Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διεθνής Συνδιάσκεψη «Από το Κυότο στη Λισαβώνα με κοινωνικό διάλογο. Επιχειρήσεις, συνδικάτα και οργανισμοί για την αειφόρο ανάπτυξη » 29-30 Απριλίου 2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διεθνής Συνδιάσκεψη «Από το Κυότο στη Λισαβώνα με κοινωνικό διάλογο. Επιχειρήσεις, συνδικάτα και οργανισμοί για την αειφόρο ανάπτυξη » 29-30 Απριλίου 2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διεθνής Συνδιάσκεψη «Από το Κυότο στη Λισαβώνα με κοινωνικό διάλογο. Επιχειρήσεις, συνδικάτα και οργανισμοί για την αειφόρο ανάπτυξη » 29-30 Απριλίου 2008 Κέντρο Μελετών CISL Εισήγηση ΓΣΕΕ Δρ Χριστίνα Θεοχάρη Γραμματέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος

2 Conferenza Internazionale «Da Kyoto a Lisbona con dialogo delle parti sociali. Imprese, sindacati ed organismi per lo sviluppo sostenibile » 29-30 aprile 2008 Centro Studi CISL Presentazione Confederazione Nazionale del Lavoro della Grecia G.S.E.E. Dr. Cristina Theochari Segretario di Ecologia e Ambiente

3 Νέες προκλήσεις για την Ευρώπη στον 21ο αιώνα - Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας - Οι δημογραφικές μεταβολές - Η αλλαγή του κλίματος - Ο ενεργειακός εφοδιασμός - Οι νέες απειλές για την ασφάλεια

4 Le nuove sfide per l’ Europa nel 21o secolo - La globalizzazione dell’economia - Mutamenti demografici - Cambiamenti climatici - Rifornimento energetico - Nuove minacce riguardanti la sicurezza

5 Στόχοι της Στρατηγικής της Λισαβώνας Α. Επιτυχής αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Β. Αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την χρήση ενεργειακών πόρων. Γ. Το περιβάλλον ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την Ευρώπη. Δ. Αντιμετώπιση της υφιστάμενης πίεσης που ασκείται στο περιβάλλον πολλαπλώς. Ε. Περιβάλλον και ανταγωνιστικότητα: ευκαιρίες αμοιβαίου οφέλους. Στ. Προώθηση οικο - αποδοτικών καινοτομιών. Ζ. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

6 La Strategia di Lisbona Α. Misure efficaci per contrastare il cambiamento climatico Β. Separazione fra lo sviluppo economico e l’uso di risorse energetiche. C. L’ambiente visto come fonte di vantaggio competitivo per l’Europa. D. Misure per contrastare la pressione che viene esercitata sull’ambiente in più modi. Ε. Ambiente e competitività: occasioni di vantaggio reciproco. F.Promozione di innovazioni eco-redditizie. G. Miglioramento del rendimento energetico.

7 Α. Επιτυχής αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την Κλιματική αλλαγή που παρουσιάσθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σηματοδοτεί την συνέχιση της πολιτικής της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του προβλήματος με χρονικό ορίζοντα το 2020. Η κωδικοποίηση των μέτρων έχει ως εξής: –αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης, –μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΑΦΘ), –αύξηση του μεριδίου της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στο 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ μέχρι το 2020, –αύξηση του μεριδίου των βιοκαυσίμων στο 10% των καυσίμων κίνησης μέχρι το 2020.

8 Α. Misure efficaci per contrastare il cambiamento climatico Il nuovo quadro regolatore per il Cambiamento climatico, presentato il 23 gennaio 2008 dalla Commissione Europea, annuncia la continuazione della politica dell’UE per contrastare il problema, ponendo come obiettivo il 2020. La codificazione delle misure è la seguente: –Aumento del 20% del rendimento energetico, –riduzione del 20% delle emissioni dei gas che creano l’effetto serra, –Aumento della quantità di energia derivante da Fonti di Energia Rinnovabili al 20% del consumo complessivo dell’UE fino al 2020, –Aumento della quantità dei carburanti biofuel al 10% dei carburanti fino al 2020.

9 Υπάρχει αντίκτυπος στις εργασιακές σχέσεις ; Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι ο χαρακτήρας του περιβάλλοντος είναι ενιαίος, μπορούμε να απεικονίσουμε όπως στο σχήμα που ακολουθεί, το πως η ποιότητα ζωής μπορεί να αγγίζει την εργατική πολιτική μέσω της προστασίας του ευρύτερου περιβάλλοντος, του περιβάλλοντος έξω από τα όρια της επιχείρησης, την προστασία του εργασιακού περιβάλλοντος και την Υγεία και Ασφάλεια στη εργασία.

10 In che modo però l’ambiente e la sua salvaguardia si rispecchiano nei rapporti di lavoro? Partendo dall’ammissione che il carattere dell’ambiente è unico, possiamo raffigurare nello schema qui di seguito che la qualità della vita può toccare la politica del lavoro attraverso la salvaguardia dell’ambiente in senso ampio, dell’ambiente al di fuori dei limiti dell’azienda, la salvaguardia dell’ambiente di lavoro e la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

11

12 Συνέργια εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος Στην ελληνική νομοθεσία η συνέργια ανάμεσα στο εργασιακό και το ευρύτερο περιβάλλον αναγνωρίζεται και αποτυπώνεται για πρώτη φορά στο Προεδρικό Διάταγμα 17 του 1996 – που εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία Πλαίσιο 89/391 για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας-, στο Άρθρο 10 παρ.2, που αφορά στις διαβουλεύσεις και στην συμμετοχή των εργαζομένων, αναφέρεται ότι: «... οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους συμμετέχουν κατά τρόπο ισόρροπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/ και πρακτική, ή ζητείται η γνώμη τους από τον εργοδότη εκ των προτέρων και εγκαίρως όσον αφορά στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση του εργασιακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος».

13 Sinergia fra l’ ambiente in generale e l’ ambiente del lavoro Nella legislazione greca, la sinergia fra l’ambiente in generale e l’ambiente del lavoro viene riconosciuta e indicata per la prima volta nel Decreto presidenziale 17 del 1996 – che armonizza la legislazione greca con la Direttiva Quadro 89/391 relativa alla Salute e Sicurezza del Lavoro, nell’articolo 10 paragrafo.2, riguardo le consultazioni e la partecipazione dei lavoratori, viene indicato che: «... I lavoratori o I loro rappresentanti partecipano in modo equilibrato e secondo la legislazione vigente o/e la pratica, o viene richiesta la loro opinione dal datore di lavoro anticipatamente o tempestivamente per quanto riguarda la soluzione dei problemi legati all’interazione fra l’ambiente di lavoro e l’ambiente in generale».

14 Γιατί αφορά τους εργοδότες Μέσα από την υιοθέτηση Περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο επιχείρησης μπορούν: - να μειώσουν το κόστος παραγωγής μέσω της εξοικονόμησης φυσικών πόρων, - να αυξήσουν τα κίνητρα για τους εργαζομένους, - να αξιοποιήσουν την εμπειρία των εργαζομένων σε περιβαλλοντικά ζητήματα και - να βελτιώσουν την προς τα έξω εικόνα της εταιρείας σε σχέση με τους περιοίκους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, την κοινωνία.

15 riguarda i datori di lavoro... attraverso l’adozione di una politica ambientale a livello di azienda, possono: - ridurre il costo di produzione per mezzo del risparmio delle risorse naturali, - aumentare gli incentivi per i lavoratori, - valorizzare l’esperienza dei lavoratori in materia di ambiente, - migliorare l’immagine esterna dell’azienda che riguarda i clienti i consumatori e la società.

16 Γιατί αφορά στους εργαζομένους Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μπορούν να επιτύχουν βελτιώσεις σε θέματα εργασιακού περιβάλλοντος όπως σε σχέση με την ασφάλεια των εργαζομένων, την μη χρήση επικινδύνων ουσιών κ.ά. καθώς υπάρχει αποδεδειγμένη συνέργια ανάμεσα στις συνθήκες που διαμορφώνονται εντός του χώρου εργασίας με τα μέτρα για την περιβαλλοντική συμβατότητα της παραγωγικής δραστηριότητας.

17 riguarda i lavoratori...i rappresentanti dei lavoratori possono ottenere miglioramenti in materia di ambiente del lavoro come ad esempio la sicurezza dei lavoratori, il non utilizzo di sostanze pericolose, ecc.

18 Τα ελληνικά συνδικάτα και η βιώσιμη ανάπτυξη Συλλογική διαπραγμάτευση: Τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν αναδειχθεί ως θέματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ζητήματα όπως οι επικίνδυνες ουσίες, η διαχείριση των αποβλήτων, αποτελούν θέματα που εμπεριέχονται στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Στη χώρα μας, στα θεσμικά αιτήματα της Εθνικής Γενιικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) που υπογράφεται από τα συνδικάτα και τους εργοδοτικούς φορείς, υπάρχει από το 1994 και έκτοτε σε όλες τις ΕΓΣΣΕ που ακολούθησαν σχετικό άρθρο για το περιβάλλον στο οποίο προβλέπεται η συνεργασία μεταξύ των εργοδοτικών οργανώσεων και των συνδικάτων των εργαζομένων προκειμένου αυτοί να αναδεικνύουν και να αντιμετωπίζουν από κοινού τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

19 I sindacati greci e lo sviluppo sostenibile I sindacati greci e lo sviluppo sostenibile Consultazione collettiva: Le questioni ambientali sono considerate questioni di consultazione collettiva. Argomenti come ad esempio sostanze pericolose, gestione dei rifiuti, sono considerati argomenti che rientrano nelle consultazioni collettive. Nel nostro paese, le richieste istituzionali del Contratto Generale Nazionale Collettivo del Lavoro (ΕGSSΕ) firmato dai sindacati e dai datori di lavoro esiste dal 1994 riporta un articolo riguardante l’ambiente in cui si prevede una collaborazione fra i datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori in modo da mettere in luce e affrontare insieme le questioni ambientali.

20 Προγράμματα περιβαλλοντικής δράσης: Τα ελληνικά συνδικάτα εντάσσουν στα προγράμματα δράσης τους την περιβαλλοντική διάσταση και έχουν κάνει σχετικές επεξεργασίες. Αυτά τα προγράμματα αφορούν στη ΓΣΕΕ, στα Εργατικά Κέντρα, στις Κλαδικές Ομοσπονδίες π.χ. Ομοσπονδία Τσιμέντων, ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ (Ηλεκτρική Ενέργεια), ΕΥΔΑΠ (Νερό), ΠΟΕ-ΟΤΑ (Στερεά απόβλητα) κ.ά. αλλά και στα Πρωτοβάθμια Σωματεία.

21 Programmi di azione ambientale: I sindacati greci inquadrano nei loro programmi di azione la dimensione ambientale, avendo effettuato le relative elaborazioni. Questi programmi riguardano GSEE, i Centri dei lavoratori, le Confederazioni Settoriali ad esempio Confederazione Cementi, GENOP-DEH (Energia Elettrica), EYDAP (Acqua),POE-ΟΤΑ (Rifiuti Solidi) ecc. ma anche Associazioni Primarie.

22 Περιβαλλοντική Διαχείριση Επιχειρήσεων: Τα μέλη των συνδικάτων, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που είναι επιφορτισμένοι με την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας και τα Συμβούλια των Εργαζομένων έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης των επιχειρήσεων μέσω της κατάρτισης, της διαβούλευσης και της άσκησης πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση στο επίπεδο του χώρου εργασίας.

23 Gestione Ambientale delle Imprese I membri dei sindacati, i rappresentanti dei lavoratori che hanno l’incarico di occuparsi dell’ Igiene e della Sicurezza sul Lavoro e i Consigli dei lavoratori che promuovono iniziative per il miglioramento della gestione ambientale delle imprese attraverso la formazione, la consultazione e la pressione esercitata in tale direzione a livello di ambiente di lavoro.

24 Νομοθεσία για την ποιότητα της εργασίας και την συμμετοχή Τα συνδικάτα αξιοποιούν του θεσμούς για την Υ&Α της Εργασίας εντάσσοντας στη δράση τους και περιβαλλοντικά ζητήματα και συνεξετάζοντάς τα.

25 Legislazione per la qualità del lavoro e la partecipazione I sindacati valorizzano le istituzioni per l’Igiene e la Sicurezza sul Lavoro inquadrando ed esaminando nella loro azione anche questioni ambientali.

26 Πρωτοβουλίες άσκησης επιρροής στις κρατικές πολιτικές `Εχουν υπάρξει πρωτοβουλίες από τα συνδικάτα σε ζητήματα περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης, οικολογικής σήμανσης των προϊόντων, δημιουργίας «πράσινων» θέσεων εργασίας, θεμάτων εκπομπών αερίων του φαινομένου του Θερμοκηπίου, διαχείρισης αποβλήτων, χωροταξικού σχεδιασμού, απονομής του Ευρωπαίκού Οικολογικού Σήματος ( Eco Label), εφαρμογής του EMAS, του ISO 14000 κ.ά.

27 Iniziative di pressione esercitata sulle politiche statali Ci sono state iniziative da parte dei sindacati in materia di riforma fiscale ambientale, etichettatura ecologica dei prodotti e creazione di posti di lavoro “verdi”, emissione di gas che provocano l’effetto serra, gestione dei rifiuti, assetto territoriale, assegnazione del marchio ecologico, ecc.

28 Συμμετοχή σε κοινωνική δράση για το περιβάλλον Τα συνδικάτα συμμετέχουν στον διάλογο που διεξάγεται στην κοινωνία για το περιβάλλον. Μερικά από τα θέματα είναι τα χημικά (φυτοφάρμακα, τοξικά, κ.ά.), η γεωργία, οι υποδομές, οι μεταφορές, η κλιματική αλλαγή, η εξοικονόμηση ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση του νερού, η διαχείριση των αποβλήτων, τα μεταλλαγμένα κ.ά

29 Partecipazione all’azione sociale per l’ambiente I sindacati partecipano al dialogo sociale per l’ambiente. Alcuni fra gli argomenti trattati sono le sostanze chimiche (pesticidi, sostanze tossiche, ecc.), l’agricoltura, le infrastrutture, i trasporti, il cambiamento climatico, il risparmio energetico, le fonti rinnovabili di energia, la gestione dell’acqua, la gestione dei rifiuti, gli ogm ecc.

30 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες Η ΓΣΕΕ αλλά και οι κλαδικές Ομοσπονδίες συμμετέχουν στην διαβούλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η «πράσινη» απασχόληση, ο Κανονισμός REACH, το EMAS και στο διάλογο για την βιώσιμη ανάπτυξη και τον ρόλο των συνδικάτων.

31 Iniziative europee GSEE insieme alle Confederazioni Settoriali partecipano alle consultazioni a livello europeo per questioni come il cambiamento climatico, l’occupazione «verde», il regolamento REACH, EMAS e al dialogo per lo sviluppo sostenibile e il ruolo dei sindacati.

32 Περιβαλλοντική εκπαίδευση Τα συνδικάτα παρέχουν περιβαλλοντιή εκπαίδευση- κατάρτιση για ζητήματα περιβάλλοντος με επίκεντρο τις παραγωγικές δραστηριότητες και τις υπηρεσίες, τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και τη αντιιμετώπισή τους.

33 Istruzione ambientale I sindacati forniscono istruzione-formazione ambientale il cui fulcro sono le attività produttive e i servizi, le loro ripercussioni sull’ambiente e le misure da intraprendere.

34 Θεσμοί ένταξης των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Συνδικαλιστική δράση •Oι Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στην Επιχείρηση: θεσπίσθηκαν με τον Ν.1568/1985. Οι επιτροπές αυτές είχαν και έχουν αμιγή εργατική εκπροσώπηση, •Τα Συμβούλια των εργαζομένων στην επιχείρηση: θεσπίσθηκαν με τον Ν.1767/1988 με τον οποίο κυρώθηκε η 135 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας. Ο θεσμός αυτός αφορούσε την στιγμή της υιοθέτησής του περίπου 6.500 ελληνικές επιχειρήσεις, αποτελεί δε την κατ΄ εξοχήν μορφή συμμετοχής. •Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων: θεσπίσθηκαν με το ΠΔ 40/1997 το οποίο εναρμόνισε την ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 94/45ΕΚ και τα οποία αφορούν στις κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις. Θέματα αρμοδιότητας των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων είναι μεταξύ άλλων το περιβάλλον, η Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας, η κατάρτιση, οι νέες τεχνολογίες κλ.π.

35 Istituzioni di inquadramento delle questioni ambientali nell’azione dei sindacati: •Le commissioni di Igiene e Sicurezza sul Lavoro nell’Azienda: sono state istituite con la Legge Ν.1568/1985. Queste commissioni hanno avuto e hanno tuttora rappresentanti lavoratori. •I consigli dei lavoratori nell’azienda: sono stati istituiti con la Legge 1767/1988 con la quale è stato ratificato il 135esimo Contratto Internazionale del Lavoro. Questa istituzione riguardava, al momento della sua adozione, circa 6.500 imprese greche ed inoltre costituisce la forma di partecipazione per eccellenza. •I Consigli Europei dei Lavoratori: sono stati istituiti con il Decreto Presidenziale 40/1997 il quale ha integrato la legislazione greca con la Direttiva 94/45EC e riguardano le imprese su scala comunitaria. Gli argomenti di competenza dei Consigli Europei dei Lavoratori sono fra gli altri l’ambiente, l’Igiene e la Sicurezza sul Lavoro, la formazione, le nuove tecnologie, ecc.

36 Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών για την περίοδο 2008 – 2012 Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών για την περίοδο 2008 – 2012 Με το Εθνικό Σχέδιο η Ελλάδα δεσμεύεται για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου την περίοδο 2008 – 2012 κατά 16,6% για 152 βιομηχανίες. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται: - 33 εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, -24 λοιπές εγκαταστάσεις καύσης, -4 διυλιστήρια, -1 εγκατάσταση φρύξης μεταλλευμάτων, -5 εγκαταστάσεις παραγωγής σιδήρου & χάλυβα, 8 εγκαταστάσεις παραγωγής κλίνκερ τσιμέντου, -18 ασβεστοποιίες, -1 υαλουργία, -44 εγκαταστάσεις παραγωγής κεραμικών και τέλος -14 εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού

37 Piano Nazionale di Distribuzione dei Diritti di Emissione per il periodo 2008 – 2012 Con il Piano Nazionale si procede alla riduzione delle emissioni dei gas che provocano l’effetto serra nel periodo 2008 – 2012 del 16,6% per 152 industrie....fra cui 33 stabilimenti di produzione elettrica, 24 stabilimenti di combustione, 4 raffinerie di petrolio, 1 stabilimento di arrostimento di minerali, 5 stabilimenti di produzione di ferro e acciaio, 8 stabilimenti di produzione di clinker di cemento, 18 calcifici, 1 industria del vetro, 44 stabilimenti di produzione di ceramica e per finire 14 stabilimenti di produzione di carta e cartone.

38 Για το επόμενο διάστημα τα συνδικάτα των εργαζομένων των χώρων αυτών θα παρακολουθήσουν την εφαρμογή συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων ούτως ώστε με τις αναγκαίες επεμβάσεις να υπάρξει η δυνατότητα στο μέλλον μείωσης των εκπομπών τους σε αέρια του θερμοκηπίου και επομένως μη επιβάρυνσής τους.

39 Per il periodo sucessivo è necessario che i sindacati dei lavoratori di questi paesi monitorino l’applicazione contribuendo allo stesso tempo a migliorare il rendimento delle imprese in modo da permettere in futuro, con gli interventi necessari, di ridurre le loro emissioni di gas che provocano l’effetto serra.

40 Η Περιβαλλοντική Στρατηγική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Η Περιβαλλοντική Στρατηγική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) H μέριμνα για το περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αναπτυξιακής πολιτικής της επιχείρησης. Το φυσικό περιβάλλον προστατεύεται διότι λαμβάνονται συνεχώς μέτρα για τη μικρότερη δυνατή επέμβαση καθώς και για τη μικρότερη τεχνικά δυνατή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η ΔΕΗ αναπτύσσει δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο παγκόσμιας εμβέλειας θέμα της κλιματικής αλλαγής η ΔΕΗ συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το ΥΠΕΧΩΔΕ στη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων έτσι ώστε να συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων και επιλογών.

41 Strategia Ambientale dell’Azienda Pubblica di Elettricità (DΕΗ) La salvaguardia dell’ambiente costituisce una parte inscindibile della politica di sviluppo dell’azienda. L’ambiente naturale viene protetto poiché vengono continuamente prese misure per effettuare meno interventi possibili e avere una minima incidenza tecnica possibile sull’atmosfera, specialmente nelle aree in cui la DEH sviluppa attività di produzione di energia elettrica. La DEH collabora con il Ministero dello Sviluppo e con il Ministero dell’Ambiente di Pianificazione Territoriale e dei Lavori Pubblici per definire le posizioni greche in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali e delle scelte.

42 Η επιχείρηση λαμβάνει μια σειρά μέτρων για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 που εστιάζονται σε 5 κυρίως τομείς. Αυτοί είναι: •Η ένταξη του φυσικού αερίου ως νέου καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή. •Η ανάπτυξη του υδροδυναμικού της χώρας μας. •Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. •Η εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας. •Και η εφαρμογή των πλέον αποδοτικών τεχνολογιών καύσης λιγνίτη.

43 L’azienda sta adottando una serie di misure per limitare le emissioni di CO2, tali misure riguardano soprattutto 5 settori che sono: •L’inserimento del gas naturale nella produzione di elettricità •Lo sviluppo idrodinamico del nostro paese. •Lo sfruttamento delle risorse di energia rinnovabili. •Il risparmio e l’uso razionale dell’energia. •L’applicazione delle più efficaci tecnologie di combustione di lignite.

44 Τα αποτελέσματα υπήρξαν θεαματικά μια και την περίοδο 1990- 2000, η ηλεκτρική παραγωγή αυξήθηκε κατά 55% ενώ οι αντίστοιχες εκπομπές CO2 αυξήθηκαν κατά μόνο 25%. Ο μέσος συντελεστής εκπομπών του συστήματος από 1,30 kg/kwh το 1990 μειώθηκε σε 1,07 kg/kwh το 2002, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 18% περίπου. Οι Βασικές Επιχειρησιακές Μονάδες της Επιχείρησης συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος με μια σειρά μέτρων, όπως:

45 I risultati sono stati spettacolari poiché durante il periodo 1990-2000 la produzione elettrica è aumentata del 55% mentre le rispettive emissioni di CO2 sono aumentate solo del 25%. Il coefficiente medio delle emissioni del sistema da 1,30 kg/kwh nel 1990 è diminuito a 1,07 kg/kwh nel 2002, presentando una riduzione del 18% circa.

46 Στα Λιγνιτικά Κέντρα •Έργα αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος. •Προστασία των υδάτων και της πανίδας. •Αξιοποίηση της φυτικής γης και πειραματικές καλλιέργειες.

47 Le Unità Fondamentali dell’Imprese contribuiscono attivamente alla protezione dell’ambiente con le seuenti misure: Nei centri di Lignite •Opere di risanamento e valorizzazione dell’ambiente •Salvaguardia delle acque e della fauna •Valorizzazione della terra vegetale e coltivazioni sperimentali Nella produzione •Utilizzo di Tecniche Disponibili Ottimali nelle esistenti e nuove unità di produzione elettrica •Limitazione delle emissioni di sostanze inquinanti nell’ambiente. •Ammodernamento delle unità esistenti e miglioramento del grado di rendimento. •Salvaguardia dei corsi d’acqua e conservazione degli ecosistemi. Nelle Reti di trasporto e Distribuzione •Studio e progettazione di linee e sottostazioni nel rispetto dei limiti stabiliti dagli standard europei e internazionali. •Riduzione al minimo degli effetti estetici negativi attraverso accessi e interramenti in zone urbane. •L’azienda presta una particolare attenzione alla gestione dei rifiuti pericolosi e non.

48 Στην παραγωγή •Χρησιμοποίηση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στις υπάρχουσες και στις νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. •Περιορισμό των εκπομπών ρύπων στο περιβάλλον. •Αναβάθμιση υπαρχουσών μονάδων και βελτίωση του βαθμού απόδοσης. •Προστασία των υδάτων και διατήρηση οικοσυστημάτων.

49 Στα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής •Σχεδιασμός και μελέτη γραμμών και υποσταθμών τηρώντας με μεγάλα περιθώρια τα επιτρεπόμενα όρια που ορίζονται στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. •Ελαχιστοποίηση της αισθητικής επιβάρυνσης με κατάλληλες επιλογές οδεύσεων και υπογειωποιήσεις σε αστικές περιοχές. •Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται από την Επιχείρηση για την διαχείριση επικίνδυνων ή μη αποβλήτων.

50 Νέα Οργανωτική Δομή στην Επιχείρηση για την προστασία του Περιβάλλοντος Στο νέο οργανωτικό σχήμα της ΔΕΗ Α.Ε. έχουν δημιουργηθεί Διευθύνσεις Περιβάλλοντος στην Παραγωγή και στα Ορυχεία, αλλά και τομείς ή κλιμάκια περιβάλλοντος στην Παραγωγή, στα Ορυχεία, στη Μεταφορά και στη Διανομή. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την ιδιαίτερη ευαισθησία αλλά και σημασία που αποδίδει η Διοίκηση της Επιχείρησης στα θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

51 Nuova Struttura Organizzativa nell’Azienda per la salvaguardia dell’Ambiente Nella nuova struttura organizzativa della DΕΗ S.A.. sono state create Direzioni Ambientali nella Produzione e nelle Miniere ma anche settori e rappresentanze ambientali nella Produzione, nelle Miniere, nel Trasporto e nella Distribuzione. Questo fatto dimostra la particolare sensibilità e l’importanza che l’Amministrazione dell’Azienda dà a questioni che riguardano la protezione dell’ambiente.

52 Κύριες αρμοδιότητες των Υπηρεσιακών Μονάδων Περιβάλλοντος: •Η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Επιχείρησης. •Η παρακολούθηση της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας σε θέματα περιβάλλοντος και η ενημέρωση των λοιπών Βασικων Οργανικών Κλιμακίων (ΒΟΚ).

53 Principali competenze delle Unità di Servizio Ambientali •Lo sviluppo, la progettazione e l’applicazione della Politica Ambientale dell’Azienda. •Il monitoraggio della legislazione greca e comunitaria in materia di ambiente e aggiornamento dei Gruppi Funzionali di Base (BOK).

54 Ειδικότερα •Αρμόδια για τη διαμόρφωση της πολιτικής της Επιχείρησης αναφορικά με τη διαχείριση των επικίνδυνων ή μη αποβλήτων, είναι η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. •Αρμόδια για την πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας είναι η Διεύθυνση Οργάνωσης •Η Διεύθυνση Στρατηγικής και Προγραμματισμού έχει την ευθύνη για το συντονισμό της περιβαλλοντικής πολιτικής της Επιχείρησης, συνεργαζόμενη με όλες τις Μονάδες Περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της συμμόρφωσής της με τους κανονισμούς και τη Νομοθεσία, καθώς και την εκπροσώπηση της Επιχείρησης στις αρμόδιες για τα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος αρχές. •Η Διεύθυνση Επικοινωνίας έχει την ευθύνη εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

55 In particolare •La Direzione Salute e Sicurezza è responsabile della formazione della politica dell’Azienda riguardante la gestione dei rifiuti pericolosi e non. •La Direzione Organizzativa è responsabile della certificazione dei sistemi di qualità •La Direzione Strategia e Programmazione è responsabile del coordinamento della politica ambientale dell’Azienda, in concerto con tutte le Unità Ambientali, garantisce il rispetto dei regolamenti e della Legislazione e rappresenta l’Azienda presso le Autorità ambientali competenti. •La Direzione di comunicazione è responsabile della comunicazione interna ed esterna relativa a questioni ambientali, in collaborazione con le Direzioni Competenti.

56 Σας ευχαριστώ ! Grazie !


Κατέβασμα ppt "Διεθνής Συνδιάσκεψη «Από το Κυότο στη Λισαβώνα με κοινωνικό διάλογο. Επιχειρήσεις, συνδικάτα και οργανισμοί για την αειφόρο ανάπτυξη » 29-30 Απριλίου 2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google