Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ADJETIVOS Clasificación, declinación y grados. CLASIFICACIÓN Que se declinan por la primera y la segunda declinación: –2-1-2 ( γαθ ς, η, ον // κρος, α,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ADJETIVOS Clasificación, declinación y grados. CLASIFICACIÓN Que se declinan por la primera y la segunda declinación: –2-1-2 ( γαθ ς, η, ον // κρος, α,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ADJETIVOS Clasificación, declinación y grados

2 CLASIFICACIÓN Que se declinan por la primera y la segunda declinación: –2-1-2 ( γαθ ς, η, ον // κρος, α, ον) –2-2 (β ρβαρος, ον) Que se declinan por la tercera y la primera: –3-1-3 (π ς, π σα, π ν) –3-3 (σ φρων, ον // ληθ ς, ες)

3 ADJETIVOS 2-1-2 γαθ ς, γαθ, γαθ ν CasoMasculinoFemeninoNeutro Nom. γαθ ς γαθ γαθ ν Voc. γαθ γαθ ν Ac. γαθ ν Gen. γαθο γαθ ς γαθο Dat. γαθ Nom. γαθο γαθα γαθ Voc. γαθο γαθα γαθ Ac. γαθο ς γαθ Gen. γαθ ν Dat. γαθο ς γαθα ς γαθο ς

4 ADJETIVOS 2-2 β ρβαρος, βαρβαρον CasoMasculino-FemeninoNeutro Nom. β ρβαροςβ ρβαρον Voc. β ρβαρεβ ρβαρον Ac. β ρβαρον Gen. βαρβ ρου βαρβ ρ Dat. Nom. β ρβαροιβ ρβαρα Voc. β ρβαροιβ ρβαρα Ac. βαρβ ρουςβ ρβαρα Gen. βαρβ ρων βαρβ ροις Dat.

5 ADJETIVOS IRREGULARES CASO μ γας, μεγ λη, μ γαπολ ς, πολλ, πολ MFNMFN N-V μ γαςμεγ λημ γαπολ ςπολλ πολ A μ γανμεγ ληνμ γαπολ νπολλ νπολ G μεγ λουμεγ ληςμεγ λουπολλο πολλ ςπολλο D μεγ λ πολλ N-V μεγ λοιμεγ λαιμεγ λαπολλο πολλα πολλ A μεγ λουςμεγ λαςμεγ λαπολλο ςπολλ ςπολλ G μεγ λων πολλ ν D μεγ λοιςμεγ λαιςμεγ λοιςπολλο ςπολλα ςπολλο ς

6 ADJETIVOS 3-1-3 π ς, π σα, π ν CASOMASCULINOFEMENINONEUTRO N-V π ςπ σαπ ν A π νταπ σανπ ν G παντ ςπ σηςπαντ ς D παντ π σ παντ N-V π ντεςπ σαιπ ντα A π νταςπ σαςπ ντα G π ντωνπασ νπ ντων D π σιπ σαιςπ σι

7 ADJETIVOS 3-1-3 γλυκ ς, γλυκε α, γλυκ CASOMASCULINOFEMENINONEUTRO N γλυκ ςγλυκε αγλυκ V γλυκε αγλυκ A γλυκ νγλυκε ανγλυκ G γλυκ οςγλυκε αςγλυκ ος D γλυκε N γλυκε ςγλυκε αιγλυκ α V γλυκε ςγλυκε αιγλυκ α A γλυκε ςγλυκε αςγλυκ α G γλυκ ωνγλυκει νγλυκ ων D γλυκ σιγλυκε αιςγλυκ σι

8 ADJETIVOS 3-3 ε δα μων, ε δα μον CasoMasculino-FemeninoNeutro Nom. ε δα μωνε δαιμον Voc. ε δαιμον Ac. ε δα μοναε δαιμον Gen. ε δα μονος Dat. ε δα μονι Nom. ε δα μονεςε δα μονα Voc. ε δα μονεςε δα μονα Ac. ε δα μοναςε δα μονα Gen. ε δαιμ νων Dat. ε δα μοσι

9 ADJETIVOS 3-3 ληθ ς, λεθ ς CasoMasculino-FemeninoNeutro Nom. ληθ ς Voc. ληθ ς Ac. ληθ ληθ ς Gen. ληθο ς Dat. ληθε Nom. ληθε ς ληθ Voc. ληθε ς ληθ Ac. ληθε ς ληθ Gen. ληθ ν Dat. ληθ σι

10 LOS GRADOS DE COMPARACIÓN DEL ADJETIVO Los comparativos de igualdad y de inferioridad se forman con adverbios que expresan esas nociones. El comparativo de superioridad y el superlativo se forman normalmente con sufijos.

11 COMPARATIVO DE SUPERIORIDAD Y SUPERLATIVO COMPARATIVOSUPERLATIVO -τ ρος, -τ ρα, -τ ρον-τ τος, -τ τη, -τ τον Adjetivos 2-1-2 Se añade el sufijo al tema en –ο. Si la penúltima sílaba del adjetivo en grado positivo es breve, se alarga la vocal temática en ω. λευκ ς λευκ τερος σοφ ς σοφ τερος Adjetivos 3-3-, nasal Forman comparativo y superlativo con las terminaciones ampliadas con –εσ- ε δα μων ε δαιμον στερος

12 COMPARATIVOS IRREGULARES PositivoComparativoSuperlativo γαθ ς, η, ον με νων, ον ριστος, η, ον βελτ ων, ονβ λτιστος, η, ον κακ ς, η, ονκακ ων, ονκ κιστος, η, ον χε ρων, ονχε ριστος, η, ον καλ ς, η, ονκαλλ ων, ονκ λλιστος, η, ον α σχρ ς, η, ονα σχ ων, ονα σχιστος, η, ον

13 COMPLEMENTOS DEL COMPARATIVO El complemento del comparativo de superioridad presenta dos posibles construcciones: –Complemento en genitivo. Σοφ τερος δ το Πλ τωνος π κουρος –Complemento en el mismo caso que el primer término, precedido de. Σοφ τερος Πλ των π κουρος

14 COMPLEMENTO DEL SUPERLATIVO Se construye en genitivo. μηρος δ σοφ τατος τ ν ποιητ ν στ ν. Homero es el más sabio de los poetas


Κατέβασμα ppt "ADJETIVOS Clasificación, declinación y grados. CLASIFICACIÓN Que se declinan por la primera y la segunda declinación: –2-1-2 ( γαθ ς, η, ον // κρος, α,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google