Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Imperialismo → dal latino imperium = “il potere di comandare”, e per estensione l’area geografica su cui si esercita questo potere  imperare = comandare,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Imperialismo → dal latino imperium = “il potere di comandare”, e per estensione l’area geografica su cui si esercita questo potere  imperare = comandare,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Imperialismo → dal latino imperium = “il potere di comandare”, e per estensione l’area geografica su cui si esercita questo potere  imperare = comandare, esercitare l’imperium  Hobson, Imperialism (1902)  Lenin, Imperialismo, lo stadio supremo del capitalismo (1917)  rivoluzione industriale → capitalismo → ricerca di nuovi mercati = imperialismo  Schumpeter: motivazioni di ordine psicologico → forze irrazionali → espansione illimitata a danno degli altri stati presenti in quel contesto storico-geografico

2 Dizionario Treccani: “Politica di potenza e di supremazia di uno stato intesa a creare un impero mediante la conquista militare, l’annessione territoriale e lo sfruttamento economico di altre nazioni. In senso lato, l’indirizzo politico mediante il quale una potenza mira ad esercitare egemonia politica ed economica su altre nazioni” M.W. Doyle, Empires (1986): “Empire … is a relationship, formal or informal, in which one state controls the effective sovereignty of another political society. It can be achieved by force, by political collaboration, by economic, social, or cultural dependence” D. Musti, Polibio e l’imperialismo romano (1978): “l’imperialismo è una tendenza (quindi un processo) verso il dominio, con aspetti di sfruttamento”  Una relazione di potere ineguale tra due stati nella quale lo stato dominante esercita varie forme di controllo, spesso con la forza, sullo stato più debole

3 Approccio ‘metrocentrico’: pone l'accento sul centro (la 'metropoli') e ricerca nelle strutture politiche e sociali della potenza conquistatrice i fattori che conducono all'espansione imperialistica Approccio 'pericentrico‘: ruolo delle 'periferie', cioè dai sudditi subordinati alla potenza dominante.  'inviti' all’impero: a)stati deboli chiedono protezione da minacce esterne b)stati deboli e divisi politicamente, con una parte che chiede l'intervento del centro contro l'altra c)stati relativamente forti, che col loro atteggiamento aggressivo provocano una reazione da parte del centro. Approccio 'sistemico‘: pone l'accento sul sistema interstatale nel suo complesso, nel quale operano sia la potenza conquistatrice che gli stati più deboli. scarsa presenza della legge ‘internazionale’ competizione tra i vari stati guerre e imperi sono eventi quasi naturali

4 William Scott Ferguson, Greek Imperialism (1913) Tenney Frank, Roman Imperialsm (1914) Polibio → ἀ ρχή, δυναστεία, ἡ γημονία, ὑ περοχή  ἐ πιβολ ὴ τ ῶ ν ὅ λων = impresa totale, progetto per il domino totale universale, ambizione a dominare il mondo Roma → imperialismo difensivo vs imperialismo offensivo D. Musti, Polibio e l’imperialismo romano (1978): “Aspetti economici dell’imperialismo sono individuabili, oltre che in quei vantaggi immediati della vittoria che sono rappresentati dai bottini di guerra, nella creazione di province o fondazione di colonie sul territorio divenuto ager publicus, nella esazione di indennità di guerra, nell’imposizione di tributi a territori sottoposti a stipendium o decima, nella ricerca di immunità, nell’incetta di mano d’opera schiavile, nell’investimento in terre.”

5  Fonti letterarie Tucidide, Guerra del Peloponneso, 1.89-118 (crescita della potenza ateniese, cause dell’origine della Guerra del Peloponneso)  1.118.2: τα ῦ τα δ ὲ ξύμπαντα ὅ σα ἔ πραξαν ο ἱ Ἕ λληνες πρός τε ἀ λλήλους κα ὶ τ ὸ ν βάρβαρον ἐ γένετο ἐ ν ἔ τεσι πεντήκοντα μάλιστα μεταξ ὺ τ ῆ ς τε Ξέρξου ἀ ναχωρήσεως κα ὶ τ ῆ ς ἀ ρχ ῆ ς το ῦ δε το ῦ πολέμου: ἐ ν ο ἷ ς ο ἱ Ἀ θηνα ῖ οι τήν τε ἀ ρχ ὴ ν ἐ γκρατεστέραν κατεστήσαντο κα ὶ α ὐ το ὶ ἐ π ὶ μέγα ἐ χώρησαν δυνάμεως, ο ἱ δ ὲ Λακεδαιμόνιοι α ἰ σθόμενοι ο ὔ τε ἐ κώλυον ε ἰ μ ὴ ἐ π ὶ βραχύ, ἡ σύχαζόν τε τ ὸ πλέον το ῦ χρόνου... Diodoro Siculo Plutarco Ps-Senofonte (Costituzione degli Ateniesi) Aristofane Platone Oratori attici  Fonti epigrafiche liste delle sessagesime decreti di revisione del tributo (‘assessment decrees’) altri documenti epigrafici

6 Thuc. 1.96-1.97.1 παραλαβόντες δ ὲ ο ἱ Ἀ θηνα ῖ οι τ ὴ ν ἡ γεμονίαν τούτ ῳ τ ῷ τρόπ ῳ ἑ κόντ ων τ ῶ ν ξυμμάχων δι ὰ τ ὸ Παυσανίου μ ῖ σος, ἔ ταξαν ἅ ς τε ἔ δει παρέχειν τ ῶ ν πόλεων χρήματα πρ ὸ ς τ ὸ ν βάρβαρον κα ὶ ἃ ς να ῦ ς: πρόσχημα γ ὰ ρ ἦ ν ἀ μύνεσθαι ὧ ν ἔ παθον δ ῃ ο ῦ ντας τ ὴ ν βασιλέως χώραν. κα ὶ Ἑ λληνοταμίαι τότε πρ ῶ τον Ἀ θηναίοις κατέστη ἀ ρχή, ο ἳ ἐ δέχοντο τ ὸ ν φόρον: ο ὕ τω γ ὰ ρ ὠ νομάσθη τ ῶ ν χρημάτων ἡ φορά. ἦ ν δ ᾽ ὁ πρ ῶ τος φόρος ταχθε ὶ ς τετρακόσια τάλαντα κα ὶ ἑ ξήκοντα. ταμιε ῖ όν τε Δ ῆ λος ἦ ν α ὐ το ῖ ς, κα ὶ α ἱ ξύνοδοι ἐ ς τ ὸ ἱ ερ ὸ ν ἐ γίγνοντο. ἡ γούμενοι δ ὲ α ὐ τονόμων τ ὸ πρ ῶ τον τ ῶ ν ξυμμάχων κα ὶ ἀ π ὸ κοιν ῶ ν ξυνόδων βουλευόντων, τοσάδε ἐ π ῆ λθον πολέμ ῳ τε κα ὶ διαχειρίσει πραγμάτων μεταξ ὺ το ῦ δε το ῦ πολέμου κα ὶ το ῦ Μηδικο ῦ, ἃ ἐ γένετο π ρός τε τ ὸ ν βάρβαρον α ὐ το ῖ ς κα ὶ πρ ὸ ς το ὺ ς σφετέρους ξυμμάχους νεωτερίζοντας κα ὶ Πελοποννησίων το ὺ ς α ἰ ε ὶ προστυγχάνοντας ἐ ν ἑ κάστ ῳ.


Κατέβασμα ppt "Imperialismo → dal latino imperium = “il potere di comandare”, e per estensione l’area geografica su cui si esercita questo potere  imperare = comandare,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google