Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 12 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (10.6.2013)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 12 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (10.6.2013)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 12 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (10.6.2013)

2 Βακχυλίδης, 3 η και 4 η ωδή, σύνοψη  Ιέρων Α΄  Τύραννος των Συρακουσών (478-467)  Αρματοδρομική νίκη του Ιέρωνα στους Δελφούς (470 π.Χ.)  Ιπποδρομικές νίκες στα Πύθια (482 και 478)  Ιπποδρομικές νίκες στους Ολυμπιακούς αγώνες (476 και 472)  Αρματοδρομική νίκη στην Ολυμπία (468)

3 Νίκη του Ιέρωνα στην Ολυμπία 468 π.Χ

4 Παυσανίας 8. 42. 8-9  Ἱ έρωνος δ ὲ ἀ ποθανόντος πρότερον πρ ὶ ν ἢ τ ῷ Ὀ λυμπί ῳ Δι ὶ ἀ ναθε ῖ ναι τ ὰ ἀ ναθήματα ἃ ε ὔ ξατο ἐ π ὶ τ ῶ ν ἵ ππων τα ῖ ς νίκαις, ο ὕ τω Δεινομένης ὁ Ἱ έρωνος ἀ πέδωκεν ὑ π ὲ ρ το ῦ πατρός. Ὀ νάτα κα ὶ τα ῦ τα ποιήματα, κα ὶ ἐ πιγράμματα ἐ ν Ὀ λυμπί ᾳ, τ ὸ μ ὲ ν ὑ π ὲ ρ το ῦ ἀ ναθήματός ἐ στιν α ὐ τ ῶ ν, 

5 Παυσανίας 8. 42. 8-9  σόν ποτε νικήσας, Ζε ῦ Ὀ λύμπιε, σεμν ὸ ν ἀ γ ῶ να  τεθρίππ ῳ μ ὲ ν ἅ παξ, μουνοκέλητι δ ὲ δίς, (5)  δ ῶ ρα Ἱ έρων τάδε σοι ἐ χαρίσσατο· πα ῖ ς δ’ ἀ νέθηκε  Δεινομένης πατρ ὸ ς μν ῆ μα Συρακοσίου·

6 Βακχυλίδης, 3 ωδή –μυθολογικά παραδείγματα  Το παράδειγμα του Κροίσου  Το παράδειγμα του Άδμητου  Οι σχέσεις των μυθολογικών παραδειγμάτων με άλλες λογοτεχνικές ή εικαστικές εκδοχές

7 Βακχυλίδης, 4 η ωδή, για την αρματοδρομική νίκη του Ιέρωνα στους Δελφούς  Σύντομη ωδή χωρίς μυθολογικό παράδειγμα  Σύνθεση για εκτέλεση στους Δελφούς αμέσως μετά τη νίκη  Για την ίδια νίκη ο Πίνδαρος συνέθεσε τον 1 ο Πυθιόνικο (εκτενής σύνθεση)

8 Κρίσσα

9 Ο ηνίοχος του Πολύζηλου  Αφιέρωμα του νεώτερου αδελφού του Ιέρωνα Πολύζηλου (Πολύζαλου) για κάποια αρματοδρομική νίκη στα Πύθια  Πρβλ. το αφιέρωμα του Δεινομένη στην Ολυμπία (χάλκινο άγαλμα με ηνίοχο και τέσσερα άλογα

10 Ο ηνίοχος

11 Παυσανίας 6. 12. 1  πλησίον δ ὲ ἅ ρμα τέ ἐ στι χαλκο ῦ ν κα ὶ ἀ ν ὴ ρ ἀ ναβεβηκ ὼ ς ἐ π’ α ὐ τό, κέλητες δ ὲ ἵ πποι παρ ὰ τ ὸ ἅ ρμα ε ἷ ς ἑ κατέρωθεν ἕ στηκε κα ὶ ἐ π ὶ τ ῶ ν ἵ ππων καθέζονται πα ῖ δες· ὑ πομνήματα δ ὲ ἐ π ὶ νίκαις Ὀ λυμπικα ῖ ς ἐ στιν Ἱ έρωνος το ῦ Δεινομένους τυραννήσαντος Συρακουσίων μετ ὰ τ ὸ ν ἀ δελφ ὸ ν Γέλωνα. τ ὰ δ ὲ ἀ ναθήματα ο ὐ χ Ἱ έρων ἀ πέστειλεν, ἀ λλ’ ὁ μ ὲ ν ἀ ποδο ὺ ς τ ῷ θε ῷ Δεινομένης ἐ στ ὶ ν ὁ Ἱ έρωνος, ἔ ργα δ ὲ τ ὸ μ ὲ ν Ὀ νάτα το ῦ Α ἰ γινήτου τ ὸ ἅ ρμα, Καλάμιδος δ ὲ ο ἱ ἵ πποι τε ο ἱ ἑ κατέρωθεν κα ὶ ἐ π’ α ὐ τ ῶ ν ε ἰ σιν ο ἱ πα ῖ δες.

12 Επίνικος – τα χαρακτηριστικά του είδους  Μυθολογικά παραδείγματα και αναφορές (+/-)  Έπαινος του νικητή, του οίκου, της πατρίδας – εξύμνηση και μνεία της συμπαράστασης των θεών (βλ. ωδή 3 Θεόν, θ[εό]ν τις/ ἀ γλαϊζέθ ὠ γ ὰ ρ ἄ ριστος [ ὄ ]λβων)[][ ]  Νίκη: πόνος/κάματος, καιρ ὸ ς, θεϊκή εύνοια  βλ. π.χ. ωδή 4, Ἔ τι Συρακοσίαν φιλε ῖ /πόλιν ὁ χρυσοκόμας Ἀ πόλλων,/ ἀ στύθεμίν θ’ Ἱ έ[ρω]να γεραίρει·[]

13 Ο ρόλος του ποιητή – ωδή 4  Ε[….] ἁ δυεπ ὴ ς ἀ [να-[] [  ξιφόρ]μιγγος Ο ὐ ρ[αν]ίας ἀ λέκτωρ][]  [……]εν· ἀ λλ’ ἑ κ[όν]τι νό ῳ [][]  [….. ο]υς ἐ πέσεισεν ὕ μνους. []

14 Ο ρόλος του ποιητή – ωδή 3  κάλλιστ’ ἐ πεδ[είξ]αο θνα-[]  το ῖ ς ἄ νθεα· πράξα[ντι] δ’ ε ὖ[]  ο ὐ φέρει κόσμ[ον σι]ωπά· (95)[]  σ ὺ ν δ’ ἀ λαθ[εί ᾳ ] καλ ῶ ν[ ]  κα ὶ μελιγλώσσου τις ὑ μνήσει χάριν  Κηΐας ἀ ηδόνος.

15 Κοιτώντας το μέλλον  Αντώνης Αυγουστάκης  Πανεπιστήμιο Κρήτης (1990-1994)  Brown University (1995-2000)  University of Illinois at Urbana-Champaign (2009-


Κατέβασμα ppt "Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 12 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (10.6.2013)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google