υψηλού επιπέδου ερευνητών από το εξωτερικό Ενίσχυση της αριστείας (Δράσεις 10.1.1, 10.1.2 – 11.1.1, 11.1.2 – 12.1.1, 12.1.2

3 3 Ευρύτερο Πλαίσιο Πολιτικής (1) Στόχοι - Προσανατολισμός Στόχοι - Προσανατολισμός Λισσαβόνα: Λισσαβόνα: Ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και αύξηση της κινητικότητας ερευνητών 70 Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα 70 Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα ΕΣΠΑ : ΕΣΠΑ : «.. ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης»

4 4 Ευρύτερο Πλαίσιο Πολιτικής (2) Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Έρευνας: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Έρευνας: Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού στην έρευνα 11 εθνικοί θεματικοί τομείς προτεραιότητας Οργάνωση - διαχείριση Οργάνωση - διαχείριση Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας: Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας: Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας, Διαδικασίες αξιολόγησης προτάσεων

5 5 Ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής (3) Συμπληρωματικές δράσεις - πολιτικές Συμπληρωματικές δράσεις - πολιτικές ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα: Δημιουργία Εθνικών Τομεακών Πόλων Ε&Α Ερευνητική συνεργασία παραγωγικών και Ε&Τ φορέων «Συνεργασία» Συμμετοχή σε διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες Κέντρα αριστείας: Θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας και ανάπτυξης Ενίσχυση ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών Ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσέλκυσης ερευνητών από το εξωτερικό Δράσεις προώθησης της έρευνας στις επιχειρήσεις και με συμμετοχή ερευνητικών φορέων

6 6 Βασική υπόθεση Παρά την διαφορετική ιστορική διαδρομή και πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ-ΑΤΕΙ μεσο-μακροπρόθεσμα θα συγκλίνουν οι ανάγκες για την ενίσχυση της έρευνας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Προτείνεται ένα σύστημα δράσεων που παίρνει υπόψη το διαφορετικό δυναμικό ανάμεσα στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ αλλά δίνει τη δυνατότητα σε όσους μπορούν, να τρέξουν με ταχύτερους ρυθμούς συνδυάζοντας: Ξεχωριστές προκηρύξεις ΑΕΙ και ΑΤΕΙ Δυνατότητα συμμετοχής ΑΤΕΙ σε επιλεγμένες δράσεις ΑΕΙ και αντίστροφα

7 7 Διεθνείς τάσεις στη χρηματοδότηση των ΑΕΙ Αύξηση της «ανταγωνιστικής» χρηματοδότησης σε βάρος της χρηματοδότησης μέσω των προϋπολογισμών Επέκταση διδακτορικών και μεταδιδακτορικών Ανάπτυξη διατμηματικών και δια-ιδρυματικών δικτύων Στροφή στη διεπιστημονικότητα Προώθηση της αριστείας Δημιουργία δεσμών και συνεργασιών με ομάδες/επιστήμονες άλλων χωρών Ενίσχυση δεσμών με τη βιομηχανία Αναζήτηση ισορροπίας ανάμεσα στη χρηματοδότηση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και στις φυσικές επιστήμες

8 8 Ανάγκες ΑΕΙ-ΑΤΕΙ Υποστήριξη της εκκίνησης και συνέχισης της ερευνητικής/ ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας ιδιαίτερα στις κατώτερες βαθμίδες Ανάπτυξη ερευνητικής κουλτούρας Εδραίωση και ενίσχυση της υφιστάμενης υψηλού επιπέδου δραστηριότητας στα ΑΕΙ Ανάδειξη-προώθηση-ενίσχυση πόλων αριστείας Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της έρευνας που διεξάγεται στα Ανώτατα Ιδρύματα Αξιοποίηση υψηλού επιπέδου έρευνας που διεξάγεται στο εξωτερικό.

9 9 Ανάγκες - Δράσεις Διδακτορικά Ενίσχυση χαμηλών βαθμίδων μελών ΔΕΠ/ΕΠ Δημιουργία και ενίσχυση ερευνητικών ομάδων Ενίσχυση στρατηγικής έρευνας Προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό Εκκίνηση ερευνητικής σταδιοδρομίας ++ ΑΕΙ ++ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Ανάπτυξη ερευνητικής κουλτούρας ++ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ++ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Ενίσχυση υψηλού επιπέδου έρευνας στα ΑΕΙ ++ ΑΕΙ/ΕΚ ++ ΑΕΙ/ΕΚ Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της έρευνας και προώθηση αριστείας + ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΕΚ ++ ΑΕΙ/ΕΚ + ΑΕΙ/ΕΚ Αξιοποίηση έρευνας του εξωτερικού + ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΕΚ + ΑΕΙ/ΕΚ ++ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΕΚ

10 10 Ομάδες στόχος και συμμετοχή Συμμετοχή Ομάδες στόχος των προγραμμάτων

11 11 Ενίσχυση των Διδακτόρων: Χρηματοδότηση εκπόνησης διδακτορικών διατριβών Αφορά στα ΑΕΙ Σύνθεση ομάδας 1 υποψήφιος διδάκτορας 1 Μέλος ΔΕΠ Χωρίς περιορισμό στον αριθμό προτάσεων ανά επιστημονικό υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ Χωρίς θεματικό προσανατολισμό

12 12 Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στα πρώτα στάδια της ακαδημαϊκής καριέρας Χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου των χαμηλότερων βαθμίδων ΔΕΠ/ΕΠ (μη μόνιμο προσωπικό) Σχετικά μικρής διάρκειας έργα με σαφή προσανατολισμό στις δημοσιεύσεις σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά και στην δημιουργία ερευνητικής ατζέντας. Ξεχωριστές προκηρύξεις για ΑΕΙ και ΑΤΕΙ Σύνθεση ομάδας: 1 μέλος ΔΕΠ/ΕΠ (Κάτοχοι διδακτορικού) των δύο χαμηλότερων βαθμίδων 1-2 Διδάκτορες-μεταδιδάκτορες Χωρίς θεματικό προσανατολισμό

13 13 Δημιουργία και ενίσχυση ερευνητικών ομάδων Χρηματοδότηση για τη δημιουργία και ενίσχυση ερευνητικών ομάδων με μόνιμα χαρακτηριστικά που θα μπορούν να αποτελέσουν πόλους ανάπτυξης της έρευνας. Ξεχωριστές προκηρύξεις για ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με δυνατότητα κοινής συμμετοχής. Δυνατότητα συμμετοχής ερευνητών από Ερευνητικά Κέντρα. Σύνθεση ομάδας: 4-8 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ όλων των βαθμίδων 4-8 μεταπτυχιακοί φοιτητές (μάστερ-υποψ. διδάκτορες), κάτοχοι διδακτορικού ή μεταδιδακτορικού τίτλου. Συνεργασίες: Διατμηματικές ή δια-ιδρυματικές, ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, ερευνητές από το εξωτερικό. Χωρίς θεματικό προσανατολισμό

14 14 Ενίσχυση στρατηγικής έρευνας Χρηματοδότηση υψηλού επιπέδου και καινοτόμου έρευνας σε κρίσιμες ερευνητικές περιοχές. Προκήρυξη για ΑΕΙ. Δυνατότητα συμμετοχής ερευνητών από Ερευνητικά Κέντρα και ΑΤΕΙ Σύνθεση ομάδας: 4-8 μέλη ΔΕΠ, ΕΠ και Ερευνητών ΕΚ όλων των βαθμίδων βαθμίδων 4-8 υποψήφιοι διδάκτορες, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταδιδακτορικού τίτλου. Συνεργασίες: Διατμηματικές ή δια-ιδρυματικές, ΑΕΙ-ΑΤΕΙ-ΕΚ, ερευνητές από το εξωτερικό. Έμφαση στη διεπιστημονικότητα Με θεματικό προσανατολισμό

15 15 Προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό Χρηματοδότηση για τη συμμετοχή ερευνητών από το εξωτερικό σε ερευνητικά έργα μικρής ή μεγάλης διάρκειας Αφορά σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ Σύνθεση ομάδας: 1 ερευνητής από το εξωτερικό με προτεραιότητα σε ερευνητές υψηλού κύρους 1-2 Μέλη ΔΕΠ. Χωρίς θεματικό προσανατολισμό

16 16 Εφαρμογή διεθνών πρακτικών στην αξιολόγηση προτάσεων Αξιολόγηση από εθνικές επιτροπές ομολόγων με συμμετοχή ξένων Κριτήρια: Επιστημονικό περιεχόμενο Προσδοκώμενα αποτελέσματα/οφέλη Πρωτοτυπία Συνεκτική διοίκηση έργου Εμπειρία ομάδας (δημοσιεύσεις, αναφορές, προηγούμενες χρηματοδοτήσεις)

17 17 Αναγκαίες αλλαγές και στην διοίκηση της έρευνας Η διεθνείς εμπειρία δείχνει ότι η αύξηση της ανταγωνιστικής χρηματοδότησης δημιουργεί ανάγκες για: Δημιουργία κεντρικών δομών στήριξης της προετοιμασίας προτάσεων και διαχείρισης έργων Διοικητικές μεταρρυθμίσεις ιδιαίτερα στο λογιστικό σύστημα με στόχο την αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση

18 18 Η μελέτη εξειδίκευσης …. Ολοκληρώνεται αρχές Νοεμβρίου Προσέγγιση: Ανάλυση διεθνούς εμπειρίας Ανάλυση ελληνικής εμπειρίας και θεσμικού περιβάλλοντος Προσδιορισμός ερευνητικών προτεραιοτήτων Σχεδιασμός Δράσεων

19 Σας ευχαριστώ

20 20


Κατέβασμα ppt "Ενίσχυση της έρευνας στο “ΕΠ. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2007-13” Νίκος Μαρούλης, Logotech AE Καρδίτσα 18 Σεπτεμβρίου 2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google