Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ξενοφώντα, ελληνικά, Β.Ι.16-21 Μετάφραση σε ποντιακή διάλεκτο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ξενοφώντα, ελληνικά, Β.Ι.16-21 Μετάφραση σε ποντιακή διάλεκτο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ξενοφώντα, ελληνικά, Β.Ι.16-21 Μετάφραση σε ποντιακή διάλεκτο

2

3

4

5

6

7

8 Το κείμενο σε ποντιακή διάλεκτο Οι Αθηναίοι ας σην Σάμο έρχουνταν σην πατρίδα τη βασιλέα Ξέρξη, σην Περσία, να εφτάνε τρανόν κακόν και σην Χίον και σην Έφεσσον εκόντευαν και επήναν ετοιμασίαν για να πολεμούν με τα πλοία απές σην θάλασσα και τι στρατηγούς τίνας είχαν ξαν εξέγκανατς τον Μένανδρον, τον Τυδέα και τον Κηφισόδοτον. Ο Λύσανδρος ας σην Ρόδον σιμά σην Ιωνίαν δ(ε)αβαίν, οπίς ας σα πλοία που επέγναν σον Ελλήσποντον και σ’ εκείνα τα πολιτείας που επήκαν ανταρσίαν. Οι Αθηναίοι πα φέβνε ας σην Χίον απές σο πέλαγος σον Πόντον γιατί η Ασία εν εχθρός ατούν. Ο Λύσανδρος ασ’ σην Άβυσον εχπάστεν με τα καράβ(ε)α για την Λάμψακον που εν ας σην μερέαν των Αθηναίων και οι Αβυδινοί και οι άλλοι επέγναν και ο Θώρακας ας σην Σπάρτην έντονε ο αρχηγός ατούν. Εσέβαν απές σην πόλιν, επέραν ατέν. Η πόλη είχεν ούλα τα καλά και ο στρατόν έρπαξαν κρασιά, σιτάρ(ε)α και ούλα ντο εχρειάσκουνταν. Ο Λύσανδρος εφέκεν ούλτσς τ’ ανθρώπς τη πολιτείας να φέβνε.

9 Το κείμενο στα αρχαία ελληνικά [2.1.16] ο ἱ δ’ Ἀ θηνα ῖ οι ἐ κ τ ῆ ς Σ ά μου ὁ ρμ ώ μενοι τ ὴ ν βασιλ έ ως κακ ῶ ς ἐ πο ί ουν, κα ὶ ἐ π ὶ τ ὴ ν Χ ί ον κα ὶ τ ὴ ν Ἔ φεσον ἐ π έ πλεον, κα ὶ παρεσκευ ά ζοντο πρ ὸ ς ναυμαχ ί αν, κα ὶ στρατηγο ὺ ς πρ ὸ ς το ῖ ς ὑ π ά ρχουσι προσε ί λοντο Μ έ νανδρον, Τυδ έ α, Κηφισ ό δοτον. [2.1.17] Λ ύ σανδρος δ’ ἐ κ τ ῆ ς Ῥό δου παρ ὰ τ ὴ ν Ἰ ων ί αν ἐ κπλε ῖ πρ ὸ ς τ ὸ ν Ἑ λλ ή σποντον πρ ό ς τε τ ῶ ν πλο ί ων τ ὸ ν ἔ κπλουν κα ὶ ἐ π ὶ τ ὰ ς ἀ φεστηκυ ί ας α ὐ τ ῶ ν π ό λεις. ἀ ν ή γοντο δ ὲ κα ὶ ο ἱ Ἀ θηνα ῖ οι ἐ κ τ ῆ ς Χ ί ου πελ ά γιοι· [2.1.18] ἡ γ ὰ ρ Ἀ σ ί α πολεμ ί α α ὐ το ῖ ς ἦ ν. Λ ύ σανδρος δ’ ἐ ξ Ἀ β ύ δου παρ έ πλει ε ἰ ς Λ ά μψακον σ ύ μμαχον ο ὖ σαν Ἀ θηνα ί ων· κα ὶ ο ἱ Ἀ βυδηνο ὶ κα ὶ ο ἱ ἄ λλοι παρ ῆ σαν πεζ ῇ. ἡ γε ῖ το δ ὲ Θ ώ ραξ Λακεδαιμ ό νιος. [2.1.19] προσβαλ ό ντες δ ὲ τ ῇ π ό λει α ἱ ρο ῦ σι κατ ὰ κρ ά τος, κα ὶ δι ή ρπασαν ο ἱ στρατι ῶ ται ο ὖ σαν πλουσ ί αν κα ὶ ο ἴ νου κα ὶ σ ί του κα ὶ τ ῶ ν ἄ λλων ἐ πιτηδε ί ων πλ ή ρη· τ ὰ δ ὲ ἐ λε ύ θερα σ ώ ματα π ά ντα ἀ φ ῆ κε Λ ύ σανδρος.

10 Τμήμα Α5 του 3 ου Γενικού Λυκείου Δράμας, 2009-10 κείμενο: Στέλλα Τσιπλάκη σκίτσα: Χαράλαμπος Παπαδόπουλος Ελένη Σαχινίδου Γρηγόρης Χαραλαμπίδης


Κατέβασμα ppt "Ξενοφώντα, ελληνικά, Β.Ι.16-21 Μετάφραση σε ποντιακή διάλεκτο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google