Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

PRONOMBRES-ADJETIVOS Al igual que ocurre con otros pronombres y al igual que ocurre en las lenguas modernas como el español, estos pronombres pueden funcionar.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "PRONOMBRES-ADJETIVOS Al igual que ocurre con otros pronombres y al igual que ocurre en las lenguas modernas como el español, estos pronombres pueden funcionar."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 PRONOMBRES-ADJETIVOS Al igual que ocurre con otros pronombres y al igual que ocurre en las lenguas modernas como el español, estos pronombres pueden funcionar como tales (cuando sustituyen a un nombre) o como adjetivos (cuando modifican a un sustantivo). ὅ δε Ἀ θηνα ῖ ος ἄ νθρωπος ἐ στιν Éste es un hombre ateniense ὅ δε ὁ ἄ νθρωπος Ἀ θηνα ῖ ος ἐ στιν Este hombre es ateniense

3 ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS Cuando los demostrativos actúan como adjetivos, nunca pueden seguir al artículo. Por lo tanto, sólo son posibles dos posiciones:  Adjetivo + artículo + sustantivo ὅ δε ὁ ἄ νθρωπος το ῦ το τ ὸ δ ῶ ρον  Artículo + sustantivo + pronombre ὁ ἄ νθρωπος ὄ δε τ ὸ δ ῶ ρον το ῦ το

4 VALOR DE LOS DEMOSTRATIVOS  Deíctico (mostrativo): señalan la situación del objeto o persona en relación con la distancia al hablante u oyente. ὅ δε (este): señala lo que está próximo al hablante o ὗ τος (ese): señala lo que está próximo al oyente ἐ κε ῖ νος (aquel): lo que no está próximo ni a hablante ni a oyente.  Anafórico / Catafórico: referencia a algo ya mencionado o que se va a mencionar en el discurso.

5 ὅ δε, ἥ δε, τ ό δε Formación: ARTÍCULO + δε SINGULAR MASCULINOFEMENINONEUTRO ὅ δε ἥ δετ ό δε τ ό νδετ ή νδετ ό δε το ῦ δετ ῆ σδετο ῦ δε τ ῷ δετ ῇ δετ ῷ δε PLURAL ο ἵ δεα ἱ δετ ά δε το ῦ σδετ ά σδετ ά δε τ ῶ νδε το ῖ σδετα ῖ σδετο ῖ σδε

6 ο ὗ τος, α ὕ τη, το ῦ το Formación: ο ὗ / α ὔ // το ῦ / τα ῦ + ARTÍCULO SINGULAR MASCULINOFEMENINONEUTRO ο ὗ τοςα ὕ τητο ύ το το ῦ τοντα ύ τηντο ύ το το ύ τουτα ύ τηςτο ύ του το ύ τ ῳ τα ύ τ ῃ το ύ τ ῳ PLURAL ο ὕ τοια ὗ ταιτα ῦ τα το ύ τουςτα ύ ταςτα ῦ τα το ύ των το ύ τοιςτα ύ ταιςτο ύ τοις

7 ἐ κε ῖ νος, η, ον Coincide con la declinación de ἀ γαθ ό ς, η, ον, a excepción del nominativo y el acusativo singular neutro (ο en lugar de ον). SINGULAR MASCULINOFEMENINONEUTRO ἐ κε ῖ νος ἐ κε ί νη ἐ κε ί νο ἐ κε ῖ νον ἐ κε ί νην ἐ κε ί νο ἐ κε ί νου ἐ κε ί νης ἐ κε ί νου ἐ κε ί ν ῳἐ κε ί ν ῃἐ κε ί ν ῳ PLURAL ἐ κε ῖ νοι ἐ κε ῖ ναι ἐ κε ῖ να ἐ κε ί νους ἐ κε ί νας ἐ κε ῖ να ἐ κε ί νων ἐ κε ί νοις ἐ κε ί ναις ἐ κε ί νοις

8 Α ὐ τ ό ς, α ὐ τ ή, α ὐ τ ή  Morfología: presenta la misma declinación que ἐ κε ῖ νος.  Tiene básicamente tres valores:  Precedido de artículo expresa identidad ἡ α ὐ τ ὴ πολιτε ί α, la misma constitución  Sin artículo y en función de adjetivo, tiene valor enfático. ὁ Προμηθε ὺ ς α ὐ τ ό ς, el propio Prometeo  Sin artículo y en función de pronombre, equivale al pronombre personal de tercera persona con valor anafórico. α ὐ του, de él


Κατέβασμα ppt "PRONOMBRES-ADJETIVOS Al igual que ocurre con otros pronombres y al igual que ocurre en las lenguas modernas como el español, estos pronombres pueden funcionar."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google