Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΓΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΕγγλΕζοΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΟΝΤΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ. ομφάκινον.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΓΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΕγγλΕζοΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΟΝΤΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ. ομφάκινον."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΓΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΕγγλΕζοΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΟΝΤΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ. ομφάκινον

2 Οικονομια Είναι: -Η αναγνώριση της ανάγκης για εξεύρεση οικονομικών πόρων και ανεύρεση πηγών χρηματοδότησης. -Η χρήση δεδομένων προϋπολογισμού και αιτιολόγηση δαπανών για επιχειρησιακά έργα. -Η καταγραφή οικονομικών πληροφοριών χρησιμοποιώντας Η/Υ όπου χρειάζεται. ομφάκινον

3 -Η επιλογή στρατηγικών για βελτίωση της οικονομικής απόδοσης.
-Η εκπόνηση λογιστικού ελέγχου. ομφάκινον

4 ΠοιοΣ ειναι ο ρολοΣ του Οικονομικου ΤμηματοΣ;
Αντιμετωπίζουμε τους εαυτούς μας ως βασικούς συνεργάτες της εταιρείας για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες εντός της αγοράς, καθώς και για τον οργανισμό συνολικά. ομφάκινον

5 Συνεργαζόμαστε στενά με ομάδες διοικητικών στελεχών για να διαχειριζόμαστε και να συντάσσουμε εκθέσεις σχετικά με την απόδοση της εταιρείας, να προάγουμε την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, να εντοπίζουμε και να μειώνουμε τους κινδύνους. ομφάκινον

6 Η ομάδα επαγγελματιών μας διαθέτει ευρύ φάσμα εξειδικευμένων γνώσεων σε τομείς που εκτείνονται από τις εταιρικές πολιτικές και τη διακυβέρνηση, τον έλεγχο, τους κινδύνους και τις σχέσεις με τους επενδυτές έως τη συμμόρφωση και τη δεοντολογία, την επιχειρηματική ανάπτυξη, τη στρατηγική, τη φορολογία και τη διαχείριση κεφαλαίων. ομφάκινον

7 επισηΣ: Συμβάλλουμε δυναμικά στην όλη οργάνωση της επιχείρησης, αφού η ακριβής και άμεση πληροφόρηση, η ανάλυση και η σωστή εφαρμογή των νόμων που διέπουν τη λειτουργία των οικονομικών μονάδων, αποτελούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη των σωστών αποφάσεων. ομφάκινον

8 Εχουμε την ευθΥνη: Για την τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών πράξεων της Επιχείρησης (λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κ.λπ.) σύμφωνα με το υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο και τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες. Για την τήρηση διαδικασιών για τη διενέργεια κάθε είδους είσπραξης ή πληρωμής δαπανών της Επιχείρησης και εκτέλεση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που έχουν σχέση με τις τράπεζες. ομφάκινον

9 Της διαμόρφωσης και παρακολούθησης του ταμειακού προγράμματος της Επιχείρησης και την παροχή πληροφόρησης προς τη διοίκηση για την πορεία της Επιχείρησης από οικονομικής και διαχειριστικής απόψεως , της παροχής στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της Επιχείρησης. Της διαμόρφωσης των στοιχείων προϋπολογισμού οικονομικών προγραμματισμών και παροχή κάθε είδους στοιχείων για τη διαμόρφωση των οικονομικών προγραμμάτων της Επιχείρησης. ομφάκινον

10 Της διαμόρφωσης των στοιχείων προϋπολογισμού οικονομικών προγραμματισμών και παροχή κάθε είδους στοιχείων για τη διαμόρφωση των οικονομικών προγραμμάτων της Επιχείρησης. Της τήρησης διαδικασιών για τη διενέργεια κάθε είδους είσπραξης ή πληρωμής δαπανών της Επιχείρησης και εκτέλεση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που έχουν σχέση με τις τράπεζες. ομφάκινον

11 Και τέλος να επιμελείται την εκκαθάριση και εντολή πληρωμής κάθε δαπάνης της Επιχείρησης, εκδίδει τα σχετικά εντάλματα πληρωμών στο όνομα των δικαιούχων, καταχωρεί αυτά στα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και ελέγχει τη νομιμότητα της κάθε δαπάνης. ομφάκινον

12 ΦροντΙζουμε για: Την καταγραφή και τήρηση ανάλογου αρχείου της ακίνητης περιουσίας και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης. Επιμελείται την τήρηση του αρχείου των κληροδοτημάτων και μεριμνά για την αξιοποίησή τους. ομφάκινον

13 ΕπΙσηΣ: Παρακολουθεί, σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο τις αναπροσαρμογές των μισθώσεων και τη σωστή τήρηση των συμφωνητικών. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής, ασφαλούς αποθήκευσης, χορήγησης και παρακολούθησης των αναλώσιμων και των πάγιων υλικών σε ότι αφορά τη λογιστική ενημέρωση και ειδικότερα έχει την ευθύνη: ομφάκινον

14 Για τη συγκέντρωση των παραγγελιών όλων των τμημάτων.
Για τον προγραμματισμό διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, σύμφωνα με τις παραπάνω παραγγελίες. Για τη διεκπεραίωση διαδικασιών προμήθειας εξοπλισμού, εξαρτημάτων και υλικών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (έρευνα αγοράς, διενέργεια διαγωνισμών, ετοιμασίας σχεδίων συμβάσεων κ.λπ.) ομφάκινον

15 ΕπΙςηΣ: ΤΕΛΟΣ Για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και παράδοση στο λογιστήριο των αντίστοιχων τιμολογίων και αποδεικτικών παραστατικών για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγράφων. Και για την τήρηση αρχείων προμηθειών και προμηθευτών. Στην επιχείρηση μας Ομφάκινον έχουμε 22 μετοχές, όπου η κάθε μετοχή κοστίζει 2€. ομφάκινον

16 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. Τμήμα οικονομικού Α1 ομφάκινον


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΙΓΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΕγγλΕζοΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΟΝΤΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ. ομφάκινον."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google