Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Music: Nightengale Serenade

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Music: Nightengale Serenade"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Music: Nightengale Serenade
SELENE OF THE GREEKS Η ΣΕΛΗΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ LA LUNA DEI GRECI Music: Nightengale Serenade 1

2 CLICCA PER CONTINUARE IN LINGUA ITALIANA.
Η Σελήνη των Ελλήνων ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. The Moon of the Greeks CLICK TO CONTINUE IN ENGLISH . La Luna dei Greci CLICCA PER CONTINUARE IN LINGUA ITALIANA.

3

4 Η Σελήνη , σύμφωνα με την θεογονία του Ησιόδου, είναι η κόρη του Τιτάνα Υπερίωνα και της Τιτανίδας Θείας. Είναι αδελφή της Ηούς (Αυγής) και του Ήλιου ο οποίος την φωτίζει πάντα φανερώνοντας την αδελφική του αγάπη.

5

6 Η Σελήνη παρίσταται συνήθως είτε να ιππεύει στο πλάι έναν ίππο είτε να οδηγεί ένα άρμα από ένα ζευγάρι δυνατών αλόγων (ή ταύρων). 6

7 Η Σελήνια σφαίρα της ή η ημισέληνής της  παρίσταται συνήθως είτε ως στέμμα στο κεφάλι της είτε ως μια ανυψωμένη πτυχή της λαμπερής της κάπας. Αρκετοί μύθοι την θέλουν να οδηγεί ένα κοπάδι από ταύρους και γι' αυτό και παρομοιάζουν την ημισέληνό της με τα κέρατα του ταύρου. 7

8

9 Η Σελήνη είναι η θεά του Φεγγαριού, η θεά της Νύχτας και η θεά των Μηνών. Αρκετές φορές την συγχέουν είτε με την θεά Άρτεμη, είτε με την θεά Ήρα, είτε με την Πασιφάη, είτε με την Ειλειθυία, είτε με την Αριάδνη είτε τέλος με την Εκάτη. Οι αρχαίοι Έλληνες μετρούσαν τον χρόνο με τους κύκλους του φεγγαριού, με τον σεληνιακό μήνα, τον οποίο διαιρούσαν σε τρία δεκαήμερα ανάλογα με το πόσο γεμάτη ή άδεια ήταν η Σελήνη.

10

11 Έτσι κατά το πρώτο δεκαήμερο το φεγγάρι γεμίζει, κατά το δεύτερο βρίσκεται στο μέγιστο της φωτεινότητάς του και κατά το τρίτο αδειάζει γι' αυτό και την θεωρούσαν θεά των Μηνών. Επίσης θεωρούσαν ότι την νύχτα που η θεά έβγαινε οδηγώντας το άρμα της έτρεφε την φύση και όταν είχε πανσέληνο η Σελήνη λουζόταν στα νερά του Ωκεανού, ο οποίος την έκανε ακόμη πιο λαμπερή. 11

12

13 Ο μεγάλος της έρωτας είναι ένα όμορφο αγόρι, ο βοσκός και πρίγκιπας Ενδυμίων, ο οποίος κέρδισε την αιώνια νεότητα και αθανασία από τον Δία μπαίνοντας σε μία κατάσταση αιώνιου ύπνου, σε μία σπηλιά του όρους Λάτμο. Εκεί κατέβηκε για να τον συναντήσει η Σελήνη και πέρασε μαζί του το βράδυ. Από τον Ενδυμύωνα απέκτησε πενήντα παιδιά, του πενήντα μήνες (κάθε πενήντα μήνες, δηλαδή τέσσερα χρόνια, γινότανε η Ολυμπιάδα).

14

15 Από τον Δία απέκτησε την θεά Πανδία (παν θεία) και την Έρσα (Δροσιά)
Από τον Δία απέκτησε την θεά Πανδία (παν θεία) και την Έρσα (Δροσιά). Ακόμη παιδιά της ήταν, όπως μερικοί λένε και οι ώρες (εποχές). 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Τ έ λ ο ς Επιμέλεια Π. Λ.

39 The Moon of the Greeks

40 40

41 The moon, according to the theogony of Hesiod, is the daughter of Titan Hyperion and Theia Titaness.; She is sister of Eos (Dawn) and the Sun who illuminates her always showing his brotherly love. 41

42

43 The moon is Normally presented either riding a horse on the side or driving a chariot with a pair of strong horses (or bulls). 43

44 The moon's sphere or the Crescent normally is presented either as a crown on her head or as an elevated aspect of the glittering cape. Several myths want her to drive a herd of bulls and so liken the crescent with the horns of the bull.

45

46 The moon, is the goddess of the Selene, the Goddess of Night and Goddess of months. Several times has been confused with either the goddess Artemis, or the goddess Hera, either by Pasiphae or by Eileithyia, either Ariadne or with Hecate. The ancient Greeks counted the time in cycles of the moon, the lunar month, which is dividing into three ten-day depending on how full or empty was the moon.

47

48 So during the first ten days moon is filling up, the second ten days is at maximum brightness and during the third, empties and that’s why was named the goddess of months. Also they thought that the night the goddess came out driving her chariot, she harbored the nature and when it was full moon, she was bathed in the waters of the ocean, which made her even brighter. 48

49

50 Her great love is a beautiful boy, and a shepherd prince Endymion, who won his eternal youth and immortality by Zeus entering into an eternal state of sleep in a cave of Mount Latmos. There Moon (Selene) came to meet him and spent the evening with him. From Endymyona acquired fifty children, fifty months (every fifty months, four years, became the Olympics).

51

52 From Zeus she gave birth to the goddess Pandias (pan aunt) and Ersa (Dew). Even, as some say her children were the times (seasons). 52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 E n d Edited by P. L.

76 La Luna dei Greci 76

77 77

78 La luna, secondo la teogonia di Esiodo, è la figlia del Titano Iperione e Theia Titaness;. E 'sorella di Eos (Dawn) e il Sole che illumina la sua mostra sempre il suo amore fraterno. 78

79

80 La luna è generalmente indicata sia a cavallo sul lato o alla guida di un carro con un paio di cavalli forti (o tori). 80

81 Sfera della luna o della Mezzaluna normalmente viene presentato sia come una corona in testa o come un aspetto elevata del promontorio scintillante. Molti miti che lei a guidare una mandria di tori e quindi paragonare la mezzaluna con le corna del toro. 81

82 82

83 La luna, è la dea della Selene, la dea della notte e della Dea di mesi
La luna, è la dea della Selene, la dea della notte e della Dea di mesi. Più volte è stata confusa con la dea Artemide sia, o la dea Hera, sia per Pasifae o Eileithyia, sia Arianna o con Ecate. Gli antichi Greci contavano il tempo in cicli della luna, il mese lunare, che si sta dividendo in tre di dieci giorni a seconda di come pieno o vuoto era la luna. 83

84

85 Quindi, durante i primi dieci giorni di luna si sta riempiendo, il secondo dieci giorni è alla massima luminosità e durante il terzo, si svuota ed è per questo è stato chiamato la dea di mesi. Inoltre hanno pensato che la notte la dea venne cacciata suo carro, nutriva la natura e quando era luna piena, si era immersa nelle acque dell'oceano, che la rese ancora più luminoso. 85

86

87 Il suo grande amore è un bel ragazzo, e un pastore principe Endymion, che ha vinto la sua eterna giovinezza e l'immortalità inserendo in uno stato di sonno eterno in una grotta del monte Latmos Zeus. Ci Moon (Selene) è venuto incontro e ha trascorso la serata con lui. Da Endymyona acquisito una cinquantina di bambini, una cinquantina di mesi (ogni cinquanta mesi, quattro anni, è diventato le Olimpiadi). 87

88

89 Da Zeus ha dato alla luce il Pandias dea (pan zia) e Ersa (Dew)
Da Zeus ha dato alla luce il Pandias dea (pan zia) e Ersa (Dew). Anche, come dicono alcuni suoi figli erano i tempi (stagioni). 89

90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 F i n e A cura di P. L.


Κατέβασμα ppt "Music: Nightengale Serenade"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google